معافیت روغن زيتون آماده براي مصرف و روغن هسته انگور از مالیات ارزش افزوده

بسمه تعالي

145604/144861/113/73/348
29/07/1392

به: كليه گمركات ...
باسلام و احترام

به پيوست تصوير نامه شماره 561/260/ص مورخ21/7/1392 معاونت ماليا ت بر ارزش افزوده در خصوص معافيت از پرداخت ماليات و عوارض موضوع بند 4 ماده 12 قانون ماليات و عوارض مربوطه (صرفاً در خصوص ارزش افزوده) روغن زيتون آماده براي مصرف (با بو و بدون بو) و روغن هسته انگور ارسال ميگردد. خواهشمند است دستور فرماييد با رعايت كامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه