لیست شرکت های حمل و نقل بین المللی در پرونده های متشکله در مراجع ذیصلاح

بخشنامه گمرک ایران در خصوص فهرست طبقه بندی شرکت های حمل و نقل بین المللی در راستای پرونده های متشکله در مراجع ذیصلاح(مرداد و شهریور ماه ۹۳)

شماره: ۸۳۲۱۹/۹۳/۷۵۸/۲۲/۵۵/۲۳۱                                  تاریخ: ۱۲/۰۵/۱۳۹۳

 با سلام و احترام – در اجرای ماده ۱۰ قانون امور گمرکی و مواد ۱۰۹، تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و اختیارات حاصله از بند ۳-۵ کنوانسون تجدید نظر شده کیوتو و پیرو بخشنامه شماره ۱۳۳۱۷۳/۷۵۸/۲۲/۵۵/۱۳۳ مورخ ۱۰/۷/۹۲ و نیز به استناد مفاد بخشنامه شماره ۵۰۸۱۸/۸۰۶/۱۵/۸۳ مورخ ۱۱/۳/۹۰ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وقت مبنی بر پذیرش ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی و به استناد گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم ارائه تسهیلات به شرکت های مختلف، جهت انجام تشریفات ترانزیت محمولات شرکت های حمل و نقل بین المللی که دارای ردیف مرزی بلاتکلیف و یا پرونده تخلف ترانزیتی در مراجع قضایی می باشند، به شرح ذیل اقدام شود:

الف)با توجه به اینکه برخی از شرکت های مذکور ردیف های مرزی را تعیین تکلیف و یا با تودیع تضمین های لازم، پیگیر پرونده های متشکله خود می باشند، لذا فهرست شرکت های مربوطه در دو بخش جهت آگاهی و ابلاغ به واحد ذیربط اعلام می گردد.شایان ذکر است چنانچه شرکت حمل و نقل بین المللی در آن گمرک دارای تخلف، اعم از پرونده قضایی و یا ردیف بلاتکلیف سنواتی بوده و نام آنان در این فهرست اعلام نگردیده مقتضی است، به قید فوریت مراتب را به همراه مستندات به این دفتر اعلام تا تصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ گردد.

ب)فهرست شرکت های حمل و نقل بین المللی که بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مجاز به فعالیت در امر ترانزیت و کارنه تیر نمی باشند (موضوع نامه ۱۰۳۵۶۱/۹۲ مورخ ۲/۶/۹۲ در سامانه فعالیت شرکت های حمل و نقل به آدرس اینترنتی و اینترانتی http:\\transport.irica.gov.ir و یا http:\\81.12.59.145 قابل دسترسی بوده و نام آنها به صورت غیر فعال یا معلق درج شده است.گمرکات باید قبل از پذیرش اظهارنامه نام شرکت را در سیستم مذکور بررسی و در صورت مجاز به فعالیت بودن، با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند.

ج)در اجرای بخشنامه شماره ۵۳۷۱۰/۲۱/۷۲۶/۹۰۴/۵۵/۵۹ مورخ ۲۶/۳/۹۲ دفتر نظارت بر ترانزیت، ضروری است گمرکات مبدأ و مقصد نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف ردیف های مرزی خالی و تسویه نشده در اسرع وقت اقدام و نتیجه را به این دفتر اعلام نمایند.

د)این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل های قبلی بوده و از تاریخ ۱/۳/۹۳ لغایت پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ معتبر می باشد.بدیهی است تا صدور بخشنامه جدید مفاد این بخشنامه نیز کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.

۱-فهرست شرکت هایی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت آنها منوط به اخذ حقوق ورودی به علاوه سه برابر ارزش کالا به صورت ضمانت نامه بانکی با سپرده نقدی می باشد.ضمناً هرگونه فعالیت این شرکت ها (اعم از کریری و کارنه تیر) با هماهنگی این دفتر مجاز می باشد.

الف آرین ترابر-آهو پاراه-ابر ترابر طوس- ایران هجرت-ایمان بار-امتداد زنجیره پایدار-اختر بار تبریز-ایستاتیس رانان
ب بار فرابری گسیل-بردبار ترابر-باغ ابریشم اصفهان
پ پیشگامان جاده دریا-پارسیان پیک-پیشرو ترابر-توناس
ت تهران کاروان-تریوه-تندرو بار-تش آوا
ج جاده ابریشم خلیج فارس-جهان مهر ترابر-جاده رانان مرند-جامع کاروان-جهان کارگو(گذر دیلم سابق)
ح حاوی بار تهران
د دنیاران طوس
ر ره گستر خراسان-راهداران تهران-راهیان طور-رهبار-رهپاد عصر جدید-راه پیشه طوس
ز زورق دریا
س سریران ترابر-سهند ترابر
ش شایسته سیر
ط طلایه داران میر سعید
ف فارسان ترابر
ک کران متحد
گ گذر دیلم(جهان کارگو)-گسیل ترابر
م میثاق ظفر تبریز-ماد ترابر ایرانیان
ن نگار ترابر زرین
و والا راه ترابر-واگن کار
ه هادیان ترابر شرق
ی یارمند ترابر

۲-شرکت های حمل و نقل بین المللی که پذیرش اظهارنامه ترانزیت صرفاً با رعایت بخشنامه شماره ۵۰۸۱۸/۸۰۶/۱۵/۸۳ مورخ ۱۱/۳/۹۰ معاونت اداری مالی (ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی معادل حقوق ورودی کالا) امکان پذیر می باشد.

الف اوشن واید-ایران اروپا-آریان پویا-آزاد بار آرمان-آسا-الماس بران شرق-اتحاد نیکو بندر-امید بار بندر-ایران کانتینر-اسرع ترابر-آبرون بار-آریا ترابر ایرانیان-ایران ویچ-افشان ترابر با ناوا
ب باربان پارس-باریاب-بزرگ امید-باررسان-بارجو-بهفرد ترابر-بنادر کشتیرانی هرمزگان-بیداران شب-بتابار بین الملل-بی تا ترابر
پ پاریز بار-پرتو گذر بندر-پگاه بار خوزستان-پرشیا رعد-پرتو ترابر-پاسارگاد-پاک رهپویان-پیک راهیان خراسان-پروا ترابر ماکو-پیلپاراه-پرندکالای تهران-پرشیا راد
ت ترناس-تندر تیر-تیر گستر-تاید واتر خاورمیانه-تابان ترابر-توسعه ریحان-تهران تیر-تهران- توسن کالا
ج جمهوری اسلامی-جواهر نگار طوس
چ چاوش جام
خ خدمات دریایی و کشتیرانی-خدمات بار فرابری گسیل-خط آبی شرق
د دنبال راه-دلتا ترابر-دالاهو ترابر شایان(انوشه سپهر سابق)-دریای متحد-درفش راه
ر راه دور-رابط- راه طولانی-راهگان ترابر-رامون راه
ز زرین رکاب-زمرد
س سندباد تیر-سفیر پیشرو آرمان-سازمان تعاون صنعت نفت-سارا بار- سبز آرنگ مهر-ساربان گستر سبلان-سعادت بندر
ش شباهنگ ترابر-شقایق ترابر پیروز-شکیبا شبدیز(مینا ترابر قدیم)-شهریار
ط طلایه داران غدیر زنگان
ع عرشیا بار
ف فخر پویا-فرنوش ترابر-فاخر ترابر تبریز
ک کویر رانان طوس-کولاک راه اندیشه- کشتیرانی دریای خزر-کشتیرانی والفجر-کوله بار
گ گلریز
م ماهور ترابر-مارال ترابر پیشرو-ماد ترابر-مهندسی تأسیسات ایران-متین رو
ن نیرا- نوند
و والا راه تهران-وزین ترابر
ه هادی بازرگان-همدان تیر-هلمند ترابر-هژیر راه
ی یگان ترابر

*لازم به ذکر است بر اساس تصمیمات اخذ شده در صورتجلسه مورخه ۹/۷/۹۲ دفتر نظارت بر ترانزیت و با توجه به ارائه اسناد مثبته از سوی شرکت و یا پرداخت حقوق ورودی (به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی) همچنین تودیع وثیقه و احکام صادره از سوی مراجع محترم قضایی ذیربط، شرکت های حمل و نقل بین المللی ذیل مجاز به استفاده از تسهیلات بن بیمه در انجام تشریفات ترانزیت خواهند بود و موظفند نسبت به تعیین تکلیف نهایی ردیف های مرزی (قضایی) خود اقدام نمایند، لذا مقتضی است به نمایندگان شرکت ابلاغ تا موضوع به شرکت جهت پیگیری اعلام گردد.بدیهی است در خصوص انجام تشریفات ترانزیت کالای مربوط به آن شرکت با اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سپرده نقدی قابل تجدید نظر خواهد بود.

الف آذر دریا بار-آبانراه طوس (راغ ترابر سابق)-آذرپاد خراسان-آرنگ نگین-ارج ترابر نوین-ارس کیهان-آزاد سیر شرق-آذرگون- الیت آریا جم-ارزش بار-افتخار ترابر-آروان تردد-آذر مترو پاسارگاد-آسمان ترابر ایرانیان-آتشپا-آهوپای طوس-آرمین-آتیه
ب بادپا اردبیل-بانی راه طوس- بهران کالا-بهامین ترابر-برید بار-بهار افشان طوس
پ پادینا-پارس گیتا- پایاب بار-پرند ترابر-پژوهش-پرستو ترابر
ت تیر تاش راه-تیز گامان جهان-تیهو ترابر-تابنده-ترابری بین المللی تهران(تی بی تی)-ترابری ایران فن(تراف)-ترنم تبریز-تک سیر
ج جهان سیر ترابر-جهان گردان خراسان-جهان مورا
چ چالاک بار-چکاوک سبز
خ خروش رعد-خاورمیانه-خدمات بار فرابری پارسیان-خزر ترابر
د دریا داران طوس (خادم ترابر شرق سابق)-دریادلان والا- دلیران ترابر طوس
ر روا-راه کمند (نایب ترابر طوس سابق)-راشا ترابر-راهپویان دنیز (سروش بار پگاه سابق)-رعد ایران-رهاد ترابر-راتوک-رهروان آسیا
س سپید کارگو-سپنتا بار پارس-سروش ترابر-سپهر گستر سهند-سیراف پارت-سورنا ترابر شرق-ساحل ترابر طوس-سپهر ران ترابر-سیس ترابر-سهی مشهد-سحر- سورن ترابر-سامان راه پهاوران-سینا ترابر-سه زاد
ش شاهین ترابر ماکو (شاهین ترابر کیوان سابق)-شهاب سهند
ص صحرا ترابر-صبا ترابر راه
ف فرنود ترابر
ق قلعه بار تبریز
ک کاروان ریل ترابر-کاسپین-کاروان بدخشان-کارانه بار-کالچار-کیان ترابر-کاروان کار
گ گسترش
م میلاد-مهدی خرم ترابر (کالا ایپورد سابق)-ملک ترابر
ن نیکان ترابر-نامداران ترابر-نیل آسا ترابر-نوا ترابر-نیک رکاب-نیکو آوران
و وفا راه
ه هویار ترابر-هرمز بار-هودج ترابر
ی یدک رود-یاور پرشیا-یکتا ترابر آسان

علیرضا دشتانی-مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت