ارزش پایه کالاهای وارداتی + دانلود

قابل توجه واردكنندگان كالا
بمنظور شفاف سازي، كاهش اختلافات ، اطلاع واردكنندگان كالا از ارزش هاي گمركي پايه و در اجراي استاندارد ۵ ـ ۹ كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو درمورد ساده و هماهنگ سازي تشريفات گمركي (مصوب 1389 مجلس شوراي اسلامي) و تسهيل امور ، ارزش هاي گمركي پايه جهت اطلاع اعلام مي گردد.
نكات ذيل جهت بهره برداري از فايل پيوست به آگاهي مي رسد:
1- ارزشهاي ثبت شده ذيل با كد 24 (بنام دفتر بررسي و تعيين ارزش ) بعنوان ارزشهاي گمركي پايه در جهت حمايت از توليد داخلي و بر مبناي اطلاعات و منابع موجود تعيين و ثبت گرديده است و با توجه به نوع ، كيفيت و كشور سازنده بوده و اولويت اجرا و استناد را با رعايت مواد 14 و 15 قانون امورگمركي در گمركات اجرايي خواهند داشت .
2- ارزشهاي گمركي پايه بر اساس تاريخ ثبت / كوتاژ قابل استناد و بهره برداري است لذا در صورت وجود دو يا چند ارزش جهت يك كالا آخرين ارزش ثبت شده (نزديك ترين تاريخ به زمان فعلي ) ملاك عمل مي باشد.
3- مسئوليت پايش و به روز رساني ارزشهاي گمركي پايه بعهده دفتر بررسي و تعيين ارزش خواهد بود و اين ارزش ها بطور ماهيانه به روز رساني خواهد شد.
4- ضمناً توليدكنندگان و واردكنندگان هرگونه نظري در مورد ارزش هاي اعلامي دارند ، مي توانند دلايل و مستندات را از طريق پست الكترونيك ( g.d.v.t@irica.org) به دفتر بررسي و تعيين ارزش اعلام تا مورد بررسي قرار گيرد و در اجراي ماد ه 20 آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي واردكنندگان در صورت درخواست كتبي مي‌توانند توسط گمرك در جريان چگونگي تعيين ارزش كالاهاي وارداتي خود قرار گيرند.

excel icon

ارزش هاي گمرکي پايه-13930310

excel icon

ارزش پایه کالاهای وارداتی 1393.06.17

 excel iconارزش پایه کالاهای وارداتی 1394.04.31