تعرفه های گمرکی سال 96

شماره تعرفهنوع كالاحقوق ورودی SUQکد کشور دارنده تعرفه ترجيحیDescriptionاولویت
Import dutyPreferential Tariff
0101اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.Live horses, asses, mules and hinnies.4
ـ اسب‌ها: - horses: 0
01012100ـ ـ حيوانات مولد نژاد خالص5U8-- pure – bred breeding animals: 8
010129ـ ـ ساير: -- other: 6
01012910ـ ـ ـ اسب براي مسابقه26U--- Horse for race8
01012990ـ ـ ـ ساير40U--- Other8
01013000ـ الاغ5U- Asses8
01019000ـ ساير32U- Other8
0102حيوانات زنده از نوع گاو.Live bovine animals.4
ـ گاو: - Cattle:0
010221ـ ـ مولد نژاد خالص: -- pure – bred breeding animals:6
01022110ـ ـ ـ گاو شيري5U--- Milk cow8
01022120ـ ـ ـ گاو گوشتی5U--- Beef cattle8
01022190ـ ـ ـ ساير5U--- Other8
01022900ـ ـ ساير5U-- other8
ـ بوفالو: - buffalo: 0
01023100ـ ـ مولد نژاد خالص5U-- pure – bred breeding animals8
01023900ـ ـ ساير5U-- other8
01029000ـ ساير 5U- Other8
0103حيوانات زنده از نوع خوك.Live swine.4
01031000ـ مولد نژاد خالص5U- Pure-bred breeding animals8
ـ ساير:- Other:0
01039100ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم5U-- Weighing less than 50 kg8
01039200ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر5U-- Weighing 50 kg or more8
0104حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز.Live sheep and goats.4
010410ـ از نوع گوسفند :- Sheep:6
01041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص5U--- Purebreed producer sheep 8
01041090ـ ـ ـ سایر5U--- Other8
010420ـ از نوع بز:- Goats:6
01042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص5U--- Pure-bred breeding animals8
01042090ـ ـ ـ ساير5U--- Other:8
0105ماكيان زنده يعني مرغان خانگي، اردك، غاز، بوقلمو