تعرفه واردات خودرو | شماره تعرفه | حقوق گمرکی | سود بازرگانی

مطالب ذیل مربوط به یادداشتهای فصل ۸۷ می باشد که در خصوص تعرفه واردات خودرو توضیح داده است :

خودروهای سواری از لحاظ تعرفه بندی به دو بخش تقسیم می شوند.

۱-      بخش اول : خودروهای با حجم موتور تا ۲۰۰۰ سی سی و کمتر ( بنزینی)

این خودروها مشمول ۴۰ درصد حقوق ورودی و ۸ درصد ارزش افزوده هستند .

۲- بخش دوم  خوروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی ( بنزینی )

این خودروها مشمول ۵۵% حقوق ورودی و ۸ درصد ارزش افزوده می باشد.

۳-      بخش سوم : خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۱ سی سی و بیشتر ( بنزینی)

مشمول ۷۵ % حقوق ورودی و ۸ درصد ارزش افزوده

قسمت دوم : خودروهای گازوئیلی ( دیزلی)

۱- بخش اول : خودروهایی با حجم موتور لغایت ۲۵۰۰ سی سی متر مکعب 

این خودروها مشمول ۳۲% حقوق ورودی و ۸ درصد ارزش افزوده

۲- بخش دوم : خودروهایی با حجم موتور ۲۵۰۱ سی سی و بیشتر

این خودروها مشول ۵۵ درصد ارزش افزوده و ۸ درصد ارزش افزوده می باشند.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
8703اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 8702 می شوند) ، همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars).مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی خودروی سواری با حجم سیلندر بیش از 2500 سی سی معادل 75 درصد تعیین می گرددMotor cars and other motor vehicles
principally designed for the transport
of persons (other than those of
heading 87.02), including station
wagons and racing cars.
87031000- وسایل نقلیه ای که مخصوصاً برای حرکت روی برف طراحی شده اند؛ وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند408- Vehicles specially designed for
travelling on snow; golf cars and similar
vehicles
- سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز
تناوبی جرقه ای احتراقی:
- Other vehicles, with spark-ignition
internal combustion reciprocating piston
engine:
87032100- - با حجم سیلندر تا 1000 سی سی408- - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
870322- - با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سی سی اما از 1500 سی سی بیشتر نباشد
87032210- - - آمبولانس328
87032220- - - از نوع هیبریدی48
87032290- - - سایر408- - Of a cylinder capacity exceeding
1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
870323- با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 3000 سی سی بیشتر نباشد
- - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی تا 2500 سی سی
87032311- - - - آمبولانس328- - Of a cylinder capacity exceeding
1,500 cc but not exceeding 3,000 cc
87032312- - - - از نوع هیبریدی48- - Of a cylinder capacity exceeding 2,400 cc but not exceeding 3000 cc
87032319- - - - سایر408- Other vehicles, with compressionignition
internal combustion piston
engine (diesel or semi-diesel):
- - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی و کمتر از 3000 سی سی
87032321- - - - آمبولانس328
87032322- - - - هیبریدی48
87032329- - - - سایر758
870324- - با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سی سی - - Of a cylinder capacity not exceeding
1,500 cc
87032410- - - آمبولانس328- - Of a cylinder capacity exceeding
1,500 cc but not exceeding 2,500 cc
87032420- - - از نوع هیبریدی48- - Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc
87032490- - - سایر758
- سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز
تراکمی - احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل)
870331- - با حجم سیلندری که از 1500 سی سی بیشتر نباشد
87033110- - - آمبولانس328
87033120- - - از نوع هیبریدی 48
87033190- - - سایر328
870332- - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد
87033210- - - آمبولانس328
87033220- - - از نوع هیبریدی48
87033290- - - سایر328
870333- - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی
87033310- - - آمبولانس328
87033320- - - از نوع هیبریدی48
87033390- - - سایر558
870390- سایر
87039010- - - آمبولانس328
87039020- - - وسایل نقلیه دارای موتور الکتریکی48
87039090- - - سایر558