ممنوعيت توليد٬ واردات٬ خرید و به کارگيری دستگاههای یونيزاسيون

شماره : 41841/ت50223ه تاریخ 1394/4/4

تصویب نامه در خصوص ممنوعيت توليد٬ واردات٬ خرید و به کارگيری دستگاههای یونيزاسيون برای باران زایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقيقاتی
وزارت نيرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان حفاظت محيط زیست
سازمان انرژی اتمی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایران
هيأت وزیران در جلسه 1394.3.31 به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
توليد٬ واردات٬ خرید و بهکارگيری دستگاههای یونيزاسيون برای بارانزایی و کاهش گرد و غبار به جز در امور تحقيقاتی٬ بدون مجوز کميسيون
علمی٬ تحقيقاتی و فناوری هيأت دولت ممنوع است.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری