تعرفه های گمرکی سال 96

شماره تعرفهنوع كالاحقوق ورودی SUQکد کشور دارنده تعرفه ترجيحیDescriptionاولویت
Import dutyPreferential Tariff
0101اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.Live horses, asses, mules and hinnies.4
ـ اسب‌ها: - horses: 0
01012100ـ ـ حيوانات مولد نژاد خالص5U8-- pure – bred breeding animals: 8
010129ـ ـ ساير: -- other: 6
01012910ـ ـ ـ اسب براي مسابقه26U--- Horse for race8
01012990ـ ـ ـ ساير40U--- Other8
01013000ـ الاغ5U- Asses8
01019000ـ ساير32U- Other8
0102حيوانات زنده از نوع گاو.Live bovine animals.4
ـ گاو: - Cattle:0
010221ـ ـ مولد نژاد خالص: -- pure – bred breeding animals:6
01022110ـ ـ ـ گاو شيري5U--- Milk cow8
01022120ـ ـ ـ گاو گوشتی5U--- Beef cattle8
01022190ـ ـ ـ ساير5U--- Other8
01022900ـ ـ ساير5U-- other8
ـ بوفالو: - buffalo: 0
01023100ـ ـ مولد نژاد خالص5U-- pure – bred breeding animals8
01023900ـ ـ ساير5U-- other8
01029000ـ ساير 5U- Other8
0103حيوانات زنده از نوع خوك.Live swine.4
01031000ـ مولد نژاد خالص5U- Pure-bred breeding animals8
ـ ساير:- Other:0
01039100ـ ـ به وزن كمتر از 50 كيلوگرم5U-- Weighing less than 50 kg8
01039200ـ ـ به وزن 50 كيلوگرم يا بيشتر5U-- Weighing 50 kg or more8
0104حيوانات زنده از نوع گوسفند و بز.Live sheep and goats.4
010410ـ از نوع گوسفند :- Sheep:6
01041010ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص5U--- Purebreed producer sheep 8
01041090ـ ـ ـ سایر5U--- Other8
010420ـ از نوع بز:- Goats:6
01042010ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص5U--- Pure-bred breeding animals8
01042090ـ ـ ـ ساير5U--- Other:8
0105ماكيان زنده يعني مرغان خانگي، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus , ducks, geese, turkeys and guinea fowls.4
ـ به وزن 185 گرم و كمتر:- Weighing not more than 185 g:0
010511ـ ـ مرغ و خروس:-- Fowls of the species Gallus domesticus :6
01051110ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتي يكروزه5U--- meat ancestor pullet8
01051120ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتي يكروزه5U--- mother meat pullet8
01051130ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار يكروزه5U--- Ancestor’pullet laying egg8
01051140ـ ـ ـ جوجه مادر يكروزه تخم‌گذار 5U--- Masther pullet laying egg8
01051150ـ ـ ـ جوجه يكروزه گوشتي 5U--- Meat one-day pullet8
01051160ـ ـ ـ جوجه يكروزه تخمگذار5U--- one-day pullet laying egg8
01051190ـ ـ ـ ساير20U--- Other8
010512ـ ـ بوقلمون:-- Turkeys:6
01051210ـ ـ ـ مولد نژاد خالص5U--- Pure-bred breeding8
01051220ـ ـ ـ جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون10U--- One day Pullet meat of turkey8
01051290ـ ـ ـ ساير10U--- Other8
01051300ـ ـ مرغابي‌ها32U-- Ducks8
01051400ـ ـ غازها 15U-- Geese8
01051500ـ ـ مرغ شاخدار15U-- Guinea fowls8
- ساير:- Other:0
010594ـ ـ مرغان خانگي (Gallus domesticus) :-- Fowls of the Species Gallus domesticus:6
01059410ـ ـ ـ مرغ هيبريد تجاري55U--- Trading Hybird Poultry8
01059420ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار55U--- Laying Pullets Poultry8
01059490ـ ـ ـ ساير55U--- Other8
01059900ـ ـ ساير55U-- Other8
0106ساير حيوانات زنده.Other live animals.4
ـ پستانداران:- Mammals:0
010611ـ ـ ميمون‌ها (Primates) :-- Primates:6
01061110ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي)5U--- For research (medical, laboratories and antisera production)8
01061190ـ ـ ـ ساير20U--- Other8
010612-- نهنگ‌ها، دولفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از راسته Cetacea )، نهنگ‌هاي كوچك دريايي و گاو دريايي (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia )، خوك‌هاي دريايي، شير دل دريايي و گراز ماهي‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio ):-- Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Manatees and dugongs, (mammals of the order sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)6
01061210--- براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي)5U--- For research (medical, laboratories and antisera production)8
01061290ـ ـ ـ ساير20U--- Other8
01061300ـ ـ شترها و ساير گونه‌هاي شتر (Camelidae)5U-- Camels and other camelids (Camelidae)8
01061400ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌هاي صحرايي20U-- rabbits and hares8
010619ـ ـ ساير:-- Other:6
01061910ـ ـ ـ سگ و گربه معمولي55U--- Dogs and cats8
01061920ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌براي‌ تحقيقات پزشكي و5U--- Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guiding8
آزمايشگاهي و تربيت شده پليس و راهنما0
01061930ـ ـ ـ ساير براي تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي5U--- Other for medical research and laboratories8
01061990ـ ـ ـ ساير20U--- Other8
010620ـ خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت دريايي):- Reptiles (including snakes and turtles):6
01062010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي،آزمايشگاهي‌ و5U--- For research, (medical, laboratories and antisera production)8
سرم‌سازي)0
01062090ـ ـ ـ ساير20U--- Other8
ـ پرندگان:- Birds:0
010631ـ ـ پرندگان شكاري:-- Birds of prey:6
01063110ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم ‌سازي)5U--- For research, (medical, laboratories and antisera production)8
01063190ـ ـ ـ ساير20U--- Other8
010632ـ ـ طوطي‌ها (ازجمله طوطي معمولي، طوطي كوچك-- Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos):6
دم‌دراز، طوطي بزرگ آمريكاي‌جنوبي با دم بلند و طوطي استراليا يا هند با كاكل زرد يا قرمز):0
01063210ـ ـ ـ براي تحقيقات پزشكي،آزمايشگاهي و سرم‌سازي5U--- For research, (medical, laboratories and antisera production)8
01063290ـ ـ ـ ساير20U--- Other8
010633-- شترمرغ‌ها-- Ostriches;emus6
( Dromaius novaehollandiae ):0
01063310ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد 5U--- adult ostrich8
01063320ـ ـ ـ شترمرغ استراليايي 20U--- Dromaius (novaehollondiae)8
01063330ـ ـ ـ جوجه يكروزه شترمرغ5U--- One – day Pullet Striches8
01063390ـ ـ ـ ساير20U--- Other8
010639ـ ـ ساير:-- Other:6
01063910ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي‌ و سرم­سازي)5U--- For research, (medical, laboratories and antisera production)8
01063920ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ5U--- ornamental birds, including canaries, budgies and finches8
01063990ـ ـ ـ ساير5U--- Other8
ـ حشرات: - insects:0
010641ـ ـ زنبورها: -- beese :6
01064110ـ ـ ـ كلني زنبور عسل32U--- Colony of honey bees8
01064120ـ ـ ـ ملكه زنبور عسل10U--- Queen of honey bees8
01064130ـ ـ ـ ساير20U--- other8
01064900ـ ـ ساير20U--other8
010690ـ ساير:- Other:6
01069010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي ‌و سرم­­سازي)5U--- For research, (medical laboratories and antisera production)8
01069020ـ ـ ـ عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده5U--- Micro organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed)8
كنترل‌كننده آفات، بيماري‌ها و علف‌هاي هرزه)0
01069090ـ ـ ـ ساير5U--- Other8
0201گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده.Meat of bovine animals, fresh or chilled.4
020110ـ لاشه ياشقه:- Carcasses and half-carcasses:6
02011010ـ ـ ـ گوساله (Veal)26Kg---Veal8
02011090ـ ـ ـ ساير26Kg---Other 8
020120ـ ساير قطعات با استخوان:- Other cuts with bone in:6
02012010ـ ـ ـ ران26Kg--- Hind quarter 8
02012020ـ ـ ـ راسته26Kg--- Strip loin 8
02012030ـ ـ ـ سردست و سينه26Kg--- Fore quarter cuts8
02012090ـ ـ ـ ساير26Kg--- Other8
020130ـ بي‌استخوان:- Boneless:6
02013010ـ ـ ـ ران26Kg--- Hind quarter 8
02013020ـ ـ ـ راسته26Kg--- Strip loin8
02013030ـ ـ ـ سردست و سينه26Kg--- Fore quarter cuts8
02013090ـ ـ ـ ساير26Kg--- Other8
0202گوشت حيوانات از نوع گاو، منجمد.Meat of bovine animals, frozen.4
020210ـ لاشه يا شقه:- Carcasses and half-carcasses:6
02021010ـ ـ ـ گوساله (Veal)26Kg--- Veal8
02021090ـ ـ ـ ساير26Kg--- Other8
020220ـ ساير قطعات با استخوان:- Other cuts with bone in:6
02022010ـ ـ ـ ران26Kg--- Hind quarter8
02022020ـ ـ ـ راسته26Kg--- Strip loin8
02022030ـ ـ ـ سردست و سينه26Kg--- Fore quarter cuts8
02022090ـ ـ ـ ساير26Kg--- Other8
020230ـ بي‌استخوان:- Boneless:6
02023010ـ ـ ـ ران26Kg--- Hind quarter8
02023020ـ ـ ـ راسته26Kg--- Strip loin8
02023030ـ ـ ـ سردست و سينه26Kg--- Fore quarter cuts8
02023090ـ ـ ـ ساير26Kg--- Other8
0203گوشت از نوع خوك، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.Meat of swine, fresh, chilled or frozen.4
ـ تازه يا سرد كرده:- Fresh or chilled:0
02031100ـ ـ لاشه يا شقه15Kg-- Carcasses and half-carcasses8
02031200ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15Kg-- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in8
02031900ـ ـ ساير15Kg-- Other8
ـ منجمد:- Frozen:0
02032100ـ ـ لاشه يا شقه15Kg-- Carcasses and half-carcasses8
02032200ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان15Kg-- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in8
02032900ـ ـ ساير15Kg-- Other8
0204گوشت از نوع گوسفند يا بز، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.4
02041000ـ لاشه و شقه بره، تازه يا سرد‌كرده5Kg- Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled8
ـ ساير گوشت‌هاي از نوع گوسفند، تازه يا سردكرده:- Other meat of sheep, fresh or chilled:0
02042100ـ ـ لاشه يا شقه5Kg-- Carcasses and half-carcasses8
02042200ـ ـ ساير قطعات با استخوان5Kg-- Other cuts with bone in8
02042300ـ ـ بي‌استخوان5Kg-- Boneless8
02043000ـ لاشه و شقه بره، منجمد5Kg- Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen8
ـ ساير گوشت‌هاي از نوع گوسفند، منجمد:- Other meat of sheep, frozen:0
02044100ـ ـ لاشه يا شقه5Kg-- Carcasses and half-carcasses8
02044200ـ ـ ساير قطعات با استخوان5Kg-- Other cuts with bone in8
02044300ـ ـ بي‌استخوان5Kg-- Boneless8
02045000ـ گوشت بز5Kg- Meat of goats8
02050000گوشت اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سرد كرده يا منجمد.40KgMeat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.8
0206احشاء خوراكي حيوانات از نوع گاو، خوك، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر يا استر، تازه، سردكرده يا منجمد.Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.4
02061000ـ از نوع گاو، تازه يا سرد كرده40Kg5- Of bovine animals, fresh or chilled8
ـ از نوع گاو، منجمد:- Of bovine animals, frozen:0
02062100ـ ـ زبان40Kg-- Tongues8
02062200ـ ـ جگر40Kg-- Livers8
02062900ـ ـ ساير40Kg-- Other8
02063000ـ از نوع خوك، تازه يا سردكرده5Kg- Of swine, fresh or chilled8
ـ از نوع خوك، منجمد:- Of swine, frozen:0
02064100ـ ـ جگر5Kg-- Livers8
02064900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
02068000ـ ساير، تازه يا سردكرده40Kg- Other, fresh or chilled8
02069000ـ ساير، منجمد40Kg- Other, frozen8
0207گوشت و احشای خوراكي پرندگان خانگي شماره 05 01 ، تازه، سردكرده يا منجمد.Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen.4
ـ مرغان خانگي (Gallus Domesticus) :- Of fowls of the species Gallus domesticus :0
02071100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده26Kg-- Not cut in pieces, fresh or chilled8
02071200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد26Kg-- Not cut in pieces, frozen8
020713ـ ـ قطعات و احشای، تازه يا سرد كرده: -- Cuts and offal, fresh or chilled: 6
02071310ـ ـ ـ قطعات تازه يا سرد كرده مرغ55Kg--- Fresh Pieces or chilled Poultry8
02071320ـ ـ ـ احشای تازه يا سرد كرده مرغ55Kg--- Fresh offal or chilled Poultry8
020714ـ ـ قطعات و احشای منجمد:-- Cuts and offal, frozen:6
02071410ـ ـ ـ خمير55Kg--- Paste8
02071420ـ ـ ـ قطعات 55Kg--- Piceses 8
02071430ـ ـ ـ احشاء 55Kg--- Cuts 8
ـ از بوقلمون:- Of turkeys:0
02072400ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده55Kg-- Not cut in pieces, fresh or chilled8
02072500ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد55Kg-- Not cut in pieces, frozen8
02072600ـ ـ قطعات و احشای تازه يا سردكرده55Kg-- Cuts and offal, fresh or chilled 8
020727ـ ـ قطعات و احشای، منجمد:-- Cuts and offal, frozen:6
02072710ـ ـ ـ خمير55Kg--- Paste8
02072790ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
ـ از مرغابي‌ها: - of ducks:0
02074100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده55Kg-- Not cut in pieces, fresh or chilled8
02074200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد55Kg-- Not cut in pieces, frozen8
02074300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سرد كرده55Kg-- Fatty livers, fresh or chilled8
02074400ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده55Kg-- Other, fresh or chilled8
02074500ـ ـ ساير، منجمد55Kg-- Other, frozen8
ـ از غازها: - of geese: 0
02075100ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده55Kg-- Not cut in pieces, fresh or chilled8
02075200ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد55Kg-- Not cut in pieces, frozen8
02075300ـ ـ جگر چرب، تازه يا سردكرده55Kg-- Fatty livers, fresh or chilled8
02075400ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده55Kg-- Other, fresh or chilled8
02075500ـ ـ ساير، منجمد55Kg-- Other, frozen8
02076000ـ مرغ شاخدار55Kg- of guinea Fowls8
0208ساير گوشت‌ها و احشای خوراكي گوشت، تازه، سرد‌كرده يا منجمد.Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.4
02081000ـ از خرگوش اهلي يا وحشي20Kg- Of rabbits or hares8
02083000ـ از ميمون‌ها (Primates)20Kg- Of primates8
02084000ـ از نهنگ‌ها، دولفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از نوع راسته Cetacea )، ازنهنگ‌هاي كوچك دريايي گاو دريايي و گاو آبي (پستانداران از راسته Sirenia )، از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گراز ماهي‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia ) 20Kg- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)8
02085000ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاك‌پشت دريايي)20Kg- Of reptiles (including snakes and turtles)8
02086000ـ از شترها و ساير گونه‌هاي شتر (camelidae)20Kg- Of camels and other camelids (Camelidae)8
02089000ـ ساير20Kg- Other8
0209چربي خوك، به غير از چربي گوشت و چربي ماكيان، ذوب نشده يا به نحو ديگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمك‌‌زده شده، در آب‌نمك خوابانده شده، خشك شده يا دودي شده.- Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked. 4
02091000ـ از خوك‌ها 5Kg- Of pig8
02099000ـ‌ ساير5Kg- Other8
0210گوشت و احشای گوشت، نمك‌زده، در آب‌نمك، خشك‌كرده يا دودي؛ آرد و زبره خوراكي گوشت يا احشای گوشت.Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.4
ـ گوشت خوك:- Meat of swine:0
02101100ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان5Kg-- Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in8
02101200ـ ـ سينه (با رگه‌هاي چربي چسبيده به گوشت) و قطعات آن5Kg-- Bellies (streaky) and cuts thereof8
02101900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
02102000ـ گوشت حيوانات از نوع گاو40Kg- Meat of bovine animals8
- ساير، شامل آرد و بلغور (Meals) از گوشت يا احشاي گوشت خوراكي گوشت: - Other, including edible flours and meals of meat or meat offal:0
02109100-- از ميمون40Kg-- Of primates8
02109200-- از نهنگ‌ها، دلفين‌ها و خوك‌هاي دريايي (پستانداران از راسته Celecea )؛ از نهنگ‌هاي كوچك دريايي و گاو دريايي (پستانداران از راسته Sirenia )؛ از فك‌ها، شيرهاي دريايي و گرازماهي‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia ). 32Kg-- Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia) 8
02109300-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دريايي)32Kg-- Of reptiles (including snakes and turtles)8
02109900-- ساير32Kg-- Other8
0301ماهي‌هاي زنده.Live fish.4
ـ ماهي‌هاي زينتي:- Ornamental fish:0
03011100ـ ـ آب شيرين15Kg-- freshwater 8
03011900ـ ـ ساير15Kg-- Other 8
ـ ساير ماهي‌هاي زنده: - Other live fish:0
030191ـ ـ ‌قزل‌آلا -- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): 6
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):0
03019110ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش5Kg--- For stock improvement, propagation and culture 8
03019120ـ ـ ـ تخم چشم‌زده5Kg--- Eyed egg8
03019190ـ ـ ـ‌ ساير 32Kg--- Other 8
03019200ـ ـ مارماهي (گونه Anguilla )26Kg-- Eels ( Anguilla spp. )8
030193ـ ـ ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)-- Carp ( Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) : 6
03019310ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش5Kg--- For stock improvement, propagation and culture 8
03019390ـ ـ ـ ساير32Kg--- Other8
03019400ـ ـ ماهي تن بلوفين (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)5Kg-- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)8
03019500ـ ـ ماهي‌هاي تن بلوفين جنوب5Kg--Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii)8
(thunnus maccoyii)0
030199ـ ـ ساير:-- Other:6
03019910ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش5Kg--- For stock improvement, propagation and culture8
03019920ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهي5Kg--- Egg, larvae and young of fish8
03019990ـ ـ ـ ساير55Kg8--- Other8
0302ماهي، تازه يا سردكرده، به­استثناي فيله ماهي و ساير قسمت‌هاي گوشتي ماهي مشمول شماره 0304Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 03.04.4
- ماهی آزاد، به ­ استثنای احشای خوراکی ماهی- Salmonidae, excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:0
ردیف­های فرعی 030291 تا 030299 :0
03021100-- قزل‌آلا 40Kg-- Trout ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster )8
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03021300ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس آرام26Kg-- Pacific salmon (Oncorhyn chus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)8
(Oncorhyn chus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha - Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)0
03021400ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.26Kg-- Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon ( Huchohucho) 8
03021900ـ ـ ساير26Kg-- Other8
ـ ماهی ­ های پهن (پلورو نکتیدا ، بوتیدا ، سینوگلوسیدا ، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا) ، به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:- Flat fish ( Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae ), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:0
03022100ـ ـ هاليبوت26Kg-- Halibut ( Reinhardtius hippoglossoides , Hippoglossus Hippoglossus stenolepis )8
(Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)0
0
03022200ـ ـ حلوا ماهيان (Pleuronectes platessa)26Kg-- Plaice ( Pleuronectes platessa )8
03022300ـ ـ كفشك ماهيان ) گونه (Solea 26Kg-- Sole ( Solea spp. )8
03022400ـ ـ ماهي توربوت (پستا ماکسیما)26Kg-- Turbots (psetta maxima)8
03022900ـ ـ ساير5Kg8-- Other8
ـ ماهی­های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)، - Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) Pelamis), excluding edible fish offal of subheading 0302.91 to 0302.99:0
به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:0
03023100ـ ـ آلباكور 10kg-- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)8
03023200ـ ـ يلوفين 10Kg-- Yellowfin tunas (Thunnus albacares)8
03023300ـ ـ‌اسكيپ جك يا بونيت با شكم راه راه5Kg-- Skipjack or stripe-bellied bonito8
03023400ـ ـ بيگ آي 10Kg-- Bigeye tunas (Thunnus obesus)8
03023500ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس آرام و اطلس 10Kg-- Atlantic and pacific bluefin tunas (Thunnus thynus, thunnus orientalis)8
03023600ـ ـ تن بلوفين جنوب 10Kg-- Southern bluefin tunas ( Thunnus maccoyii )8
03023900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه ­ های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ماهی­های بونیتو (گونه­های ساردا)، ماهی­های مارلین، ماهی­های بادبانی، نیزه ماهی­ها (ایستیوفوریدا)،ساردینوپس)، ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی­های مکرل هندی (گونه­های راستر لیگر)، سییرفیش­ها (گونه­های اسکومبر)، ماهی­های جک و مکرل هورس (گونه­های تراچروس) ، ماهی­های جک، کروال­ها (گونه­های کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی­های پوم فرت نقره­ای (گونه­های پامپوس) ، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی­های اسکید (گونه­های دکاپتروس)، ماهی کپلین (مالوتوس ویلوسوس)، شمشیر ماهی (زیفیاس گلادیوس)، ماهی کاواکاوا (یوتینوس افینیس)،به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae),excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99: 0
03024100-- شاه‌ماهي (Clupea harengus, Clupea pallasii)5Kg-- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
03024200-- ماهي آنچوي .5Kg-- Anchovies (Engraulis spp.)8
03024300-- ماهي ساردين‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp) ، ساردينلا (Sardinella spp.) ، شاه‌ماهي كوچك (sprsttus sparttus)5Kg-- Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus)8
030244ـ ـ ماهي مكرل: (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)--Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus): 6
03024410ـ ـ ـ بلومكرل 26Kg--- bluemackerel8
03024490ـ ـ ـ ساير 15Kg--- other 8
03024500ـ ـ جك و هورس مكرل 26Kg-- Jack and horse mackerel (Trachurus spp)8
03024600ـ ـ كوبيا 5Kg-- Cobia (Rachycentron Canadum)8
03024700ـ ـ شمشیر ماهی یا نيزه ماهي5Kg-- (xiphias gladius)8
03024900ـ ـ سایر5Kg-- other8
ـ ماهی از خانواده­های برگماسروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانولپیدیدا، به­استثنای احشای خوراکی ماهیردیف­های فرعی 030291 تا 030299:- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99:0
03025100-- ماهي كاد 5Kg-- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 8
03025200-- ماهي هاد داك 5Kg-- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)8
03025300-- زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)5Kg-- Coalfish (Pollachius virens)8
03025400-- ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.)5Kg-- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)8
03025500-- زغال ماهي آلاسكا (تراگرا کالکوگراما)5Kg-- Alaska Pollack (Theragra chalogramma)8
03025600-- ماهي بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 5Kg-- blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 8
03025900-- ساير 5Kg-- Other 8
ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)، به­ غیر از احشای خوراکی ماهی ردیف ­ های فرعی 030291 تا 030299:- Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 :0
03027100ـ ـ‌ تيلاپيا (Oreochromis spp.)32Kg-- Tilapias (Oreochromis spp.) 8
03027200ـ ـ گربه ماهي (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)40Kg-- Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)8
03027300 کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچیتس، گونه­های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)40Kg-- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp) 8
03027400ـ ـ مارماهي (Anguilla spp.)26Kg-- Eels (Anguilla spp.)8
03027900ـ ـ ساير 26Kg-- Other8
ـ ساير ماهی­ها، به­استثنای احشای خوراکی ماهی - Other fish, excluding edible fish offal of subheadings 0302.91 to 0302.99 : 0
ردیف­های فرعی 030291 تا 030299:0
03028100ـ ـ‌ سگ‌ماهي و ساير كوسه‌ماهي‌ها 40Kg-- Dogfish and Other sharks 8
03028200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae) 40Kg-- Rays and skates (Rajidae) 8
03028300ـ ـ ماهي نيش‌دندان (Dissostichus spp.)40Kg-- Toothfish (Dissostichus spp.)8
03028400ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.)32Kg-- Seabass (Dicentrarchus spp.)8
03028500ـ ـ ماهي سي‌بريم (Sparidae) 20Kg-- Seabrean (Sparidae)8
03028900ـ ـ ساير 26Kg-- Other8
- جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی:- Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:0
03029100ـ ـ جگر، تخم و منی5Kg-- Livers, roes and milt8
03029200ـ ـ باله­های کوسه55Kg-- Shark fins8
03029900ـ ـ سایر55Kg-- Other8
0303ماهي، يخ‌زده، به­استثناي فيله ماهي و ساير قسمت‌هاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره 04 / 03 .Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304.4
- ماهی آزاد، به­استثنای احشای خوراکی ماهی - Salmonidae, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
ردیف ­ های فرعی 030391 تا 030399: 0
0
03031100ـ ـ ماهی آزاد ريز شمال كلمبيا 20Kg-- Sockeye salmon (red salmon) ( Oncorhynchus nerka )8
0
03031200ـ ـ ساير ماهی آزاد اقيانوس آرام 26Kg-- Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)8
03031300ـ ـ ماهي‌هاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) 5Kg- - Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)8
03031400ـ ـ ماهي قزل‌آلا55Kg-- Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)8
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03031900ـ ـ‌ ساير32Kg-- Other8
ـ ماهی ­ های تیلاپیا (گونه های اوروکرومیس) ، گربه ماهی ­ ها (گونه ­ های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس) ، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپترباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا) ، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا) ، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف های فرعی 030391 تا 030399:- Tilapias (Oreochromis spp.), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
03032300ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp.)32Kg-- Tilapias (Oreochromis spp.)8
03032400ـ ـ گربه ماهي (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)55Kg-- Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)8
03032500ـ ـ ماهی ­ های کپور (گونه ­ های سیپرینوس، گونه ­ های کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونه ­ های هیپوفتالمیچیتس، گونه ­ های سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه ­ های لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونه ­ های مگالوبراما)55Kg-- Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)8
03032600ـ ـ مارماهي (Anguilla spp)26Kg-- Eels (Anguilla spp)8
03032900ـ ـ ساير32Kg-- Other8
ـ ماهی­های پهن (پلورو نکتیدا، بوتیدا، سینوگلوسیدا، سولیدا، اسکوفتالمیدا و سیتاریدا)، به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030391 تا 030399 :- Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
0
03033100ـ ـ هاليبوت20Kg-- Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)8
Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)0
03033200ـ ـ حلوا ماهيان (Pleuronectes platessa)20Kg-- Plaice (Pleuronectes platessa)8
03033300ـ ـ كفشك ماهيان « Sole » (گونه Solea )26Kg-- Sole (Solea spp.)8
03033400ـ ـ ماهی­های توربوت (پستا ماکسیما)20Kg-- Turbots (Psetta maxima) 8
03033900ـ ـ ساير5Kg8-- Other8
ـ ماهی­های تن (از جنس تونز) اسکیب جک یا بونیتو با شکم راه راه (یوتینوس (کتسونوس) پلامیس)،- Tunas (of the genus Thunnus), skipjack or stripe-bellied bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
به­استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی0
030391 تا 030399:0
03034100ـ ـ تن سفيد يا ژرمون (Thunnus alalunga)15Kg-- Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)8
03034200ـ ـ يلوفين (Thunnus albacares)5Kg-- Yellowfin tunas (Thunnus albacares)8
03034300ـ ـ اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه5Kg-- Skipjack or stripe-bellied bonito8
03034400ـ ـ تن بسيار چرب و چاق (Thunnus obesus)5Kg-- Bigeye tunas (Thunnus obesus)8
03034500ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس اطلس و آرام 20Kg-- Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 8
(Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)0
03034600ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)15Kg-- Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)8
03034900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
ـ شاه ماهی ها (کلوپاهارنگوس ، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه­های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ساردینوپس)، ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی یا اسپارتس (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی­های مکرل هندی (گونه­های راستر لیگر)، سییرفیش­ها (گونه­های اسکومبر)،- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.),jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae),excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
ماهی­های جک ومکرل هورس (گونه­های تراچروس) ، ماهی­های جک ، کروال­ها (گونه­های کارانکس)، ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی­های پوم فرت0
نقره­ای (گونه­های پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی­های اسکید(گونه­های دکاپتروس)، ماهی کپلین (مالوتوس ویلوسوس)، شمشیر ماهی (زیفیاس گلادیوس)، ماهی کاواکاوا (یوتینوس افینیس)، ماهی­های بونیتو (گونه­های ساردا)، ماهی­های مارلین، ماهی­های بادبانی، نیزه ماهی­ها (ایستیوفوریدا)، به­ غیراز احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:0
03035100ـ ـ شاه‌ماهي‌ها 5Kg-- "Herrings" (Clupea harengus, Clupea Pallasii)8
(Clupea harengus, Clupea Pollasii)0
03035300ـ ـ ساردين‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp) ، ساردينلا (Sardinella spp) ، شاه‌ماهي كوچك (Sprattus sprattus) 26Kg-- Sardines 8
(Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus) 0
030354ـ ـ ماهي مكرل :-- mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus):6
(Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)0
03035410ـ ـ ـ بلو مكرل5Kg--- Blue mackerel 8
03035490ـ ـ ـ ساير 5Kg--- Other 8
03035500ـ ـ ماهي جك و هورس مكرل (Trachurus spp)32Kg-- Jack and horse mackerel (Trachurus spp)8
03035600ـ ـ ماهي كوبيا (Rachycentron canadum) 32Kg-- Cobia (Rachycentron canadum) 8
03035700ـ ـ نيزه ماهي (Xiphias gladius)10Kg-- Swordfish (Xiphias gladius) 8
03035900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ ماهی از خانواده­های برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکروریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، موریدا و مورانو لپیدیدا، به استثنای احشای خوراکی ماهی ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99:0
03036300ـ ـ ‌ماهي كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)5Kg-- Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 8
03036400ـ ـ ماهي هداك (Melanogrammus aeglefinus)5Kg-- Haddock (Melanogrammus aeglefinus)8
03036500ـ ـ زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)26Kg-- Coalfish (Pollachius virens)8
03036600ـ ـ ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.)5Kg-- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)8
03036700ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)32Kg-- Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)8
03036800ـ‌‌ ـ ماهي‌بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) 5Kg-- blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) 8
03036900ـ ـ ساير 5Kg-- Other 8
ـ ساير ماهی­ها، به­استثنای احشای خوراکی ماهی - Other fish excluding edible fish offal of subheadings 0303.91 to 0303.99 :0
ردیف­های فرعی 030391 تا 030399:0
03038100ـ ـ سگ ماهي و انواع كوسه‌ها 26Kg-- Dogfish and Other sharks 8
03038200ـ ـ سفره ماهي (Rajidae) 55Kg-- rays and skates (Rajidae) 8
03038300ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)26Kg-- Toothfish (Dissostichus spp.)8
03038400ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.)32Kg-- Seabass (Dicentrarchus spp.)8
03038900ـ ـ ساير 5Kg-- Other8
- جگر، تخم، منی، باله، سر، دم، شکمبه و دیگر احشای خوراکی ماهی: - Livers, roes, milt, fish fins, heads, tails, maws and other edible fish offal:0
03039100ـ ـ جگر، تخم و منی26Kg-- Livers, roes and milt8
03039200ـ ـ باله­های کوسه55Kg-- Shark fins8
03039900ـ ـ سایر55Kg-- Other8
0304فيله‌ ماهي و ساير قسمت‌هاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌ شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.4
ـ فيله تازه يا سرد شده ماهي‌هاي تيلاپيا (گونه­های اوروکرومیس)، گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، ماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلوتیوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چنا)،- Fresh or chilled fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp.Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus carpio, carassius carassius, Ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), eels (Anguilla spp.) Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp): 0
0
03043100ـ ـ ماهي تيلاپيا (Oreochromis spp)40Kg-- Tilapias (Oreochromis spp)8
03043200ـ ـ گربه‌‌ماهي (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55Kg-- Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)8
03043300ـ ـ ماهي سوف ‌نيل (lates niloticus)40Kg-- Nil perch (lates niloticus)8
03043900ـ ـ ساير40Kg-- Other8
ـ فيله تازه يا سرد شده ساير ماهي‌ها: - Fresh or chilled fillets of other fish: 0
03044100ـ ـ ماهی آزاد اقيانوس آرام 40Kg-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)8
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus),0
سالمون اقيانوس اطلس (Salmo salar) ، سالمون دانوب (Huchohucho) 0
03044200ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا 55Kg- - Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)8
(salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)0
03044300ـ ـ ماهي‌هاي پهن40Kg- - Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)8
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)0
03044400ـ ـ ماهي از خانواده‌‌هاي 40Kg- - Fish of the families, Bregmacerotidae ( Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae)8
Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae0
03044500-- نيزه ماهي (xiphias gladius)40Kg- - Swordfish (xiphias gladius)8
03044600-- ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55Kg- - Toothfish (Dissostichus spp.)8
03044700-- سگ ماهی و سایر کوسه ­ ها40Kg- -Dogfish and other sharks8
03044800-- پرتو ماهی­ها و چارگوش ماهی­ها (راجیدا) 40Kg- -Roys and skates (Rajidae)8
03044900-- ساير 40Kg- - Other 8
ـ سایر، تازه یا سرد شده:- Other, fresh or chilled: 0
0
0
03045100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)، 40Kg- - Tilapias (Oreochromis spp), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.) Carp (Cyprinus spp, carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp, eels (Anguila spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)8
03045200ـ ـ ماهي آزاد 40Kg-- Salmonidae8
03045300ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي 40Kg--Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae8
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae0
03045400ـ ـ نيزه ماهي (xiphias gladius)40Kg-- Swordfish (xiphias gladius)8
03045500ـ ـ‌ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55Kg-- Tooth fish (Dissostichus spp.)8
03045600-- سگ ماهی و سایر کوسه ­ ها40Kg-- Dogfish and other sharks8
03045700-- پرتو ماهی ­ ها و چارگوش ماهی ­ ها (راجیدا) 40Kg-- Roys and skates (Rajidae)8
03045900ـ ـ ساير 40Kg- - Other 8
ـ فیله منجمد تیلاپیا (ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)، گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس­، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس،- Frozen fillets of tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp, Clarias spp., Ictalurus spp.) carp, (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharygodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus), and snakeheads (Channa spp): 0
گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا) ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیوس) و ماهی­های سرماری (گونه­های چانا))0
03046100ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp)32Kg- - Tilapias (Oreochromis spp)8
03046200ـ ـ گربه‌‌ماهي (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)55Kg- - Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)8
03046300ـ ـ سوف ‌نيل (Lates niloticus)26Kg- - Nile perch (Lates niloticus)8
03046900ـ ـ ساير40Kg- - Other 8
ـ فيله يخ زده ماهي از خانواده‌هاي: - Frozen fillets of fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonide, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae : 0
Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae0
03047100ـ ـ ‌ماهي كاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)26Kg- - Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
03047200ـ ـ ماهي هادداك 40Kg-- Haddock8
(Melanogrammus aeglefinus) (Melanogrammus aeglefinus)0
03047300ـ ـ زغال ماهي يا پولاك (Pollachius virens)55Kg-- Coalfish (Pollachius virens)8
03047400ـ ـ ماهي هيك 26Kg-- Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)8
(Merluccius spp. Urophycis spp.)0
03047500ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )26Kg-- Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)8
03047900ـ ـ ساير40Kg-- Other 8
ـ فيله منجمد ساير ماهي‌ها: - Frozen fillets of other fish:0
03048100ـ ـ سالمون اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ، سالمون اقيانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)40Kg- - Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) 8
Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)0
03048200ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا55Kg- - Trout8
(Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 0
03048300ـ ـ انواع ماهي پهن 40Kg- - Flat fish8
(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)(Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)0
03048400ـ ـ اره ماهي (Xiphias gladius)32Kg-- Swordfish (Xiphias gladius) 8
03048500ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.)55Kg-- Toothfish (Dissostichus spp.)8
03048600ـ ـ شاه‌ماهي‌ها 55Kg- - Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
(Clupea harengus, Clupea pallasii)0
03048700ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus) ، بونيتو 26Kg- - Tunas (of the genus thunnus), Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 8
Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis) 0
03048800-- سگ ماهی، سایر کوسه ­ ها، 40Kg- - Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)8
پرتوماهی ­ ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)0
03048900ـ ـ ساير40Kg- - Other8
ـ ساير، يخ زده - Other, frozen0
03049100ـ ـ شمشيرماهي 32Kg-- Swordfish (Xiphias gladius)8
03049200ـ ـ ماهي نيش دندان 32Kg-- Toothfish (Dissostichus spp)8
03049300ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،40Kg- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03049400ـ ـ زغال ماهي آلاسكا (تراگارا کالکوگراما) 40Kg- - Alaska Pollack8
(theragra chalcogramma) 0
03049500ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae ، Euclichthyidae ، Gadidae ، Macroruidae ، Melanonidoe ، Merlucciidae ، Mordae و Muraenolepididae به‌غير از زغال ماهي‌ آلاسكا (تراگارا چالکوگراما) 40Kg- - Fish of the families, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macronridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (theragra chalcogramma)8
03049600ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسه ­ ها40Kg- - Dogfish and other sharks8
03049700ـ ـ پرتوماهی ­ ها و چهارگوش ماهی­ها (راجیدا)40Kg- - Rays and skates (Rajidae)8
03049900ـ ـ ساير40Kg-- Other8
0305ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك، ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه « pellets » از ماهي مناسب براي خوراك انسان.Fish, dried, salted or in brine, smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.4
03051000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه « pellets » از ماهي مناسب براي خوراك انسان5Kg- Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption 8
03052000ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک20Kg- Liversl, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine8
ـ فيله ماهي، خشك‌شده، نمك‌‌سود شده يا در آب‌نمك ولي غيردودي: ‌ - Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked:0
03053100ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،10Kg- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03053200ـ ـ انواع ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae ، Euclichthyidae ، Gadidae ، Macroruidae ، Me lucciidae ، Mordae و Muraenolepididae10Kg- - Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae ، Macrouridae, Melanonidae, Me rlucciidae ، Moridae and Muraenolepididae 8
03053900ـ ـ ساير 10Kg- - Other8
ـ ماهي دودي شامل فيله‌ها، پنير از دل و جگر خوراكي ماهي :- Smoked fish, including fillets, other than edible fish offal:0
03054100ـ ـ سالمون اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقيانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)15Kg-- Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)8
03054200ـ ـ شاه‌ماهي( (Herrings15Kg-- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
(Clupea harengus, Clupea pallasii)0
03054300ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا 55Kg- - Trout ( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)8
( Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)0
03054400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،55Kg- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03054900ـ ـ ساير15Kg-- Other8
ـ ماهي خشك‌شده، به‌غير از دل و جگر خوراكي ماهي، حتي نمك‌زده شده ولي غير دودي: - Dried fish other than edible fish offal, whether or not salted but not smoked:0
03055100ـ ـ ماهي كاد باگونه هاي10Kg-- Cod ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus )8
(Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)0
03055200ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،55Kg-- Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03055300ـ ـ ماهی­های از خانواده­های برگما سروتیدا،55Kg- Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهی­های کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)0
03055400- شاه­ماهی­ها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهی­های آنچووی (گونه­های انگرولیس)، ماهی­های ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونه­های ساردینوپس)، 55Kg- Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae):8
ماهی­های ساردینلا (گونه­های ساردینلا)، ماهی­های خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهی­های مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسترالاسیکوس، اسکومبر جاپونیکس)، ماهی­های مکرل هندی (گونه­های راستر لیگر)، سییرفیش­ها (گونه­های اسکومبر)،0
ماهی­های جک ومکرل هورس (گونه های تراچروس)، ماهی های جک، کروال­ها (گونه­های کارانکس)؛ ماهی کوبیا (راچیسنترون کانادوم)، ماهی­های پوم فرت0
نقره­ای (گونه­های پامپوس)، ماهی سوری اقیانوس (کولولابیس سایرا)، ماهی­های اسکید (گونه­های دکاپتروس)، ماهی کپلین (مالوتوس ویلوسوس)، شمشیر ماهی (زیفیاس گلادیوس)، ماهی کاواکاوا (یوتینوس افینیس)، ماهی­های بونیتو (گونه های ساردا)، ماهی­های مارلین، ماهی­های بادبانی ، نیزه ماهی­ها (ایستیوفوریدا).0
03055900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
ـ ماهي نمك‌‌زده، غيرخشك و يا دودي شده در آب‌نمك، به‌غير از دل و جگر خوراك ماهي: - fish, salted but not dried or smoked and fish in brine, other than edible fish offal:0
03056100ـ ـ شاه‌ماهي Herring) )10Kg-- (Herrings) (Clupea harengus, Clupea pallasii)8
(Clupea pallasii Clupea harengus)0
03056200ـ ـ ماهي كاد با گونه هاي10Kg-- Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)8
(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)0
03056300ـ ـ ماهي‌كيلكا، ‌آنچوي ‌« Anchovies » ‌(گونه Engraulis )15Kg-- Anchovies (Engraulis spp . )8
03056400ـ ـ ماهی­های تیلاپیا (گونه­های اوروکرومیس)؛ گربه ماهی­ها (گونه­های پانگاسیوس، گونه­های سیلوروس، گونه­های کلاریاس، گونه­های ایکتالوروس)، ماهی­های کپور (گونه­های سیپرینوس، گونه­های کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونه­های هیپوفتالمیچتیس، گونه­های کرینوس، مایلوفارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونه­های لابئو، استئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونه­های مگالوبراما)، مارماهی­ها (گونه­های انگولیا)، ماهی­های پرش نیل (لیتس نیلو تیکوس) و ماهی­های سرماری (گونه ­ های چانا)،20Kg- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish8
(Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguila spp.), Nile perch(Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)0
03056900ـ ـ ساير20Kg-- Other8
ـ باله‌ها، سر، دم، امعاء و ساير احشای خوراكي ماهي: - Fish fish, heads, tails, maws and other edible fins offal: 0
03057100ـ ـ باله كوسه 55Kg- - Shark fins 8
03057200ـ ـ سر ماهي، دم و امعاء 55Kg- - Fish heads, tails and maws 8
03057900ـ ـ ساير 55Kg- - Other8
0306قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشك‌شده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ قشرداران حتي پوست‌كنده دودي شده، پخته‌شده قبل يا در خلال فرآيند دودي شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و يا آب‌پز، حتي سرد شده، منجمد، خشك، نمك سود شده يا در آب نمك؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از قشرداران مناسب براي مصرف خوراك انسان.Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, dried, salted or in brine; flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption.4
ـ يخ‌زده: - Frozen:0
03061100ـ ـ خرچنگ صخره‌اي و ساير خرچنگ‌هاي دريايي آب‌شيرين يا خاردار(گونه Palinurus ، گونه Panulirus ، گونه (Jasus20Kg6-- Rock lobster and other sea crawfish ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. )8
03061200ـ ـ لابستر دريايي(گونه Homarus ) 55Kg3-- Lobsters ( Homarus spp. )8
03061400ـ ـ خرچنگ دم‌كوتاه 55Kg6-- Crabs8
03061500ـ ـ لابستر نروژي (Nephrops norvegicus)55Kg- - Norway lobsters (Nephrops norvegicus) 8
03061600ـ ـ انواع ميگوي آب سرد55Kg- - Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon) 8
(Pandalus spp., Crangon crangon)0
03061700ـ ـ ساير انواع ميگو 55Kg- - Other shrimps and prawns 8
03061900ـ ـ ساير، همچنين، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شكل حبه از قشرداران، مناسب براي خوراك انسان32Kg-- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption8
ـ زنده، تازه یا سردکرده:- Liver, fresh or chilled:0
03063100-- لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ­های دریائی55Kg-- Rock lobster and other sea crawfish ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. )8
(گونه­های پالینوروس، گونه­های پانو لیروس، گونه­های ژاسوس)0
03063200-- شاه میگوها (گونه ­ های هوماروس)32Kg-- Lobsters ( Homarus spp. )8
03063300-- خرچنگ ­ ها55Kg-- Crabs8
03063400-- شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)55Kg- - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)8
030635-- میگوهای آب سرد و میگوها (گونه ­ های پندالوس، گونه ­ های کرنگون کرنگون) :- - Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon):6
03063510--- میگو مولد زنده برای تکثیر5Kg---Spawning prawns8
03063520--- پست لارو و میگوی زنده10Kg---Post-larva live prawns8
03063590--- سایر55Kg--- Other8
030636-- سایر میگوها :- - Other shrimps and prawns:6
03063610--- میگو مولد نژاد برای تکثیر5Kg--- Spawning prawns8
03063620--- پست لارو و میگوی زنده5Kg--- Post-larva live prawns8
03063690--- سایر32Kg--- Other8
03063900-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5Kg- - Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption8
ـ ساير:- Other:0
03069100-- لابستر صخره­ای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)55Kg-- Rock lobster and other sea crawfish ( Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp. )8
03069200-- لابسترها (گونه­های ­ هوماروس)32Kg- - Lobsters ( Homarus spp. )8
03069300-- خرچنگ ­ ها55Kg-- Crabs8
03069400-- لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژی­کوس)55Kg- - Norway lobsters (Nephrops norvegicus)8
030695-- میگوها :- - shrimps and prawns:6
03069510--- میگو مولد نژاد برای تکثیر5Kg--- Spawning prawns8
03069520--- پست لارو و میگوی زنده5Kg--- Post-larva live prawns8
03069590--- سایر32Kg--- Other8
03069900-- سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان5Kg-- Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption 8
0307صدفداران حتي جدا شده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشك‌شده، نمك سودزده يا در آب‌نمك؛ صدف‌داران دودي شده حتي جدا شده از كاسه يا صدف، پخته شده قبل يا حين فرايند دودي شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب براي مصرف انساني. Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of mollucs, fit for human consumption.4
ـ صدف:- Oysters:0
03071100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده 5Kg- - Live, fresh or chilled8
03071200ـ ـ منجمد5Kg-- Frozen8
03071900ـ ـ ساير5Kg- - Other8
ـ حلزون همچنين حلزون ملكه از جنس Pecten Chlamys يا Placopecten : - Scallops, including queen scallops, of the genera Pecten, Chlamys or Placopecten:0
03072100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده5Kg-- Live, fresh or chilled8
03072200ـ ـ منجمد5Kg-- Frozen8
03072900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
- صدف دو كپه‌اي - Mussels ( Mytilus spp., Perna spp. ):0
(گونه perna ، گونه Mytilus )0
03073100ـ ـ زنده، تازه يا سرد كرده5Kg-- Live, fresh or chilled8
03073200ـ ـ منجمد5Kg-- Frozen8
03073900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
- گربه ماهی و ماهی مرکب : - Cuttle fish and squid:0
03074200ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده10Kg-- Live, fresh or chilled 8
03074300ـ ـ منجمد5Kg-- Frozen8
03074900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
ـ اختاپوس (گونه Octopus ):- Octopus ( Octopus spp. ):0
03075100ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده5Kg-- Live, fresh or chilled8
03075200ـ ـ منجمد5Kg-- Frozen8
03075900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
03076000ـ حلزون باستثناي نوع دريايي آن5Kg- snails, other than sea snails8
ـ صدف خوراكي و صدف پوسته كماني (از خانواده‌هاي Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactlidae, Mesodessmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidaeand veneridae): : - Clams, Cockles and ark shells (families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and veneridae):0
03077100ـ ـ زنده، تازه يا سرده شده26Kg-- Live, fresh or chilled8
03077200ـ ـ منجمد5Kg-- Frozen8
03077900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
ـ صدف (گونه ­ های هالیوتیس) و صدف­های حلزونی (گونه ­ های استرومبوس):- Abalone (Haliotis spp.) and stromboid conchs (strombus spp.):0
03078100-- صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونه ­ های هالیوتیس (26Kg-- Live, fresh or chilled abalone (Haliotis spp)8
03078200-- صدف­ زنده، تازه یا سردکرده (گونه­های استرومبوس)26Kg-- Live, fresh or chilled stromboid conchs (strombus spp.)8
03078300-- صدف منجمد (گونه­های هالیوتیس)5Kg-- Frozen abalone (Haliotis spp)8
03078400-- صدف­های حلزونی منجمد (گونه­های استرومبوس )5Kg-- Frozen stromboid conchs (strombus spp.)8
03078700-- سایر صدف ­ ها (گونه ­ های هالیوتیس) 5Kg-- Other abalone (Haliotis spp)8
03078800-- سایر صدف ­ های حلزونی (گونه­های استرومبوس) 5Kg-- Other stromboid conchs (strombus spp.)8
ـ ساير، شامل آرد، زبره و به هم فشرده به‌صورت حبه مناسب مصرف انسان: - Other, including flours, meals and pellets, fit for human consumption: 0
03079100ـ ـ زنده، تازه شده يا سرد شده 26Kg-- Live, fresh or chilled 8
03079200ـ ـ منجمد5Kg-- Frozen8
03079900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
0308بي‌مهرگان آبزي يا ساير موجودات غير از آبزي غير از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشك شده، نمك سود شده يا در آب نمك؛ بي‌مهرگان آبزي يا ساير موجودات آبزي غير از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودي شده، پخته شده در حين يا قبل از فرآيند دودي كردن؛ آرد، زبره و به‌هم فشرده به‌صورت حبه از بي‌مهرگان آبزي يا ساير موجودات آبزي غير از سخت‌پوستان و گرم‌تنان، مناسب براي مصرف انسان Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs,4
live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not 0
cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, fit for human consumption.0
ـ انواع خيار دريايي:- Sea cucumbers (Stichopus japonicus, Holothurioidea): 0
: (Stichopus japonicus, Holothurioidea)0
03081100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده26Kg-- Live, fresh or chilled 8
03081200ـ ـ منجمد5Kg-- Frozen8
03081900ـ ـ ساير 5Kg-- Other8
- توتیای دریایی (گونه­های استرانگولوسنتروس، پارا سنتروس لیویدیوس، آلبوس لوکزچینیوس، اچینوس اسکولنتوس):- Sea urchins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus): 0
03082100ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده 26Kg-- Live, fresh or chilled 8
03082200ـ ـ منجمد5Kg-- Frozen8
03082900ـ ـ ساير 5Kg-- Other8
03083000ـ عروس دريايي (Rhopilema spp) 55Kg- Jellyfish (Rhopilema spp) 8
03089000ـ ساير5Kg- Other8
0401شير و خامه شير، غليظ نشده، بدون افزودن قند يا مواد شيرين‌كننده ديگر.Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.4
04011000ـ ميزان مواد چرب آن از يك درصد وزني بيشتر نباشد. 32Kg- Of a fat content, by weight, not exceeding 1%8
04012000ـ ميزان مواد چرب آن بيش از يك درصد ولي از32Kg7- Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%8
6 درصد وزني بيشتر نباشد. 0
04014000ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد.15Kg- Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding %108
040150ـ ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد :- Of a fat content, by weight, exceeding 10% :6
04015010ـ ـ ـ خامه شير15Kg--- Milk cream8
04015090ـ ـ ـ شير15Kg--- Milk8
0402شير و خامه شير، غليظ‌شده، يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده ديگر اضافه شده.Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.4
040210ـ به شكل پودر، به شكل دانه‌ريز (Granules) يا به هر شكل جامد ديگري كه ميزان مواد چرب آن بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد:- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:6
04021010ـ ـ ـ شير خشك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خلاء و يك كيلوگرم و كمتر10Kg--- Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed, and in packages of one kg or less8
04021030ـ ـ ـ شير خشك صنعتي40Kg--- industrial powdered milk8
04021090ـ ـ ـ ساير10Kg--- Other8
ـ به شكل پودر، به شكل دانه‌ريز (Granules) يا به هر شكل جامد ديگري كه ميزان مواد چرب آن بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد:- In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, exceeding 1.5%:0
040221ـ ـ بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده:-- Not containing added sugar or other sweetening matter:6
04022110ـ ـ ـ شير خشك اطفال در بسته‌بندي‌هاي تحت خلاء و يك كيلوگرم و كمتر5Kg--- Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed and in packages of one kg or less8
04022120ـ ـ ـ مواد اوليه شير خشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 5Kg--- Raw material base of powdered milk containing vegetable fat for consumption of infants.8
04022130ـ ـ ـ شير خشك صنعتي40Kg--- industrial powdered milk8
04022190ـ ـ ـ ساير15Kg--- Other8
04022900ـ ـ ساير:40Kg-- Other:8
ـ ساير:- Other:0
040291ـ ـ بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده-- Not containing added sugar or other sweetening matter6
04029110ـ ـ ـ خامه شير40Kg--- Milk cream8
04029190ـ ـ ـ شير40Kg--- Milk 8
04029900ـ ـ‌ ساير40Kg-- Other8
0403دوغ (Buttermilk) ، شير و خامه بسته‌شده، ماست، كفير (Kephir) و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده (اسيدي شده Acidified )، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده يا خوشبو شده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد.Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.4
040310ـ ماست:- Yogurt:6
04031010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار5Kg--- Products for feeding infants8
04031090ـ ـ ـ ساير32Kg--- Other8
040390ـ ساير:- Other:6
04039010ـ ـ ـ فرآورده‌هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار5Kg--- Products for feeding nursing infants8
04039090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
0404آب‌ پنير، حتي غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده: محصولاتي كه از تركيبات طبيعي شير تشكيل‌ شده، حتي اگر به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included.4
04041000ـ آب پنير و آب پنير تغيير يافته (Modified Whey) حتي غليظ‌شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده اضافه شده5Kg8- Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter8
040490ـ ساير:- Other:6
04049010ـ ـ ـ پودر آب‌ پنير (کانی­زدایی شده و کانی­زدایی نشده)32Kg--- Whey powder (non demineralization and demineralization)8
0
04049090ـ ـ ـ ساير32Kg--- Other8
0405كره و ساير چربي‌ها و روغن‌هاي مشتق از شير، خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان (Dairy spreads)Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.4
040510ـ كره:- Butter:6
04051010ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي 500 گرمي و كمتر55Kg--- Butter packaged in packages of 500 gr or less8
04051020ـ ـ ـ كره بسته‌بندي شده به صورت بسته‌هاي بيش از 500 گرم5Kg--- Butter packaged in packages of more than 500 gr8
04052000ـ خميرهاي لبني براي ماليدن روي نان32Kg- Dairy spreads8
04059000ـ ساير32Kg- Other8
0406پنير و كشك.Cheese and curd.4
04061000- پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured ) يا (Unripened) ، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese) ، و كشك55Kg5- Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd8
04062000ـ پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع55Kg- Grated or powdered cheese, of all kinds8
04063000ـ پنير ذوب‌شده (Fondu) غير از رنده شده يا پودرشده55Kg- Processed cheese, not grated or powdered8
04064000ـ پنير داراي رگه‌هاي كپك‌آبي رنگ (Blue-Veined cheese) و ساير پنيرهاي حاوي رگه‌ توليد شده از طريق ركفورت پني‌سيليوم (Penicillium roqueforti)55Kg-Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roqueforti8
04069000ـ ساير پنيرها55Kg7- Other cheese8
0407تخم‌هاي پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده يا پخته شده Birds eggs, in shell, fresh preserved or coocked4
ـ تخم‌هاي بارور شده جهت جوجه‌كشي: - Fertilised eggs for incubation: 0
040711ـ ـ مربوط به انواع گونه‌هاي ماكيان: - - of fowls of the species Gallus domesticus:6
04071110ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتي و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون: --- egg that produce mother embryo and meat acestour and pullet and, turkey laying:8
04071111ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون براي توليد گوشت10Kg---- embryo egg turkey for product met8
04071112ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF5Kg---- Fertile eggs SPF8
04071113ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتي5Kg---- egg embryo meat’s ancestor8
04071114ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتي5Kg---- egg embryo meats mother8
04071115ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار5Kg---- egg embryo of ancestor laying eggs8
04071116ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار5Kg---- eggs embryo of mother laying eggs8
04071117ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون براي توليد مولد5Kg---- eggs embryo turkey for breeding8
04071118ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه يكروزه گوشتي5Kg---- egg embryo one day pullet meat8
04071119ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه يكروزه تخم‌گذار5Kg---- egg embryo one day laying egg pullet8
04071190ـ ـ ـ ساير :--- Other:8
04071191ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد5Kg---- ostrich fertile eggs for breeding8
04071199ـ ـ ـ ـ سایر5Kg---- Other8
04071900ـ ـ ساير 5Kg- - Other8
ـ ساير تخم‌هاي تازه: - Other Fresh eggs:0
040720ـ ـ مربوط به انواع گونه‌هاي ماكيان: - - Gallus domesticus: 6
04072010ـ ـ ـ تخم خوراكي55Kg--- edible egg8
04072090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
04072900ـ ـ ساير 55Kg- - Other 8
04079000ـ ساير55Kg- Other8
0408تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشك‌كرده، پخته‌شده در آب يا بخار‌ آب، قالب‌گيري شده، يخ‌زده يا به نحو ديگري محفوظ شده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد.Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.4
ـ زرده تخم:- Egg yolks:0
04081100ـ ـ خشك‌كرده15Kg-- Dried8
04081900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
ـ ساير:- Other:0
04089100ـ ـ خشك كرده15Kg-- Dried8
04089900ـ ـ ساير40Kg-- Other8
04090000عسل طبيعي55Kg6,5Natural honey.8
0410محصولات خوراكي كه منشأ حيواني دارد و در جاي ديگر گفته ‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.4
04100010ـ ـ ـ ژله رويال، بره موم و زهر زنبور عسل55Kg--- Royal, jelly, venom and propolis of honey bee8
04100090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
05010000موي انسان، كار نشده، حتي شسته يا چربي گرفته‌شده؛ آخال موي انسان.55KgHuman hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.8
0502موي خوك يا موي گراز، موي گوركن و موهاي ديگر براي بروس‌سازي؛ آخال اين موها.Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.4
05021000ـ موي خوك يا موي گراز و آخال آنها5Kg- Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereof 8
05029000ـ ساير5Kg- Other8
05034
05040000روده، بادكنك و شكمبه حيوانات، كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخ‌زده، نمك‌زده يا در آب نمك، خشك‌كرده يا دودي.55KgGuts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.8
0505پوست و ساير اجزای پرندگان، با پر يا كرك، پر و اجزای پر (حتي لبه گرفته شده)، كرك خام يا فقط پاك كرده، ضدعفوني شده يا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر يا اجزای پر.Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of feathers. 4
05051000ـ پر از انواعي كه براي انباشتن به كار مي‌رود؛ كرك40Kg- Feathers of a kind used for stuffing; down8
05059000ـ ساير55Kg- Other8
0506استخوان و استخوان توي شاخ (Horn-Cores) ، كار نشده، چربي گرفته، آماده شده به طور ساده (ولي بريده نشده به شكل معين)، عمل‌آورده شده با اسيد يا ژلاتين گرفته شده، پودر و آخال اين مواد.Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products.4
05061000ـ اوسئين (ماده اصلي استخوان Ossein ) و استخوان عمل آورده شده با اسيد5Kg- Ossein and bones treated with acid8
05069000ـ ساير5Kg - Other8
0507عاج، كاسه لاك‌پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) (و همچنين تيغه‌هاي آن) يا ساير پستانداران دريايي، شاخ (Horn) ، شاخ منشعب (Antler) ، سم و ناخن، چنگال و منقار، كارنشده يا به طور ساده آماده شده، ولي بريده نشده به شكل معين؛ پودر و آخال اين محصولات.Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.4
05071000ـ عاج؛ پودر و آخال عاج40Kg- Ivory; ivory powder and waste8
05079000ـ ساير40Kg- Other8
05080000مرجان و مواد مشابه،‌كار نشده يا آماده شده به طور ساده ولي كار ديگري روي آن انجام نشده؛ صدف و كاسه صدفداران، قشرداران يا خارپوستان و كف‌دريا (Cuttle-bone) ، كارنشده يا آماده شده به طور ساده، ولي بريده نشده به شكل معين، پودر و آخال آنها.40KgCoral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.8
05094
05100000عنبر خاكستري، جند بيد استر، غاليه و مشك؛ ذرايح؛ زهره، حتي خشك كرده؛ غده و ساير مواد داراي منشأ حيواني كه براي ساخت محصولات داروسازي به كار مي‌رود، تازه، سرد كرده، يخ‌زده يا به نحو موقت ديگري محفوظ شده باشد.5KgAmbergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.8
0511محصولات حيواني كه در جاي ديگري گفته نشده يا مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛حيوانات مرده مشمول فصل 1 يا 3، غيرقابل مصرف براي خوراك انسان.Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.4
05111000ـ اسپرم گاو5kg- Bovine semen8
ـ ساير:- Other:0
05119100ـ ـ محصولات از ماهي‌ها يا از قشرداران، صدفداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات؛ حيوانات مرده فصل 355Kg-- Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 38
051199ـ ـ ساير:-- Other:6
05119910ـ ـ ـ نطفه زنده5Kg--- Live semen8
05119920ـ ـ ـ قرمز دانه5Kg--- Cochineal8
05119940ـ ـ ـ اسپرم5Kg--- Semen8
05119950ـ ـ ـ تخم نوغان5Kg--- Silkworm seeds8
05119990ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
0601انواع پيازگل (Bulbs) ، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غده‌دار نباتات، ريشه و ساقه‌هاي زيرخاكي، درحال خواب‌نباتي يا در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني غير از ريشه‌هاي مشمول شماره 12 12 . Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.4
060110ـ انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غده دار نباتات، ساقه‌هاي زيرخاكي در حاله خواب نباتي: - Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant: 6
06011010ـ ـ ـ پياز زعفران55Kg--- root cutting of Damascus rose8
06011090ـ ـ ـ ساير5kg--- other8
06012000ـ انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غده‌دار نباتات، ريشه و ساقه‌هاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني5U- Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots8
0602ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)، قلمه و پيوند؛ هاگ مولد قارچ.Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn.4
ـ قلمه‌هاي ريشه نكرده و پيوند- Unrooted cuttings and slips0
06021010--- لاكي بامبو5U--- Lucky bamboo8
06021020--- گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگوینا، حنا و فوشیا5U--- Seasonal ornamental plants and seedlings, seach as dhlia pelargonium, begonia, lawsonia and fuchsia8
06021030--- گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول، فیتونیا، سیلکمن و زامی فولیا5U--- Ornamental pootted plonts such as poinsettia, fittonia, cyclamen and zomiifolio8
06021090--- ساير5U--- other8
06022000ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌هاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده5U- Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts8
06023000ـ درخت گل سرخ و آزاليا، حتي پيوندزده5U- Rhododendrons and azaleas, grafted or not8
06024000ـ درختچه گل رز، حتي پيوندزده5U- Roses, grafted or not8
060290ـ ساير:- Other:6
06029010ـ ـ ـ مولد قارچ خوراکی 5Kg--- Mushroom spawn8
06029020ـ ـ ـ قلمه ريشه‌دار گل محمدي5U--- Rooted cutting of mohammadi flower8
06029090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
0603گل و غنچه گل، بريده شده، براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشك‌كرده،سفيدكرده، رنگ‌كرده،‌آغشته يا‌آماده شده به نحو ديگر.Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.4
ـ تازه:- Fresh:0
06031100ـ ـ گل‌هاي سرخ 55Kg-- Roses8
06031200ـ ـ ميخك 55Kg-- Carnations8
06031300ـ ـ اركيده 55Kg-- Orchids8
06031400ـ ـ داوودي 55Kg-- Chrysanthemums8
06031500ـ ـ سوسن55Kg-- Lilies (Lilium Spp.)8
060319ـ ـ ساير :-- Other:6
06031910ـ ـ ـ گل‌هاي انتوريوم55Kg--- anthurium, 8
06031990ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
06039000ـ ساير55Kg- Other8
0604شاخ و برگ، برگ، شاخه‌هاي كوچك و ساير اجزای نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و گلسنگ دواله براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشك‌كرده، سفيد كرده، ‌رنگ كرده، آغشته يا آماده به نحو ديگر.Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.4
060420ـ تازه :- Fresh: 6
06042010ـ ـ ـ برگ‌هاي زنبق55Kg--- Lucky Bamboo 8
06042020ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
06049000ـ ساير55Kg- Other8
0701سيب‌زميني، تازه يا سرد كردهPotatoes, fresh or chilled.4
07011000ـ بذر 5Kg- Seed8
07019000ـ ساير 10Kg- Other8
07020000گوجه‌فرنگي، تازه يا سرد كرده 55KgTomatoes, fresh or chilled.8
0703پياز، موسير، سير، تره‌فرنگي و ساير سبزيجات سيرگونه، تازه يا سرد كرده.Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.4
07031000ـ پياز و موسير55Kg- Onions and shallots8
07032000ـ سير55Kg5- Garlic8
07039000ـ تره‌فرنگي و ساير سبزيجات سير گونه55Kg- Leeks and other alliaceous vegetables8
0704كلم، گل‌كلم، كلم‌پيچ، كلم قمري و محصولات خوراكي همانند از نوع (Brassicas) تازه يا سردكردهCabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.4
07041000ـ گل‌كلم و گل كلم بروكولي 55Kg- Cauliflowers and headed broccoli8
07042000ـ كلم بروكسل 55Kg- Brussels sprouts8
07049000ـ ساير55Kg- Other8
0705كاهو (Lactuca sativa) و كاسني (گونه Chichirum )، تازه يا سردكردهLettuce ( Lactuca sativa ) and chicory ( Cichorium spp. ), fresh or chilled.4
ـ كاهو:- Lettuce:0
07051100ـ ـ كاهو كروي (سالادي)55Kg-- Cabbage lettuce (head lettuce)8
07051900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
ـ كاسني:- Chicory:0
07052100ـ ـ كاسني سالادي (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum )55Kg-- Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)8
07052900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
0706هويج، شلغم، چغندر سالاد، شنگ، كرفس غده‌دار، ترب و ريشه‌هاي خوراكي همانند، تازه يا سردكردهCarrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.4
07061000ـ هويج و شلغم55Kg- Carrots and turnips8
07069000ـ ساير55Kg- Other8
07070000خيار و خيار ترشي، تازه يا سردكرده.55KgCucumbers and gherkins, fresh or chilled.8
0708سبزيجات غلافدار، غلاف‌كنده و يا غلاف‌نكنده، تازه يا سردكردهLeguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.4
07081000ـ نخودفرنگي ( Pisum sativum )55Kg- Peas (Pisum sativum)8
07082000ـ لوبيا (گونه Phaselous ، گونه Vigna )55Kg- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp . )8
07089000ـ ساير سبزيجات غلافدار55Kg- Other leguminous vegetables8
0709ساير سبزيجات، تازه يا سردكردهOther vegetables, fresh or chilled.4
07092000ـ مارچوبه40Kg- Asparagus8
07093000ـ بادمجان55Kg- Aubergines (egg-plants)8
07094000ـ كرفس به­غير از كرفس غده‌دار55Kg- Celery other than celeriac8
ـ قارچ و قارچ دنبلان:- Mushrooms and truffles:0
07095100ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاريكوس‌ 55Kg5-- Mushrooms of the genus Agaricus8
07095900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
07096000ـ فلفل‌فرنگي از نوع (Capsicum) يا از نوع (Pimenta)55Kg- Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta8
07097000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Orache)55Kg- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)8
ـ ساير: - Other:0
07099100ـ ـ آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد55Kg- - Globe artichokes8
07099200ـ ـ زيتون Squash55Kg- - Olives8
07099300ـ ـ كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي55Kg- - Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.) 8
07099900ـ ـ ساير55Kg- - Other8
0710سبزيجات، نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ‌زده.Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.4
07101000ـ سيب‌زميني55Kg- Potatoes8
ـ سبزيجات غلافدار، غلاف‌كنده يا غلاف‌نكنده:- Leguminous vegetables, shelled or unshelled:0
07102100ـ ـ ‌نخودفرنگي (Pisum sativum)55Kg-- Peas ( Pisum sativum )8
07102200ـ ـ لوبيا (گونه Phaseolus ) ) گونه (Vigna 55Kg-- Beans ( Vigna spp., Phaseolus spp. )8
07102900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
07103000ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche)55Kg- Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)8
07104000ـ ذرت شيرين15Kg- Sweet corn8
07108000ـ ساير سبزيجات55Kg- Other vegetables8
07109000ـ مخلوط سبزيجات55Kg- Mixtures of vegetables8
0711سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به وسيله گاز دي اكسيد سولفور و يا در آب‌نمك، در آب گوگردي يا در ساير محلول‌هاي محافظت‌كننده موقت)، كه به همان حالت قابل مصرف فوري مناسب نباشد.Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.4
07112000ـ زيتون 55Kg- Olives 8
07114000ـ خيار و خيارترشي (خيار ريز)55Kg- Cucumbers and gherkins8
ـ قارچ و دنبلان زميني:- Mushrooms and truffles:0
07115100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس 55Kg-- Mushrooms of the genus Agaricus8
07115900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
07119000ـ ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات55Kg- Other vegetables; mixtures of vegetables8
0712سبزيجات خشك‌شده، حتي بريده‌شده به قطعات يا قاچ‌شده يا خرده شده يا كوبيده يا ساييده شده، اما آماده نشده به نحوي ديگر.Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.4
07122000ـ پياز 55Kg- Onions8
ـ قارچ، قارچ سياه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستوران‌هاي چين (Oreille - de - Juda) (گونه Auricularia )، قارچ ژلاتيني طلايي يا نارنجي رنگ زمستان (گونه Tremella ) و دنبلان زميني: - Mushrooms, wood ears (Auricularia spp . ), jelly fungi (Tremella spp . ) and truffles:0
07123100ـ ـ قارچ از نوع آگاريكوس 40Kg-- Mushrooms of the genus Agaricus8
07123200-- قارچ سياه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهاي چين (گونه Auricularia )55Kg-- Wood ears ( Auricularia spp. )8
07123300ـ ـ قارچ ژلاتيني طلايي يا نارنجي رنگ زمستان (گونه Tremella ) 55Kg-- Jelly fungi ( Tremella spp. )8
07123900ـ ـ ساير20Kg-- Other8
071290ـ ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات: - Other vegetables; mixtures of vegetables:6
07129010ـ ـ ـ سير55Kg--- Garlic8
07129090ـ ـ ـ ساير 55Kg--- Other8
0713سبزيجات غلافدار خشك، غلاف‌كنده، حتي پوست‌كنده يا لپه شده :- Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split:4
07131000ـ نخودفرنگي 55Kg- Peas ( Pisum sativum )8
071320ـ نخود رسمي:- Chickpeas (garbanzos)6
07132010--- لپه10Kg--- beans8
07132090--- ساير5Kg---other8
ـ لوبيا (گونه Vigna ، گونه Phaseolus ):- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp . ):0
07133100ـ ـ لوبيا از گونه‌هاي32Kg-- Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek8
Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek0
0
07133200ـ ـ‌ لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)5Kg-- small red (Adzuki) beans ( Phaseolus or Vigna angularis )8
071333ـ ـ لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيد: -- kidney beans, including white pea beans ( Phaseolus vulgaris ):6
(Phadealus Vulgaris)0
07133310ـ ـ ـ لوبيا چیتی 5Kg--- Pinto bean8
07133390ـ ـ ـ سایر32Kg--- Other8
07133400ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)55Kg-- Bambara – vigna subteranea or vaahdzeia subterrea8
07133500ـ ـ لوبيا چشم بلبلي 5Kg-- beans vigna unguiculata 8
07133900ـ ـ ساير32Kg-- Other8
07134000ـ عدس 5Kg- Lentils8
07135000ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفه‌اي Vicia faba از نوع equina ؛ Vicia faba از نوع Minor55Kg- Broad beans ( Vicia faba var. major ) and horse beans ( Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor )8
07136000_ پيگون ( Pigeon peas )55Kg- Pigeon peas (cajanus cajan) 8
07139000ـ ساير55Kg- Other8
0714ريشه مانيوك، اروروت يا ثعلب، سيب‌زميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيب‌زميني شيرين) و ريشه‌ها و غده‌هاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين مي‌باشد، تازه، سردكرده. يخ‌زده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده به شكل حبه؛ مغز درخت ساگو.Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith.4
07141000ـ ريشه مانيوك (Cassava)55Kg- Manioc (cassava)8
07142000ـ سيب‌زميني شيرين55Kg- Sweet potatoes8
07143000ـ سيب‌زميني هندي 55Kg- yams (Dioscorea spp) 8
07144000ـ‌ قلقاس 55Kg- Taro(Colocasia spp(8
07145000ـ يائوتيا55Kg- Yautia (Xan thosoma spp) 8
07149000ـ ساير55Kg- Other8
0801نارگيل،‌ مغزهاي برزيلي « Brazil nuts »، بادام هندي« Cashew nuts »، تازه يا خشك كرده، حتي پوست‌كنده.Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.4
ـ نارگيل: - Coconuts:0
08011100ـ ـ رنده خشك‌كرده5Kg8-- Desiccated8
08011200ـ ـ در قسمت دروني پوسته5Kg- - In the inner shell (endcarp) 8
08011900ـ ـ ساير32Kg-- Other8
ـ مغز برزيلي:- Brazil nuts:0
08012100ـ ـ با پوست40Kg-- In shell8
08012200ـ ـ بدون پوست40Kg-- Shelled8
ـ بادام هندي:- Cashew nuts:0
08013100ـ ـ با پوست40Kg-- In shell 8
08013200ـ ـ بدون پوست40Kg-- Shelled8
0802ساير ميوه‌‌هاي سخت پوست، تازه يا خشك، حتي پوست‌كنده.Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.4
ـ بادام: - Almonds:0
08021100ـ ـ درون غلاف سخت 40Kg-- In shell8
08021200ـ ـ‌ بدون غلاف سخت55Kg-- Shelled8
ـ فندق (گونه Corylus ):- Hazelnuts or filberts ( Corylus spp. ):0
08022100ـ ـ‌ درون غلاف سخت55Kg-- In shell8
08022200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg-- Shelled8
ـ گردوي معمولي:- Walnuts:0
08023100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg5-- In shell8
08023200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg5-- Shelled8
ـ شاه‌بلوط‌ها: - Chestnuts (Castanea spp): 0
08024100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg- - in shell 8
08024200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg -- shelled8
ـ پسته‌ها:- Pistachios: 0
08025100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg- - is shell8
080252ـ ـ بدون غلاف سخت:-- Shelled:6
08025210ـ ـ ـ بدون پوست دوم55Kg--- Pistachionut8
08025220ـ ـ ـ خلال مغز پسته55Kg--- Pistachionut in second shelled and chip8
08025290ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
ـ مغزهاي ماكاداميا: - Macadamia nuts: 0
08026100ـ ـ درون غلاف سخت55Kg- - in shell 8
08026200ـ ـ بدون غلاف سخت55Kg-- shelled8
08027000ـ گردوی کولا (گونه کولا) 55Kg- Kola nuts (Cola spp)8
08028000ـ ' گردوی آرکا ( Areca nuts)55Kg- Areca nuts8
08029000ـ ساير40Kg- Other 8
0803موز، از جمله موز سبز، تازه يا خشك‌كرده.Bananas, including plantains, fresh or dried4
08031000ـ موز سبز 15Kg- Plantains 8
08039000ـ ساير26Kg- Other 8
0804خرما، انجير،‌آناناس، آواكادو، گاواس (Guaeas) ، انبه و منگوتين (Mangowteens) تازه يا خشك كرده.Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.4
080410ـ خرما:- Dates:6
08041010ـ ـ ـ استعمران55Kg--- Estameran 8
08041020ـ ـ ـ كبكاب55Kg--- Kabkab8
08041030ـ ـ ـ پياروم55Kg--- Piarome 8
08041040ـ ـ ـ مضافتي55Kg--- Mozafaty8
08041050ـ ـ ـ شاهاني55Kg--- Shahany8
08041060ـ ـ ـ زاهدي55Kg--- Zahedy8
08041090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
08042000ـ انجير55Kg- Figs (Ficus carica)8
08043000ـ آناناس26Kg- Pineapples8
08044000ـ آواكادو40Kg- Avocados8
08045000ـ گلابي هندي، انبه و منگوتين 55Kg3- Guavas, mangoes and mangosteens8
0805مركبات، تازه يا خشك‌كردهCitrus fruit, fresh or dried4
08051000ـ پرتقال5Kg6- Oranges 8
ـ نارنگی ها (شامل تنجرین ها وسان سوماک)، کلمانتین ­ ها، ویلکینگ ­ ها و مرکبات دو رگه مشابه:- Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids:0
0
08052100ـ ـ نارنگی ­ ها (شامل تنجرین ­ ها وسان سوماک)55Kg-- Mandarins (including tangerines and satsumas)8
10 (b0
از 1/11 هر سال لغايت 31/2 سال بعد (در زمان ترخيص)0
08052200ـ ـ کلمانتین ­ ها10Kg-- clementines8
08052900ـ ـ ساير10Kg-- Other8
08054000ـ گريپ فروت، شامل Pomelos55Kg6- Grapefruit including pomelos8
08055000ـ ليمو 55Kg- Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)8
(Citrus Limon, Citrus Limonum)0
و ليموترش كوچك0
(Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia)0
08059000ـ ساير55Kg- other8
0806انگور، تازه يا خشك‌كرده.Grapes, fresh or dried.4
08061000ـ تازه55Kg- Fresh8
080620ـ خشك‌كرده:- Dried:6
08062010ـ ـ ـ مويز55Kg--- Maviz8
08062020ـ ـ ـ تيزابي دانه‌دار55Kg--- Tizabi (nitrated), with seeds8
08062030ـ ـ ـ تيزابي بي‌دانه 55Kg--- Tizabi (nitrated), seedless8
08062040ـ ـ ـ آفتابي دانه‌دار55Kg--- Sun-dried, with seeds8
08062050ـ ـ ـ آفتابي بي‌دانه55Kg--- Sun-dried, seedless8
08062060ـ ـ ـ انگوري بي‌دانه55Kg--- Angouri, seedless8
08062070ـ ـ ـ كاشمري سبز بي‌دانه55Kg--- Green kashmary, seedless8
08062080ـ ـ ـ كاشمري سبز دانه‌دار55Kg--- Green Kashmary, with seeds8
08062090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
0807خربزه و همانند (ازجمله هندوانه) و پاپايا، تازه.Melons (including watemelons) and papaws (papayas), fresh.4
ـ خربزه و همانند (ازجمله هندوانه): - Melons (including watermelons):0
08071100ـ ـ هندوانه 55Kg-- Watermelons8
08071900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
08072000ـ پاپايا55Kg- papaws (Papayas)8
0808سيب، گلابي و به، تازه.Apples, pears and quinces, fresh.4
08081000ـ سيب55Kg5- Apples8
10 (b0
از 1/11 هر سال لغايت 31/2 سال بعد (در زمان ترخيص)0
08083000ـ گلابي‌ها55Kg- Pears8
08084000ـ به55Kg- Quinces8
0809زردآلو، گيلاس و آلبالو، هلو (همچنين شليل و شفتالو Nectarines )، آلو و آلو جنگلي تازهApricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and sloes, fresh.4
08091000ـ زردآلو55Kg- Apricots8
ـ آلبالو:- Cherries: 0
08092100ـ ـ آلبالوهاي ترش 55Kg- - Sour cherries (Prunus cerasus):8
08092900ـ ـ ساير 55Kg- - Other:8
08093000ـ هلو و همچنين شليل و شفتالو55Kg- Peaches, including nectarines8
08094000ـ آلو و گوجه55Kg- Plums and sloes8
0810ساير ميوه‌ها، تازه.Other fruit, fresh.4
08101000ـ توت‌فرنگي55Kg- Strawberries8
08102000ـ تمشك، توت‌كوهي، توت درختي و توت‌تمشكي 55Kg- Raspberries, blackberries, mulberries and loganberries8
08103000ـ انگور فرنگي سياه، سفيد يا قرمز و انگور فرنگي خوشه‌اي40Kg- Black, white or red currants and gooseberries8
08104000ـ كران‌بري، زغال اخته و ساير ميوه‌ها از گونه واكينيوم 55Kg- Cranberries, bilberries and other fruits of the genus Vaccinium8
08105000ـ كيوي55Kg- Kiwifruit8
08106000ـ دوريان (ميوه درخت‌كلا يا قهوه سوداني)55Kg- Durians 8
08107000ـ خرمالوها 55Kg- Persimmms 8
081090ـ ساير :- other:6
08109010ـ ـ ـ انار55Kg--- Pomegrate8
08109020ـ ـ ـ زرشك55Kg--- babeiry8
08109030ـ ـ ـ عناب55Kg--- Jujube8
08109090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
0811ميوه‌ها و مغزهاي نپخته يا پخته‌شده در آب يا با بخار، يخ‌زده، حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد.Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.4
08111000ـ توت‌فرنگي55Kg- Strawberries8
08112000ـ تمشك، توت سياه، توت، توت تمشكي، بي‌دانه و انگور فرنگي سياه، سفيد و قرمز55Kg7- Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or red currants and gooseberries8
08119000ـ ساير 55Kg7- Other8
0812ميوه‌ها و مغزهاي محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً به‌وسيله‌گاز سولفورو و يا در آب‌نمك، در آب گوگردي يا در ساير محلول‌هاي محافظت‌كننده موقت) كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد.Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.4
08121000ـ گيلاس و آلبالو55Kg- Cherries8
08129000ـ ساير55Kg- Other8
0813ميوه‌هاي خشك‌كرده، غير از ميوه‌هاي مشمول شماره‌هاي 01 08 لغايت 06 08 ؛ مخلوط ميوه‌هاي سخت‌ پوست يا ميوه‌هاي خشك‌ كرده اين فصل. Fruit, dried, other than that of headings 08.01 to 08.06; mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter.4
08131000ـ زردآلو55Kg- Apricots8
08132000ـ آلو 55Kg- Prunes8
08133000ـ سيب 55Kg- Apples8
08134000ـ ساير ميوه‌ها55Kg- Other fruit8
08135000ـ مخلوط‌هاي ميوه‌هاي سخت پوست يا مخلوط ميوه‌هاي خشك كرده اين فصل55Kg- Mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter8
08140000پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند (ازجمله پوست هندوانه)، تازه، يخ‌زده، خشك ‌كرده، عرضه ‌شده در آب‌نمك، در آب گوگردي يا در ساير محلول‌هاي محافظت كننده موقت.55KgPeel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions.8
0901قهوه، حتي بوداده يا كافئين گرفته شده؛ پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوي قهوه، به هر نسبت. Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion.4
ـ قهوه، بو نداده:- Coffee, not roasted:0
090111ـ ـ كافئين نگرفته:-- Not decaffeinated: 6
09011110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر20Kg6--- Ready package for retail in one kg and less than it8
09011120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير‌ خرده‌فروشي5Kg6,8--- In ground form and non-retail packing 8
09011190ـ ـ ـ ساير5Kg6--- Other8
090112ـ ـ كافئين گرفته:-- Decaffeinated: 6
09011210ـ ـ ـ دربسته‌بندي آماده براي خرده­فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in one kg and less than it8
09011220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي 10Kg--- In ground form and non-retail packings8
09011290ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ قهوه، بو داده:- Coffee roasted:0
090121ـ ـ كافئين نگرفته: -- Not decaffeinated: 6
09012110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg6--- Ready package for retail in one kg and less than it8
09012120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غيرخرده‌فروشي10Kg6--- In ground form and non-retail packings8
09012190ـ ـ ـ ساير5Kg6,8--- Other8
090122ـ ـ كافئين گرفته:-- Decaffeinated6
09012210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in one kg and less than it8
09012220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10Kg--- In ground form and non-retail packings8
09012290ـ ـ ـ ساير5Kg8--- Other8
090190ـ ساير:- Other: 6
09019010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in one kg and less than it8
09019020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10Kg--- In ground form and non-retail packings8
09019090ـ ـ ـ ساير15Kg8--- Other8
0902چاي، حتي خوشبو شدهTea, whether or not flavoured.4
09021000ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بسته‌هاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد.20Kg8- Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg8
09022000ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر20Kg8- Other green tea (not fermented)8
090230ـ چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئاً تخمير شده، عرضه شده در بسته‌هاي اوليه كه محتوي آن از- Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg: 6
3 كيلوگرم بيشتر نباشد:0
09023010ـ ـ ـ چاي كيسه‌اي 55Kg--- Tea bag8
09023090ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
090240ـ چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئاً‌ تخمير شده عرضه شده به نحوي ديگر:- Other black tea (fermented) and other partly fermented tea: 6
09024010ـ ـ ـ كوبيده در بسته‌بندي غيرخرده‌فروشي20Kg--- In ground form and non-retail packings8
09024090ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
090300ماته:Maté.6
09030010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09030020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي10Kg8--- In ground form and non-retail packings8
09030090ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
0904فلفل از گونه‌هاي Piper ؛ فلفل از گونه‌هاي Capsicum يا Pimenta خشك ‌كرده يا خردكرده يا ساييده.Pepper of the genus Piper ; dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta.4
ـ فلفل:- Pepper:0
090411ـ ـ خردنشده و نساييده:-- Neither crushed nor ground: 6
09041110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09041190ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
090412ـ ـ خردشده يا ساييده:-- Crushed or ground: 6
09041210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09041220ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي غير خرده‌فروشي10Kg--- In ground form and non-retail packings8
09041290ـ ـ ـ ساير26Kg--- Other8
ـ ميوه گونه‌هاي Capsicum يا Pimenta :- red pepper or red pepper, fresh fruit: 0
090421ـ ـ خشك شده خرد نشده و نسابيده:-- not chopped dried Not to rub:6
09042110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09042190ـ ـ ـ ساير26Kg--- Other8
090422ـ ـ‌ خرده‌ شده يا سابيده شده:-- has been crushed or pulverizet: 6
09042210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09042290ـ ـ ـ ساير 5Kg--- Other8
0905 وانيلVanilla4
090510ـ خرد نشده و نسابيده:- Not crushed and not pulverized: 6
09051010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر10Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09051090ـ ـ ـ ساير 10Kg--- Other8
090520ـ خرد شده و سابيده:- crushed and pulverized: 6
09052010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر15Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09052090ـ ـ ـ ساير 15Kg--- Other8
0906دارچين و گل درخت‌ دارچين.Cinnamon and cinnamon-tree flowers.4
ـ نه خرد شده نه آسياب شده:- Neither crushed nor ground:0
090611ـ ـ دارچين --Cinnamon 9cinna (Cinnamonum zeylanicum Blume):6
(Cinnamomum zeylanicum Blume) :0
09061110ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌ آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in one kg and less than it8
09061190ـ ـ ـ ساير10Kg--- Other8
090619ـ ـ ساير :-- Other:6
09061910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌ آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in one kg and less than it8
09061990ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
090620ـ خرد شده يا ساييده:- Crushed or ground:6
09062010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن یک کیلوگرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in one kg and less than it8
09062020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي10Kg--- In ground form and non-retail packings8
09062090ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
0907ميخك (ميوه كامل، بوته‌‌ها و ساقه‌هاي آن)‌: Clove (whole fruit, shrubs and the stems)4
090710ـ خرد نشده و سابيده نشده :- no longer not pulverizet: 6
09071010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09071090ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
090720ـ خرد شده يا سابيده شده :- has been crushed or pulverizet: 6
09072010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09072090ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
0908جوز، گل جوز (پوست جوز) و هل.nutmeg skin, nutmeg, cardamoms 4
ـ جوز : - Indian nutmeg (nutmeg):0
090811ـ ـ خرد نشده و نسابيده :-- no longer not pulverizet: 6
09081110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09081190ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
090812ـ ـ خرد شده يا سابيده شده:-- has been crushed or pulverizet: 6
09081210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر 32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09081290ـ ـ ـ ساير 20Kg--- Other8
ـ پوست جوز هندي: - Indian mace:0
090821ـ ـ خرد نشده و نسابيده: -- no longer not pulverizet: 6
09082110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09082190ـ ـ‌ ـ ساير 20Kg--- Other8
090822ـ ـ خرده شده يا سابيده شده :-- has been crushed or pulverizet: 6
09082210ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09082290ـ ـ ـ ساير 20Kg--- Other8
ـ هل : - Cardamoms :0
090831ـ ـ خرد نشده و نسابيده :-- Not crushed and pulverized to:6
09083110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09083190ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
090832ـ ـ خرد شده و سابيده شده: -- crushed or pulverized: 6
09083210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09083290ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
0909تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز، زيره سبز، زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.fennel seed, egg antibody, egg, savory, coriander, cumin, caraway, juniper seeds4
ـ تخم گشنيز:- Coriander:0
090921ـ ـ‌ خرد نشده و سابيده نشده :-- Not crushed, and not pulverizet: 6
09092110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09092190ـ ـ ـ ساير 20Kg--- Other8
090922ـ ـ‌ خرد شده يا سابيده شده :-- has been crushed or pulverizet: 6
09092210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09092290ـ ـ ـ ساير 20Kg--- Other8
ـ تخم زيره سبز:- Seeds of cumin:0
090931ـ ـ‌ خرد نشده و سابيده نشده: 9-- Not crushed, and not pulverizet: 6
09093110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg9--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09093190ـ ـ ـ ساير 55Kg--- Other8
090932ـ ـ ‌خرد شده يا سابيده شده :9-- has been crushed or pulverizet: 6
09093210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09093290ـ ـ ـ ساير 55Kg--- Other8
ـ تخم رازيانه رومي، باديان، زيره سياه يا رازيانه؛ سرو كوهي:- Roman fennel seeds, eggs, wind, or savory caraway-seed juniper: 0
090961ـ ـ ‌خرد نشده و سابيده نشده :-- Not crushed, and not pulverizet: 6
09096110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09096190ـ ـ ـ ساير 40Kg--- Other8
090962ـ ـ‌ خرد شده يا سابيده شده :-- has been crushed or pulverizet: 6
09096210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09096290ـ ـ ـ ساير 40Kg--- Other8
0910زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ بو، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.Ginger, saffron, turmeric, thyme, leaves the cave, curry and other spices.4
ـ زنجبيل: - Ginger:0
091011ـ ـ‌ خرد نشده و آسياب نشده :-- Not crushed not ground: 6
09101110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر55Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09101190ـ ـ ـ ساير 15Kg--- Other8
091012ـ ـ‌ خرد شده يا آسياب شده: -- has been crushed or pulverizet: 6
09101210ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09101290ـ ـ ـ ساير 20Kg--- Other8
091020ـ زعفران:- Saffron:6
ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي:-- In retail ready packaging:0
09102010- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در55Kg---not worn saffron in 10 grams packaging and less than it8
بسته­بندی کمتر از ده گرم0
09102020ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی کمتر از ده گرم55Kg--- saffron powder in less than of 10 grams packaging 8
09102030- - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در55Kg--- not worn saffron in 10 to 30 grams packaging 8
بسته­بندی 10-30 گرم0
09102040ـ ـ ـ پودر زعفران در بسته­بندی 10-30 گرم55Kg--- saffron in 10 to 30 grams packaging 8
09102090ـ ـ ـ سایر55Kg--- Other8
091030ـ‌ زردچوبه:- Turmeric (curcuma):6
09103010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر20Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09103020ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده ‌فروشي5Kg--- In ground form and non-retail packings8
09103090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ ساير ادويه‌جات:- Other spices:0
091091ـ ـ مخلوط‌هاي مذكور در يادداشت 1 – (ب) اين فصل:-- Mixtures referred to in Note 1 (b) to this Chapter: 6
09109110ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر32Kg--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it8
09109120ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي20Kg--- In ground form and non-retail packings8
غير خرده‌فروشي0
09109190ـ ـ ـ ساير15Kg--- Other8
091099ـ ـ ساير:-- Other:6
09109910ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر:--- Ready package for retail in five hundred grams and less than it:8
09109911ـ ـ ـ ـ آويشن و برگ بو55Kg---- thyme bay leaues 8
09109919ـ ـ ـ ـ ساير55Kg---- Other8
09109920ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده ‌فروشي :--- In ground form and non-retail packings:8
09109921ـ ـ ـ‌‌ ـ آويشن و برگ بو40Kg---- thyme bay leaves8
09109929ـ ـ ـ ـ ساير10Kg---Other8
09109990ـ ـ ـ ساير15Kg--- Other8
1001گندم و مخلوط گندم Wheat and meslin.4
ـ گندم دروم:- Durum:0
10011100ـ ـ بذر 10Kg-- Seed8
100119ـ ـ ساير : -- Other:6
10011910ـ ـ ـ گندم دامي 10Kg--- Animal wheat 8
10011990ـ ـ ـ ساير 10Kg- Other8
ـ ساير: - Other:0
10019100ـ ـ بذر 10Kg-- Seed 8
10019900ـ ـ ساير10Kg- - Other 8
1002چاودارRye.4
10021000ـ بذر32Kg- Seed 8
10029000ـ ساير32Kg- Other8
1003جوBarley.4
10031000ـ بذر5Kg- Seed 8
10(b 0
از تاريخ 1/2 لغايت 30/7 همان سال (در زمان ترخيص )0
10039000ـ ساير5Kg- Other8
10(b 0
از تاريخ 1/2 لغايت 30/7 همان سال (در زمان ترخيص)0
1004جو دو سرOats.4
10041000ـ بذر5Kg- Seed (Meslin)8
10049000ـ ساير5Kg- Other8
1005ذرتMaize (corn).4
10051000ـ بذر5Kg- Seed8
10(b 0
از تاريخ 1/7 لغايت 30/10 همان سال (در زمان ترخيص )0
100590ـ ساير:--- Other:6
10059010ـ ـ ـ ذرت دامي5Kg--- Animal's corn8
10(b 0
از تاريخ 1/7 لغايت 30/10 همان سال (در زمان ترخيص )0
10059090ـ ـ ـ ساير 5Kg--- Other8
10(b 0
از تاريخ 1/7 لغايت 30/10 همان سال (در زمان ترخيص )0
1006برنج Rice.4
10061000ـ شلتوك (برنج پادي Paddy )26Kg- Rice in the husk (paddy or rough)8
10062000ـ برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوه‌اي)5Kg- Husked (brown) rice8
10063000ـ برنج نيمه‌سفيدشده (Semi milled Rice) 26Kg3- Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed8
يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) 0
حتي صيقلي يا براق شده0
10064000ـ خرده برنج55Kg- Broken rice8
1007دانه سورگوم (ذرت خوشه‌اي) 4
10071000ـ بذر 5Kg- Seed 8
10079000ـ ساير5Kg- Other8
1008گندم سياه، دانه ارزن و قناري؛ ساير غلاتBuckwheat, millet and canary seed; other cereals.4
10081000ـ گندم سياه10Kg- Buckwheat8
100820ـ ارزن: - Millet: 6
10082100ـ ـ بذر10Kg9-- Seed8
10082900ـ ـ ساير 10Kg9-- Other8
10083000ـ دانه قناري 10Kg- Canary Seeds 8
10084000ـ فونيو 15Kg- (Digitatia spp.) Fonio8
10085000ـ گياه غازياني 10Kg- (Chenopodium guinoa) Quinoa8
10086000ـ تريتكال 10Kg- triticale8
10089000ـ ساير غلات10Kg- Other cereals8
11010000آرد‌گندم يا آرد مخلوط‌گندم و چاودار.55KgWheat or meslin flour.8
1102آرد غلات غير از آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودار .Cereal flours other than of wheat or meslin.4
11022000ـ آرد ذرت32Kg- Maize (corn) flour8
110290ـ ساير :- Other: 6
11029010ـ ـ ـ آرد برنج55Kg--- Rice of cour8
11029090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
1103بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه.Cereal groats, meal and pellets.4
ـ بلغور و زبره:- Groats and meal:0
11031100ـ ـ از گندم26Kg8-- Of wheat8
11031300ـ ـ از ذرت26Kg-- Of maize (corn)8
11031900ـ ـ ساير 55Kg8-- Of other cereals8
11032000ـ به هم فشرده به صورت حبه55Kg8- Pellets8
1104دانه غلات كار شده به نحوي ديگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled) ، قاچ يا خرد شده، به­استثناي برنج شماره 06 10 ، جوانه غلات، كامل، پهن‌شده، فلس شده يا آسياب شده (Ground) .Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground.4
ـ دانه‌هاي پهن شده يا فلس شده:- Rolled or flaked grains:0
11041200ـ ـ از جو دو سر55Kg-- Of oats8
11041900ـ ـ از ساير غلات55Kg-- Of other cereals8
ـ ساير دانه‌هاي كار شده (مثلاً، مقشر، مدور، قاچ شده يا خرد شده):- Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled):0
11042200ـ ـ از جو دو سر55Kg-- Of oats8
11042300ـ ـ از ذرت26Kg-- Of maize (corn)8
11042900ـ ـ از ساير غلات55Kg-- Of other cereals8
11043000ـ جوانه غلات،‌كامل، پهن شده، فلس‌شده يا آسياب‌شده55Kg- Germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground8
1105آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌هاي ريز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه « Pellet » از سيب زميني Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes.4
11051000ـ آرد، زبره و پودر55Kg- Flour, meal and powder8
11052000ـ فلس،‌دانه‌هاي‌ريز (Granules) و به‌هم‌فشرده به صورت حبه « Pellet »26Kg- Flakes, granules and pellets8
1106آرد، زبره و پودر سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 ، آرد، زبره و پودر ساگو يا ريشه‌ها يا غده‌هاي زيرخاكي شماره 14 07 و محصولات فصل 8 .Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8.4
11061000ـ از سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13 07 55Kg- Of the dried leguminous vegetables of heading 07.138
11062000ـ از ساگو يا از ريشه‌ها يا غده‌هاي زير خاكي شماره 14 0755Kg- Of sago or of roots or tubers of heading 07.148
11063000ـ از محصولات فصل 820Kg- Of the products of Chapter 88
1107مالت، حتي بو داده.Malts, whether or not roasted.4
11071000ـ بو نداده10Kg8- Not roasted8
11072000ـ بو داده 10Kg8- Roasted8
1108نشاسته و فكول؛ اينولين.Starches; inulin.4
ـ نشاسته و فكول:- Starches:0
11081100ـ ـ نشاسته گندم55Kg-- Wheat starch8
110812ـ ـ نشاسته ذرت: -- Maize (corn) starch: 6
11081210ـ ـ ـ گريد دارويي20Kg--- Pharmaceutical grade8
11081290ـ ـ ـ ساير40Kg--- Other8
11081300ـ ـ فكول سيب‌زميني55Kg-- Potato starch8
11081400ـ ـ فكول مانيوك (آرد ريشه مانيوك Cassava )55Kg-- Manioc (cassava) starch8
11081900ـ ـ ساير نشاسته‌ها و فكول‌ها 55Kg-- Other starches8
11082000ـ اينولين15Kg8- Inulin8
11090000گلوتن گندم، حتي خشك‌كرده20KgWheat gluten, whether or not dried.8
1201لوبياي سويا، حتي به‌صورت خرد شده Soybeans, even chopped4
12011000ـ بذر 5Kg- Seed 8
12019000ـ ساير10Kg- Other8
1202بادام زميني (آراشيد)، تفت داده نشده يا به نحو ديگر پخته ‌نشده، حتي پوست كنده يا خرد شده.Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not shelled or broken.4
12023000ـ بذر 32Kg- Seed 8
12024100ـ ساير: - Other:8
12024200ـ ـ درون غلاف سخت 15Kg-- In shell8
ـ ـ بدون غلاف سخت ، حتي شكسته شده32Kg-- Shelled, whether or broken0
12030000كپرا (مغز نارگيل پوست‌كنده و خشك‌كرده (Copra5KgCopra.8
12040000دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده5KgLinseed, Flaxseed linseed event broken8
1205كلزايا دانه كلزا حتي خردشده:Rape or colza seeds, whether broken:4
0
12051000ـ کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسید ایروسیک10Kg- Rape or colza seeds with Law erucic acid 8
12059000ـ ساير10Kg- Other8
120600دانه‌ آ‏فتابگردان، حتي خرد شده:Sunflower seeds, whether or not broken:6
12060010ـ ـ ـ برای روغن­کشی10Kg--- For oil extraction8
12060090ـ ـ ـ ساير10Kg--- Other8
1207ساير دانه‌ها و ميوه‌هاي روغني، حتي خردشدهOther oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken.4
12071000ـ هسته ميوه نخل و مغز آن 5Kg- fruit, palm kernel and its brain8
ـ دانه پنيه : - Seed cotton:0
12072100ـ ـ بذر 5Kg-- Grain8
12072900ـ ـ ساير5Kg-- other8
12073000ـ دانه روغن كرچك 5Kg- castor oil seeds8
12074000ـ دانه كنجد 10Kg9- sesame seeds8
12075000ـ دانه خردل10Kg- Mustard Seed8
12076000ـ دانه گلرنگ (گل گلرنگ)10Kg- safflower seed8
12077000ـ دانه خربزه 5Kg- melon seed8
ـ ساير:- Other:0
12079100ـ ـ دانه خشخاش55Kg-- poppy seed8
12079900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
1208آرد و زبره دانه يا ميوه‌هاي روغن‌دار، غير از آرد و زبره خردل.Flours meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than those of mustard.4
12081000ـ از دانه سويا55Kg- Of soya beans8
120890ـ ساير: - Other:6
12089010ـ ـ ـ آرد بادام زميني55Kg--- Peanut flour8
12089020ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش55Kg--- Poppy seed flour8
12089090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
1209دانه‌ها، ميوه‌ها و هاگ‌ها براي كشت.Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing.4
12091000ـ تخم چغندرقند5Kg- Sugar beet seed8
ـ بذر گياهان علوفه‌اي:- Seeds of forage plants: 0
12092100ـ ـ بذر يونجه (alfalfa)5Kg-- alfalfa8
12092200ـ ـ بذر شبدر ( Trifolium spp )10Kg-- Trifolium spp8
12092300ـ ـ بذرهاي Fescue5Kg-- Fescue8
12092400ـ ـ‌ بذر چمن آبي متعلق به ايالت كنتاكي 5Kg-- Kentucky blue grass seed8
12092500ـ ـ بذر گياه تلخه (Loliom multiflorum lam)5Kg-- Loliom multiflorum lam8
120929ـ ـ ساير:-- Other:6
12092910ـ ـ ـ تخم چمن5Kg--- Lawn grass8
12092990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
12093000ـ تخم نباتات علفي كه بيشتر به‌منظور استفاده از گل آنها كاشته مي‌شوند5Kg- Seeds of herbaceous plants cultivated principally for their flowers8
ـ ساير: - Other:0
12099100ـ ـ تخم سبزيجات 5Kg-- Vegetable seeds8
12099900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
1210گل رازك، تازه يا خشك كرده، حتيHop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or in the form of pellets; lupulin.4
آسياب شده، پودر شده يا به صورت حبه (Pellets) ؛ گرد گل رازك.0
12101000ـ گل رازك، آسياب‌نشده، پودر نشده يا به شكل حبه در نيامده55Kg- Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets8
12102000ـ گل رازك، آسياب‌شده، پودر شده، يا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك20Kg- Hop cones, ground, powdered or in the form of pellets; lupulin8
1211نباتات، اجزای نباتات، دانه و ميوه، از انواعي كه بيشتر در عطرسازي، داروسازي، براي مصرف حشره‌كشي،Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, fungicidal or similar purposes, fresh, chilled, frozenor dried, whether or not cut, crushed or powdered.4
انگل­كشي يا همانند به كار مي‌رود؛ تازه ، سرد کرده، منجمد یا خشک کرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده.0
12112000ـ ريشه جينسينگ 15Kg- Ginseng roots8
12113000ـ برگ كوكا15Kg- Coca leaf8
12114000ـ كاه خشخاش15Kg- Poppy straw8
12115000ـ افدرا (Ephedra)5Kg- Ephedra8
121190ـ ساير:- Other:6
12119010ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه5Kg--- Cassia and quinine bark8
12119020ـ ـ ـ ريشه شيرين‌بيان5Kg--- Liquorice roots8
12119091ـ ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمدي55Kg--- Mohammadi flower dry and fresh rose leaf.8
12119099ـ ـ ـ ساير5Kg--- other8
1212خرنوب، خزه و جلبك و ساير علف‌هاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخ‌زده يا خشك كرده، حتي ساييده‌شده؛ هسته و مغز هسته ميوه‌ها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشه‌كاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit stones and kernels and other vegetable products (including unroasted chicory roots of the variety Cichorium intybus sativum ) of a kind used primarily for human consumption, not elsewhere specified or included.4
ـ گياهان و ديگر جلبك‌هاي دريايي: - Seaweeds and other algae: 0
12122100ـ ـ مناسب جهت مصرف انسان 20Kg-- Suitable for human Consumption8
121229ـ ـ ساير :-- Other:6
12122910ـ ـ ـ بادرنجبویه55Kg--- Lemon balm8
12122920ـ ـ ـ بابونه 55Kg--- Chomomile8
12122930ـ ـ ـ گزنه55Kg--- Nettle8
12122940ـ ـ ـ مرزه55Kg--- Savory8
12122990ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
ـ ساير :- Other:0
12129100ـ ـ چغندر قند 20Kg-- sugar beets8
12129200ـ ـ دانه‌هاي اقاقيا (خرنوپ)55Kg-- seeds Acacia (carob)8
12129300ـ ـ نيشكر 10Kg-- Sugarcane8
12129400ـ ـ ريشه‌هاي كاسني تلخ 10Kg-- chicory root8
121299ـ ـ ساير:-- other:6
12129910ـ ـ ـ تخم (دانه) کدو مصرف آجیلی40Kg--- Pumpkin seeds for the usage of nutty8
12129990ـ ـ ـ ساير40Kg--- Other8
12130000كاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتي قطعه‌قطعه شده، آسياب‌شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه.10KgCereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets.8
1214شلغم سوئدي، چغندر علوفه‌اي، ريشه‌هاي علوفه‌اي، قصيل، يونجه، شبدر، اسپرس، كلم علوفه‌اي، باقلاي مصري (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌اي همانند، حتي به هم فشرده به شكل حبه.Swedes, mangolds, fodder roots, hay, Lucerne (alfalfa), clover, sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage products, whether or not in the form of pellets.4
12141000ـ يونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه5Kg- Lucerne (alfalfa) meal and pellets8
12149000ـ ساير5Kg- Other8
1301گم‌لاك؛ صمغ‌ها، رزين‌ها، صمغ‌هاي رزيني و اولئورزين‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبيعي.Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams). 4
13012000ـ صمغ عربي5Kg- Gum Arabic8
13019000ـ ساير:- Other:8
13019010ـ ـ ـ باريچه 5Kg--- Barycheh8
13019020ـ ـ ـ آنغوزه ( تلخ و شيرين )10Kg--- Actone ( bitter, sweet)8
13019030ـ ـ ـ سقز5Kg--- Turpentine8
13019040ـ ـ ـ كتيرا5Kg--- Tragacanth8
13019090ـ ـ ـ ساير 5Kg--- Other8
1302شيره و عصاره‌هاي نباتي؛ مواد پكتيني، پكتينات‌ها و پكتات‌ها؛ آگارآگار و ساير لعاب‌ها و مواد غليظ‌كننده، حتي تغيير يافته (Modified) ، مشتق از نباتات.Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from vegetable products.4
ـ شيره و عصاره‌هاي نباتي:- Vegetable saps and extracts:0
13021100ـ ـ ترياك55Kg-- Opium8
13021200ـ ـ از شيرين‌بيان10Kg-- Of liquorice8
13021300ـ ـ از رازك5Kg-- Of hops8
13021400ـ ـ از افدرا10Kg-- Of ephedra 8
13021900ـ ـ ساير10Kg-- Other8
13022000ـ مواد پكتيني، پكتينات‌ها و پكتات‌ها5Kg- Pectic substances, pectinates and pectates8
ـ لعاب‌ها و مواد غليظ‌كننده، مشتق از نباتات،‌ حتي تغييريافته:- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from egetable products:0
13023100ـ ـ آگارآگار5Kg-- Agar-agar8
13023200ـ ـ لعاب‌ها و مواد غليظ‌كننده،‌حتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گوار5Kg-- Mucilages and thickeners, whether or not modified, derived from locust beans, locust bean seeds or guar seeds8
13023900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
1401مواد نباتي از انواعي كه بيشتردر سبدبافي يا حصيربافي به كار مي‌رود (مثلاً بامبو، ‌خيزران،‌ني، جگن، تركة سبد، رافيا، كلش پاك‌شده غلات، سفيد كرده (Bleached) يا رنگ كرده، پوست درخت زيرفون (Tilleul) .Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, bleached or dyed cereal straw, and lime bark).4
14011000ـ بامبو20Kg- Bamboos8
14012000ـ خيزران20Kg- Rattans8
14019000ـ ساير20Kg- Other8
14024
1403]06
1404محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Vegetable products not elsewhere specified or included.4
14042000ـ لينتر پنبه5Kg- Cotton linters8
140490ـ ساير:- Other: 6
14049010ـ ـ ـ حنا به غير از عصاره آن32Kg--- Henna except8
14049020ـ ـ ـ وسمه32Kg--- Mascava8
14049030ـ ـ ـ كوكوپيت5Kg---cocopit8
14049090ـ ـ ـ ساير15Kg--- Other8
1501چربي‌ خوك (شامل روغن) و چربي طيور، غير از آن‌ها كه مشمول شماره 09 02 يا 03 15 مي‌گردند. Pork fat and Poultry fat, other than covered by the 0209 or 15034
15011000ـ روغن خوك 5Kg- pork oil8
15012000ـ ‌ساير چربي خوك5Kg- other pigs Chrrby8
15019000ـ ساير 5Kg- other8
1502چربي‌هاي حيوانات از خانواده گاو، گوسفنديا بز، غير از آنهايي كه مشمول شماره 03 15 مي‌گردند.Fast of bovine animals, sheep or goats , other than those of heading 15.034
150210ـ پيه آب كرده :- Tallow oil: 6
15021010ـ ـ ـ پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي5Kg--- Industrial tallow for the usage of soap industrials8
15021090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
150290ـ ساير :- Other:6
15029010--- پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي5Kg--- Industrial tallow for the usage of soap industrials8
150290108
15029090--- ساير5Kg--- Autres8
15030000استئارين لارد، روغن لارد، اولئواسته آرين، اولئومارگارين و روغن پيه گاو و گوسفند (Tallow Oil) ، امولسيونه نشده يا مخلوط نشده يا آماده نشده به نحوي ديگر.5KgLard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared.8
1504چربي و روغن ماهي و پستانداران دريايي و اجزای آنها؛ حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified.4
15041000ـ روغن‌جگر ماهي و اجزای آن5Kg- Fish - Liver oils and their fractions8
15042000ـ چربي و روغن ماهي و اجزای آنها، به­غير از روغن جگر5Kg- Fats and oils and their fractions, of fish, other than liver oils 8
15043000ـ چربي و روغن پستانداران دريايي و اجزای آنها5Kg- Fats and oils and their fractions, of marine mammals8
150500چربي پشم و مواد چرب مشتق از آنها و همچنين لانولين.Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin).6
15050010ـ ـ ـ لانولين مورد مصرف در صنعت صابون‌سازي5Kg--- Lanoline used in the soap-making industry8
15050090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
15060000ساير چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزای آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.5KgOther animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.8
1507روغن سويا و اجزای آن‏، حتي تصفيه‌شده، ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافتهSoya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
15071000ـ روغن خام، حتي صمغ گرفته20Kg- Crude oil, whether or not degummed8
15079000ـ ساير40Kg7- Other8
1508روغن ‌بادام زميني و اجزای آن، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغييرنيافته.Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
15081000ـ روغن خام15Kg- Crude oil8
15089000ـ ساير55Kg- Other8
1509روغن‌زيتون و اجزای آن، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافتهOlive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
150910ـ بكر (روغن زیتون):- Virgin: 6
15091010ـ ـ ـ با بسته­بندی سه لیتر و کمتر55Kg---with packing 3 litters and less8
15091090ـ ـ ـ ساير26Kg--- Other8
15099000ـ ساير55Kg- Other8
15100000ساير روغن‌ها و اجزای آنها كه منحصراً از زيتون به دست مي‌آيد، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته و مخلوط اين روغن‌ها يا اجزای آنها با روغن‌ها يا اجزای روغن‌هاي مشمول شماره 09 15 .55KgOther oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 15.09.8
1511روغن نخل و اجزای آن، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
15111000ـ روغن خام40Kg- Crude oil8
151190ـ ساير:- Other:6
15119010ـ ـ ـ R.B.D40Kg--- R.B.D. 8
15119020--- R.B.D مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی5Kg---R.B.D for the usage of hygienic and ornamental industries8
15119040ـ ـ ـ استئارين بدون بو تصفيه شده بي‌رنگ RBD 40Kg---Refined, bleached, deodorized Stearine8
15119090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
1512روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام Carthame ) يا روغن پنبه دانه و اجزای آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن دانه آفتابگردان يا روغن كارتام و اجزای آنها:- Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof:0
15121100ـ ـ روغن خام20Kg-- Crude oil8
15121900ـ ـ ساير 55Kg7-- Other8
ـ روغن پنبه‌دانه و اجزای آن:- Cotton-seed oil and its fractions:0
15122100ـ ـ روغن خام، حتي ماده سمي (گوسيپول Gossypol ) آن گرفته شده20Kg8-- Crude oil, whether or not gossypol has been removed8
15122900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
1513روغن نارگيل (روغن كپرا)، روغن پالم‌كرنل Palm kernel) ) يا روغن باباسو و اجزای آنها، حتي تصفيه شده، ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن نارگيل (روغن كپرا) و اجزای آن:- Coconut (copra) oil and its fractions:0
15131100ـ ـ روغن خام10Kg-- Crude oil8
151319ـ‌ ـ ساير:-- Other:6
15131910ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي خرده‌فروشي55Kg--- In retail packings 8
15131990ـ ـ ـ ساير10Kg--- Other8
ـ روغن پالم كرنل يا روغن باباسو و اجزاء آنها:- Palm kernel or babassu oil and fractions thereof:0
15132100ـ ـ‌ روغن خام40Kg-- Crude oil8
151329ـ ـ ساير:-- Other:6
ـ ـ ـ RBD :--- R.B.D. (refined, bleached, deodorized): 0
15132911ـ ـ ـ ـ استئارين40Kgـ ـ ـ ـ stearin 8
15132912ـ ـ ـ ـ پالم كرنل استئارين40Kgـ ـ ـ ـ stearine kernel palm8
15132913ـ ـ ـ ـ مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی40Kgـ ـ ـ ـ For the usage of ornamental and hygienic industries8
15132919ـ ـ ـ ـ ساير40Kgـ ـ ـ ـ Other8
15132990ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
1514روغن كلزا يا كانولا (Rape) ، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزای آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك و اجزاء آن:- Low erucic acid rape or colza oil and its fractions:0
15141100ـ ـ روغن خام20Kg7,5-- Crude oil8
15141900ـ ـ ساير55Kg-- Other 8
ـ ساير: - Other:0
15149100ـ ـ روغن خام10Kg-- Crude oil8
15149900ـ ـ ساير10Kg-- Other8
1515ساير چربي‌ها و روغن‌هاي ثابت نباتي (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزای آنها، حتي تصفيه‌شده، ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.4
ـ روغن تخم كتان و اجزای آن:- Linseed oil and its fractions:0
15151100ـ ـ روغن خام5Kg8-- Crude oil8
15151900ـ ـ ساير10Kg8-- Other8
ـ روغن ذرت و اجزای آن:- Maize (corn) oil and its fractions:0
15152100ـ ـ روغن خام10Kg-- Crude oil8
15152900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
15153000ـ روغن كرچك و اجزای آن5Kg8- Castor oil and its fractions8
15155000ـ روغن كنجد و اجزای آن10Kg8- Sesame oil and its fractions8
151590ـ ساير :- Other:6
15159010ـ ـ ـ روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزای آن5Kg--- Tung oil and its fractions8
15159090ـ ـ ـ ساير15Kg--- Other 8
1516چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني يا نباتي و اجزای آنها، جزئاً يا كلاً هيدروژنه شده، اينتراستريفيه (Inter-esterified) ري ـ استريفيه (Re-esterified) يا الائيدينيزه (Elaidinised) تصفيه‌شده يا تصفيه نشده، اما به نحو ديگري‌آماده‌ نشده.Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.4
15161000ـ چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني و اجزای آنها20Kg- Animal fats and oils and their fractions8
151620ـ چربي‌ها و روغن‌هاي نباتي و اجزای آنها:- Vegetable fats and oils and their fractions:6
15162010ـ ـ ـ روغن جانشين كره كاكائو5Kg--- Oil substitute of C.B.S.8
C.B.S (Cocoa Butter Substite)0
15162020ـ ـ ـ روغن CBE ، CBR5Kg--- Oil of CBE, CBR8
15162090ـ ـ ـ ساير 55Kg--- Other 8
1517مارگارين؛ مخلوط‌ها يا فرآورده‌هاي خوراكي از چربي‌ها يا روغن‌هاي حيواني يا نباتي يا از اجزای چربي‌ها يا روغن‌هاي مختلف اين فصل، غير از چربي‌ها و روغن‌ها و اجزاء خوراكي آنها مشمول شماره 16 15 .Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 15.16.4
15171000ـ مارگارين، باستثناي مارگارين مايع 40Kg- Margarine, excluding liquid margarine 8
151790ـ ساير:- Other: 6
15179010ـ ـ ـ روغن خوك بدلي5Kg--- Imitation lard8
15179090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other 8
15180000چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني يا نباتي و اجزای آنها، پخته، اكسيدشده، آب‌گرفته‌شده، سولفوره شده، سوفله (Blow) شده، پليمريزه شده به‌‌وسيله حرارت در خلأ يا در‌گاز بي‌اثر (Inert Gas) يا به نحوي ديگر از لحاظ شيميايي تغيير يافته، به­استثناي آنهايي كه مشمول شماره 16 15 مي‌شوند؛ مخلوط‌ها يا فرآورده‌هاي غيرخوراكي چربي‌ها يا روغن‌هاي حيواني يا نباتي يا اجزای چربي‌ها يا روغن‌هاي مختلف اين فصل، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.10Kg8Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included.8
1519حذف شدهomited4
15200000گليسرول خام؛ آب‌ها و محلول‌هاي قليايي گليسيرين‌دار.5KgGlycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes.8
1521موم­هاي نباتي (غير از تري‌گليسيريدها)، موم زنبور عسل يا موم ساير حشرات و موم كافوري (Spermaceti) ، حتي تصفيه شده يا رنگ كرده.Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured.4
152110ـ موم‌هاي نباتي:- Vegetable waxes:6
15211010ـ ـ ـ موم‌هاي طبيعي بر پايه كارنوباواكس5Kg--- Natural waxes based on carno bee waxes8
15211090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
152190ـ ساير:- Other:6
15219010ـ ـ ـ موم زنبور عسل5Kg--- Honey beewax8
15219020ـ ـ ـ موم‌هاي حشرات (شلاك)5Kg--- Insect waxes (shellal)8
15219090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other:8
15220000دگراها (Degras) ؛ تفاله‌هاي حاصل از عمل آوردن اجسام چرب يا موم‌هاي حيواني يا نباتي. 5Kg8Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes.8
16010000سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده‌هاي غذايي بر اساس اين محصولات.40KgSausages and similar products, of meat, meat offal or blood; food preparations based on these products.8
1602ساير فرآورده‌ها و كنسروهاي گوشت، احشاء يا خون.Other prepared or preserved meat, meat offal or blood.4
160210ـ فرآورده‌هاي هموژنيزه:- Homogenised preparations:6
16021010ـ ـ‌ ـ غذاهاي رژيمي (چيكن ميت) 32Kg--- Dietetic foods (chicken meat)8
16021090ـ ـ‌ ـ ساير40Kg--- Other8
16022000ـ از جگر حيوانات40Kg- Of liver of any animal8
ـ از پرندگان خانگي مشمول شماره 05 01 :- Of poultry of heading 01.05:0
16023100ـ ـ‌ از بوقلمون 40Kg-- Of turkeys8
16023200ـ ـ مرغان خانگي 40Kg-- Of fowls of the species Gallus domesticus 8
(Gallus domesticus)0
16023900ـ ـ ساير40Kg-- Other8
ـ از نوع خوك:- Of swine:0
16024100ـ ـ ژامبون و قطعات آن5Kg-- Hams and cuts thereof8
16024200ـ ـ سردست و قطعات آن5Kg-- Shoulders and cuts thereof8
16024900ـ ـ ساير و همچنين مخلوط‌ها5Kg-- Other, including mixtures8
16025000ـ از نوع گاو40Kg- Of bovine animals8
16029000ـ ساير، همچنين فرآورده‌هاي خون حيوانات40Kg- Other, including preparations of blood of any animal8
16030000عصاره و شيره گوشت، ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات40KgExtracts and juices of meat, fish or crustaceans, mollusks or other aquatic invertebrates.8
1604فرآورده‌ها و كنسروهاي ماهي؛ خاويار و بدل خاويار تهيه شده از تخم ماهي.Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs.4
ـ ماهي، كامل يا قطعه قطعه شده، به ­ استثناي ماهي قيمه شده:- Fish, whole or in pieces, but not minced:0
16041100ـ ـ ماهي آزاد (Salmon)40Kg-- Salmon8
16041200ـ ـ شاه ماهي (Herrings)55Kg-- Herrings8
16041300ـ ـ ماهي ساردين، ساردين كوچك55Kg-- Sardines, sardinella and brisling or sprats 8
16041400ـ ـ ماهي تن، ‌ليستائو (Listaos) و بونيت ( گونه Sarda )40Kg-- Tunas, skipjack and bonito ( Sarda spp. )8
16041500ـ ـ‌ ماهي مكرل (Mackerel)40Kg-- Mackerel8
16041600ـ ـ‌ ماهي كولي، آنچوي (Anchois)55Kg-- Anchovies8
16041700ـ ـ مارماهي‌ها 55Kg--Eel8
16041800ـ ـ باله­های کوسه40Kg-- shark fins8
16041900ـ ـ سایر40Kg--other8
16042000ـ ساير ماهي آماده 55Kg- Other Prepared or preserved fish8
ـ خاويار و بدل خاويار:- Caviar and caviar substitutes:0
16043100ـ ـ خاويار 55Kg-- Caviar 8
16043200ـ ـ بدل خاويار 55Kg-- Caviar Substitutes 8
1605قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات، آماده شده يا كنسرو شده.Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared or preserved.4
16051000ـ خرچنگ دم كوتاه (Crab)55Kg- Crab8
ـ ميگو و روبيان: - Shrimps and Prawns: 0
16052100ـ ـ در ظرف غيرقابل نفوذ در برابر هوا نباشد55Kg-- not in airtight container 8
16052900ـ ـ ساير 55Kg- other8
16053000ـ لابستر دريايي (Lobster)55Kg- lobster 8
16054000ـ ساير قشرداران 55Kg- Other Crustaceans8
ـ صدف‌داران: -Molluscs: 0
16055100ـ ـ صدف خوراكي oysters55Kg-- oysters8
16055200ـ ـ گوش‌ماهي، شامل گوش‌ماهي‌هاي ماده 55Kg-- Scallops, including queen Scallops8
16055300ـ ـ صدف دوكفه‌اي55Kg-- Mussels8
16055400ـ ـ ماهي نرم‌تن و ماهي مركب 55Kg-- Cuttle Fish and Squid8
16055500ـ ـ هشت پا 55Kg-- Octopus8
16055600ـ ـ گوشت صدف 55Kg-- Clams, Cockles and arkshells8
16055700ـ ـ حلزون صدف خوراكي 55Kg-- Abalone8
16055800ـ ـ حلزون‌ها، به‌غير از حلزون دريايي 55Kg-- snails, Other than Sea Snails8
16055900ـ ـ ساير 55Kg-- other8
ـ ساير بي‌مهرگان آبزي: - other aquatic invertebrates:0
16056100ـ ـ خيار دريايي 55Kg-- sea cucumber8
16056200ـ ـ توتیای دريايي 55Kg-- sea urchins8
16056300ـ ـ عروس دريايي 55Kg-- Jellyfish8
16056900-- ساير55Kg-- Other8
1701قند و شكر نيشكر يا چغندر و ساكارزCane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form.4
خالص از لحاظ شيميايي، به حالت جامد.0
ـ شكر خام بدون اضافه كردن مواد خوشبوكننده يا مواد رنگ‌كننده:- Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:0
17011200ـ ـ از چغندر20Kg-- Beet sugar8
17011300ـ ـ از نیشکر20Kg-- cane suger8
17011400ـ ـ از سایر نیشکرها20Kg-- canes suger other8
ـ ساير:- Other:0
17019100ـ ـ كه به ‌آن مواد‌خوشبوكننده‌يا رنگ‌كننده اضافه‌شده55Kg-- Containing added flavouring or colouring matter8
17019900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
1702ساير قندها و شكرها، همچنين لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فروكتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شيميايي، به‌حالت‌جامد، شربت‌هاي قند بدون اينكه به آنها مواد خوشبو‌كننده يا رنگ‌كننده افزوده‌شده باشد؛ عسل مصنوعي، حتي مخلوط ‌شده با عسل طبيعي؛ قند و ملاس‌هاي كارامليزه.Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel.4
ـ لاكتوز و شربت لاكتوز:- Lactose and lactose syrup:0
17021100ـ ـ از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بي‌آب (Anhydre) ، محاسبه‌شده براساس ماده خشك باشد5Kg-- Containing by weight 99% or more lactose, expressed as anhydrous lactose, calculated on the dry matter 8
170219ـ‌ ـ ساير-- Other6
17021910ـ ـ‌ ـ گالاکتوالیگوساکارید5Kg--- Galacto oligo saccharides8
17021990ـ ـ‌ ـ ساير5Kg---Other8
17022000ـ قند و شربت درخت افرا32Kg- Maple sugar and maple syrup8
170230ـ گلوكز و شربت گلوكز، بدون فروكتوز يا اينكه به حالت خشك داراي كمتر از 20 درصد وزني فروكتوز باشد:- Glucose and glucose syrup, not containing fructose or containing in the dry state less than 20% by weight of fructose: 6
17023010ـ ـ‌ ـ گلوکز و شربت گلوكز 20Kg--- Glucose and syrup Glucose8
17023090ـ ـ‌ ـ دکستروز20Kg--- Dextrose8
17024000ـ گلوكز و شربت گلوكز، كه به حالت خشك داراي20Kg- Glucose and glucose syrup, containing in the dry state at least 20% but less than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar8
20 درصد تا كمتر از 50 درصد وزني فروكتوز باشد،0
به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس)0
17025000ـ فروكتوز خالص از لحاظ شيميايي 5Kg- Chemically pure fructose8
17026000ـ ساير فروكتوز و شربت فروكتوز كه به حالت خشك داراي بيش از 50 درصد وزني فروكتوز باشد، به­استثناي ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar)5Kg- Other fructose and fructose syrup, containing in the dry state more than 50% by weight of fructose, excluding invert sugar 8
170290ـ ساير، همچنين ساكارز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربت‌هاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند:- Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50% by weight of fructose6
17029010ـ ـ‌ ـ مالتو دکسترین20Kg7---malto Dextrine8
17029090ـ ـ‌ ـ ساير10Kg7--- Other8
1703ملاس‌هاي حاصل از استخراج يا تصفيه قند و شكر.Molasses resulting from the extraction or refining of sugar.4
17031000ـ ملاس‌هاي نيشكر5Kg8- Cane molasses8
17039000ـ ساير5Kg8- Other8
1704شيريني‌ (همچنين ‌شكلات‌ سفيد)،‌ بدون ‌كاكائو.Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa.4
17041000ـ آدامس (Chewing-gum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 55Kg- Chewing gum, whether or not sugar-coated8
17049000ـ ساير55Kg7- Other8
180100دانه ‌كاكائو، ‌كامل ‌يا خردشده، خام يا بوداده.Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted.6
18010010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم15Kg--- In packings of less than 10 kg8
18010090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
180200غلاف كاكائو، پوسته، پوست و ساير آخالCocoa shells, husks, skins and other cocoa waste6
كاكائو0
18020010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم15Kg--- In packings of less than 10 kg8
18020090ـ ـ‌ ـ ساير15Kg8--- Other8
1803خمير كاكائو، حتي چربي گرفته شده.Cocoa paste, whether or not defatted.4
18031000ـ چربي نگرفته10Kg- Not defatted8
18032000ـ كلاً ‌يا جزئاً چربي گرفته10Kg- Wholly or partly defatted8
18040000كره، چربي و روغن كاكائو.10Kg8Cocoa butter, fat and oil.8
180500پودر كاكائو، بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين‌كنندهCocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter6
18050010ـ ـ‌ ـ در بسته‌بندي‌هاي كمتر از ده كيلوگرم10Kg--- in packings of less than 10 kg8
18050090ـ ـ‌ ـ ساير10Kg--- Other8
1806شكلات و ساير فرآورده‌هاي خوراكي دارايChocolate and other food preparations containing cocoa.4
كاكائو.0
18061000ـ پودر كاكائو حاوي قند يا شكر يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوه شده به آن40Kg5- Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter8
18062000ـ ساير فرآورده‌ها به صورت بلوك (Block) ، تخته (Slab) ، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانه‌ريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بسته‌بندي‌هاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از 2 كيلوگرم باشد.32Kg5- Other preparations in blocks, slabs or bars weighing more than 2 kg or in liquid, paste, powder, granular or other bulk form in containers or immediate packings, of a content exceeding 2 kg8
ـ ساير، عرضه شده به‌صورت بلوك (Block) ، تخته (Slab) ، ميله يا قلم (bar) :- Other, in blocks, slabs or bars:0
18063100ـ ـ پر شده (Filled)55Kg7,5-- Filled8
18063200ـ ـ پرنشده.55Kg7,5-- Not filled.8
18069000ـ ساير55Kg7,5- Other8
1901عصاره مالت؛ فرآورده‌هاي غذايي از آرد، بلغور،‌زبره، نشاسته، فكول يا از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده يا حاوي كمتر از 40 درصد وزني كاكائوي محاسبه شده براساس كلاً چربي گرفته شده بوده كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ فرآورده‌هاي غذايي محصولات مشمول شماره‌هايMalt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract that not containing cocoa or containing less than 40% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included; food preparations of goods of headings 04.01 to 04.04, not containing cocoa or containing less than 5% by weight of cocoa calculated on a totally defatted basis, not elsewhere specified or included.4
01 04 لغايت 04 04 ، كه فاقد كاكائو بوده يا كمتر از 5 درصد وزني داراي كاكائوي كاملاً چربي گرفته شده باشند و در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.0
19011000ـ فرآورده‌های مناسب برای نوزادان یا كودكان، عرضه شده برای خرده‌­فروشی 5Kg- Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale8
19012000ـ مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي شماره 05 1920Kg- Mixes and doughs for the preparation of bakers’ wares of heading 19.058
190190ـ سایر :- Other:6
19019010ـ ـ ـ خوراك دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 5Kg--- Animal Feed valve locator according to national standard in 23888
19019090ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
1902خميرهاي غذايي، حتي پخته شده يا پر شدهPasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or prepared.4
(با گوشت يا ساير مواد) يا آماده شده به نحوي ديگر، از قبيل اسپاگتي، ماكاروني، رشته فرنگي، لازانيا (Lasagna) ، نيوكي (Gnocchi) ، راويولي (Ravioli) ، كان نللوني (Cannelloni) ، كوسكوس (Couscous) ، حتي آماده شده.0
ـ خميرهاي غذايي پخته‌نشده و پرنشده و آماده نشده به نحوي ديگر:- Uncooked pasta, not stuffed or not otherwise prepared:0
19021100ـ ـ حاوي تخم‌مرغ55Kg-- Containing eggs8
19021900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
19022000ـ خميرهاي غذايي پر شده ( حتي پخته شده يا آماده شده به نحوي ديگر)55Kg- Stuffed pasta, whether or cooked or otherwise prepared8
19023000ـ ساير خميرهاي غذايي 55Kg7- Other pasta8
19024000ـ كوسكوس55Kg- Couscous8
19030000تاپيوكا و بدل‌هاي آن تهيه شده از فكول (نشاسته)، ‌به شكل ورقه (Flake) ، دانه (Grain) ، دانه‌هاي غلطان (Pearl) ، نخاله غربال (Sifting) ، يا به اشكال همانند. 15KgTapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms.8
1904فرآورده‌ها براساس غلات كه با عمل پف كردن (Swelling) يا تفت دادن به دست آمده باشند (مثلاً، كورن فليكز Corn - Flakes )؛ غلات (غير از ذرت) به صورت دانه يا به شكل فلس يا ساير دانه‌هاي كار شده (به‌استثناي آرد، بلغور و زبره)، پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products (for example, corn- flaks); cereals (other than maize (corn)) in grain form or in the form of flakes or other worked grains (except flour, groats and meal), precooked, or inan otherwise prepared, not elsewhere specified or included.4
19041000ـ فرآورده‌هاي غلات كه با عمل پف‌كردن يا تفت دادن به دست آمده باشد.55Kg7- Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products8
19042000ـ فرآورده‌هاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگه‌هاي غلات تفت داده نشده و برگه‌هاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده.55Kg- Prepared foods obtained from unroasted cereal flakes or from mixtures of unroasted cereal flakes and roasted cereal flakes or swelled cereals.8
19043000ـ خرده گندم برشته 55Kg- Bulgur wheat8
19049000ـ ساير 55Kg- Other8
1905محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكوئيت‌سازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers) كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول به‌شكل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ wares, whether or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper and similar products.4
19051000ـ نان خشك و ترد (Crispbread) ، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot)55Kg- (Crispbread), Known as (knackebrot)8
19052000ـ نان زنجبيلي و همانند55Kg- Gingerbread and the like8
ـ بيسكوئيت‌هايي كه به آنها مواد شيرين‌كننده افزوده‌اند؛ وافل‌ها (Waffles) و ويفرها (Wafers) :- Sweet biscuits; waffles and wafers:0
19053100ـ ـ بيسكوئيت‌هايي كه به آنها مواد شيرين‌كننده افزوده‌اند55Kg7-- Sweet biscuits8
19053200ـ ـ وافل‌ها و ويفرها55Kg7-- Waffles and wafers8
19054000ـ نان سوخاري (Rusks) ، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه55Kg- Rusks, toasted bread and similar toasted products8
190590ـ ساير: - Other:6
19059010ـ ـ‌ ـ كاشه براي دارو5Kg--- Cachets for pharmaceutical use8
19059090ـ ـ‌ ـ ساير55Kg--- Other8
2001سبزيجات، ميوه‌ها و ساير اجزای خوراكي نباتات، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه(اسيد استيك).Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid.4
20011000ـ خيار و خيار ريز (خيار ترشي)40Kg7- Cucumbers and gherkins8
20019000ـ ساير40Kg7- Other8
2002گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده به­جز در سركه يا در جوهر سركه (اسيد استيك)Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid4
20021000ـ گوجه فرنگي، كامل يا به صورت قطعه قطعه55Kg- Tomatoes, whole or in pieces8
200290ـ ساير:- Other: 6
20029010ـ ـ ـ رب گوجه‌فرنگي55Kg--- Tomato paste8
20029090ـ ـ ـ ساير55Kg--- Other8
2003قارچ و دنبلان زميني، آماده يا محفوظ شده به­جز در سركه يا در جوهر سركه.Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid.4
20031000ـ قارچ از گونه آگاريكوس (Agaricus)40Kg- Mushrooms of the genus Agaricus8
20039000ـ ساير40Kg- Other8
2004ساير سبزيجات آماده يا محفوظ شده به­جز در سركه يا در جوهر سركه، يخ زده، غير از محصولات مشمول شماره 06 20 .Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 20.064
20041000ـ سيب‌زميني 40Kg- Potatoes8
20049000ـ ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي آنها 40Kg- Other vegetables and mixtures of vegetables8
2005ساير سبزيجات آماده يا محفوظ شده به­جز در سركه يا جوهر سركه، يخ نزده؛ غير از محصولات مشمول شماره 06 20 .Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 20.06.4
20051000ـ سبزيجات هموژنيزه40Kg- Homogenised vegetables8
20052000ـ سيب‌زميني 40Kg- Potatoes8
20054000ـ نخود فرنگي (Pisum sativum) 40Kg- Peas (Pisum sativum)8
ـ لوبيا (گونه Phaseolus, ، گونه vigna ):- Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):0
20055100ـ ـ لوبيا به صورت دانه 40Kg-- Beans, shelled8
20055900ـ ـ ساير40Kg-- Other 8
20056000ـ مارچوبه40Kg- Asparagus8
20057000ـ زيتون55Kg- Olives8
20058000ـ ذرت شيرين Zea mays) نوع (Saccharata40Kg- Sweet corn (Zea mays var. saccharata)8
ـ ساير سبزيجات و مخلوط‌هاي سبزيجات:- Other regtables Mixtures of Vegetables: 0
20059100ـ ـ جوانه بامبو 40Kg-- Bamboo shoots8
20059900ـ ـ ساير40Kg7-- Others8
20060000سبزيجات، ميوه،‌ميوه‌هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزای نباتات،‌محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور).40KgVegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).8
2007مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade) ، پوره و خمير ميوه‌ كه به وسيله پختن به دست‌آمده با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كنندهJams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut paste, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter4
200710ـ فرآورده‌هاي هموژنيزه:- Homogenised preparations:6
20071010ـ ـ‌ ـ پوره ميوه‌هاي گرمسيري (آناناس، موز، انبه، پشن فروت و ليچي و تمبر هندی)5Kg6,8--- Puree and concentrate of tropical fruits (pineapples, bananas, mangoes, guavas, passion fruits, lichens and tamarind) 8
20071090ـ ـ‌ ـ ساير55Kg6--- Other8
ـ ساير:- Other:0
20079100ـ ـ مركبات55Kg5-- Citrus fruits8
200799ـ ـ‌ ساير:-- Other: 6
20079910ـ ـ‌ ـ پوره موز، انبه، پشن‌فروت، ليچي و آناناس5Kg6,5,7,8--- Puree of banana, mango, guava, passion fruit, and lichen, pineapple8
20079990ـ ـ‌ ـ ساير55Kg6,5,7--- Other8
2008ميوه‌و ساير اجزای ‌خوراكي نباتات،‌آماده يا محفوظ شده به نحوي ديگر با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا الكل، كه درجاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.4
ـ ميوه‌هاي سخت پوست، بادام زميني و ساير دانه‌ها، حتي مخلوط شده با يكديگر:- Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together:0
20081100ـ ـ بادام زميني40Kg-- Ground-nuts8
20081900ـ ـ ساير، همچنين مخلوط‌ها40Kg5-- Other, including mixtures8
20082000ـ آناناس20Kg5- Pineapples8
20083000ـ مركبات 20Kg6,5- Citrus fruit8
20084000ـ گلابي40Kg5- Pears8
20085000ـ زردآلو40Kg5- Apricots8
20086000ـ گيلاس و آلبالو40Kg5- Cherries8
20087000ـ هلو، همچنين شليل و شفتالو20Kg5- Peaches, including nectarines8
20088000ـ توت فرنگي 40Kg- Strawberries8
ـ ساير،‌همچنين مخلوط‌ها به­استثناي آنهايي كه مربوط به شماره فرعي 19 2008 مي‌باشند:- Other, including mixtures other than those of subheading 2008.19:0
20089100ـ ـ مغز نخل (Palm heart)40Kg5-- Palm hearts8
20089300-- قره قاط‌ها (vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea) 40Kg-- cranberries(vaccinium macrocarpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea) 8
20089700ـ ـ مخلوط ها40Kg5-- Mixtures8
20089900ـ ـ ساير40Kg6,5-- Other8
2009آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه ( (Grape must) و آب سبزيجات، تخمير نشده و بدون افزودن الكل، با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده.Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.4
ـ آب پرتقال:- Orange juice:0
20091100ـ ـ يخ‌زده32Kg6-- Frozen8
20091200ـ ـ يخ نزده، با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg6-- Not frozen, of a Brix value not exceeding 208
20091900ـ ـ ساير32Kg6-- Other8
ـ آب گريپ‌فروت (شامل Pomelos ):- Grapefruit (including pomelos) juice :0
20092100ـ‌ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg6-- Of a Brix value not exceeding 208
20092900ـ ـ ساير32Kg6-- Other8
ـ آب هر يك از مركبات ديگر به تنهايي:- Juice of any other single citrus fruit:0
20093100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg6-- Of a Brix value not exceeding 208
20093900ـ ـ‌ ساير32Kg6-- Other8
ـ آب آناناس:- Pineapple juice:0
20094100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg6-- Of a Brix value not exceeding 208
200949ـ ـ ساير:-- Other:6
20094910ـ ـ‌ ـ آب‌ميوه تغليظ شده (كنسانتره)5Kg6,8--- Concentrated fruit juice8
20094990ـ ـ‌ ـ ساير32Kg--- Other8
20095000ـ آب گوجه‌فرنگي55Kg6- Tomato juice8
ـ آب انگور (همچنين آب انگور تازه):- Grape juice (including grape must):0
20096100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 30 تجاوز نكند55Kg-- Of a Brix value not exceeding 308
20096900ـ ـ ساير55Kg-- Other8
ـ آب سيب:- Apple juice:0
20097100ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند55Kg- Of a Brix value not exceeding 208
20097900ـ ـ ‌ساير55Kg-- Other8
ـ آب هر يك از ميوه‌ها و سبزيجات به تنهايي:- Juice of any other single fruit or vegetable:0
20098100ـ ـ آب قره‌قاط55Kg-- Cranberry (vaccinium macrocorpon, vaccinium oxycoccos, vaccinium vitis – idaea)8
200989ـ ـ ساير: -- Other: 6
20098910ـ ـ‌ ـ آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گواوا، پشن فروت و ليچي)5Kg6--- Concentrated fruit juice (bananas, mongoes, guavas, passion fruits, and lichens)8
20098990ـ ـ‌ ـ ساير55Kg6--- Other8
20099000ـ مخلوط‌هاي آب‌ميوه و سبزيجات55Kg6- Mixtures of juices8
2101عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌‌هاي (Concentrates) قهوه، چاي يا ماته و فرآورده‌ها براساس اين محصولات يا براساس قهوه، چاي يا ماته؛ كاسني بو داده و ساير بدل‌هاي قهوه بو داده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌هاي آنها.Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis of these products or with a basis of coffee, tea or maté; roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof. 4
ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌هاي قهوه و فرآورده‌ها براساس اين عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس قهوه:- Extracts, essences and concentrates, of coffee, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee: 0
21011100ـ ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌ها10Kg8-- Extracts, essences and concentrates 8
21011200ـ ـ فرآورده‌ها براساس عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس قهوه10Kg8-- Preparations with a basis of extracts, essences or concentrates or with a basis of coffee 8
21012000ـ عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده‌هاي چاي يا ماته؛ و فرآورده‌ها براساس اين عصاره‌ها، اسانس‌ها يا تغليظ شده‌ها يا براساس چاي يا ماته 10Kg- Extracts, essences and concentrates, of tea or maté, and preparations with a basis of these extracts, essences or concentrates or with a basis of tea or maté 8
21013000ـ كاسني بو داده و ساير بدل قهوه‌هاي بوداده و عصاره‌ها، اسانس‌ها و تغليظ شده آنها10Kg- Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof 8
2102مخمرها (فعال يا غيرفعال)؛ ساير موجودات ذره‌بيني تك سلولي مرده (به­استثناي واكسن‌هاي شمارهYeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 30.02); prepared baking powders. 4
02 30 )؛ بيكينگ‌پودر آماده (Baking powder) .0
21021000ـ مخمرهاي فعال5Kg- Active yeasts 8
21022000ـ مخمرهاي غيرفعال، ساير موجودات ذره‌بيني5Kg- Inactive yeasts; other single-cell micro-organisms, dead 8
تك سلولي مرده0
21023000‌ـ بيكينگ‌پودر‌آماده‌ (Prepared baking powders ).15Kg- Prepared baking powders 8
2103فرآورده‌ها براي سس و سس‌هاي آماده شده؛ چاشني‌ها و ادويه‌هاي مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard. 4
21031000ـ سس سويا40Kg- Soya sauce 8
21032000ـ كچاپ گوجه‌فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سس‌هاي گوجه فرنگي55Kg7- Tomato ketchup and other tomato sauces 8
21033000ـ‌آرد و زبره خردل و خردل آماده5Kg8- Mustard flour and meal and prepared mustard 8
21039000ـ ساير55Kg7- Other 8
2104سوپ و آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها، فرآورده‌هاي غذايي مركب (Composite) هموژنيزه.Soups and broths and preparations therefor; homogenised composite food preparations. 4
21041000ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها55Kg- Soups and broths and preparations therefor 8
21042000ـ فرآورده‌هاي غذايي ‌مركب (Composite) ،‌ هموژنيزه 55Kg- Homogenised composite food preparations 8
21050000بستني و ساير شربت‌هاي يخ‌زده (Edible ice) ، حتي داراي كاكائو.55KgIce cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. 8
2106فرآورده‌هاي غذايي كه درجاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Food preparations not elsewhere specified or included. 4
210610ـ تغليظ شده‌هاي پروتئين و مواد پروتييني تكستوره (Textured) :- Protein concentrates and textured protein substances 6
21061010--- مواد پروتئيني تكستوره 5Kg--- Textured Protein Substances8
21061011ـ ـ‌ ـ ـ مواد پروتئيني تكستوره سويا 15Kg---- Soya Textured Protein Substances:8
21061019---- ساير5Kg---- Other8
21061030ـ ـ‌ ـ شير لاكتومي5Kg--- Milk lactomin8
21061090ـ ـ‌ ـ ساير20Kg--- Other8
210690ـ ساير:3- Other: 6
21069010ـ ـ‌ ـ استابيلايزر5Kg3--- Stabilizers8
21069020ـ ـ‌ ـ امولسيفاير5Kg3--- Emulsifiers8
21069030ـ ـ‌ ـ پودر حالت دهنده خوراكي5Kg3--- Food shaping powder8
21069040ـ ـ‌ ـ ژل كيك20Kg3--- Cake Jel8
21069050ـ ـ‌ ـ آنتي‌اكسيدان5Kg3--- Antioxidant8
21069060ـ ـ‌ ـ بهبود دهنده15Kg3--- Improver8
21069080ـ ـ‌ ـ مكمل غذايي 20Kg3,8--- Complementary food8
21069085ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند40kg3--- no sugar chewing gum8
21069090ـ ـ‌ ـ ساير10Kg6,3--- Other8
2201آب،‌همچنين آب‌هاي معدني طبيعي يا مصنوعي (Artificial) و آب‌هاي گازدار شده، كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبو كننده اضافه نشده باشد؛ يخ و برف. Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated waters, not containing added sugar or other sweetening matter nor flavoured; ice and snow. 4
22011000ـ آب‌معدني و آب گازدار شده55L7- Mineral waters and aerated waters 8
22019000ـ ساير55L- Other 8
2202آب، همچنين آب‌هاي معدني و آب‌هاي گازدار شده‌ كه به آنها قند يا ساير موادشيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه شده باشد، و ساير نوشابه‌هاي غيرالكلي، به­استثناي آب ميوه يا آب سبزيجات مشمول شماره09 20.Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices of heading 20.09. 4
22021000ـ آب، همچنين آب‌هاي معدني و آب‌هاي گازدار شده كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه شده باشد55L7- Waters, including mineral waters and aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavoured 8
ـ ساير:- Other: 0
22029100-- آبجوی غیرالکلی55L-- Non-alcoholic beer8
220299-- سایر:-- Other:6
22029910--- مكمل‌هاي غذايي مايع 20L7--- Liquid Food Supplement (drinks)8
22029990--- ساير55L7--- Other8
22030000آبجو تهيه شده از مالت5LBeer made from malt8
2204شراب انگور تازه، همچنين شراب‌هاي غني شده با الكل؛ آب انگور تازه ( Grape must ) غير از آنهايي‌كه مشمول شماره 09 20 هستند.Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other than that of heading 20.09. 4
22041000ـ شراب كف‌دار5L- Sparkling wine 8
ـ ساير شراب‌ها؛ آب انگور تازه، كه با افزودن الكل از تخمير آن جلوگيري يا تخمير آن متوقف شده باشد:- Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: 0
22042100ـ ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر5L-- In containers holding 2 L or less 8
22042200ـ ـ در ظرف بیشتر از 2 لیتر تا 10 لیتر5L--in containers holding more than 2 L but not more than 10L8
22042900ـ ـ ساير5L-- Other 8
22043000ـ ساير آب‌انگورهاي تازه ( Grape must )5L- Other grape must 8
2205ورموت و ساير شراب‌هاي انگور تازه كه با نباتات يا با مواد معطر خوشبو شده باشد.Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances. 4
22051000ـ در ظروفي با گنجايش 2 ليتر يا كمتر5L- In containers holding 2 L or less 8
22059000ـ ساير5L- Other 8
22060000ساير نوشابه‌هاي‌تخميرشده (مثلاً: شراب‌ سيب ( Cidre )، شراب گلابي ( Perry )، شراب عسل ( Mead )، شراب برنج ( Sake )؛ مخلوط نوشابه‌هاي‌ تخميرشده و مخلوط نوشابه‌هاي تخمير شده و مخلوط نوشابه‌هاي غيرالكلي، كه در جاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.5LOther fermented beverages (for example, cider, perry, mead, sake); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included. 8
2207الكل اتيليك تقليب نشده ( undenatured ) كه الكل آن 80 درصد حجمي يا بيشتر باشد؛ الكل اتيليك و ساير عرق‌هاي ( Spirits ) تقليب شده به هر ميزان.Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength. 4
220710ـ الكل اتيليك تقليب نشده كه درجه الكل آن- Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80% vol or higher 6
80 درصد حجمي يا بيشتر باشد:0
22071010ـ ـ‌ ـ اتانول (الكل اتيليك، هيدرواكسيد) 100 درصد خالص10L5,8--- Ethanol (cthly alcohol-hydroxide) 100% pure8
22071090ـ ـ‌ ـ ساير55L5--- Other8
22072000ـ الكل اتيليك و ساير عرق‌ها، تقليب شده،به هر ميزان 55L5- Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength 8
2208الكل اتيليك تقليب نشده كه درجه الكل آن كمتر از 80 درصد حجمي باشد، عرق، ليكور و ساير نوشابه‌هاي الكل‌دار.Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80% vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages. 4
22082000ـ عرق حاصل از تقطير شراب انگور يا تفاله انگور5L- Spirits obtained by distilling grape wine or grape marc 8
22083000ـ ويسكي5L- Whiskies 8
22084000ـ رم ( Rum ) (نوشيدني الكلي كه از نيشكر، شيره قند و غيره مي‌گيرند) و ساير مشروبات الكلي ( Spirits ) حاصل از تقطير فرآوردهاي تخمير شده نيشكر5L-Rum and other spirits obtained by distilling fermented sugar-cane products8
22085000ـ نوشابه‌هاي الكل‌دار موسوم به جين ( Gin ) و عرق سرو كوهي ( Geneva )5L- Gin and Geneva 8
22086000ـ ودكا5L- Vodka 8
22087000ـ ليكورها و كورديال‌ها5L- Liqueurs and cordials 8
22089000ـ ساير5L- Other 8
22090000سركه خوراكي و بدل سركه خوراكي كه از جوهر سركه به دست مي‌آيد.20LVinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid. 8
2301آرد، زبره و به‌هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء، از ماهي‌ها يا قشرداران، از صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات، نامناسب براي خوراك انسان؛ تفاله چربي‌هاي حيواني.Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption; greaves. 4
23011000ـ آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربي‌هاي حيواني5Kg- Flours, meals and pellets, of meat or meat offal; greaves 8
23012000ـ آرد، زبره، و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از ماهي يا قشرداران، صدف‌داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات5Kg- Flours, meals and pellets, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates 8
2302سبوس، فضولات و ساير آخال، حتي به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از الك‌كردن، آسياب‌كردن يا از ساير عمليات بر روي غلات يا نباتات غلافدار به دست مي‌آيند.Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants. 4
23021000ـ از ذرت5Kg- Of maize (corn) 8
23023000ـ از گندم 5Kg- Of wheat 8
23024000ـ از ساير غلات15Kg- Of other cereals 8
23025000ـ از نباتات غلافدار5Kg- Of leguminous plants 8
2303تفاله نشاسته‌سازي و تفاله‌هاي همانند، تفاله چغندر، تفاله نيشكر و ساير آخال‌هاي قندسازي، تفاله‌ها و آخال‌هاي آبجوسازي يا تقطير، حتي به هم فشرده به شكل " حبه يا گلوله " . Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or distilling dregs and waste, whether or not in the form of "pellets". 4
23031000ـ تفاله نشاسته‌سازي و تفاله‌هاي همانند5Kg- Residues of starch manufacture and similar residues 8
23032000ـ تفاله چغندر، تفاله نيشكر و ساير آخال‌هاي قندسازي5Kg- Beetpulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 8
23033000ـ تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير5Kg- Brewing or distilling dregs and waste 8
23040000كنجاله (Oil-cake) و ساير آخال‌هاي جامد، حتي خرد‌شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله‌ كه از استخراج روغن سويا به دست مي‌آيد.10KgOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil. 8
23050000كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد، حتي‌ ساييده شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن‌ بادام زميني (Arachide) به دست مي‌آيد.10KgOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut oil. 8
2306كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد، حتي ساييده شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج چربي‌ها يا روغن‌‌هاي نباتي به دست مي‌آيند، غير از آنهايي كه مشمول شماره‌هايOil-cake and other solid residues, whether or not ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04 or 23.05. 4
04 23 يا 05 23 مي‌شوند.0
23061000ـ از پنبه‌دانه10Kg- Of cotton seeds 8
23062000ـ از دانه كتان10Kg- Of linseed 8
23063000ـ از تخم آفتابگردان 10Kg- Of sunflower seeds 8
ـ از دانه‌هاي كلزا يا كانولا :- Of rape or colza seeds: 0
23064100ـ ـ از دانه‌هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك10Kg-- Of low erucic acid rape or colza seeds 8
23064900ـ ـ ساير10Kg-- Other 8
23065000ـ از نارگيل يا از كپرا (Copra)10Kg- Of coconut or copra 8
23066000ـ از مغز هسته و ميوه نخل10Kg- Of palm nuts or kernels 8
230690ـ ساير:- Other: 6
23069010ـ ـ ـ كنجاله گلرنگ10Kg--- cake safflawer8
23069090ـ ـ ـ ساير10Kg-- other8
23070000لِرد و دُرد شراب؛ تارتر خام (Argol) .55KgWine lees; argol. 8
23080000مواد نباتي و تفاله‌هاي نباتي، آخال و محصولات فرعي نباتي حتي به هم‌فشرده به شكل حبه يا گلوله، از انواعي كه براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره‌ ديگر تعرفه نشده باشد.5KgVegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included. 8
2309فرآورده‌ها از انواعي كه براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.Preparations of a kind used in animal feeding. 4
23091000ـ غذا براي سگ يا گربه، بسته‌بندي شده بـــراي خرده فروشي5Kg8- Dog or cat food, put up for retail sale 8
230990ـ ساير:3- Other :6
23099010ـ ـ ـ خوراک آماده آبزیان 5Kg--- Food for shrimps8
23099020ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراک آبزیان5Kg- Food for other cultured aquatic life 8
23099030ـ ـ ـ افزودنی‌های خوراك آماده دام و طيور10Kg--- Complementary concentrate of cattle feed and poultry8
23099040ـ ـ ـ خوراك آماده دام و طيور5Kg--- cattle feed and poultry8
23099090ـ ـ ـ ساير5Kg8- Others8
2401توتون و تنباكوي خام يا نساخته؛ آخال آنها.Unmanufactured tobacco; tobacco refuse. 4
24011000ـ توتون و تنباكو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده5Kg- Tobacco, not stemmed/stripped 8
24012000ـ توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ‌هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد.5Kg- Tobacco, partly or wholly stemmed stripped 8
24013000ـ آخال توتون و تنباكو5Kg- Tobacco refuse 8
2402سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده)؛ سيگاريلو (Cigarillos) و سيگار، از توتون يا از بدل توتون.Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of tobacco substitutes. 4
24021000‌ـ سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده) و سيگاريلو، حاوي توتون 20Kg- Cigars, cheroots and cigarillos, containing tobacco 8
24022000ـ سيگار حاوي توتون5Kg- Cigarettes containing tobacco 8
24029000ـ ساير5Kg- Other 8
2403ساير توتون‌ها و تنباكوهاي ساخته شده و بدل توتون‌ها و تنباكوهاي ساخته شده؛ توتون‌ و تنباكوي (هموژنيزه) يا (دوباره ساخته شده) (Reconstituded) ؛ عصاره و اسانس توتون و تنباكوOther manufactured tobacco and manufactured tobacco substitutes, “homogenized” or “reconstituted” tobacco, tobacco extracts and essences.4
ـ تنباكوي سيگار حتي اگر شامل بدل تنباكو به هر نسبتي باشد: - smoking tobacco whether or not containing Tabacco subsititutes in any proportion : 0
24031100-- تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل5Kg--Water pipe Tobacco specifead in Subheeding 1 to this chapter 8
24031900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ ساير:- Other: 0
24039100ـ ـ‌ توتون و تنباكوي «هموژنيزه» يا «دوباره ساخته»5Kg-- "Homogenised" or "reconstituted" tobacco 8
24039900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
250100نمك (از جمله نمك آماده براي سر سفره و نمك تقليب‌شده) و كلرور سديم خالص, حتي به صورت محلول آبكي يا اينكه به آن عوامل ضدتوده شده يا عوامل سيال كننده اضافه شده باشد؛ آب دريا.Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water.6
25010010ـ ـ‌ ـ نمك معمولي (از جمله نمك آماده براي سر سفره و نمك تقليب شده)5Kg--- Ordinary salt (including table and denatured salt)8
25010020ـ ـ‌ ـ براي تغيير شيميايي (جداسازي سديم از كلر) براي تهيه ساير مواد 10Kg--- For chemical alteration (to separate sodium from chlorine to produce other materials.8
25010030ـ ـ‌ ـ تغيير يافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده)5Kg--- Modified for industrial uses (including purified)8
25010040ـ ـ‌ ـ كلرور سديم داراي گريد دارويي 5Kg--- Sodium chloride of pharmaceutical grade imported by producers of medicines 8
25010090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
25020000پيريت آهن تفته نشده.5KgUnroasted iron pyrites.8
250300گوگرد از هر نوع، باستثناي گل گوگرد (گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده ( precipitated sulphor ) و گوگرد كولوئيدال.Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur.6
25030010ـ ـ‌ ـ خام يا تصفيه نشده5Kg--- Crude or unrefined8
25030090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
2504گرافيت طبيعي.Natural graphite.4
250410ـ به صورت گرد يا فلس:- In powder or in flakes:6
25041010ـ ـ‌ ـ فلس كريستالين ( به­جز گرد)5Kg--- flakes (other than flake powder) crystaline8
25041090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
25049000ـ ساير5Kg- Other8
2505شن و ماسه طبيعي از هر نوع، حتي رنگ‌شده، غير از شن و ماسه داراي فلز مشمول فصل 26 .Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metalbearing sands of Chapter 26.4
250510ـ شن و ماسه سيليسي و شن و ماسه كوارتزي:- Silica sands and quartz sands6
25051010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن5Kg--- Silica sands containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxide8
25051090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
25059000ـ ساير5Kg- Other8
2506كوارتز (غير از شن و ماسه‌هاي طبيعي )؛ كوارتزيت، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل.Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.4
250610ـ كوارتز:- Quartz6
25061010ـ ـ‌ ـ شن و ماسه (به غير از طبيعي) داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن5Kg--- Containing by weight 95 percent or more of silica and 0.6 percent or less of iron oxide8
25061090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
25062000ـ كوارتزيت (Quartzite)5Kg- Quartzite8
250700كائولن و ساير خاك‌هاي رس كائوليني، حتي تكليس شده:2Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined.6
25070010ـ ـ‌ ـ كائولن5Kg--- Kaolin8
25070090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
2508ساير خاك‌هاي رس (به­استثناي خاك رس متسع شماره 06 68 )، آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت، حتي تكليس شده؛ موليت؛ خاك شاموت يا خاك ديناس.Other clays (not including expanded clays of heading 68.06), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths.4
25081000ـ بنتونيت5Kg- Bentonite8
25083000ـ خاك رس نسوز5Kg- Fire-clay8
250840ـ ساير خاك رس‌ها :- Other clays6
25084010ـ ـ ـ خاك رس رنگ زدا و گل سرشور5Kg--- discoloar Clay and Shampoo mud8
25084090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
25085000ـ آندالوزيت، سيانيت، سيليمانيت5Kg- Andalusite, kyanite and sillimanite8
25086000ـ موليت5Kg- Mullite8
250870ـ خاك شاموت يا خاك ديناس- Chamotte or dinas earths6
25087010ـ ـ‌ ـ خاك شاموت10Kg--- Chamotte earth8
25087020ـ ـ‌ ـ خاك ديناس10Kg--- Dinas earth8
250900گل سفيد (Chalk) .Chalk.6
25090010ـ ـ‌ ـ خام5Kg8--- Crude 8
25090090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg8--- Other8
2510فسفات كلسيم طبيعي، فسفات آلومينیوم كلسيك طبيعي و گل سفيد فسفاته.Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk.4
25101000ـ آسياب‌نشده5Kg- Unground8
25102000ـ آسياب شده 5Kg- Ground8
2511سولفات باريم طبيعي (باري‌تين)؛ كربنات باريم طبيعي (ويتريت)، حتي تكليس شده، غير از اكسيد باريم شماره 2816 .Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 28.16.4
251110ـ سولفات باريم طبيعي (باريت):- Natural barium sulphate (barytes)6
25111010ـ ـ‌ ـ آسياب شده15Kg--- Ground8
25111090ـ ـ‌ ـ ساير15Kg--- Other8
25112000ـ كربنات باريم طبيعي (ويتريت)5Kg- Natural barium carbonate (witherite)8
25120000خاك سيليسي سنگواره (مثلاً، كيزلگور، تريپوليت، دياتوميت) و ساير خاك‌هاي سيليسي همانند،‌كه وزن مخصوص ظاهري آنها از 1 تجاوز نكند، حتي تكليس شده. 5KgSiliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or less.8
2513سنگ پا (Pumice stone) ؛ ريگ سنباده؛ سنگ سنباده طبيعي، بيجاده طبيعي و ساير ساينده‌هاي طبيعي، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشند.Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated.4
25131000ـ سنگ پا 5Kg- Pumice stone8
251320ـ ريگ سنباده، سنگ سنباده طبيعي بيجاده طبيعي و ساير ساينده‌هاي طبيعي: - Emery, natural corundum, natural garnet and other natural abrasives:6
25132010ـ ـ‌ ـ كار نشده يا به صورت قطعات نامنظم5Kg--- Unwrought8
25132090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
25140000سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مستطيل.26KgSlate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.8
2515سنگ مرمر، سنگ‌هاي تراورتن، سنگ‌هاي اكوسين و ساير سنگ‌هاي آهكي براي تراش (Monumental) يا ساختمان كه وزن مخصوص ظاهري آنها مساوي 5/2 يا بيشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster) ، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده، به‌ وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل.Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.4
ـ سنگ‌هاي مرمر و سنگ‌هاي تراورتن:- Marble and travertine:0
251511ـ ـ‌ كار نشده يا ناهمواري گرفته شده3-- Crude or roughly trimmed6
25151110ـ ـ‌ ـ مرمر5Kg--- Marble8
25151120ـ ـ‌ ـ تراورتن5Kg--- Travertine8
25151130ـ ـ‌ ـ سنگ­های موسوم به چینی و کریستال5Kg--- Known as the chinese stones and crystals8
25151190ـ ـ‌ ـ مرمریت5Kg---Marbly8
25151200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل5Kg3-- Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape8
25152000ـ سنگ‌هاي اكوسين و ساير سنگ‌هاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster)5Kg3- Ecaussine and other calcareous monumental or building stone; alabaster8
2516سنگ خارا، سنگ سماق، سنگ رخام سياه (Basalt) ، ماسه‌سنگ و ساير‌سنگ‌هاي تراش يا ساختمان حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده، به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل.Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape.4
ـ سنگ خارا (Granite) :- Granite:0
25161100ـ ـ كار نشده يا ناهمواري گرفته شده5Kg3-- Crude or roughly trimmed8
25161200ـ ـ فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به5Kg3-- Merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape8
صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل:0
25162000ـ ماسه سنگ (Sandstone)5Kg3- Sandstone8
25169000ـ ساير سنگ‌هاي تراش يا ساختمان5Kg3- Other monumental or building stone8
2517قلوه سنگ، ريگ، سنگ‌هاي خرد شده، از انواعي كه عموماً براي بتون‌ريزي يا براي سنگ‌ريزي راه‌ها، يا براي راه‌‌آهن يا ساير بالاست‌ها (Ballasts) ، به كار مي‌رود، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماكادام مواد مذاب ‌معدني، ماكادام جوش و ساير آخال طبيعي همانند، حتي اگر حاوي موادي باشد كه در قسمت اول اين شماره ذكر شده است؛ تارماكادام (Tarmacadam) ؛ دانه، تراشه و خاك‌ سنگ‌هاي شماره 15 25 يا 16 25 ، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشند.Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated.4
251710ـ قلوه سنگ، ريگ، سنگ‌هاي خردشده، از انواعي كه عموماً‌ براي بتون‌ريزي يا براي سنگ‌ريزي راه‌ها، راه‌آهن يا ساير بالاست‌ها به كار مي‌رود، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشد:- Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated6
25171010ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ريگ، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق10Kg--- Pebbles, gravel, shingle and flint8
25171020ـ ـ‌ ـ دولوميت خرد شده يا شکسته شده5Kg--- Crushed or cut dolomite8
25171090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
25172000ـ ماكادام مواد مذاب معدني، ماكادام جوش يا ساير آخال صنعتي همانند، حتي اگر حاوي مواد مذكور در شماره فرعي 10 2517 باشد5Kg- Macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in subheading 2517.108
25173000ـ تارماكادام5Kg- Tarred macadam8
ـ‌ دانه‌ريز، تراشه و پودر سنگ‌هاي شماره 15 25 يا- Granules, chippings and powder, of stones of heading 25.15 or 25.16, whether or not heat-treated:0
16 25 ، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشند؛0
25174100ـ ـ از مرمر10Kg4-- Of marble8
25174900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
2518دولومي، حتي تفته يا تكليس شده، همچنين دولومي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل؛ چينه دولومي (ramming mix) . Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix.4
25181000ـ دولوميت تكليس يا تفته نشده5Kg- Dolomite, not calcined or sintered8
25182000ـ دولوميت تكليس شده يا تفته شده 5Kg- Calcined or sintered dolomite8
25183000ـ چينه دولوميت (ramming mix)15Kg- Dolomite ramming mix8
2519كربنات منيزيم طبيعي (منيزيت)؛ منيزي ذوب شده با برق، منيزي مرده از طريق تكليس (تفته) (Sintered) ، حتي اگر حاوي مقادير كمي از ديگر اكسيدها باشد كه قبل از تفته كردن به آن افزوده شده است؛ ساير اكسيدهاي منيزيم حتي خالص.Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure.4
25191000ـ كربنات منيزيم طبيعي (منیزیت)5Kg- Natural magnesium carbonate (magnesite)8
251990ـ ساير:- Other:6
25199010ـ ـ‌ ـ منيزيت مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميايي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) حداکثر 93درصد Fe 2 O 3 كمتر از سه درصد10Kg--- Dead-burned magnesite from Sintered of magnesium oxide content 93% or less, fe 2 o 3 less than 3%8
25199020ـ ـ‌ ـ كربنات منيزيم تكليس شده5Kg--- Calcined magnesium carbonate 8
25199030ـ ـ‌ ـ پودر اكسيد منيزيم ذوب شده وارداتي توسط توليدكنندگان لامپ5Kg--- Fused magnesium oxide powder imported by bulb producers8
25199090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
2520سنگ گچ؛ انيدريت؛ گچ (شامل سنگ گچ تكليس‌شده يا سولفات كلسيم)، حتي رنگ‌كرده، يا مقادير كمي مواد تندكننده يا كندكننده به آن افزوده شده باشد.Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders.4
25201000ـ سنگ گچ؛ انيدريت5Kg- Gypsum; anhydrite8
25202000ـ گچ15Kg- Plasters8
25210000گدازه سنگ آهک (limestone flux) ؛ سنگ آهک و سایر سنگ­های آهکی از نوع مورد استفاده در ساخت آهک یا سيمان.5KgLimestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cement.8
2522آهك زنده، آهك آبديده (آهك مرده) و آهك هيدروليك، غير از اكسيد و هيدرواكسيد كلسيم مشمول شماره 25 28 .Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 28.25.4
25221000ـ آهك زنده5Kg4,8- Quicklime8
25222000ـ آهك آبديده (آهك مرده)5Kg8- Slaked lime8
25223000ـ‌ آهك هيدروليك5Kg8- Hydraulic lime8
2523سيمان پرتلند، سيمان آلومينو، سیمان سرباره­ای سيمان سوپر سولفاته و سيمان هيدروليك همانند، حتي رنگ شده، پودر نشده موسوم به كلينكرPortland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers.4
25231000ـ کلینکر سیمان5Kg- Cement clinkers8
ـ سيمان پرتلند:- Portland cement:0
25232100ـ ـ سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي5Kg-- White cement, whether or not artificially coloured8
25232900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
25233000ـ سيمان آلومينو5Kg- Aluminous cement8
252390ـ ساير سيمان‌هاي هيدروليك :- Other hydraulic cements:6
25239010ـ ـ‌ ـ سيمان كوره بلند5Kg--- Tall furnace cement8
25239020ـ ـ‌ ـ سيمان پوزولاني (Pozzolanic Cement)5Kg--- Pozzolanic cement8
25239090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
2524پنبه‌هاي نسوز (Asbestos)Asbestos.4
25241000ـ پنبه‌هاي نسوز كروسيدوليت (Crocidolite)5Kg- Crocidolite 8
25249000ـ ساير5Kg- Other8
2525ميكا، از جمله ميكاي بريده شده به صورت تيغه‌هاي نازك نامنظم (Splittings) ؛ آخال ميكا.Mica, including splitings; mica waste.4
252510ـ ميكاي خام يا ميكاي بريده شده به صورت ورق يا تيغه‌هاي نامنظم:- Crude mica and mica rifted into sheets or splittings6
25251010ـ ـ‌ ـ بريده شده به صورت ورق5Kg--- Rifted into sheets 8
25251020ـ ـ‌ ـ بريده شده به صورت تيغه‌هاي نامنظم15Kg--- Rifted into splittings8
25251090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
252520ـ پودر ميكا:- Mica powder:6
25252010ـ ـ‌ ـ در اندازه‌هاي از 250 ميكرون به بالا15Kg--- In size exceeding 250 micron8
25252090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
25253000ـ آخال ميكا5Kg- Mica waste8
2526سنگ صابون (Stealite) طبيعي، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده، به‌وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل؛ تالك (Talc) .Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc.4
25261000ـ خردنشده، پودر نشده5Kg- Not crushed, not powdered8
252620ـ خردشده يا پودر شده:- Crushed or powdered6
25262010ـ ـ‌ ـ پودر تالك بهداشتي و دارويي5Kg--- Hygienic and pharmaceutical talc 8
25262090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
25274
25280000ـ بورات­های طبيعي و كنستانتره‌هاي آن (حتي تكليس شده)، غیر از بورات­هایی که از آب نمک طبیعی به دست می­آید؛ اسید بوریک طبیعی که بر حسب وزن خشک حاوی حداکثر 85 درصد H 3 BO 3 باشد.5Kgـ Natural borates and concentrates thereof (Whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85% of H 3 BO 3 calculated on the dry weight.8
2529فلدسپار (Feldspar) ؛ لوسيت (Leucite) ؛ نفلين (Nepheline) ؛ و نفلين سي­ر­ئيت (Nepheline Syenite) ؛ فلوئور اسپاتFeldspar; leucite, nepheline and nepheline syenite; fluorspar.4
(fluor Spath) .0
25291000ـ فلدسپار (Feldspar)5Kg- Feldspar8
ـ اسپات فلوئور:- Fluorspar:0
25292100ـ ـ حاوي 97 درصد وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم5Kg-- Containing by weight 97% or less of calcium fluoride8
25292200ـ ـ حاوي بيش از 97 درصد وزني فلوئورور كلسيم5Kg-- Containing by weight more than 97% of calcium fluoride8
252930ـ لوسيت؛ نفلين و نفلين سي‌انيت:- Leucite; nepheline and nepheline syenite6
25293010ـ ـ‌ ـ نفلين سي انيت5Kg--- Nepheline syenite8
25293090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
2530مواد معدني كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.Mineral substances not elsewhere specified or included.4
253010ـ ورميكوليت، پرليت و كلريت،‌غير متسع:- Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded6
25301010ـ ـ‌ ـ پرليت5Kg--- Perlite8
25301020ـ ـ‌ ـ ورميكوليت و كلريت5Kg8--- Vermiculite and chlorite8
253020ـ كيه زريت، اپسوميت (سولفات منيزيم طبيعي):- Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates)6
25302010ـ ـ‌ ـ كيه زريت5Kg--- Kieserite8
25302020ـ ـ‌ ـ اپسوميت (سولفات منيزيم طبيعي)5Kg--- Epsomite (natural magnesium sulphates)8
253090ـ ساير:- Other:6
25309010ـ ـ‌ ـ كريوليت طبيعي، كيوليت طبيعي5Kg--- Natural cerulite, natural culite8
25309020ـ ـ‌ ـ سپيوليت5Kg--- Sepulite8
25309030ـ ـ‌ ـ سلستيت5Kg--- Selestite8
25309090ـ ـ‌ ـ ساير5Kg--- Other8
2601سنگ آهن و كنسانتره‌هاي آن،‌ از جمله پيريت آهن تفته شده (خاكستر پيريت).Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites.4
ـ سنگ آهن و كنسانتره‌هاي آن غير از پيريت‌هاي آهن تفته شده (خاكستر پيريت):- Iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites:0
260111ـ ـ به هم فشرده نشده :-- Non-agglomerated:6
26011110ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد 5Kg--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron Less Than 40% to 60%8
26011120ـ ـ ـ سنگ آهن هماتيت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا5Kg--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60% 8
26011130ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندي با خلوص آهن40 تا 60 درصد5Kg--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron 40% to 60% 8
26011140ـ ـ ـ سنگ آهن مگنتیت دانه‌بندي با خلوص آهن 60 درصد به بالا5Kg--- aggerlaled hematite iron or with Puvrty of iron more than 60% 8
26011150ـ ـ ـ کنسانتره آهن5Kg--- Iron concentrates8
26011190ـ ـ ـ ساير5Kg--- other8
26011200ـ ـ به هم فشرده شده 5Kg-- Agglomerated8
26012000ـ پيريت آهن تفته (خاكستر پيريت)5Kg- Roasted iron pyrites8
26020000سنگ منگنز و‌كنستانتره آن، از جمله سنگ‌هاي منگنز آهن‌دار و‌كنستانتره‌هاي آن كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد.5KgManganese ores and concentrates, including ferruginous manganese ores and concentrates with a manganese content of 20% or more, calculated on the dry weight.8
260300سنگ مس و كنستانتره‌هاي آن.Copper ores and concentrates.6
26030010ـ ـ ـ سنگ مس5Kg--- Copper ores8
26030090ـ ـ ـ کنسانتره مس5Kg--- Copper concentrates8
26040000سنگ نيكل و كنستانتره‌هاي آن.5KgNickel ores and concentrates.8
26050000سنگ كبالت و كنستانتره‌هاي آن.5KgCobalt ores and concentrates.8
26060000سنگ آلومينیوم و كنستانتره‌هاي آن.5KgAluminium ores and concentrates.8
260700سنگ سرب و كنستانتره‌هاي آن.Lead ores and concentrates.6
26070010ـ ـ ـ سنگ سرب5Kg--- Lead ores8
26070020ـ ـ ـ کنسانتره سرب اکسیدی5Kg--- Lead oxide concentrates8
26070030ـ ـ ـ کنسانتره سرب سولفیدی5Kg--- Lead sulfide concentrates8
26070090ـ ـ ـ سایر5Kg--- Other8
260800سنگ روي و كنستانتره‌هاي آن.Zinc ores and concentrates.6
26080010ـ ـ ـ سنگ روی5Kg--- Zinc ores8
26080020ـ ـ ـ سنگ کنسانتره روی اکسیدی5Kg--- Zinc ores concentrates oxide8
26080030ـ ـ ـ کنسانتره روی کربناتی5Kg--- Zinc carbonate concentrates8
26080040ـ ـ ـ کنسانتره روی سولفیدی5Kg--- Zinc sulfide concentrates8
26080090ـ ـ ـ سایر5Kg--- Other8
26090000سنگ قلع و كنستانتره‌هاي آن.5KgTin ores and concentrates.8
261000سنگ كروم و كنستانتره‌هاي آن.Chromium ores and concentrates.6
26100010ـ ـ ـ سنگ كروم5Kg--- Chromium ores8
26100090ـ ـ ـ كنستانتره‌ كروم15Kg--- Chromium concentrates8
26110000سنگ تنگستن و كنستانتره‌هاي آن.5KgTungsten ores and concentrates.8
2612سنگ اورانيوم يا توريوم و كنستانتره‌هاي آن. Uranium or thorium ores and concentrates.4
261210ـ سنگ اورانيوم و كنستانتره آن:- Uranium ores and concentrates:6
26121010ـ ـ ـ با محتوي اورانيوم 5 درصد يا بيشتر5Kg--- Containing 5% or more of uranium8
26121090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
261220ـ سنگ توريوم و كنسانتره‌هاي آن:- Thorium ores and concentrates:6
26122010ـ ـ ـ مونازيت، اورانوتوريانيت و ساير سنگ‌هاي توريوني و كنستانتره محتوي 20 % يا بيشتر توريوم5Kg--- Mounazite, uranoutourianite and other tourionic ores containing 20% or more of thorium8
26122090ـ ـ ـ ساير 5Kg--- Other8
2613سنگ موليبدن و كنستانتره‌هاي آن.Molybdenum ores and concentrates.4
26131000ـ تفته شده5Kg- Roasted8
26139000ـ ساير5Kg- Other8
26140000سنگ تيتان و كنستانتره‌هاي آن.5KgTitanium ores and concentrates.8
2615سنگ نيوبيوم،‌تانتال، واناديوم يا زيركونيوم و كنستانتره‌هاي آن.Niobium, tantalum, vanadium or zirconium ores and concentrates.4
261510ـ سنگ زيركونيوم و كنستانتره‌هاي آن- Zirconium ores and concentrates6
26151010ـ ـ ـ پودر سیلیکات زیرکونیوم با مش بالای 2005Kg--- Powder silicate zirconium more than 2008
26151090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
261590ـ ساير: - Other:6
26159010ـ ـ ـ سنگ واناديوم و كنستانتره‌هاي آن5Kg--- Vanadium ores and concentrates8
26159090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other:8
2616سنگ فلزات گرانبها و كنستانتره‌هاي آن.Precious metal ores and concentrates.4
26161000ـ سنگ نقره و كنستانتره‌هاي آن5Kg- Silver ores and concentrates8
26169000ـ ساير5Kg- Other8
2617ساير سنگ فلزات و كنستانتره آنها.Other ores and concentrates.4
26171000ـ سنگ آنتيمون و كنستانتره‌هاي آن5Kg- Antimony ores and concentrates8
26179000ـ ساير5Kg- Other8
26180000سرباره دانه‌دانه (Granulated slag) (ماسه سرباره Slag sand ) كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست مي‌آيد.5KgGranulated slag (slag sand)from the manufacture of iron or steel.8
261900سرباره ( slag )، كف (Dross) (غيراز سرباره دانه‌دانه)، خرده آهن و ساير آخال كه از ساختن چدن، آهن يا فولاد به دست مي‌آيد.Slag, dross (other than granulated slag), scalings and other waste from the manufacture of iron or steel.6
26190010ـ ـ ـ خاك كوره5Kg--- Furnace ash 8
26190020ـ ـ ـ آخال مناسب براي بازيافت آهن يا منگنز5Kg--- Waste suitable for the recycling of iron or manganese8
26190030ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج اكسيد تيتان5Kg--- Pulp suitable for the extraction of titanium oxide8
26190040ـ ـ ـ آخال مناسب براي استخراج واناديوم5Kg--- Waste suitable for the extraction of vanadium8
26190090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2620سرباره، خاكستر و فضولات (غیر از آنهایی که از ساختن آهن يا فولاد به دست می­آید)، دارای فلزات، آرسنيک يا تركيبات آنهاSlag, ash and residues (other than from the manufacture of iron or steel), containing, metals, arsenic or their compounds.4
ـ كه عمدتاً داراي روي باشد:- Containing mainly zinc:0
26201100ـ ـ مات‌هاي گالوانيزاسيون5Kg-- Hard zinc spelter8
26201900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
ـ حاوي عمدتاً سرب: - Containing mainly lead:0
26202100ـ ـ گل و لاي بنزين سرب‌دار و گل و لاي تركيبات ضدانفجار حاوي سرب5Kg-- Leaded gasoline sludges and leaded anti-knock compound sludges8
26202900ـ ـ ساير 5Kg-- Other8
26203000ـ حاوي عمدتاً مس5Kg- Containing mainly copper8
26204000ـ حاوي عمدتاً آلومينيوم5Kg- Containing mainly aluminium8
26206000ـ حاوي آرسنيك، جيوه، تاليوم يا مخلوط آنها، از انواعي كه براي استخراج آرسنيك يا اين فلزات يا براي ساخت تركيبات شيميايي آنها به كار مي‌رود. 5Kg- Containing arsenic, mercury, thallium or their mixtures, of a kind used for the extraction of arsenic or those metals or for the manufacture of their chemical compounds8
ـ ساير:- Other:0
26209100ـ ـ حاوي آنتيموان . بريليوم؛ كادميوم، كروم يا مخلوط آنها5Kg-- Containing antimony, beryllium, cadmium, chromium or their mixtures8
262099ـ ـ ساير:-- Other6
26209910ـ ـ ـ حاوي عمدتاً نيكل5Kg--- Containing mainly nickel8
26209920ـ ـ ـ حاوي عمدتاً نيوبيوم و تانتاليم5Kg--- Containing mainly niobium and tantalum8
26209930ـ ـ ـ حاوي عمدتاً تنگستن5Kg--- Containing mainly tungsten8
26209940ـ ـ ـ حاوي عمدتاً قلع5Kg--- Containing mainly tin8
26209950ـ ـ ـ حاوي عمدتاً موليبدن5Kg--- Containing mainly molybdenum8
26209960ـ ـ ـ حاوي عمدتاً تيتانيوم5Kg--- Containing mainly titanium8
26209970ـ ـ ـ حاوي عمدتاً كبالت5Kg--- Containing mainly cobalt8
26209980ـ ـ ـ حاوي عمدتاً زيركونيم5Kg--- Containing mainly zirconium8
26209990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2621ساير سرباره­ها و خاكسترها، همچنين خاكستر نوعي جلبك دريايي (Kelp) ؛ خاكستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداري‌ها.Other slag and ash, including seaweed ash (kelp); ash and residues from the incineration of municipal waste.4
26211000ـ خاكستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداري‌ها5Kg- Ash and residues from the incineration of municipal waste8
26219000ـ ساير5Kg- Other8
2701زغال‌سنگ، زغال قالبي، گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌هاي جامد همانند كه از زغال‌سنگ تهيه شده باشد.Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal.4
ـ زغال‌سنگ، حتي پودرشده ولي به‌هم فشرده نشده:- Coal, whether or not pulverize, but not agglomerated:0
270111ـ ـ آنتراسيت:-- Anthracite6
27011110ـ ـ ـ حاوي ماده فرار5Kg--- Containing volatile matter8
27011190ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
27011200ـ ـ زغال سنگ قيري5Kg-- Bituminous coal8
27011900ـ ـ ساير زغال سنگ‌ها5Kg-- Other coal8
27012000ـ زغال قالبي،‌گلوله زغال‌سنگ و سوخت‌هاي جامد همانند كه از زغال‌سنگ تهيه شده باشد5Kg- Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal8
2702زغال سنگ چوب‌نما، حتي به هم فشرده، به­استثناي كهرباي سياه.Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet.4
27021000ـ زغال سنگ چوب‌نما، حتي پودر شده ولي به هم فشرده نشده5Kg- Lignite, whether or not pulverised, but not agglomerated8
27022000ـ‌ زغال سنگ چوب‌نمای به هم فشرده5Kg- Agglomerated lignite8
270300تورب (همچنين پس­مانده تورب ((peatlitter) حتی به هم فشردهPeat (including peat litter) whether or not agglomerated:6
27030010ـ ـ ـ پيت ماس5Kg--- Pit mas8
27030090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
270400كك و نيمه كك (semi-coke) از زغال سنگ، لينييت يا تورب، حتي به هم فشرده؛ زغال قرع.Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon.6
27040010ـ ـ ـ براي ساخت الكترودها10Kg--- For the manufacture of electerods8
27040020ـ ـ ـ كك و نيمه كك از ليگنيت10Kg--- Coke and semi-coke of lignite8
27040090ـ ـ ـ ساير10Kg--- Other8
27050000گاز زغال سنگ، گاز آب، گاز مولد (Producer gas) و گازهاي همانند، غير از گاز نفت (petroleum gas) و ساير هيدروكربورهاي گازي.5KgCoal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.8
27060000قطران زغال‌سنگ، قطران لينييت يا قطران تورب و ساير قطران‌هاي معدني، حتي آب گرفته‌شده يا تا اندازه‌اي تقطير شده و همچنين قطران دوباره تركيب شده.5KgTar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars.8
2707روغن و ساير محصولات كه از تقطير قطران‌هاي زغال‌سنگ در درجه حرارت زياد به دست مي‌آيد؛ محصولات مشابه كه در آن اجزای تشكيل‌دهنده بودار (Aromatic) از لحاظ وزن بر اجزای بي‌بو (Non aromatic) فزوني داشته باشد.Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents.4
27071000ـ بنزول Benzol (benzene)5Kg- Benzol (benzene)8
27072000ـ تولوئول Toluol (toluene)5Kg- Toluol (toluene)8
27073000ـ كسيلول Xylol (xylenes)5Kg- Xylol (xylenes)8
27074000ـ نفتالن5Kg- Naphthalene8
27075000ـ ساير مخلوط‌هاي هيدروكربورهاي آروماتیک (بودار) كه 65 درصد حجمی یا بیشتر (از جمله هدر رفته­ها) در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ایزو 3405 (معادل روش ASTMD 86 )، تقطير شوند5Kg- Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by volume (including losses) distils at 250 0 C by the ISO3405 (equivalent to the ASTMD86 method)8
ـ‌ ساير:- Other:0
27079100ـ ـ روغن‌هاي كرئوزوت5Kg-- Creosote oils8
27079900ـ ـ‌ ساير5Kg-- Other8
2708زفت و كك زفت قطران زغال‌سنگ يا ساير قطران‌هاي معدني.Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars.4
27081000ـ زفت5Kg- Pitch8
27082000ـ كك زفت5Kg- Pitch coke8
270900نفت خام (Petroleum oil) و روغن ‌حاصل از مواد معدني قيري، خام.Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude.6
27090010ـ ـ ـ میعانات گازی5Kg--- Gas liquidities8
27090090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2710روغن‌هاي نفتي و روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري، غيرخام؛ فرآورده‌هايي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد كه داراي 70 درصد وزني يا بيشتر نفت يا روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري باشد، اين روغن‌ها از اجزاي اصلي تشكيل‌دهنده اين فرآورده‌ها باشد؛ آخال روغن‌ها:Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, (other than crude); and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than those containing biodiesel and other than waste oils:4
ـ روغن­های نفتی و روغن­های حاصل از مواد معدنی قیری، (غیرخام) و فرآورده­هایی که در جایی دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد، که دارای 70 درصد وزنی یا بیشتر نفت یا روغن­های حاصل از مواد معدنی قیری می­باشد و این نفت یا روغن­ها از اجزای اصلی تشکیل دهنده این فرآورده باشد، غیر از آنهایی که دارای بیودیزل ( biodiesel ) هستند و غیر از آخال روغن­ها:- Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than those containing biodiesel and other than waste oils:0
271012ـ ـ روغن‌هاي سبك و فرآورده‌هاي آن:-- Light oils and preparations:6
27101210ـ ـ ـ بنزين5Kg--- Gasoline8
27101290ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
271019ـ ـ ساير:2,7-- Other6
27101910ـ ـ ـ روغن موتور40Kg--- Engine oils8
27101920ـ ـ ـ گريس10Kg--- Grease8
27101930ـ ـ ـ روغن ترانسفورماتور 5Kg--- Transformator oil (IIClass)8
27101940---روغن پایه معدنی 5Kg--- Mine based oil8
27101950--- روغن صنعتی 15Kg---Industrial oil8
27101990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
27102000ـ روغن‌هاي نفتي و روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري (غيرخام) و فرآورده‌هايي كه در جا‌هاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند به شرطي كه داراي 70% درصد وزني يا بيشتر نفت يا روغن‌هاي مواد معدني قيري بوده و اين روغن‌ها اجزاي اصلي تشكيل دهنده اين فرآورده‌ها هستند، حاوي5Kg-petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specifiled or included containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals , these oils being the basic constituents of the preparations, containing biodiesel, other than waste oils.8
بیودیزل می­باشد، به‌غير از آخال روغن‌ها.0
ـ آخال روغن‌ها:- Waste oils:0
27109100ـ ـ حاوي بی‌فنيل‌هاي پلي كلره (PCBs) ، ترفنيل‌هاي پلي­كلره (PCTs) يا بي فنيل‌هاي پلي برومه (PBBs)5Kg-- Containing polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs) or polybrominated biphenyls (PBBs)8
27109900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
2711گازهاي نفتي و ساير هيدروكربورهاي گازي شكل.Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons.4
ـ مايع‌شده:- Liquefied:0
271111ـ ـ گاز طبيعي:-- Natural gas6
27111110ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب15Kg--- In containers of less than 1000 cm 38
27111190ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
271112ـ ـ پروپان:2-- Propane6
27111210ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب15Kg--- In containers of less than 1000 cm 38
27111290ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
271113ـ ـ بوتان:-- Butanes6
27111310ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي متر مكعب15Kg--- In containers of less than 1000 cm 38
27111390ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
271114ـ ـ اتيلن، پروپيلن، بوتيلن و بوتادين:-- Ethylene, propylene, butylene et butadiene6
27111410ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب15Kg--- In containers of less than 1000 cm 38
27111490ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
271119ـ ـ ساير:-- Other6
27111910ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌ متر مكعب15Kg--- In containers of less than 1000 cm 38
27111990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ به حالت گازي:- In gaseous state:0
271121ـ ـ‌گاز طبيعي:-- Natural gas6
27112110ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي متر مكعب15Kg--- In containers of less than 1000 cm 38
27112190ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
271129ـ ـ‌ ساير:-- Other6
27112910ـ ـ ـ در ظروف كمتر از يك هزار سانتي‌متر مكعب15Kg--- In containers of less than 1000 cm 38
27112990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2712وازلين؛ موم پارافين، موم نفتي با ذرات ريزمتبلور، «موم اسلاك» (Slack Wax) ، اوزوكريت، موم لينييت، موم تورب، ساير موم‌هاي معدني و محصولات مشابه كه از سنتز يا به طريق ديگر به دست مي‌آيند،‌ حتي رنگ شده.Petroleum jelly; paraffin wax, micro-crystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured.4
271210ـ وازلين:- Petroleum jelly6
27121010ـ ـ ـ وازلين گريد دارويي (توليد داخل)10Kg8--- ‍Petroleum jelly of a pharmaceutical grade (domestically manufactured)8
27121020ـ ـ ـ ژله كابل15Kg--- Cable jelly8
27121090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
271220ـ موم پارافين داراي كمتر از 75/ 0 درصد‌وزني روغن:- Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil6
27122010ـ ـ ـ با گريد دارويي (توليد داخل)10Kg8--- Of a pharmaceutical grad (domestically manufactured)8
27122090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
271290ـ ساير:- Other6
27129010ـ ـ ـ پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن5Kg--- Paraffin wax containing by weight more than 75 percent of oils8
27129020ـ ـ ـ اسلاك واكس (Slack Wax)5Kg--- Slack wax8
27129090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2713كك نفت، قيرنفت و ساير تفاله‌هاي حاصل از نفت يا از روغن‌هاي مشتق از مواد معدني قيري .Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. 4
ـ كك نفت:- Petroleum coke:0
27131100ـ ـ ‌تكليس نشده5Kg-- Not calcined 8
27131200ـ ـ تكليس شده5Kg-- Calcined8
27132000ـ قير نفت5Kg- Petroleum bitumen8
27139000ـ ساير تفاله‌هاي نفت يا روغن‌حاصل از مواد معدني قيري5Kg- Other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals8
2714قير و آسفالت، طبيعي؛ پلمه‌سنگ (Shale) و ماسه‌هاي قيردار: آسفالتیت (Asphaltites) و سنگ‌هاي آسفالت‌دار.Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks.4
27141000ـ پلمه سنگ (Shale) و ماسه‌هاي قيري5Kg- Bituminous or oil shale and tar sands8
27149000ـ ساير5Kg- Other8
271500مخلوط‌هاي قيري براساس آسفالت طبيعي، براساس قيرطبيعي، براساس قير نفتي، بر اساس قطران معدني يا براساس زفت قطران معدني (مثلاً ماستيك قيري - كات بكز Cut-backs ).Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs).6
27150010ـ ـ ـ بيتومن انامل10Kg--- Bitumen enamel8
27150090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
27160000نيروي برق (Electrical energy) (شماره اختياري).51000 KwhElectrical energy. (Optional heading)8
يكمI0
عناصر شيمياييCHEMICAL ELEMENTS 0
2801فلوئور، كلر، برم، يد.Fluorine, chlorine, bromine and iodine. 4
28011000ـ كلر10Kg8- Chlorine 8
28012000ـ يد10Kg- Iodine 8
28013000ـ فلوئور؛ برم 5Kg- Fluorine; bromine 8
28020000گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed ) و گوگرد مرسوب (Precipated) ، گوگرد كلوئيدال.5KgSulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphur. 8
28030000كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد).10KgCarbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included). 8
2804هيدروژن، گازهاي كمياب و ساير عناصر غيرفلزيHydrogen, rare gases and other non-metals. 4
28041000ـ هيدروژن5m 3- Hydrogen 8
ـ گازهاي كمياب:- Rare gases: 0
28042100ـ ـ آرگون5m 3-- Argon 8
280429ـ ـ ساير-- Other 6
28042910ـ ـ ـ‌ هليم مايع جهت دستگاه‌هاي MRI صرفا با درجه خلوص 999/99 درصد 5m 3--- Liquid helium purity for systems MRI with only 99/999 percent8
28042990ـ ـ ـ ساير5m 3--- Other8
28043000ـ ازت5m 3- Nitrogen 8
28044000ـ اكسيژن5m 3- Oxygen 8
28045000ـ بور، تلوريم5Kg- Boron; tellurium 8
ـ سيليسيم :- Silicon: 0
28046100ـ ـ حاوي حداقل 99/99 درصد وزني سیلیکم5Kg-- Containing by weight not less than 99.99% of silicon 8
28046900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
28047000ـ فسفر5Kg- Phosphorus 8
28048000ـ ارسنييك5Kg- Arsenic 8
28049000ـ سلينيوم5Kg- Selenium 8
2805فلزات قليايي يا قليايي خاكي؛ فلزات خاكي كمياب، اسكانديوم (Scandium) وايتريوم (Yttirum) ، حتي مخلوط شده يا آلياژ شده يا نشده باهم؛ جيوه.Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury. 4
ـ فلزات قليايي يا قليايي – خاكي:- Alkali or alkaline-earth metals: 0
28051100ـ ـ سديم5Kg-- Sodium 8
28051200ـ ـ كلسيم5Kg-- Calcium 8
28051900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
28053000ـ فلزات خاكي كمياب، اسكانديوم وايتريوم، حتي مخلوط يا آلياژ شده يا نشده باهم5Kg- Rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed 8
28054000ـ جيوه 5Kg- Mercury 8
دومII0
اسيدهاي غيرآلي و تركيبات اكسيژنه غيرآلي عناصر غيرفلزيINORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS OF NON-METALS 0
2806كلرور هيدروژن (اسيد كلريدريك)؛ اسيد كلروسولفوريك.Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid. 4
280610ـ كلرور هيدروژن (اسيد كلريدريك):- Hydrogen chloride (hydrochloric acid) 6
28061010ـ ـ ـ با درجه خلوص 33 درصد و كمتر5Kg8--- Of 33% or lower purity8
28061090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
28062000ـ اسيد كلروسولفوريك5Kg- Chlorosulphuric acid 8
28070000اسيد سولفوريك (جوهر گوگرد)؛ اولئوم.5KgSulphuric acid; oleum. 8
2808اسيد نيتريك؛ اسيدهاي سولفونيتريك.Nitric acid; sulphonitric acids. 4
28080010ـ ـ ـ اسيد نيتريك5Kg--- Nitric acid8
28080020ـ ـ ـ اسيد سولفونيتريك5Kg--- Sulphonitric acid8
2809پنتا اكسيد دي فسفر؛ اسيد فسفريك؛ اسيدهاي پلي فسفريك، با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص.Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined. 4
28091000ـ پنتا اكسيد دي‌فسفر (انيدريد فسفريك)5Kg4- Diphosphorus pentaoxide 8
280920ـ اسيد فسفريك و اسيدهاي پلي فسفريك:4- Phosphoric acid and polyphosphoric acids 6
28092010ـ ـ ـ اسيد فسفريك با درجه خلوص كمتر از 55 درصد5Kg4--- Phosphoric acid of a purity lower than 55% 8
28092020ـ ـ ـ اسيد فسفريك با درجه خلوص 55 درصد و بالاتر10Kg4--- phosphoric acid of a purity more than 55%8
28092090ـ ـ ـ ساير5Kg4--- Other8
281000اكسيدهاي بُرُن؛ اسيدهاي بريك.Oxides of boron; boric acids. 6
28100010ـ ـ ـ اسيد بُريك5Kg--- Boric acid8
28100090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2811ساير اسيدهاي غيرآلي و ساير تركيبات اكسيژنه غيرآلي عناصر غيرفلزي.Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals. 4
ـ ساير اسيدهاي غيرآلي:- Other inorganic acids: 0
28111100ـ ـ فلوئور هيدروژن (اسيد فلوئور هيدريك)5Kg-- Hydrogen fluoride (hydrofluoric acid) 8
28111200ـ ـ سیانید هیدروژن (اسید هیدروسیانیک)5Kg-- Hydrogen cyanide (hydrofluoric acid)8
281119ـ ـ ساير:-- Other: 6
28111910ـ ـ ـ اسيد سولفاميك10Kg8--- Sulphamic acid 8
28111990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ ساير تركيبات اكسيژنه غيرآلي عناصر غيرفلزي؛- Other inorganic oxygen compounds of non-metals: 0
28112100ـ ـ دي اكسيد كربن 5Kg-- Carbon dioxide 8
28112200ـ ـ دي اكسيد سيليسيم5Kg-- Silicon dioxide 8
28112900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
سومIII0
مشتقات هالوژنه،‌اكسي ‌هالوژنه يا سولفورهاي عناصر غيرفلزيHALOGEN OR SULPHUR COMPOUNDS OF NON-METALS 0
2812هالوژنور واكسي ‌هالوژنورهاي عناصر غيرفلزي.Halides and halide oxides of non-metals. 4
ـ كلرورها و اكسيدهای كلرور- Chlorides and chloride oxides 0
28121100ـ ـ دی کلرو کربونیل (فوسژن)5Kg-- Carbonyl dichloride (phosgene)8
28121200ـ ـ اکسی کلرور فسفر5Kg-- Phosphorus oxychloride8
28121300ـ ـ تری کلرور فسفر5Kg-- Phosphorus trichloride8
28121400ـ ـ پنتا کلرور فسفر5Kg-- Phosphorus pentachloride8
28121500ـ ـ مونوکلرور سولفور5Kg-- Sulphur monochloride8
28121600ـ ـ دی کلرور سولفور5Kg-- Sulphur dichloride8
28121700ـ ـ کلرورتیونیل5Kg-- Thionyl chloride8
28121900ـ ـ سایر5Kg-- Other8
28129000ـ سایر5Kg- Other8
2813سولفورهاي عناصر غيرفلزي؛ تري سولفور فسفر تجارتي.Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide. 4
28131000ـ دي سولفوركربن55- Carbon disulphide 8
28139000ـ ساير5Kg- Other 8
چهارمIV0
بازهاي غيرآلي و اكسيدها،INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS 0
هيدرواكسيدها و پراكسيدهاي فلزات0
2814آمونياك بدون آب (Anhydrous) يا آمونياك محلول در آب.Ammonia, anhydrous or in aqueous solution. 4
28141000ـ آمونياك بدون آب 5Kg- Anhydrous ammonia 8
28142000ـ آمونياك محلول در آب5Kg- Ammonia in aqueous solution 8
2815هيدرواكسيد سديم (سودسوزآور)؛ هيدرواكسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)؛ پراكسيد سديم و پراكسيد پتاسيم.Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium. 4
ـ هيدرواكسيدسديم (سودسوزآور): - Sodium hydroxide (caustic soda): 0
28151100ـ ـ‌ جامد5Kg4-- Solid 8
28151200ـ ـ به صورت محلول در آب (محلول قليايي سود5Kg4-- In aqueous solution (soda lye or liquid soda) 8
سوزآور)0
28152000ـ هيدرواكسيد پتاسيم (پتاس سوز آور)5Kg- Potassium hydroxide (caustic potash) 8
28153000ـ پراكسيد سديم يا پراكسيد پتاسيم5Kg- Peroxides of sodium or potassium 8
2816هيدرواكسيد و پراكسيد منيزيم؛ اكسيدها، هيدرواكسيدها و پراكسيدهاي استرونسيم يا باريم.Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium. 4
281610ـ هيدرواكسيد و پراكسيد منيزيم:- Hydroxide and peroxide of magnesium 6
28161010ـ ـ ـ ژل منيزيم هيدروكسايد گريد دارویی20Kg--- Magnesium hydroxide jelly 8
28161020ـ ـ ـ پودر منيزيم هيدروكسايد گريد دارویي20Kg--- Magnesium hydroxide powder (pharmaceutical grade)8
28161090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
28164000ـ اكسيدها، هيدرواكسيدها و پراكسيدهاي استرونسيم يا باريم5Kg- Oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium 8
281700اكسيد روي، پراكسيد روي.Zinc oxide; zinc peroxide. 6
28170010ـ ـ ـ اكسيد روي:--- Zinc oxide8
28170011ـ ـ ـ ـ اكسيد روي داراي گريد دارویي5Kg---- Zinc oxide of pharmaceutical grade8
28170019ـ ـ ـ ـ ساير10Kg---- Other8
28170020ـ ـ ـ پراكسيد روي5Kg--- Zinc peroxide8
2818كوروندم مصنوعي (Artificial corundum) با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخص، اكسيد آلومينيوم، هيدرواكسيد آلومينيوم.Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide. 4
28181000ـ كوروندوم مصنوعي، حتي با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخص 5Kg- Artificial corundum, whether or not chemically defined 8
28182000ـ اكسيد آلومينيوم غير از كورندوم مصنوعي5Kg- Aluminium oxide, other than artificial corundum 8
281830ـ هيدرواكسيد آلومينيوم- Aluminium hydroxide 6
28183010ـ ـ ـ ژل هيدرواكسيد آلومينيوم گريد دارویي20Kg--- Aluminium hydroxide jelly (pharmaceutical grade)8
28183020ـ ـ ـ پودر هيدرواكسيد آلومينيوم گريد دارویي26Kg--- Aluminium hydroxide powder (pharmaceutical grade)8
28183090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2819اكسيدها و هيدروكسيدهاي كروم.Chromium oxides and hydroxides. 4
28191000ـ تري اكسيد كروم5Kg- Chromium trioxide 8
281990ـ ساير:- Other: 6
28199010ـ ـ ـ اكسيد كروم20Kg--- Chromium oxide8
28199090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2820اكسيدهاي منگنز.Manganese oxides. 4
28201000ـ دي اكسيد منگنز5Kg- Manganese dioxide 8
28209000ـ ساير5Kg- Other 8
2821اكسيدها و هيدروكسيدهاي آهن؛ خاك‌هاي رنگي كه بر حسب وزن 70 درصد يا بيشتر آهن تركيب شده به صورت Fe 2 O 3 داشته باشد.Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70% or more by weight of combined iron evaluated as Fe 2 O 3 . 4
28211000ـ اكسيدها و هيدوركسيدهاي آهن5Kg- Iron oxides and hydroxides 8
28212000ـ خاك‌رنگي (Earth colours)5Kg8- Earth colours 8
28220000اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي.5KgCobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxides. 8
28230000اكسيدهاي تيتان.5KgTitanium oxides. 8
2824اكسيدهاي سرب؛ سرنج و مين اورانژ Lead oxides; red lead and orange lead. 4
28241000ـ منواكسيد سرب (مردار سنگ)5Kg- Lead monoxide (litharge, massicot) 8
282490ـ ساير:- Other :6
28249010ـ ـ ـ‌ سرنج و مين اورانژ10Kg--- red lead and orange lead8
28249090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2825هيدرازين و هيدروكسيلامين و املاح غير آلي آنها؛ ساير بازهاي غيرآلي؛ ساير اكسيدها،‌ هيدرواكسيدها و‌ پراكسيدهاي‌فلزي.Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides. 4
28251000ـ هيدرازين و هيدروكسيلامين و املاح غير آلي آنها5Kg4- Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts 8
28252000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي ليتيم 5Kg- Lithium oxide and hydroxide 8
28253000ـ اكسيد و هيدرواكسيدهاي واناديوم5Kg- Vanadium oxides and hydroxides 8
28254000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي نيكل5Kg- Nickel oxides and hydroxides 8
28255000ـ اكسيد و هيدروكسيدهاي مس5Kg- Copper oxides and hydroxides 8
28256000ـ اكسيدهاي ژرمانيوم و اكسيد زيركنيوم5Kg- Germanium oxides and zirconium dioxide 8
28257000ـ اكسيدها و هيدرواكسيدهاي موليبدن5Kg- Molybdenum oxides and hydroxides 8
28258000ـ اكسيدهاي آنتيموان5Kg- Antimony oxides 8
28259000ـ ساير5Kg- Other 8
پنجمV0
املاح و پراكسي املاح فلزي اسيدهاي غيرآليSALTS AND PEROXYSALTS, OF INORGANIC ACIDS AND METALS 0
2826فلوئورورها؛ فلوئورو سيليكات‌ها، فلوئورو آلومينات‌ها و ساير املاح كمپلكس فلوئور.Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts. 4
28261100ـ فلوئورورها:4- Fluorides: 8
28261200ـ ـ از آلومينيوم 5Kg4-- Of aluminium 8
28261900ـ ـ ساير5Kg4-- Other 8
28263000ـ هگزافلوئورو سيليكات سديم (كريوليت سنيتتيك)5Kg4- Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) 8
28269000ـ ساير5Kg4- Other 8
2827كلرورها، اكسي كلرورها و هيدروكسي كلرورها؛ برمورها واكسي برمورها؛ يدورها و اكسي يدورها.Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides. 4
28271000ـ كلرور آمونيم15Kg- Ammonium chloride 8
28272000ـ كلرور كلسيم10Kg- Calcium chloride 8
ـ ساير كلرورها:- Other chlorides: 0
28273100ـ ـ از منيزيم5Kg-- Of magnesium 8
28273200ـ ـ از آلومينيوم5Kg-- Of aluminium 8
28273500ـ ـ از نيكل5Kg-- Of nickel 8
282739ـ ـ ساير: -- Other: 6
28273910ـ ـ ـ از روي5Kg--- Of zinc8
28273990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ اكسي كلرورها و هيدروكسي كلرورها:- Chloride oxides and chloride hydroxides: 0
28274100ـ ـ از مس5Kg-- Of copper 8
28274900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ برمورها و اكسي برومورها:- Bromides and bromide oxides: 0
28275100ـ ـ برومورسديم يا پتاسيم5Kg-- Bromides of sodium or of potassium 8
28275900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
282760ـ يدورها و اكسي، يدورها- Iodides and iodide oxides 6
28276010ـ ـ ـ یدور پتاسیم5Kg--- potassium iodide 8
28276090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2828هيپوكلريت‌ها، هيپوكلريت كلسيم تجارتي؛ كلريت‌ها؛ هيپوبروميت‌ها.Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites. 4
28281000ـ هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت‌هاي كلسيم5Kg- Commercial calcium hypochlorite and other calcium hypochlorites 8
282890ـ ساير: 4- Other: 6
28289010ـ ـ ـ هيپوكلريت سديم10Kg4--- Chromium oxide8
28289090ـ ـ ـ ساير5Kg4--- Other8
2829كلرات‌ها و پركلرات‌ها؛ برومات‌ها و پربرومات‌ها؛ يدات‌ها و پريدات‌ها.Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates. 4
ـ كلرات‌ها:- Chlorates: 0
28291100ـ ـ از سديم5Kg-- Of sodium 8
282919ـ ـ ساير:-- Other 6
28291910ـ ـ ـ كلرات پتاسيم10Kg--- Potasium chlorate8
28291990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
282990ـ ساير- Other 6
28299010ـ ـ ـ یدات پتاسیم5Kg--- potassium iodate8
28299020ـ ـ ـ یدات کلسیم5Kg--- calcium iodate 8
28299090ـ ـ ـ سایر5Kg--- Other8
2830سولفورها؛ پلي سولفورها؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخصSulphides; polysulphides, whether or not chemically defined. 4
28301000ـ سولفور سديم10Kg- Sodium sulphides 8
283090ـ ساير:- Other: 6
28309010ـ ـ ـ سولفور باريم5Kg--- Barium sulphour8
28309090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2831دي تيونيت‌ها و سولفوكسيلات‌ها.Dithionites and sulphoxylates. 4
28311000ـ از سديم5Kg- Of sodium 8
28319000ـ ساير5Kg- Other 8
2832سولفيت‌ها؛ تيو سولفات‌ها.Sulphites; thiosulphates. 4
283210ـ سولفيت‌هاي سديم:- Sodium sulphites 6
28321010ـ ـ ـ سولفيت سديم20Kg--- Sodium sulphide8
28321020ـ ـ ـ متابي سولفيت20Kg--- Meta B sodium sulphite8
28321090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
283220ـ ساير سولفيت‌ها:- Other sulphites: 6
28322010ـ ـ ـ سولفيت سرب5Kg--- Lead sulphite8
28322090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
28323000ـ تيو سولفات‌ها5Kg- Thiosulphates 8
2833سولفات‌ها؛ زاج‌ها (Alums) ؛ پراكسو سولفات‌ها (پرسولفات‌ها).Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates). 4
ـ سولفات‌هاي سديم:- Sodium sulphates: 0
28331100ـ ـ سولفات دي سديم15Kg-- Disodium sulphate 8
28331900ـ ـ ساير15Kg-- Other 8
ـ ساير سولفات‌ها:- Other sulphates: 0
28332100ـ ـ‌ از منيزيم5Kg-- Of magnesium 8
28332200ـ ـ از آلومينيوم10Kg8-- Of aluminium 8
28332400ـ ـ از نيكل5Kg-- Of nickel 8
28332500ـ ـ از مس5Kg-- Of copper 8
283327ـ ـ از باريم:-- Of barium: 6
28332710ـ ـ ـ سولفات باريم داراي گريد دارویي10Kg--- Barium sulphate (pharmaceutical grade) 8
28332790ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
283329ـ ـ ساير:-- Other 6
28332910ـ ـ ـ كادميوم5Kg--- Cadomium8
28332920ـ ـ ـ كبالت، تيتانيوم5Kg--- Cobalt, titanium8
28332930ـ ـ ـ آهن:--- Iron:8
28332931ـ ـ ـ ـ فروسولفات آب‌دار و بدون آب (گريد دارويي)20Kg---- Iron sulphate (pharmaceutical grade)8
28332939ـ ـ ـ ـ ساير5Kg---- Other8
28332940ـ ـ ـ جيوه5Kg--- Mercury8
28332950ـ ـ ـ سرب5Kg--- Lead8
28332960ـ ـ ـ سولفات از كروم15Kg--- sulphate of chromium8
28332990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
28333000ـ زاج‌ها (Alums)5Kg- Alums 8
28334000ـ پراكسو سولفات‌ها (پرسولفا‌ت‌ها)5Kg- Peroxosulphates (persulphates) 8
2834نيتريت‌ها، نيترات‌ها.Nitrites; nitrates. 4
28341000ـ نيتريت‌ها5Kg- Nitrites 8
ـ نيترات‌ها:- Nitrates: 0
28342100ـ‌ ـ از پتاسيم5Kg-- Of potassium 8
283429ـ ـ‌ ساير:-- Other 6
28342910ـ ـ ـ نيترات آمونيوم انفجاري5Kg--- Explosive ammonium nitate8
28342990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2835فسفينات‌ها، (هيپوفسفيت‌ها)، فسفنات‌ها (فسفيت‌ها) و فسفات‌ها؛ پلي‌فسفات‌ها، با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخصPhosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined. 4
283510ـ فسفينات‌ها (هيپوفسفيت‌ها) و فسفنات‌ها (فسفيت‌ها):- Phosphinates (hypophosphites) and phosphonates (phosphites) 6
28351010ـ ـ ـ فسفيت سرب5Kg--- Lead phosphite8
28351090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ فسفات‌ها:- Phosphates: 0
28352200ـ ـ مونو يا دي‌سديم5Kg-- Of mono-or disodium 8
28352400ـ ـ پتاسيم5Kg-- Of potassium 8
28352500ـ ـ هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيم):10Kg-- Calcium hydrogenorthophosphate ("dicalcium phosphate"):8
283526-- ساير فسفات‌هاي كلسيم :-- Other phosphates of calcium:6
28352610--- مونو كلسيم فسفات 10--- Monocalcium phosphate10%8
28352690--- ساير5--- Other 8
28352900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ پلي فسفات‌ها:- Polyphosphates: 0
28353100ـ ـ‌ تري فسفات سديم (تري‌پلي فسفات‌سديم)10Kg4-- Sodium triphosphate (sodium tripolyphosphate) 8
283539ـ ـ ساير:-- Other 6
28353910--- سدیم اسید پیروفسفات (دی­سدیم پیرو فسفات)5Kg---Sodium acid pyrophosphate (di sodium pyrophosphate)8
28353990---سایر5Kg--- Other8
2836كربنات‌ها؛ پراكسوكربنات‌ها (پركربنات)؛ كربنات آمونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد.Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate. 4
28362000ـ كربنات دي سديم5Kg- Disodium carbonate 8
283630ـ هيدروژن كربنات سديم (بي‌كربنات سديم):7- Sodium hydrogencarbonate (sodium bicarbonate): 6
28363010ـ ـ ـ سديم بي‌كربنات ـ غيرتزريقي گريد دارویی5Kg--- Sodium bicarbonate (non-injectable pharmaceutical grade)8
28363090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
28364000ـ كربنات‌هاي پتاسيم5Kg- Potassium carbonates 8
28365000ـ كربنات كلسيم10Kg4- Calcium carbonate 8
28366000ـ كربنات باريم5Kg- Barium carbonate 8
ـ ساير:- Other: 0
283691ـ ـ كربنات‌هاي ليتيم:-- Lithium carbonates: 6
28369110ـ ـ ـ كربنات‌هاي ليتيم گريد دارویي20Kg--- Lithium carbonates (pharmaceutical grade)8
28369190ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
28369200ـ ـ كربنات‌استرونسيوم10Kg-- Strontium carbonate 8
28369900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
2837سيانورها، اكسي سيانورها و سيانورهاي كمپلكس.Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides. 4
ـ سيانورها و اكسي سيانورها:- Cyanides and cyanide oxides: 0
28371100ـ ـ از سديم5Kg-- Of sodium 8
28371900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
28372000ـ سيانورهاي كمپلكس5Kg- Complex cyanides 8
28384
2839سيليكات‌ها، سيليكات‌هاي فلزات قليايي تجارتي.Silicates; commercial alkali metal silicates. 4
ـ از سديم:- Of sodium: 0
28391100ـ ـ متا سيليكات‌هاي سديم5Kg-- Sodium metasilicates 8
283919ـ ـ ساير: -- Other: 6
28391910ـ ـ ـ سيليكات سديم جامد10Kg--- Solid sodium silicate8
28391920ـ ـ ـ سيليكات سديم مايع10Kg8--- Liquid sodium silicate8
28391990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
28399000ـ ساير5Kg- Other 8
2840برات‌ها؛ پراكسوبرات‌ها (پربرات‌ها)Borates; peroxoborates (perborates) 4
ـ تترا برات‌دي سديم (براكس تصفيه شده):- Disodium tetraborate (refined borax): 0
28401100ـ ـ بدون آب 5Kg-- Anhydrous 8
28401900ـ ـ‌ ساير5Kg-- Other 8
28402000ـ ساير برات‌ها5Kg- Other borates 8
28403000ـ پراكسوبرات‌ها (پربرات‌ها)5Kg- Peroxoborates (perborates) 8
2841املاح اسيدهاي اكسومتاليك يا پراكسومتاليك.Salts of oxometallic or peroxometallic acids. 4
28413000ـ دي كرومات سديم5Kg- Sodium dichromate 8
28415000ـ ساير كرومات‌ها و دي كرومات‌ها، پراكسوكرومات‌ها5Kg- Other chromates and dichromates; peroxochromates 8
ـ منگانيت‌ها، منگانات‌ها و پرمنگنات‌ها:- mnganyt, mangan and permanganate0
28416100ـ ـ پرمنگنات پتاسيم20Kg-- Potassium permanganate 8
28416900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
28417000ـ موليبدات‌ها5Kg- Molybdates 8
28418000ـ تنگستات‌ها (ولفرامات‌ها)5Kg- Tungstates (wolframates) 8
28419000ـ ساير5Kg- Other 8
2842ساير املاح اسيدها يا پراكسو اسيدهاي غيرآلي (از جمله آلومينوسيليكات‌ها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص)، باستثناي آزوتورها.Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides. 4
284210ـ سيليكات‌هاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص:- Double or complex silicates, including aluminosilicates with difined or wnknown chemically subst amce: 6
28421010--- زئوليت5kg--- Zeolite8
28421090--- سيليكات‌هاي مضاعف يا كمپلكس، ازجمله آلومينيو سيلكات با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخص5kg--- Double or complex silicates, including aluminosilicates with difine or unknow chemicall substance8
28429000ـ ساير5Kg- Other 8
ششمVI0
متفرقهMISCELLANEOUS 0
2843فلزات گرانبها به حالت كلوئيدال، تركيبات غيرآلي يا آلي فلزات گرانبها با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخص؛ ملغمه‌هاي (Amalgames) فلزات گرانبها.Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals. 4
28431000ـ فلزات گرانبها به حالت كلوئيدال5Kg- Colloidal precious metals 8
ـ تركيبات نقره:- Silver compounds: 0
28432100ـ ـ نيترات نقره5Kg-- Silver nitrate 8
28432900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
28433000ـ تركيبات طلا5Kg- Gold compounds 8
28439000ـ ساير تركيبات، ملغمه‌ها (Amalgames)5Kg- Other compounds; amalgams 8
2844عناصر شيميايي راديو اكتيو و ايزوتوپ‌هاي راديواكتيو (همچنين عناصر شيميايي و ايزوتوپ‌هاي قابل شكافتن Fissiles يا حاصلخيز (Fertiles) تركيبات آنها؛ مخلوط‌ها و فضولات داراي اين محصولاتRadioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products. 4
28441000ـ اورانيوم طبيعي و تركيبات آن؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها « Cermets »)، محصولات سراميكي و مخلوط‌هايي كه حاوي اورانيوم طبيعي يا تركيبات اورانيوم طبيعي باشد.5Kg- Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds 8
28442000ـ اورانيوم غني‌شده از لحاظ U235 و تركيبات آن؛ پلوتونيوم و تركيبات آن؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها)، محصولات سراميكي و مخلوط‌هاي داراي اورانيوم غني شده از لحاظ U235 ، پلوتونيوم يا تركيبات اين محصولات باشند.5Kg- Uranium enriched in U 235 and its compounds; plutonium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these products 8
28443000ـ اورانيوم ضعيف شده از لحاظ U235 و تركيبات آن؛ توريم و تركيبات آن؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها)،‌ محصولات سراميكي و مخلوط‌هاي داراي اورانيوم ضعيف شده از لحاظ U235 ، توريوم يا تركيبات اين محصولات 5Kg- Uranium depleted in U 235 and its compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing uranium depleted in U 235, thorium or compounds of these products 8
28444000ـ عناصر و ايزوتوپ‌ها و تركيبات راديو اكتيو غير از آنهايي كه مشمول شماره‌هاي فرعي 10 2844 ،5Kg- Radioactive elements and isotopes and compounds other than those of subheading 2844.10, 2844.20 or 2844.30; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds; radioactive residues 8
20 2844 يا 30 2844 مي‌شوند؛ آلياژها، ديسپرسيون‌ها (همچنين سرمت‌ها « Cermets »)، محصولات سراميكي و مخلوط‌هاي داراي اين عناصر، ايزوتوپ‌ها يا تركيبات آنها؛ فضولات راديواكتيو0
28445000ـ عناصر سوختي (فشنگ‌ها) مستعمل و متساطع رآكتورهاي هسته‌اي5Kg- Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nuclear reactors 8
2845ايزوتوپ‌ها به­غير از آنهايي كه مشمول شمارهIsotopes other than those of heading 28.44; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined. 4
44 28 مي‌شوند؛ تركيبات غيرآلي يا آلي آنها، با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص.0
28451000ـ آب سنگين (اكسيد دوتريوم)5Kg- Heavy water (deuterium oxide) 8
284590ـ ساير- Other 6
28459010ـ ـ ـ سایر ترکیبات دوتریوم با نسبت اتم دوتریوم به هیدروژن بیش از 1 به 5000 5Kg--- Other deuterium compounds in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds1: 50008
28459090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2846تركيبات، غيرآلي يا آلي از فلزات خاك‌هاي كمياب، از ايتريوم، اسكانديوم يا از مخلوط‌هاي اين فلزات Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals. 4
28461000ـ تركيبات سريوم5Kg- Cerium compounds 8
28469000ـ ساير5Kg- Other 8
28470000پراكسيد هيدروژن (آب اكسيژنه)، حتي جامد شده با اوره.5KgHydrogen peroxide, whether or not solidified with urea. 8
28484
2849كربورها، با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخص.Carbides, whether or not chemically defined. 4
28491000ـ از كلسيم15Kg- Of calcium 8
284920ـ از سيليسيم:- Of silicon 6
28492010ـ ـ ـ با اندازه ذرات كمتر و مساوي 10 ميلي‌متر به خلوص كمتر از 98 درصد15Kg--- With the particle size less than or equal to 10 mm and the purity of less than 98%8
28492090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
28499000ـ ساير5Kg- Other 8
28500000هيدرورها، نيترورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص، غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 49 28 را مي‌دهند. 5KgHydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 28.49. 8
28514
2852تركيبات آلي و غير آلي جيوه، حتي با ساخت شيميايي مشخص ، به ­ استثناي آمالگام‌هاInorganic or organic compounds of mercury , whether or not chemically defined, excluding amalgams.4
28521000ـ ساخت شيميايي مشخص 5Kg- Chemically defined 8
28529000ـ ساير 5Kg- Other8
2853فسفیدها، حتی به صورت شیمیایی مشخص نشده، به استثنای فروفسفر؛ سایر ترکیبات معدنی (ازجمله آب مقطر و آب دارای قابلیت هدایت ( conductivity ) و آب با همان درجه خلوص)؛ هوای مایع (حتی هوای مایع که گازهای کمیاب آن را خارج کرده باشند)؛ هوای متراکم؛ ملغمه­ها، استثنای ملغمه­های فلزات گرانبهاPhosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophophorus; other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals. 4
28531000ـ سیانوژن کلرور (کلرسیان)5Kg-Cyanogen chloride (chlorcyan)8
285390ـ ساير- Other6
28539010ـ ـ ـ آب مقطر10Kg--- Distilled water8
28539020ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2901هيدروكربورهاي غيرحلقوي.Acyclic hydrocarbons. 4
29011000ـ اشباع شده5Kg- Saturated 8
ـ اشباع‌نشده:- Unsaturated:0
29012100ـ ـ اتيلن5Kg-- Ethylene 8
29012200ـ ـ پروپن (پروپيلن)5Kg-- Propene (propylene) 8
29012300ـ ـ بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن5Kg-- Butene (butylene) and isomers thereof 8
29012400ـ ـ بوتا- 1 ، 3 ـ دي‌ان و ايزوپرن (Isoprene)5Kg-- Buta-1,3-diene and isoprene 8
29012900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
2902هيدروكربورهاي حلقوي.Cyclic hydrocarbons. 4
ـ سيكلانيك‌ها، سيكلنيك‌ها يا سيكلوترپنيك‌ها:- Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes: 0
29021100ـ ـ سيكلوهگزان5Kg-- Cyclohexane 8
29021900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
29022000ـ بنزن5Kg- Benzene 8
29023000ـ تولوئن5Kg- Toluene 8
ـ اكسيلن‌ها:- Xylenes: 0
29024100ـ ـ اورتو ـ اكسيلن (o-Xylene)5Kg-- o-Xylene 8
29024200ـ ـ متا ـ اكسيلن (m-Xylene)5Kg-- m-Xylene 8
0
29024300ـ ـ پارا ـ اكسيلن (p-Xylene)5Kg-- p-Xylene 8
29024400- - ايزومرهاي اكسيلن به صورت مخلوط5Kg-- Mixed xylene isomers 8
29025000ـ استيرن5Kg- Styrene 8
29026000ـ اتيل بنزن5Kg- Ethylbenzene 8
29027000ـ كومن5Kg- Cumene 8
29029000ـ ساير5Kg- Other 8
2903مشتقات هالوژنه هيدرو كربورها.Halogenated derivatives of hydrocarbons. 4
ـ مشتقات‌كلردار ‌اشباع ‌شده‌ هيدرو‌كربورهاي‌ غيرحلقوي:- Saturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons: 0
29031100ـ ـ كلرومتان (كلرور متيل) و كلرو اتان (كلرور اتيل)5Kg-- Chloromethane (methyl chloride) and chloroethane (ethyl chloride) 8
29031200ـ ـ دي كلرومتان (كلرومتيلن)5Kg-- Dichloromethane (methylene chloride) 8
29031300ـ ـ كلروفرم (تري كلرومتان)5Kg-- Chloroform (trichloromethane) 8
29031400ـ ـ تترا كلرور كربن5Kg-- Carbon tetrachloride 8
29031500ـ ـ دي‌كلرايداتيلن (ISO) ( 1 ، 2 – دي كلرواتان) 5Kg-- Ethylene dichloride (ISO) 1,2-Dichloroethane 8
29031900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ مشتقات كلره اشباع‌ نشده هيدروكربورهاي غيرحلقوي:- Unsaturated chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons: 0
29032100ـ ـ كلروروينيل (كلرواتيلن)5Kg-- Vinyl chloride (chloroethylene) 8
29032200ـ ـ تري كلرواتيلن5Kg-- Trichloroethylene 8
29032300ـ ـ‌تتراكلرواتيلن (پركلرواتيلن)5Kg-- Tetrachloroethylene (perchloroethylene) 8
29032900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ مشتقات فلوئوردار (Fluorinated) ، برم‌دار- Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons 0
(Brominated) يا يددار (Iodinated) هيدروكربن‌هاي غيرحلقوي:0
29033100ـ ـ دي‌برومو اتيلن (ISO) ( 1 ، 2 - دي‌برومواتان)5Kg-- Ethylene dibromide (ISO)(1,2-dibromoethane)8
29033900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
ـ مشتقات هالوژني هيدروكربورهاي غيرحلقوي داراي دو يا بيشتراز هالوژن‌هاي مختلف:- Halogenated derivatives of acyclic hydrocarbons containing two or more different halogens: 0
29037100ـ ـ كلرودي فلورو متان5Kg-- Chlorodifluoromethane 8
0
29037200ـ ـ دي كلرو تري فلورواتان5Kg-- Dichlorotrifluoroethanes 8
0
29037300ـ ـ دي كلرو فلورو اتان5Kg-- Dichlorofluoroethanes8
0
29037400ـ ـ كلرو دي فلورواتان5Kg-- Cholorodifluoroethanes8
0
29037500ـ ـ دي كلرو پنتا فلورو پروپان5Kg-- Dichloropentafluoropanes8
0
29037600ـ ـ برومو كلرو دي فلورومتان، بروموتري فلورو متان و دي برومو تترافلورو اتان5Kg-- Bromochloro difluoromethane. Bromotrifluoromethane and dibromotetrafluoroethanes8
0
29037700ـ ـ ‌ساير، تنها پر هالوژنه‌هاي فلوره يا كلره5Kg-- Other perhalogenated only with fluorine and chlorine8
29037800ـ ـ ساير مشتقات پر هالوژنه5Kg-- Other perhalogenated derivatives8
0
29037900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
- مشتقات هالوژنه هيدروكربن ­ هاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك:- Halogenated derivatives of cyclanic, cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons: 0
29038100-- 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 - هگزاكلرو سيكلوهگزان (HCH(ISO)) ، حاوي ليندن INN) و (ISO5Kg-- 1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane (HCH (ISO), including lindane (ISO, INN)8
29038200-- آلدرين (ISO) ،‌كلرودن‌ (ISO) و هپتاكلر (ISO) .5Kg-- Aldrin (ISO), chlordane (ISO) and heptachlor (ISO)8
29038300-- میرکس ( ISO ) ( Mirex )5Kg-- Mirex (ISO)8
29038900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ مشتقات هالوژن‌دار هيدروكربن­هاي آروماتيك:- Halogenated derivatives of aromatic hydrocarbons:0
29039100ـ ـ كلروبنزن، اورتو دي كلرو بنزن و پارا دي كلرو بنزن5Kg-- Chlorobenzene, o-dichlorobenzene and p-dichlorobenzene 8
29039200-- هگزا كلرو بنزن (ISO) و (ISO)DDT (كلوفنوتان (INN) ، 1 . 1 . 1 ـ تري كلرو ـ 2 ، 2 ـ -Bis (پاراكلروفنيل اتان)5Kg-- Hexachlorobenzene and (ISO) DDT (ISO) clofenotane (INN), (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) 8
29039300-- پنتاکلروبنزن (ISO) 5Kg-- pentachlorobenzen (ISO)8
29039400-- هگزا برومو بی­فنیل­ها5Kg-- Hexabromobiphenlys8
29039900ـ ـ‌ ساير5Kg-- Other 8
2904مشتقات سولفونه، نيتره يا نيتروزه، هيدروكربورها، حتي هالوژنه.Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated. 4
29041000ـ مشتقاتي كه تنها داراي گروه‌هاي سولفونه مي‌باشند، املاح و استرها اتيليك آنها 5Kg- Derivatives containing only sulpho groups, their salts and ethyl esters 8
29042000ـ مشتقاتي كه فقط نيتره يا تنها نيتروزه هستند5Kg- Derivatives containing only nitro or only nitroso groups 8
ـ پرفلرواکتان سولفونیک اسید، نمک­های آنها و پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید:- perfluorooctane sulphonic acid, its salts and perfluorooctane sulphonly fluoride:0
29043100ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیک اسید5Kg--perfluorooctane sulphonic acid8
29043200ـ ـ‌ آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات5Kg--Ammoniaum perfluorooctane sulphonate8
29043300ـ ـ‌ لیتیوم پرفلورو اکتان سولفونات5Kg--Lithium perfluorooctane sulphonate8
29043400ـ ـ‌ پتاسیم پرفلورو اکتان سولفونات5Kg-- Potassium perfluorooctane sulphonate8
29043500ـ ـ‌ سایر نمک­های پرفلورو اکتان سولفونیک اسید5Kg-- Other salts of perfluorooctane8
sulphonate acid0
29043600ـ ـ‌ پرفلورو اکتان سولفونیل فلوراید5Kg-- perfluorooctane sulphonyl fluoride8
ـ ساير- Other 0
29049100ـ ـ‌ تری کلرو نیترو متان (کلرو پیکرین)5Kg--Trichloronitromethane (chloropicrin)8
29049900ـ ـ‌ سایر5Kg-- Other8
دومII0
الكل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنهاALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES0
2905الکل­های غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ منو الكل‌هاي اشباع شده:- Saturated monohydric alcohols: 0
29051100ـ ـ متانول (الكل متليك)5Kg-- Methanol (methyl alcohol) 8
29051200ـ ـ پروپان ـ 1 ـ ئول (الكل پروپيليك) و پروپان ـ5Kg-- Propan-1-ol (propyl alcohol) and propan-2-ol (isopropyl alcohol) 8
2 ـ ئول (الكل ايزو پروپيليك)0
29051300ـ ـ بوتان ـ 1 ـ ئول (الكل N ـ بوتيليك)5Kg-- Butan-1-ol (n-butyl alcohol) 8
29051400ـ ـ ساير بوتانول‌ها5Kg-- Other butanols 8
290516ـ ـ اوكتانول (الكل اوكتيليك) و ايزومرهاي آن:-- Octanol (octyl alcohol) and isomers thereof 6
29051610ـ ـ ـ دواتيل هگزانول5Kg--- 2 ethyl hexanol8
29051690ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
29051700ـ ـ دودكان ـ 1 ـ ئول (الكل لوريك) هگزا دكان ـ 1 ـ ئول (الكل ستيليك) و اوكتا دكان ـ 1 ـ ئول (الكل استئاريك)5Kg-- Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecane-1-ol (cetyl alcohol) and octadecan-1-ol (stearyl alcohol) 8
29051900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ مونو الكل‌هاي اشباع نشده:- Unsaturated monohydric alcohols: 0
29052200ـ ـ الكل‌هاي ترپن‌دار غيرحلقوي5Kg-- Acyclic terpene alcohols 8
29052900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ دي ئول‌ها:- Diols: 0
29053100ـ ـ اتيلن گليكول (اتان دي ئول)5Kg-- Ethylene glycol (ethanediol) 8
29053200ـ ـ پروپيلن گليكول (پروپان ـ 1 ، 2 ـ دي ئول)10Kg-- Propylene glycol (propane-1,2-diol) 8
29053900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ ساير پلي الكل‌ها:- Other polyhydric alcohols: 0
29054100ـ ـ 2 ـ اتيل ـ 2 ـ (هيدروكسي متيل) پروپان ـ 1 ،5Kg-- 2-Ethyl-2-(hydroxymethyl) propane-1,3-diol (trimethylolpropane) 8
3 ـ دي ئول (تري متيلول پروپان)0
29054200ـ ـ پنتا اريتريتول (پنتا اريتريت)5Kg-- Pentaerythritol 8
29054300ـ ـ مانيتول5Kg-- Mannitol 8
290544ـ ـ D ـ گلوسيتول ( سوربيتول):-- D-glucitol (sorbitol) 6
29054410ـ ـ ـ محلول در آب5Kg--- Dissolved in water8
29054420ـ ـ ـ پودر سوربيتول5Kg--- Sorbitol powder8
29054500ـ ـ‌گليسرول15Kg-- Glycerol 8
29054900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه الكل‌هاي غيرحلقوي:- Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of acyclic alcohols: 0
29055100ـ ـ اتكلرووينول (INN)5Kg-- Ethchlorvynol (INN) 8
29055900ـ ـ ساير 5Kg-- Other 8
2906الكل‌هاي حلقوي و مشتقات هالوژنه، سولفونه، ‌نيتره يا نيتروزه آنها.Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic: 0
29061100ـ ـ‌ مانتول (Menthol)10Kg-- Menthol 8
29061200ـ ـ سيكلو هگزانول، متيل سيكلو هگزانول‌ها و دي متيل سيكلو هگزانول‌ها5Kg-- Cyclohexanol, methylcyclohexanols and dimethylcyclohexanols 8
29061300ـ ـ استرول‌ها و اينوزيتول‌ها5Kg-- Sterols and inositols 8
29061900ـ ـ‌ ساير5Kg-- Other 8
ـ آروماتيك‌ها (بودارها Aromatic ):- Aromatic: 0
29062100ـ ـ‌ الكل بنزيليك5Kg-- Benzyl alcohol 8
29062900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
سومIII0
فنل‌ها، فنل ـ الكل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره و نيتروزه آنهاPHENOLS, PHENOL-ALCOHOLS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES0
2907فنل‌ها؛ فنل ـ الكل‌ها.Phenols; phenol-alcohols. 4
ـ مونوفنل‌ها؛- Monophenols: 0
29071100ـ ـ‌ فنل (هيدروكسي بنزن و املاح آن)5Kg-- Phenol (hydroxybenzene) and its salts 8
29071200ـ ـ كرزول‌ها و املاح آنها5Kg-- Cresols and their salts 8
290713ـ ـ اوكتيل فنل، نونيل فنل و ايزومرهاي آنها؛ املاح اين محصولات:Kg-- Octylphenol, nonylphenol and their isomers; salts thereof 6
29071310ـ ـ ـ نونيل فنل5--- Nonylphenol8
29071390ـ ـ ـ ساير5--- Other8
29071500ـ ـ نفتل‌ها و املاح آنها5Kg-- Naphthols and their salts 8
29071900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ پلي فنل‌ها؛ فنل الكل‌ها:- Polyphenols; phenol-alcohols: 0
29072100ـ ـ رزور سينول‌و املاح آن5Kg-- Resorcinol and its salts 8
29072200ـ ـ هيدرو كينون و املاح آن5Kg-- Hydroquinone (quinol) and its salts 8
29072300ـ ـ 4 ، 4 ـ ايزوپروپيليون دي فنل‌‌بيس‌آ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن 5Kg-- 4,4'-Isopropylidenediphenol (bisphenol A, diphenylolpropane) and its salts 8
29072900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
2908مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره و نيتروزه فنل‌ها و فنل ـ الكل‌ها.Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenol-alcohols. 4
ـ مشتقات فقط حاوي جانشين‌هاي (Substituents) هالوژني و نمك‌هاي آنها:- Derivatives containing only halogen substituents and their salts: 0
29081100ـ ـ پنتاكلروفنل (ISO)5Kg-- Pentachlorophenol (ISO)8
29081900ـ ـ ساير5Kg- - Other8
ـ ساير:- Other:0
29089100ـ ـ دي‌نو سب (Dinoseb) (ISO) و نمك‌هاي آن5Kg-- Dinoseb (ISO) and its salts 8
29089200-- 4و6 دي نيترو اورتو (DNOC(ISO)) (DINITRIO-O-CRESOL) و نمك‌هاي آن 5Kg-- 4,6 dinitrio-o-cresol (DNOC (ISO)) and its salts8
29089900ـ ـ ساير5Kg-- Other8
چهارمIV0
اترها، پراكسيدهاي الكل‌ها، پراكسيدهاي اترها، پراكسيدهاي ستن‌ها، اپواكسيدها با سه اتم در حلقه، استال‌هاو همي استال‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره و نيتروزه آنهاETHERS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES, EPOXIDES WITH A THREE-MEMBERED RING, ACETALS AND HEMIACETALS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 0
2909اترها، اتر ـ الكل‌ها، اتر فنل‌ها، اتر ـ الكل ـ فنل‌ها، پراكسيدهاي الكل‌ها، پراكسيدهاي اترها، پراكسيدهاي ستن‌ها ( با ساخت شيميايي مشخص يا نامشخص)، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اترهاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها:- Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 0
29091100ـ ـ اتر دي اتيليك ( دي اتيل اتر) (اكسيد ـ دي اتيل)5Kg-- Diethyl ether 8
29091900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
29092000ـ اترهاي سيكلانيك، سيكلنيك و سيكلوترپنيك و5Kg- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 8
مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره و يا نيتروزه آنها 0
29093000ـ اترهاي بودار (Aromatic) و مشتقات هالوژنه، 5Kg- Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 8
سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها 0
ـ اتر الكل‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها:- Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: 0
29094100ـ ـ 2 ، 2 ـ اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول)5Kg-- 2,2'-Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) 8
29094300ـ ـ اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن5Kg-- Monobutyl ethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 8
گليكول0
29094400ـ ـ ساير مونوالكيل‌اترهاي اتيلن گليكول يا دي‌اتيلن5Kg-- Other monoalkylethers of ethylene glycol or of diethylene glycol 8
گليكول0
29094900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
29095000ـ اتر ـ فنل‌ها، اتر ـ الكل‌ ـ فنل‌ها و مشتقات هالوژنه،5Kg- Ether-phenols, ether-alcohol-phenols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 8
سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها 0
290960ـ پراكسيدهاي الكل‌ها، پراكسيدهاي اترها، پراكسيدهاي ستن‌ها و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره و يا نيتروزه آنها:- Alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 6
29096010ـ ـ ـ متيل اتيل كتون پراكسيد20Kg--- Methylethyl ketone peroxide8
29096090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2910اپو اكسيدها، اپوكسي ـ الكل‌ها، اپوكسي ـ فنل‌ها و اپواكسي اترها، با سه اتم در حلقه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
29101000ـ اكسيران ( اكسيد اتيلن)5Kg- Oxirane (ethylene oxide) 8
29102000ـ متيل اكسيران (اكسيد پروپيلن)5Kg- Methyloxirane (propylene oxide) 8
29103000ـ 1 ـ كلرو 2 ، 3 ـ اپواكسي پروپان ( اپي كلر هيدرين)5Kg- 1-Chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin) 8
29104000ـ دي‌آلدرين INN) ‌ ، (ISO 5Kg- Dieldrin (ISO, INN)8
29105000ـ اندرین ( (ISO5Kg- Endrin (ISO)8
29109000ـ ساير 5Kg- Other 8
29110000استال‌ها و همي استال‌ها، حتي با ديگر عوامل اكسيژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.5KgAcetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 8
پنجمV0
تركيبات داراي عامل آلدئيدALDEHYDE-FUNCTION COMPOUNDS 0
2912آلدئيدها، حتي با ديگر عوامل اكسيژنه؛ پليمرهاي حلقوي آلدئيدها؛ پارافرمالدئيد.Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde. 4
ـ‌آلدئيدهاي غيرحلقوي بدون ديگر عوامل اكسيژنه:- Acyclic aldehydes without other oxygen function: 0
29121100ـ ـ متانال (فرمالدئيد)10Kg-- Methanal (formaldehyde) 8
29121200ـ ـ‌ اتانال (استالدئيد)5Kg-- Ethanal (acetaldehyde) 8
29121900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ آلدئيدهاي حلقوي بدون ديگر عوامل اكسيژنه:- Cyclic aldehydes without other oxygen function: 0
29122100ـ ـ ‌بنز آلدئيد (آلدئيد بنزوئيك)5Kg-- Benzaldehyde 8
29122900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ آلدئيد ـالكل‌ها، آلدئيد ـ اتر‌ها، آلدئيد- فنل‌ها و آلدئيد‌ها با ساير عوامل اكسيژنه -Aldehyde-alchohols, aldehyde-ethers, aldehyde-phenois and aldehydes wit other oxygen function0
29124100ـ ـ وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك)5Kg-- Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) 8
29124200ـ ـ اتيل وانيلين (آلدئيد اتيل پروتوكاتشيك)5Kg-- Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) 8
29124900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
29125000ـ پليمرهاي حلقوي آلدئيد‌ها5Kg- Cyclic polymers of aldehydes 8
29126000ـ پارافرمالدئيد5Kg- Paraformaldehyde 8
29130000مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه محصولات مشمول شماره 12 29 .5KgHalogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 29.12. 8
ششمVI0
تركيبات دارا ي عامل کتن (Keton) و تركيبات داراي عامل كينون (Quinone)KETONE-FUNCTION COMPOUNDS AND QUINONE - FUNCTION COMPOUNDS 0
2914کتون­ها و كينون‌ها، حتي با ديگر عوامل اكسيژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ کتون­هاي غيرحلقوي، بدون ديگر عوامل اكسيژنه:- Acyclic ketones without other oxygen function: 0
29141100ـ ـ استن5Kg-- Acetone 8
29141200ـ ـ بوتانون (متيل اتيل کتن)15Kg-- Butanone (methyl ethyl ketone) 8
29141300ـ ـ 4 ـ متيل پنتان ـ 2 ـ اون (متيل ايزوبوتيل کتن)5Kg-- 4-Methylpentan-2-one (methyl isobutyl ketone) 8
29141900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ کتون‌هاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك بدون ديگر عوامل اكسيژنه:- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic ketones without other oxygen function: 0
29142200ـ ـ سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانون‌ها5Kg-- Cyclohexanone and methylcyclohexanones 8
29142300ـ ـ يونون‌ها و متيل يونون‌ها5Kg-- Ionones and methylionones 8
29142900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ کتون­هاي بودار (آروماتيك Aromatic ) بدون عامل اكسيژنه ديگر:- Aromatic ketones without other oxygen function: 0
29143100ـ ـ فنيل‌ استن (فنيل پروپان – 2 - one )5Kg-- Phenylacetone (phenylpropan-2-one) 8
29143900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
29144000ـ کتون ـ الكل‌ها و ستن، آلدئيد‌ها5Kg- Ketone-alcohols and ketone-aldehydes 8
29145000ـ کتون ـ فنل‌ها و ستن‌ها با ديگر عوامل اكسيژنه5Kg- Ketone-phenols and ketones with other oxygen function 8
ـ كينون‌ها:- Quinones: 0
29146100ـ ـ آنتراكينون5Kg-- Anthraquinone 8
29146200ـ ـ کوآنزیم Q10 (آبیدکارنون). ( INN )5Kg-- Coenzyme Q10 (ubidecarenone (INN))8
29146900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه- Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives 0
29147100ـ ـ کلردیون ( ISO )5Kg-- Chlordecone8
29147900ـ ـ سایر5Kg-- Other8
هفتمVII0
اسيدهاي كربوكسيليك، و انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها و پراكسي اسيدهاي آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه،‌نيتره يا نيتروزه آنها.CARBOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 0
2915اسيدهاي مونوكربوكسيليك‌ غيرحلقوي اشباع شده و انيدريد‌ها، هالوژنورها، پراكسيد‌ها و پراكسي اسيدهاي آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اسيد فرميك، املاح و استرهاي آن:- Formic acid, its salts and esters: 0
29151100ـ ـ اسيد فرميك5Kg-- Formic acid 8
29151200ـ ـ املاح اسيد فرميك5Kg-- Salts of formic acid 8
29151300ـ ـ استرهاي اسيد فرميك5Kg-- Esters of formic acid 8
ـ اسيد استيك و املاح آن؛ انيدريد اسيتك؛- Acetic acid and its salts; acetic anhydride: 0
29152100ـ ـ اسيد استيك5Kg2,7-- Acetic acid 8
29152400ـ ـ انيدريدهاي استيك5Kg-- Acetic anhydride 8
291529ـ ـ ساير :-- Other 6
29152910ـ ـ ـ استات سديم گريد دارویي5Kg--- Sodium acetate of pharmaceutical grade8
29152920ـ ـ ـ دي‌استات سديم 10Kg--- Sodium diacetate8
29152990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other 8
ـ استرهاي اسيد استيك:- Esters of acetic acid: 0
29153100ـ ـ استات اتيل10Kg-- Ethyl acetate 8
29153200ـ ـ استات وينيل5Kg-- Vinyl acetate 8
29153300ـ ـ استات بوتيل نرمال10Kg-- n-Butyl acetate 8
29153400ـ ـ استات ايزوبوتيل10Kg--Iso- Butyl acetate8
29153600ـ ـ استات دي‌نوسب (ISO)10Kg-- Dinoseb (ISO) acetate8
29153900ـ ـ ساير10Kg-- Other 8
291540ـ اسيدهاي مونو – دي – يا تري كلرو استيك، املاح و استرهاي آنها:- Mono-, di-or trichloroacetic acids, their salts and esters 6
29154010ـ ـ ـ مونوكلرواستيك اسيد15Kg--- Monochloroacetic acid8
29154090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
29155000ـ اسيد پروپيونيك، املاح و استرهاي آن5Kg- Propionic acid, its salts and esters 8
29156000ـ اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها5Kg- Butanoic acids, pentanoic acids, their salts and esters 8
291570ـ اسيد‌پالمتيك، اسيد استئاريك، املاح و ‌استرهاي‌آنها:- Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters 6
ـ ـ ـ استئارات‌هاي فلزي:--- Metal estearates:0
29157011ـ ـ ـ ـ استئارات منيزيم گريد دارویي5Kg---- Megnesium estearates, of pharmaceutical grade8
29157019ـ ـ ـ ـ ساير10Kg---- Other8
29157090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
291590ـ ساير:- Other 6
29159010ـ ـ ـ والپروات سديم20Kg--- Sodium valproate 8
ـ ـ ـ ساير:--- Other0
29159091ـ ـ ـ ـ آتورواستاتين20Kg---- Atrostatin8
29159092ـ ـ ـ ـ دواتيل هگزا نوئيك اسيد10Kg---- two ethyl hgzanoeik acid8
29159093ـ ـ ـ ـ ماده موثره دی والپروئکس سدیم5Kg---- The effective essence of divalproex sodium8
29159099ـ ـ ـ ـ ساير5Kg---- Other8
2916اسيدهاي مونو كربوكسيليك غير حلقوي اشباع‌نشده و اسيدهاي مونو كربوكسيليك حلقوي، و انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها و پراكسي اسيدهاي آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدها و مشتقات آنها؛- Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
29161100ـ ـ ‌اسيد اكريليك و املاح آن5KgAcryli acid and its salts8
29161200ـ ـ استرهاي اسيد اكريليك5Kg-- Esters of acrylic acid 8
29161300ـ ـ اسيد متاكريليك و املاح آن5Kg-- Methacrylic acid and its salts 8
29161400ـ ـ ‌استرهاي اسيد متاكريليك5Kg-- Esters of methacrylic acid 8
29161500ـ ـ‌ اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها5Kg-- Oleic, linoleic or linolenic acids, their salts and esters 8
29161600ـ ـ‌ بيناپاكريل (ISO)5Kg--Binapacryl (iso)8
29161900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
29162000ـ اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي‌ اسيدها و مشتقات آنها5Kg- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives 8
ـ اسيدهاي مونو كربوكسيليك بودار (آروماتيك)، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدها و مشتقات آنها:- Aromatic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
291631ـ ـ اسيد بنزوئيك، املاح و استرهاي آن:-- Benzoic acid, its salts and esters 6
29163110ـ ـ ـ بنزوات سديم26Kg--- Sodium benzoate8
29163120ـ ـ ـ اسيد بنزوئيك15Kg--- Bnzvyyk acid8
29163190ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
29163200ـ ـ پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل5Kg-- Benzoyl peroxide and benzoyl chloride 8
29163400ـ ـ اسيد فنيل استيك و املاح آن5Kg-- Phenylacetic acid and its salts 8
291639ـ ـ ساير: -- Other 6
29163910ـ ـ ـ ناليديكسيك اسيد پودر ساده10Kg--- Nalydycsic acid simple powder8
29163920ـ ـ ـ ناليديكسيك اسيد ميكرونايز10Kg--- Nalydycsic acid (micronized)8
29163930ـ ـ ـ ماده اوليه دارويي ايبوپروفن20Kg--- Iboprophen (pharmaceutical grade primary material)8
29163990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2917اسيدهاي پلي كربوكسيليك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها و پراكسي اسيدهاي آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اسيدهاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي‌اسيدها‌ومشتقات آنها:- Acyclic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
29171100ـ ـ اسيد اكساليك، املاح و استرهاي آن5Kg-- Oxalic acid, its salts and esters 8
29171200ـ ـ اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن5Kg-- Adipic acid, its salts and esters 8
29171300ـ ـ‌ اسيد آزلائيك، اسيد سباسيك، املاح و استرهاي آنها5Kg-- Azelaic acid, sebacic acid, their salts and esters 8
29171400ـ ـ انيدريد مالئيك15Kg-- Maleic anhydride 8
291719ـ ـ ساير:-- Other 6
29171910ـ ـ ـ فروس فومارات20Kg--- Ferrous foumarate8
29171990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
29172000ـ اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،‌انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها5Kg- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives 8
ـ اسيدهاي پلي‌كربو كسيليك بودار (Aromatic) ، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي‌ اسيدهاي آنها و مشتقات آنها:- Aromatic polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
29173200ـ ـ اورتو فتالات‌هاي دي‌اكتيل10Kg-- Dioctyl orthophthalates 8
29173300ـ ـ اورتوفتالات دي نوئيل يا دي دسيل 5Kg-- Dinonyl or didecyl orthophthalates 8
291734ـ ـ ساير استرهاي اسيد اورتو فتاليك:-- Other esters of orthophthalic acid 6
29173410ـ ـ ـ فتالات سرب10Kg--- Lead phthalate8
29173490ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
29173500ـ ـ انيدريد فتاليك5Kg-- Phthalic anhydride 8
29173600ـ ـ ‌اسيد ترفتاليك و املاح آن5Kg-- Terephthalic acid and its salts 8
29173700ـ ـ ترفتالات دي متيل5Kg-- Dimethyl terephthalate 8
291739ـ ـ ساير:-- Other 6
29173910ـ ـ ـ دي بوتيل فتالات10Kg--- Dibutyl phthalate8
29173990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2918اسيدهاي كربوكسيليك با عوامل اكسيژنه اضافي و انيدريد‌ها، هالوژنورها، پراكسيدها و پراكسي اسيدهاي آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها.Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
ـ اسيدهاي كربوكسيليك‌داراي عامل الكل ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدها و مشتقات آنها:- Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
29181100ـ ـ اسيد لاكتيك، املاح و استرهاي آن5Kg-- Lactic acid, its salts and esters 8
29181200ـ ـ اسيد تارتريك5Kg-- Tartaric acid 8
29181300ـ ـ املاح و استرهاي اسيد تارتريك5Kg-- Salts and esters of tartaric acid 8
29181400ـ ـ اسيد سيتريك26Kg-- Citric acid 8
291815ـ ـ املاح و استرهاي اسيد سيتريك:-- Salts and esters of citric acid 6
29181510ـ ـ ـ سديم سيترات دي‌هيدرات گريد دارویی5Kg--- Di-hydrate sodium citrate (pharmaceutical grade)8
29181520ـ ـ ـ سديم سيترات بدون آب گريد دارويي5Kg--- Anhydrous sodium citrate (pharmaceutical grade)8
29181590ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
29181600ـ ـ اسيد گلوكنيك، املاح و استرهاي آن5Kg-- Gluconic acid, its salts and esters 8
29181700ـ ـ 2 و 2-دی فنیل-2-هیدروکسی استیک اسید (اسید بنزیلیک)5Kg 2,2-Diphenyl-2 hydroxyacetic acid (benzilic acid)8
29181800ـ ـ كلروبنزيلات (ISO)5Kg-- Chlorobenzilate (ISO)8
29181900 ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ اسيدهاي كربوكسيليك با عامل فنل ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها،‌ هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها:- Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives: 0
291821ـ ـ اسيد ساليسيليك و املاح آن :-- Salicylic acid and its salts :6
29182110ـ ـ ـ پودر خالص اسيد ساليسيليك كه مخلوط با مواد ديگر نمي‌باشد20Kg--- Pure salicylic acid powder, not mixed with other substances 8
29182190ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other 8
29182200ـ ـ اسيد اورتو ـ اسيتل ساليسيليك، املاح و استرهاي آن5Kg-- O-Acetylsalicylic acid, its salts and esters 8
291823ـ ـ ساير استرهاي اسيد ساليسيليك و املاح آنها:-- Other esters of salicylic acid and their salts 6
29182310ـ ـ ـ استيل ساليسيك اسيد پودر26Kg--- Acid salycylic acetyl (powder)8
29182320ـ ـ ـ استيل ساليسيك اسيد گرانول26Kg--- Acid salycylic acetyl (granule)8
29182330ـ ـ ـ استيل ساليسيك كريستال20Kg--- Acid salicylic acetyl (crystal)8
29182340ـ ـ ـ متيل ساليسيلات20Kg--- Salycilate methyl8
29182390ـ ـ ـ ساير20Kg--- Other8
29182900ـ‌ ـ ‌ساير20Kg-- Other 8
29183000ـ اسيدهاي كربوكسيليك با عامل آلدئيد يا ستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها5Kg- Carboxylic acids with aldehyde or ketone function but without other oxygen function, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives 8
ـ ‌ساير:- Other:0
29189100ـ‌ ـ ‌ 2 ، 4 ، 5 - T (ISO) ( 2 ، 4 ، 5 - اسيدتري‌كلرو فنوكسي استيك)، نمك‌ها و استرهاي آن20Kg--2, 4, 5–T (ISO) (2, 4, 5, - trichlorophenoxyacetic acid), its salts and esters8
291899ـ‌ ـ ‌ساير:-- Other 6
29189910ـ ـ ـ ناپروكسن5Kg--- Naproxen 8
29189920ـ ـ ـ جم فيبروزيل15Kg--- Jamfibrozil8
29189930ـ ـ ـ آداپالن5Kg--- Adapalene8
29189990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other 8
هشتمVIII0
استرهاي اسيدهاي غيرآلي، غيرفلزي و املاح آنها، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنهاESTERS OF INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 0
2919استرهاي فسفريك و نمك‌هاي آنها، شامل لاكتوفسفات‌ها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتراته يا نيتروزه آنها.Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
29191000ـ سه‌تايي‌هاي (Tris) ( 2 ، 3 - دي‌بروموپروپيل) فسفات5Kg- Tris (2, 3-dibromopropyl) phosphate 8
29199000ـ ساير5Kg- Others 8
2920استرهاي ساير اسيدهاي غيرآلي غيرفلزيEsters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives. 4
(به­استثناي استرهاي هالوژنورهاي هيدروژن)، و املاح آنها، مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها؛0
ـ استرهاي تيوفسفريك (فسفرو تيوآت‌ها) و نمك‌هاي آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتراته يا نيتروزه آنها:-Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives.0
29201100ـ ـ پاراتيون (ISO) و متيل – پاراتيون (ISO) (پاراتيون – متيل)5Kg--Parathion (ISO) and parathion-methyl (ISO) (methyl-parathion)8
29201900ـ ـ ساير5Kg-- Others 8
ـ فسفیت استرها و نمک­های آنها؛ مشتقات هالوژنه، سولفونه، نیتراته یا نیتروزه آنها:- Phosphite esters and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:0
29202100ـ ـ دی متیل فسفیت5Kg-- Dimethyl phosphite 8
29202200ـ ـ دی اتیل فسفیت5Kg-- Diethyl phosphite8
29202300ـ ـ تری متیل فسفیت5Kg--Trimethyl phosphite8
29202400ـ ـ تری اتیل فسفیت5Kg--Triethyl phosphite8
29202900ـ ـ سایر5Kg-- Other8
29203000ـ اندو سولفان (ISO)5Kg- Endosulfan (ISO)8
292090ـ ساير- Other6
29209010--- گرانول نيتروگليسرين26Kg--- Nitro glycerin Granules8
29209090--- ساير5Kg--- Others8
نهمIX0
تركيبات داراي عامل ازتNITROGEN - FUNCTION COMPOUNDS 0
2921تركيبات داراي عامل آمين.Amine-function compounds. 4
ـ مونو آمين‌هاي غيرحلقوي و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات:- Acyclic monoamines and their derivatives; salts thereof: 0
29211100ـ ـ مونو ـ ، دي ـ يا تري متيل آمين ‌و املاح آنها5Kg-- Methylamine, di-or trimethylamine and their salts 8
29211200ـ ـ 2- ( N,N - دی متیل آمینو) اتیل کلرور هیدرو کلرور5Kg--2-(N,N-Dimethylamino) ethylchloride hydrochloride8
29211300ـ ـ2- ( N,N - دی اتیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلرور5Kg--2-(N,N-Diethylamino) ethylchloride hydrochloride8
29211400ـ ـ2- ( N,N - دی ایزو پروپیل آمینو) اتیل کلراید هیدرو کلراید5Kg--2-(N,N-Dissopropyamino) ethylchloride hydrochloride8
29211900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ پلي آمين‌هاي غيرحلقوي و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات:- Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof: 0
29212100ـ ـ اتيلن دي آمين و املاح آن5Kg-- Ethylenediamine and its salts 8
29212200ـ ـ هگزا متيلن دي آمين و املاح آن5Kg-- Hexamethylenediamine and its salts 8
292129ـ ـ ساير:-- Other 6
29212910ـ ـ ـ ترت بوتيل آمين كلاولانات5Kgـ ـ ـ trt butyl amin klavlanat8
29212990ـ ـ ـ ساير5Kgـ ـ ـ Others8
292130ـ مونوآمين‌ها يا پلي آمين‌هاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات- Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic mono- or polyamines, and their derivatives; salts thereof 6
29213010ـ ـ ـ ماده موثره ممانتین هیدروکلراید5Kgـ ـ ـ The effective essence of Memantine HCl8
29213090ـ ـ ـ ساير5Kgـ ـ ـ Others8
ـ مونو آمين‌هاي بودار (آروماتيك) و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات:- Aromatic monoamines and their derivatives; salts thereof: 0
29214100ـ ـ آنيلين و املاح آن5Kg-- Aniline and its salts 8
29214200ـ ـ مشتقات آنيلين و املاح آنها5Kg-- Aniline derivatives and their salts 8
29214300ـ ـ تولوئيدين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه5Kg-- Toluidines and their derivatives; salts thereof 8
29214400ـ ـ دي فنيل آمين و مشتقات آمين؛ املاح مربوطه5Kg-- Diphenylamine and its derivatives; salts thereof 8
29214500ـ ـ 1 ـ نفتيل آمين (آلفا ـ نفتيل آمين (بتا ـ نفتيل آمين)‌و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 5Kg-- 1-Naphthylamine (alpha-naphthylamine), 2-naphthylamine (beta-naphthylamine) and their derivatives; salts thereof 8
29214600ـ ـ‌آمفتامين (INN) ، بنزفتامين (INN) ، دگزا مفتامين5Kg-- Amfetamine (INN), benzfetamine (INN), dexamfetamine (INN), etilamfetamine (INN), fencamfamin (INN), lefetamine (INN), levamfetamine (INN), mefenorex (INN) and phentermine (INN); salts thereof 8
(INN) ، اتي‌لام فتامين (INN) ، فن كام فامين، لفتامين (INN) ، لوام فتامين (INN) ، مفنوركس (INN) و فنترمين (Phentermine) ؛ املاح اين محصولات0
292149ـ ـ ساير:-- Other 6
29214910ـ ـ ـ آمي‌تريپتيلن20Kg--- Amitriptyline (HCL)8
29214920ـ ـ ـ نورتريپتيلن20Kg--- Nortriptyline (HCL)8
29214990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ پلي ­ آميدهاي بودار و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:- Aromatic polyamines and their derivatives; salts thereof: 0
29215100ـ ـ اورتو ـ ‌متا ـ پارافنيلن دي آمين، دي آمينو تولوئن‌ها و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات5Kg-- o-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives; salts thereof 8
29215900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
2922تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه.Oxygen-function amino-compounds. 4
ـ آمينو ـ الكل‌ها، غير از آنهايي كه داراي بيش از يك نوع عامل اكسيژنه هستند، اترها و استرهاي آنها؛ املاح اين محصولات:- Amino-alcohols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: 0
292211ـ ـ‌ منو اتانول آمين و املاح آن:-- Monoethanolamine and its salts 6
29221110ـ ـ ـ منواتانول آمين5Kg--- Monoethanolamine8
29221190ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
292212ـ ـ دي اتانول آمين و املاح آن:-- Diethanolamine and its salts 6
29221210ـ ـ ـ كوكونات دي‌اتانول آمين15Kg--- Coconut diethanolamine8
29221220ـ ـ ـ دي اتانول آمين5Kg--- Diethanolamine8
29221290ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
29221400ـ ـ‌ دکسترو پروپوکسی­فن ( INN ) و املاح آن5Kg--Dextro propoxyphene (INN) and its salts8
29221500ـ ـ‌ تری اتانول آمین5Kg-- Triethanol amine8
29221600ـ ـ‌ دی اتانول آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات 5Kg--Diethanol ammonium perfluorooctane8
sulphonate0
292217ـ ـ‌ متیل دی اتانول آمین و اتیل دی اتانول آمین:-- Methyldiethanolamine and ethyl6
Diethanolamine:0
29221710ـ ـ ـ متیل دی­اتانول آمین5Kg--- Methyl diethanolamine8
29221720ـ ـ ـ اتیل دی­اتانول آمین5Kg--- Ethyl diethanolamine8
29221800ـ ـ ‌2- (N,N- دی ایزوپروپیل آمینو) اتانول5Kg-- 2-(N,N-Di isopropylamino) ethanol8
292219ـ ـ ‌ساير:-- Other 6
29221910ـ ـ ـ پروپرانولول26Kg--- Propranolol8
29221940ـ ـ ـ ماده موثره فینگولیمود هیدروکلراید5Kg--- The effective essence of Fingolimode HCl8
29221990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ آمينو ـ نفتل‌ها و ساير آمينوفنل‌ها، غير از آنهايي كه داراي بيش از يك نوع عامل اكسيژنه هستند؛ اترها و استرهاي آنها؛ املاح اين محصولات:- Amino-naphthols and other amino-phenols, other than those containing more than one kind of oxygen function, their ethers and esters; salts thereof: 0
29222100ـ ـ اسيدهاي آمينو نفتل سولفوئيك و املاح آنها5Kg-- Aminohydroxynaphthalenesulphonic acids and their salts 8
292229ـ ـ ساير:-- Other 6
29222910ـ ـ ـ پاراآمينوفنل گريد دارویي 5Kg--- Para aminophenole (pharmaceutical grade)8
29222920ـ ـ ـ ماده موثره تولترودین تارتارات5Kg--- The effective essence of Tolterodine Tartarate8
29222990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ آمينو ـ آلدئيدها، آمينو ـ ستن‌ها و آمينو ـ‌كينون‌ها، غير از آنهايي كه داراي بيش از يك نوع عامل اكسيژنه هستند؛ املاح اين محصولات:- Amino-aldehydes, amino-ketones and amino-quinones, other than those containing more than one kind of oxygen function; salts thereof: 0
29223100ـ ـ آمفيرامون (INN) ، متادون (INN) و نورمتادون (INN) ؛ املاح اين محصولات5Kg-- Amfepramone (INN), methadone (INN) and normethadone (INN); salts thereof 8
29223900ـ ـ‌ ساير5Kg-- Other 8
ـ آمينو ـ اسيدها، غير از آنهايي كه داراي بيش از يك نوع عامل اكسيژنه هستند و استرهاي آنها؛ املاح اين محصولات:- Amino-acids, other than those containing more than one kind of oxygen function, and their esters; salts thereof: 0
29224100ـ ـ ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات5Kg-- Lysine and its esters; salts thereof 8
29224200ـ ـ اسيد گلوتاميك و املاح آن5Kg-- Glutamic acid and its salts 8
29224300ـ ـ اسيد آنترانيليك و املاح آن5Kg-- Anthranilic acid and its salts 8
29224400ـ ـ تيليدين (INN) و املاح آن5Kg-- Tilidine (INN) and its salts 8
292249ـ ـ ساير :-- Other :6
29224910ـ ـ ـ ديكلوفناك سديم26Kg--- Sodiom Diclophenac8
29224920ـ ـ ـ ماده موثره باکلوفن5Kg--- The effective essence of Baclofen8
29224930ـ ـ ـ ماده موثره گاباپنتین5Kg--- The effective essence of Gabapentin8
29224990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other 8
292250ـ آمينو ـ الكل ـ فنل‌ها، آمينو ـ اسيد ـ فنل‌ها و ساير تركيبات آمينه (Amino) با عامل اكسيژنه:- Amino-alcohol-phenols, amino-acid-phenols and other amino-compounds with oxygen function 6
29225010ـ ـ ـ فلوكستين هيدروكلرايد5Kg--- Fluoxetine Hydrochloride 8
29225020ـ ـ ـ ترامادول هيدروكلرايد26Kg--- Hydrochloride teramadol8
29225030ـ ـ ـ آلندرونيت سديم26Kg--- Sodium Alendronite8
29225040ـ ـ ـ ماده موثره گلاتیرآمراستات5Kg--- The effective essence of Glatiramer Acetate8
29225050ـ ـ ـ ماده موثره فنیل افرین هیدروکلراید5Kg--- The effective essence Phenylephrine HCl8
29225090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2923املاح و هيدرواكسيدهاي آمونيم چهارتايي؛ لستين‌ها و ساير فسفوآمينوليپيدها، با ساخت شيميايي مشخص يا غيرمشخص.Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined. 4
292310ـ كولين و املاح آن:- Choline and its salts 6
29231010ـ ـ ـ كولين كلرايد 75 درصد مايع5--- Chloride choline (%75) liquid 8
29231020ـ ـ ـ كولين كلرايد 60 درصد پودر5--- Chloride choline (%60) powder8
29231090ـ ـ ـ ساير5--- Other8
292320ـ لستين‌ها و ساير فسفو آمينو ليپيدها:- Lecithins and other6
phosphoaminolipids 0
29232010ـ ـ ـ لستين‌ها15Kg--- Lecithins8
29232090ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
29233000ـ تترا اتیل آمونیوم پرفلورو اکتان سولفونات5Kg- Tetraethylammonium perfluorooctane8
sulphonate0
29234000ـ‌ دی­دسیل دی متیل آمونیوم پرفلورو اکتان5Kg-Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulphonate8
سولفونات0
29239000ـ ساير5Kg- Other 8
2924تركيبات‌داراي‌عامل‌كربوكسي‌آميد؛ تركيبات داراي عامل آميد اسيد كربنيك.Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid. 4
ـ آميدهاي غيرحلقوي (همچنين كاربامات‌هاي- Acyclic amides (including acyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof: 0
غيرحلقوي)‌و مشتقات آنها، املاح مربوطه:0
29241100ـ ـ مپروبامات (INN)5Kg-- Meprobamate (INN) 8
29241200ـ ـ‌ فلوئور و استاميد (ISO) ، مونوكروتوفوس (ISO) و فسفاميدون (ISO)5Kg-- Acetamidfluor (ISO) momachruophous (ISO) and phosphamidone (ISO)8
29241900ـ ـ‌ ساير5Kg-- Other 8
ـ آميدهاي (ازجمله كاربامات‌هاي) حلقوي و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:- Cyclic amides (including cyclic carbamates) and their derivatives; salts thereof: 0
29242100ـ ـ اورئين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات5Kg-- Ureines and their derivatives; salts thereof 8
29242300ـ ـ اسيد 2 ـ استاميد و بنزوئيك (اسيد – N استيل آن ترانيليك) و املاح آن5Kg-- 2-Acetamidobenzoic acid (N-acetylanthranilic acid) and its salts 8
29242400ـ ـ آتينامات (INN) 5Kg-- Ethinamate (INN) 8
29242500ـ ـ آلا کلر (ISO)5Kg-- Alachlor (ISO)8
292429ـ ـ ساير:-- Other 6
29242910ـ ـ ـ آتنولول26Kg--- Atenolol 8
29242920ـ ـ ـ ليدوكائين پايه26Kg--- Lidocaine (base)8
29242930ـ ـ ـ ليدوكائين هيدروكلرايد26Kg--- Lidocaine (hydrochloride)8
29242940ـ ـ ـ استامينوفن پودر ساده و يا پودر دي‌سي (DC)26Kg--- Acetaminophen (powder) Simple os D.C.8
29242950ـ ـ ـ متوكاربامول 26Kg--- Meto Carbamole8
29242960ـ ـ ـ ماده موثره ریواستیگمین هیدروژن تارتارات5Kg--- The effective essence Rivastigmine Hydrogen Tartrate8
29242990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2925تركيبات داراي عامل كروبكسي ايميد ( از جمله ساكارين و املاح آن) يا تركيبات داراي عامل ايمين:Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and imine-function compounds. 4
ـ ايميدها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:- Imides and their derivatives; salts thereof: 0
29251100ـ ـ ساكارين و املاح آن5Kg-- Saccharin and its salts 8
29251200ـ ـ‌گلوت اتيميد (INN)5Kg-- Glutethimide (INN) 8
29251900ـ ـ ساير5Kg-- Other 8
ـ ايمين‌ها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه:- Imines and their derivatives; salts thereof :0
29252100ـ ـ كلرودي‌مفورم (ISO)5Kg-- Chlordimeform (ISO)8
29252900ـ ـ ساير:-- Other8
29252910ـ ـ ـ متفورمين26Kg--- Menformine8
29252990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2926تركيبات داراي عامل نيتريل.Nitrile-function compounds. 4
29261000ـ اكريلونيتريل5Kg- Acrylonitrile 8
29262000ـ 1 – سيانوگوآنيدين (دي سيان دي آميد)5Kg- 1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) 8
29263000ـ فن پروپوركس (INN) و املاح آن؛ متادون (INN) واسطه ( 4 - سيانو ـ 2 ـ دي متيل آمينو – 4 ، 4 - دي فنيل بوتان5Kg- Fenproporex (INN) and its salts; methadone (INN) intermediate (4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane) 8
29264000ـ آلفا- فنیل استو استو نیتریل 5Kg- Alpha - phenylacetoacetonitrile8
29269000ـ‌ ساير 5Kg- Other 8
29270000تركيبات دي آزوئيك يا آزوكسيك.5KgDiazo-, azo- or azoxy-compounds. 8
292800مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين.Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine. 6
29280010--- ماده موثره فلووکسامین مالئات5Kg--- The effective essence Fluvoxamine Maleate8
29280090--- سایر5Kg--- Other8
2929تركيبات داراي ديگر عوامل ازوته.Compounds with other nitrogen function. 4
292910ـ ايزوسيانات‌ها:- Isocyanates 6
29291010--- تولوئن دی سیانات­ها (TDI)10Kg--- toluen di-isocyanates8
29291090--- سایر5Kg--- Other8
29299000ـ ساير5Kg- Other 8
دهمX0
تركيبات آلي ـ غيرآلي، تركيبات هتروسيكليك، اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها، و سولفوناميدهاORGANO - INORGANIC COMPOUNDS, HETEROCYCLIC COMPOUNDS, NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, AND SULPHONAMIDES 0
2930تركيبات آلي ـ گوگردي.Organo-sulphur compounds. 4
29302000ـ تيوكاربامات‌ها و دي تيو كاربامات‌ها5Kg- Thiocarbamates and dithiocarbamates 8
29303000ـ مونو، دي ـ ياتتراسولفورهاي تيوروم5Kg- Thiuram mono-, di-or tetrasulphides 8
29304000ـ متيونين5Kg- Methionine8
29306000ـ 2-( N و N - دی اتیل آمینو) اتان اتیول5Kg-2-(N,N-Diethylamino) ethanethiol8
293070ـ بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید (تیودی­گلیکول INN ):- Bis (2-hydroxyethyl) sulfide6
(thiodiglycol (INN)):0
29307010--- بیس (2- هیدروکسی) سولفید5Kg--- Bis(2-hydroxyethyl) sulfide8
29307020--- بیس (2- هیدروکسی اتیل) سولفید (تیودی­گلیکول INN )5Kg---Bis (2-hydroxyethyl) sulfide8
(thiodiglycol (INN))0
29308000ـ آلدی کارب ( ISO )، کاپتافول ( ISO ) و متامیدوفوس ( ISO )5Kg- Aldicarb (ISO), captafol (ISO) and8
methamidophos (ISO)0
293090ـ ساير:- Other:6
29309010---2-( N و N - دی متیل آمینو) اتان اتیول5Kg--- 2-(N,N-Dimethylamino) ethanethiol8
29309090--- سایر5Kg--- Other8
2931ساير تركيبات آلي- غير آلي.Other organo-inorganic compounds. 4
29311000ـ تترا متيل سرب و تترا اتيل سرب5Kg- Teramethyl leed and tetraethyl lead8
29312000ـ تركيبات تري بوتيل تين5Kg- Triutyltin compounds8
ـ سایر مشتقات ارگانو- فسفر :- Other organo-phosphorous derivatives:0
29313100-- دی متیل متیل فسفونات5Kg-- Dimethyl methylphosphonate8
29313200-- دی متیل پروپیل فسفونات5Kg-- Dimethyl propylphosphonate8
29313300-- دی اتیل اتیل فسفونات5Kg-- Diethyl ethylphosphonate8
29313400-- سدیم 3- (تری هیدرو کسی سیلیل) پروپیل متیل فسفونات5Kg-- Sodium 3-(trihydroxy silyl) propyl methylphosphonate8
29313500-- 2 و 4 و 6- تری پروپیل- 1 و3و5 و2و4و6- تری اکساتری فسفینان 2و4 و6- تری اکسید5Kg-- 2,4,6- Tripropyl-1,3,5,2,4,6-8
trioxatriphosphinan 2,4,6 - trioxide0
29313600-- (5-اتیل-2- متیل-2-اکسیدو-1و3 و2 – دی اکسافسفینان -5- ایل) متیل متیل متیل فسفونات5Kg-- (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-8
dioxaphosphinan-5-yl) methyl methyl0
methylphosphonate0
29313700-- بیس [5- اتیل-2- متیل -2- اکسیدو-1و3و2- دی اکسافسفینان -5- ایل ) متیل ] متیل فسفونات5Kg-- Bis ] (5-Ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl) methyl[ 8
methyl phosphonate0
293138-     -- نمک متیل فسفونیک اسید و (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1) :-- Salt of Methylphosphonic acide and (aminoiminomethyl) urea(1:1):6
29313810-     --- متیل فسفونیک اسید با (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)5Kg--- Mixture:Methyl phosphonic acide with(Aminoimino methyl) urea(1:1)8
29313820-     --- نمک متیل فسفونیک اسید و (آمینو ایمینو متیل) اوره (1:1)5Kg--- Salt of Methylphosphonic acide and (aminoiminomethyl) urea(1:1)8
293139-- سایر:-- Other:6
29313910--- o - (3-کلروپروپیل) o - [4-نتیرو-3- (تری فلورومتیل) فنیل) فنیل] متیل فسفونوتیونات5Kg--- O- (3-chloropropyl)o-]4-nitro-3-(trifluoromethyl) phenyl[methylphosphonothionate8
29313915--- 9،3- دی متیل- 10،8،4،2 تتراکسا- 9،3- دی فسفااسپیرو [5،5 ] اندکان 3،9- دی اکسید5Kg--- 3,9-Dimerthyl-2,4,8,10- tetraoxa-3,9-diphosphaspiro ]5.5[undecane3,9-dioxide8
29313920--- پروپیل فسفونیک دی کلراید5Kg--- Propylphosphonic dichloride8
29313925--- متیل فسفونیک دی کلراید5Kg--- Methyl phosphonic dichloride8
29313930--- دی فنیل متیل فسفونات5Kg---Diphenylmethylphosphonic 8
29313935--- متیل فسفونیک اسید5Kg--- Methyl phosphonic acide8
29313940--- محصول واکنش متیل فسفونیک اسید و 2،1 – اتان دی آمید5Kg--- p roduct from the reaction of phosphonic acide and 1,2 ethanediamine8
29313990--- سایر5Kg--- Other8
293190ـ ساير- Other6
29319055--- اتیدرونیت دی سدیم5Kg--- Etidronate Di-sodium8
29319090--- سایر5Kg--- Other8
2932تركيبات هتروسيكليك كه فقط داراي هترواتم (اتم‌هاي)‌اكسيژن هستند.Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only. 4
ـ تركيباتي كه ساختار آنها داراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده)، متراكم نشده باشد:- Compounds containing an unfused furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure: 0
29321100ـ ـ تترا هيدروفوران5Kg-- Tetrahydrofuran 8
29321200ـ ـ 2 ـ فورآلدئيد (فورفورآل)5Kg-- 2-Furaldehyde (furfuraldehyde)8
29321300ـ ـ الكل فورفوريليك و الكل تترا هيدروفورفوريليك5Kg-- Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol 8
29321400ـ ـ سوکرالوز 5Kg-- Sucralose8
293219ـ ـ ساير-- Other 6
29321910--- ماده موثره رانیتیدین هیدروکلراید5Kg--- The effective essence Ranitidine Hcl8
29321990--- سایر5Kg--- Other8
29322000ـ لاكتون‌ها5Kg- Lactones: 8
ـ ساير:- Other: 0
29329100ـ ـ ايزوسافرول5Kg-- Isosafrole8
29329200ـ ـ 1 ـ ( 1 ، 3 ـ بنزودي‌اكسول ـ 5 ـ ايل)پروپان ـ 2 ـ اون5Kg-- 1- (1,3-Benzodioxol-5-yl) propan-2-one 8
29329300ـ ـ پي پرونال5Kg-- Piperonal 8
29329400ـ ـ‌ سافرول5Kg-- Safrole 8
29329500ـ ـ تترا هيدروكانابينول‌ها (جملگي ايزومر)5Kg-- Tetrahydrocannabinols (all isomers)8
293299ـ ـ ساير:-- Other 6
29329910ـ ـ ـ ايزوسوربايددي نيترات5Kg--- Isosorbide dinitrate 8
29329920ـ ـ ـ آميودارون10Kg--- Amiodarone (HCL)8
29329990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
2933تركيبات هتروسيكليك، كه منحصراً داراي هترو اتم (اتم‌هاي) ازت هستند.Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only. 4
ـ تركيباتي كه ساختار آنها داراي يك حلقه پيرو ازول (حتي هيدروژنه شده) متراكم نشده باشد:- Compounds containing an unfused pyrazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure: 0
29331100ـ ـ فنازون (انتي پيرين) و مشتقات آن5Kg-- Phenazone (antipyrin) and its derivatives 8
293319ـ ـ ساير:-- Other: 6
29331910ـ ـ ـ دفراسیروکس5Kg--- defraciroxs8
29331990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ تركيباتي كه ساختار آنها داراي يك حلقه ايميدازول (حتي هيدروژنه شده) متراكم نشده باشد:- Compounds containing an unfused imidazole ring (whether or not hydrogenated) in the structure: 0
29332100ـ ـ هيدآنتوئين و مشتقات آن5Kg-- Hydantoin and its derivatives 8
293329ـ ـ ساير:-- Other: 6
29332910ـ ـ ـ امپرازول20Kg--- Omeprazole 8
29332920--- مترونيدازول 15Kg--- Metronidazole8
29332930--- پنتوپرازول سدیم5Kg--- sodium pentaprazole 8
29332940--- ماده موثره اندانسترون هیدروکلراید5Kg---The effective essenceondansetrone HCl8
29332950--- ماده موثره زولدرونیک اسید5Kg---The effective essence zoledronic Acid8
29332960--- فکسو فنادین هیدروکلراید5Kg---Fexofenadine HCl8
29332990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other 8
ـ تركيباتي كه ساختار آنها داراي يك حلقه پيريدن (حتي هيدروژنه شده) متراكم نشده باشد:- Compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure: 0
29333100ـ ـ پيريدن و املاح آن5Kg-- Pyridine and its salts 8
29333200ـ ـ پي‌پيريدين و املاح آن5Kg-- Piperidine and its salts 8
29333300ـ ـ آلفن تانيل (INN) ، آنيل اريدين (INN) ، بزيتراميد (INN) ، برومازپام (INN) ، دي فنواكسين (INN) ، دي‌فنواكسيلات (INN) ، دي پي‌پانون (INN) ، فنتانيل (INN) ، ستوبميدون (INN) ، متيل فنيدات (INN) ، پنتازوسين (INN) ، پتيدين (INN) ، پتيدين (INN) ، واسطه A ، فن‌سي كليدين (PCP)(INN) ، فنوپريدين (INN) ، پي‌پرادرول (INN) ، پي‌ري‌تراميد (INN) ، پروپي‌رام (INN) و تريميريدين (INN) ؛ املاح اين محصولات 5Kg-- Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN), bromazepam (INN), difenoxin (INN), diphenoxylate (INN), dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN), methylphenidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN), pethidine (INN) intermediate A, phencyclidine (INN) (PCP), phenoperidine (INN), pipradrol (INN), piritramide (INN), propiram (INN) and trimeperidine (INN); salts thereof 8
293339ـ ـ ساير:-- Other 6
29333910ـ ـ ـ بيزاكوديل 26Kg--- Bisacodyle8
29333930ـ ـ ـ 3- کوینوکلیدینول5Kg---3-Quino clidinol8
29333940ـ ـ ـ R - (-)-3- کوینوکلیدینول5Kg---R-(-)-3-Quinoclidinol8
29333950ـ ـ ـ ماده موثره سیپروهپتادین هیدروکلراید5Kg--- The effective essence cyproheptadine HCl8
29333960ـ ـ ـ ماده موثره رمی فنتالین هیدروکلراید5Kg--- The effective essence remifentanil HCl8
29333970ـ ـ ـ آملوديپين26Kg--- Amlodipine8
29333975ـ ـ ـ ماده موثره كلرفنير آمين مالئات10Kg--- The effective essence c hlorpheniramine maleate8
29333980ـ ـ ـ ماده موثره دفریپرون5Kg--- The effective essence of defriprone8
29333990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ تركيبات داراي ساختار حلقه‌هاي كيتولئين يا ايزو كيتولئين (هيدروژنه شده يا نشده) كه بيشتر متراكم نشده باشد:- Compounds containing in the structure a quinoline or isoquinoline ring-system (whether or not hydrogenated), not further fused: 0
29334100ـ ـ لورفانول (INN) و املاح آن5Kg-- Levorphanol (INN) and its salts 8
293349ـ ـ ساير :-- Other: 6
29334910--- مونته لوکاست10Kg--- motelokast8
29334920ـ ـ ـ ماده موثره دکسترومتورفان5Kg--- The effective essence8
dextromethorphan0
29334990--- سایر 5Kg--- Other8
- تركيبات داراي ساختار يك حلقه پيريميدين (هيدروژنه شده يا نشده) يا حلقه پي‌پرآزين:- Compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure: 0
29335200ـ ـ‌ مالونيل اوره (اسيد باربي توريك) و املاح آن:5Kg-- Malonylurea (barbituric acid) and its salts 8
29335300ـ ـ آلو باربيتال (INN) ، آموباربيتال (INN) ، باربي‌تال (INN) ، بوتال بي‌تال (INN) ، بوتوباربيتال، سيكلو باربي‌تال (INN) ، متيل فنوباربيتال (INN) ، پنتو باربيتال (INN) ، فنوباربيتال (INN) ، سكبوتاباربيتال (INN) ، سكوباربيتال (INN) و وينيل بيتال (INN) ؛ املاح اين محصولات5Kg-- Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyclobarbital (INN), methylphenobarbital (INN), pentobarbital (INN), phenobarbital (INN), secbutabarbital (INN), secobarbital (INN) and vinylbital (INN); salts thereof 8
29335400ـ ـ ساير مشتقات مالونيل اوره (اسيد بار بيت اوريك)؛ املاح اين محصولات5Kg-- Other derivatives of malonylurea (barbituric acid); salts thereof 8
29335500ـ ـ لوپرازولام (INN) ، مكلوكوآلون (INN) ، متاكوآلون (INN) و زي‌پيرول (INN) ، املاح اين محصولات 5Kg-- Loprazolam (INN), mecloqualone (INN), methaqualone (INN) and zipeprol (INN); salts thereof 8
293359ـ ـ ساير:-- Other: 6
29335910ـ ـ ـ سيپروفلوكساسين هيدروكلرايد26Kg--- Cipro floxacine (H.C.L.)8
29335915ـ ـ ـ پودر ساده تري‌متوپريم10Kg--- Trimethoperim (simple powder)8
29335920ـ ـ ـ پودر ميكرونايزتري متوپريم10Kg--- Trimethoperim (micronized)8
29335925ـ ـ ـ آزاتيوپورين 20Kg--- Azathioprine8
29335930ـ ـ ـ آلوپورينول10Kg--- Allopurinol8
29335935ـ ـ ـ نيكلوزامايد پيپرازين26Kg--- Niclosomide Pyprazyn8
29335940ـ ـ ـ آسيكلووير26Kg--- Acyclovier8
29335950ـ ـ ـ ماده موثره سیتریزین هیدروکلراید5Kg--- The effective essence cetirizine HCl8
29335965ـ ـ ـ ماده موثره سیتاگلیپتین مونوهیدرات5Kg--- The effective essence Sitagliptin Phosphate Monohydrate8
29335990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ تركيباتي كه ساختار آنها داراي يك حلقه تري‌آزين (هيدروژنه شده يا نشده) متراكم نشده باشد:- Compounds containing an unfused triazine ring (whether or not hydrogenated) in the structure: 0
29336100ـ ـ ملامين5Kg--Melamin8
293369ـ ـ ساير:-- Other 6
29336910ـ ـ ـ هگزامين (هگزامتيلن تترامين)10Kg--- Hexamine hexamethylenetetramine8
29336920ـ ـ ـ لاموتريژين20Kg--- Lamotrigine8
29336990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ لاكتام‌ها:- Lactams: 0
29337100ـ ـ 6 ـ هگزان لاكتام (اپسيلون ـ كاپرولاكتام):5Kg-- 6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) 8
29337200ـ ـ كلوبازام (INN) و متي پريلون (INN)5Kg-- Clobazam (INN) and methyprylon (INN) 8
293379ـ ـ ساير لاكتام‌ها-- Other lactams 6
29337910ـ ـ ـ ماده موثره آریپیپرازول5Kg--- The effective essence Aripiprazole8
29337990ـ ـ ـ ساير5Kg--- Other8
ـ ساير:- Other: 0
29339100ـ ـ آل پرازولام (INN) ، كامازپام (INN) ، كلرديازپوكسيد (INN) ، كلونازپام (INN) ، كلرازپات، دلورازپام (INN) ، ديازپام (INN) ، ‌استازولام (INN) ، لوفلازپات اتيل (INN) ، فلوديازپام (INN) ، فلونيترازپام (INN) ، فلورازپام (INN) ، هالازپام (INN) ، لورازپام (INN) ، لورمتازپام (INN) ، مازين دول (INN) ، مدازپام (INN) ، ميدازولام (INN) ، نيمتازپام (INN) ، نيترازپام (INN) ، نوردازپام (INN) ، اوگزازپام (INN) ، پي‌نازپام (INN) ، پرازپام (INN) ، پي رووالرون (INN) ، تمازپام (INN) ، تترازپام (INN) ، و تريازولام (INN) ؛ املاح اين محصولات 5Kg-- Alprazolam (INN), camazepam (INN), chlordiazepoxide (INN), clonazepam (INN), clorazepate, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), ethyl loflazepate (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovalerone (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) and triazolam (INN); salts thereof 8
29339200ـ ـ آزینفوس- متیل ( ISO )5Kg-- Azinphon-methyl (ISO)8
293399ـ ـ ساير:-- Other 6
29339910ـ ـ ـ مبندازول5Kg--- Mebendazole8
29339920ـ ـ ـ كاربامازپين26Kg--- Carbamazepine8
29339930ـ ـ ـ كاپتوپريل10Kg--- Captopril8
29339940ـ ـ ـ ايندومتاسين10Kg--- Indometacin8
29339950ـ ـ ـ كلومي پرامين5Kg--- Clomipramine8
29339960ـ ـ ـ انالاپريل5Kg--- Analaprile8
29339990ـ ـ ـ ساير:--- Other8
29339991ـ ـ ـ ـ لوزارتان پتاسيم20Kg---- Potassium lozartan8
29339992ـ ـ ـ ـ آنالاپريل مالئات 20Kg---- Enalapril malsas8
29339993ـ ـ ـ ـ لوراتادين26Kg---- Loratadine8
29339994ـ ـ ـ ـ سلكوكسايب26Kg---- Siclokcybe8
29339995ـ ـ ـ ـ کارودیلول5Kg---- Carvedilol8
29339996ـ ـ ـ ـ فلوکونازول5Kg---- Fluconazole8
29339999ـ ـ ـ ـ ساير