لیست کامل گروه کالایی ده + دانلود

آخرین فهرست گروه کالای ده در تاریخ 93/04/10 توسط گمرک طبق لیست اعلامی سازمان توسعه تجارت اعلام شد. این فهرست شامل 1536 قلم کالا است که در گروه دهم قرار می گیرند.

همچنین شما می توانید این لیست را از لینک زیر دانلود کنید.

لینک دانلود download icon

حقوق ورودیIDتعرفهاولویتشرح کالاشرح فصل
811502309100010ـ غذا براي سگ يا گربه، بسته‌بندي شده بـــراي خرده فروشي فرآورده‌ها از انواعي كه براي تغذيه حيوانات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
411582402100010‌ـ سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده) و سيگاريلو، حاوي توتون سيگار برگ (از جمله سيگارهاي برگ نوك بريده)؛ سيگاريلو (Cigarillos) و سيگار، از توتون يا از بدل توتون.
411672501002010ـ ـ‌ ـ براي تغيير شيميايي (جداسازي سديم از كلر) براي تهيه ساير مواد نمك (از جمله نمك آماده براي سر سفره و نمك تقليب‌شده) و كلرور سديم خالص, حتي به صورت محلول آبكي يا اينكه به آن عوامل ضدتوده شده يا عوامل سيال كننده اضافه شده باشد؛ آب دريا.
411702501009010ـ ـ‌ ـ ساير نمك (از جمله نمك آماده براي سر سفره و نمك تقليب‌شده) و كلرور سديم خالص, حتي به صورت محلول آبكي يا اينكه به آن عوامل ضدتوده شده يا عوامل سيال كننده اضافه شده باشد؛ آب دريا.
1212052514000010سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر؛ به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل. سنگ لوح، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر؛ به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل.
1212072515120010-- فقط بریده شده به وسیله اره یا به نحوی دیگر،به صورت بلوک(BLOCK) یا به ششکل لوح (slabs) مربع یا مستطیل C1213سنگ مرمر، سنگ‌هاي تراورتن، سنگ‌هاي اكوسين و ساير سنگهاي آهكي براي تراش (Monumental) يا ساختمان كه وزن مخصوص ظاهري آنها مساوي 5/2 يا بيشتر باشد، و سنگ رخام (Alabaster)، حتي ناهمواري گرفته شده يا فقط بريده شده، به‌ وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (B
412132517101010ـ ـ‌ ـ قلوه سنگ، ريگ، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق قلوه سنگ، ريگ، سنگهاي خرد شده، از انواعي كه عموماً  براي بتون‌ريزي يا براي سنگ‌ريزي راه‌ها، يا براي راه‌‌آهن يا ساير بالاست‌ها (Ballasts)، به كار مي‌رود، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماكادام مواد مذاب‌معدني، ماكادام جوش و س
612182517410010ـ ـ از مرمر قلوه سنگ، ريگ، سنگهاي خرد شده، از انواعي كه عموماً  براي بتون‌ريزي يا براي سنگ‌ريزي راه‌ها، يا براي راه‌‌آهن يا ساير بالاست‌ها (Ballasts)، به كار مي‌رود، ريگ‌هاي صاف و سنگ‌هاي چخماق، حتي اگر با حرارت عمل آمده باشد؛ ماكادام مواد مذاب‌معدني، ماكادام جوش و س
412342523100010ـ سيمان‌هاي پودرنشده معروف به كلينكر سيمان‌هاي هيدروليك ( پرتلند) (همچنين سيمانهاي پودرنشده معروف به «كلينكر»)‌، حتي رنگ شده
412352523210010ـ ـ سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي سيمان‌هاي هيدروليك ( پرتلند) (همچنين سيمانهاي پودرنشده معروف به «كلينكر»)‌، حتي رنگ شده
412382523901010ـ ـ‌ ـ سيمان كوره بلند سيمان‌هاي هيدروليك ( پرتلند) (همچنين سيمانهاي پودرنشده معروف به «كلينكر»)‌، حتي رنگ شده
412392523902010ـ ـ‌ ـ سيمان پوزولاني (Pozzolanic Cement) سيمان‌هاي هيدروليك ( پرتلند) (همچنين سيمانهاي پودرنشده معروف به «كلينكر»)‌، حتي رنگ شده
413182621100010ـ خاكستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداري‌ها ساير جوش‌ها و خاكسترها، همچنين خاكستر نوعي جلبك دريايي (Kelp)؛ خاكستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداريها.
413192621900010ـ ساير ساير جوش‌ها و خاكسترها، همچنين خاكستر نوعي جلبك دريايي (Kelp)؛ خاكستر و فضولات حاصل از سوزاندن زباله شهرداريها.
413432709000010نفت خام (Petroleum oil) و روغن‌حاصل از مواد معدني قيري، خام. نفت خام (Petroleum oil) و روغن‌حاصل از مواد معدني قيري، خام.
3213462710191010ـ ـ ـ روغن موتور نفت و روغن‌هاي حاصل از مواد معدني قيري، غيرخام؛ فرآورده‌هايي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد،‌كه داراي 70 درصد وزني يا بيشتر نفت يا روغن‌هاي حاصل ازموادمعدني قيري باشد و اين نفت يا روغن‌ها از اجزاء اصلي تشكيل‌دهنده اين فرآورده‌
413832716000010نيروي برق (Electrical energy) (شماره اختياري). نيروي  برق  (Electrical energy)  (شماره اختياري).
415642842101010--- زئولیتسایر املاح اسیدها یا پراکسو اسید های غیر آلی(از جمله آلومینوسیلیکات ها با ساخت شیمیایی مشخص یا غیر مشخص)، باستثنای آزوتورها
815892853001010ـ ـ ـ آب مقطر ساير تركيبات غيرآلي (ازجمله آب مقطر و آب داراي قابليت هدايت (Conductivity) و آب با همان درجه خلوص؛ هواي مايع (از جمله هواي مايع كه گازهاي كمياب آن‌را خارج كرده باشند)؛ هواي متراكم؛ ملغمه‌ها، غير از ملغمه‌هاي فلزات گرانبها.
4021043005102010ـ ـ ـ هندي‌پلاست اوات، گاز، باندها و اشياء همانند (مثلاً ، لوازم زخم‌بندي،  مشمع‌هاي طبي، ضمادها)؛ آغشته‌ يا پوشانده شده با مواد دارويي يا عرضه شده به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي  خرده فروشي براي مقاصد طبي،جراحي، دندانپزشكي يا دامپزشكي.
4021053005103010!ERROR! Cell B128110 does not existNULL
2221083005901010ـ ـ ـ باندهاي ساده، استريل، گاز وازلينه، باندگچي و زيرگچي و باندكشي و لوله‌اي، لنوگاز ساده، رول پنبه‌اي دندانپزشكي ساده و پدچشمي اوات، گاز، باندها و اشياء همانند (مثلاً ، لوازم زخم‌بندي،  مشمع‌هاي طبي، ضمادها)؛ آغشته‌ يا پوشانده شده با مواد دارويي يا عرضه شده به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي  خرده فروشي براي مقاصد طبي،جراحي، دندانپزشكي يا دامپزشكي.
421233006500010ـ كيف و جعبه‌هاي مخصوص دارو براي كمك‌هاي فوري اوليه فرآورده‌ها و اشياء دارويي مذكور‌در يادداشت 4 اين فصل.
2222163209104010ـ ـ ـ رنگ‌ها و پوشش‌هاي ساختماني رنگ‌ها ‍(Paints) و ورني‌ها ( از جمله لعاب‌ها و  لاك‌ها ) بر اساس  پليمرهاي  سنتتيك  يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته از لحاظ شيميايي، ديسپرسه يا حل شده در محيط آبي.
622313213900010ـ ساير رنگ براي نقاشي‌هاي هنري، براي آموزش، براي تابلو، براي تغيير شدت رنگ، براي سرگرمي و رنگ‌هاي مشابه، به شكل قرص، در لوله، در‌كوزه، در بطري، در پياله، يا به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي مشابه.
10022463301901110ـ ـ ـ ـ گلاب استحصالي از گل محمدي روغن‌هاي اسانسي (ترپن‌گرفته‌شده يا گرفته نشده)، همچنين روغن‌هاي اسانسي كنسانتره (Concrete) و روغن‌هاي اسانسي مطلق (Absolute)؛ شبه رزين‌ها (رزينوئيدها)؛ اولئورزين‌هاي‌(رزين‌هاي‌روغني‌Oleoresines) استخراجي؛ محلول غليظ روغن‌هاي اسانسي در چربي‌ها، در روغن‌هاي
10022473301901210ـ ـ ـ ـ ساير عرقيات سنتي روغن‌هاي اسانسي (ترپن‌گرفته‌شده يا گرفته نشده)، همچنين روغن‌هاي اسانسي كنسانتره (Concrete) و روغن‌هاي اسانسي مطلق (Absolute)؛ شبه رزين‌ها (رزينوئيدها)؛ اولئورزين‌هاي‌(رزين‌هاي‌روغني‌Oleoresines) استخراجي؛ محلول غليظ روغن‌هاي اسانسي در چربي‌ها، در روغن‌هاي
1032964905910010ـ ـ ‌به شكل كتاب نقشه‌هاي جغرافيايي از هر نوع، از جمله اطلس، نقشه‌هاي ديواري، نقشه‌هاي توپوگرافي و كره‌هاي جغرافيايي، چاپ‌شده.
5522753307909010ـ ـ ـ ساير فرآورده‌ها براي قبل از اصلاح، حين اصلاح، بعد از اصلاح صورت، بوزداهاي بدن، فرآورده‌ها براي استحمام، فرآورده‌ها براي ستردن مو و ساير فرآورده‌هاي عطرسازي، آرايشي يا پاكيزگي، كه در جايي ديگر گفته نشده يا مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ بوزداهاي آماده براي ا
5522803401115010ـ ـ ـ صابون رختشويي صابون‌ها؛ محصولات و فرآورده‌هاي آلي تانسيواكتيف كه مصرف صابون دارند، به شكل شمش يا ميله، چونه، تكه يا به اشكال قالبي، حتي داراي صابون؛ محصولات و فرآورده‌هاي آلي تانسيواكتيو كه به منظور شستشوي پوست بدن درنظر گرفته شده‌اند، به شكل مايع يا كرم، بسته‌بندي شده
5522863401204010ـ ـ ـ پودر صابون‌ها؛ محصولات و فرآورده‌هاي آلي تانسيواكتيف كه مصرف صابون دارند، به شكل شمش يا ميله، چونه، تكه يا به اشكال قالبي، حتي داراي صابون؛ محصولات و فرآورده‌هاي آلي تانسيواكتيو كه به منظور شستشوي پوست بدن درنظر گرفته شده‌اند، به شكل مايع يا كرم، بسته‌بندي شده
5522873401209010ـ ـ ـ ساير صابون‌ها؛ محصولات و فرآورده‌هاي آلي تانسيواكتيف كه مصرف صابون دارند، به شكل شمش يا ميله، چونه، تكه يا به اشكال قالبي، حتي داراي صابون؛ محصولات و فرآورده‌هاي آلي تانسيواكتيو كه به منظور شستشوي پوست بدن درنظر گرفته شده‌اند، به شكل مايع يا كرم، بسته‌بندي شده
2623033402201010ـ ـ ـ دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراورده‌هاي همانند با بسته‌بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي مواد آلي   تانسيواكتيف  (غير از  صابون‌ها)؛ فرآورده‌هاي  تانسيواكتيف،  فرآورده‌ها  براي شستشو  ( از جمله فرآورده‌هاي كمكي  براي شستشو) و فرآورده‌هاي تميزكردن، حتي داراي صابون غير از آنهايي كه مشمول شماره 3401 مي‌باشند.
2623043402202010ـ ـ ـ پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراورده‌هاي همانند با بسته‌بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشين‌هاي شستشو مواد آلي   تانسيواكتيف  (غير از  صابون‌ها)؛ فرآورده‌هاي  تانسيواكتيف،  فرآورده‌ها  براي شستشو  ( از جمله فرآورده‌هاي كمكي  براي شستشو) و فرآورده‌هاي تميزكردن، حتي داراي صابون غير از آنهايي كه مشمول شماره 3401 مي‌باشند.
423053402209010ـ ـ ـ ساير مواد آلي   تانسيواكتيف  (غير از  صابون‌ها)؛ فرآورده‌هاي  تانسيواكتيف،  فرآورده‌ها  براي شستشو  ( از جمله فرآورده‌هاي كمكي  براي شستشو) و فرآورده‌هاي تميزكردن، حتي داراي صابون غير از آنهايي كه مشمول شماره 3401 مي‌باشند.
1032974905990010ـ ـ ساير نقشه‌هاي جغرافيايي از هر نوع، از جمله اطلس، نقشه‌هاي ديواري، نقشه‌هاي توپوگرافي و كره‌هاي جغرافيايي، چاپ‌شده.
4023203405100010ـ واكس‌ها، كرم‌ها و فرآورده‌هاي همانند براي كفش يا چرم واكس و كرم براي كفش، براي مبلمان، كف اتاق، براي بدنه وسايل نقليه، براي شيشه و فلزات، خمير و پودر براي جلا دادن و فرآورده‌هاي همانند (حتي به شكل كاغذ، آوات، نمد، نبافته‌ها، مواد پلاستيكي يا كائوچوي متخلخل، آغشته، اندوده شده يا پوشانده شده با اين فرآورده‌ها
4023213405200010ـ واكس‌ها، كرم و فرآورده‌هاي همانند براي نگهداري مبلمان چوبي، پاركت‌ها يا ساير اشياء چوبي واكس و كرم براي كفش، براي مبلمان، كف اتاق، براي بدنه وسايل نقليه، براي شيشه و فلزات، خمير و پودر براي جلا دادن و فرآورده‌هاي همانند (حتي به شكل كاغذ، آوات، نمد، نبافته‌ها، مواد پلاستيكي يا كائوچوي متخلخل، آغشته، اندوده شده يا پوشانده شده با اين فرآورده‌ها
4023223405300010ـ واكس و فرآورده‌هاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكس‌ها براي فلزات واكس و كرم براي كفش، براي مبلمان، كف اتاق، براي بدنه وسايل نقليه، براي شيشه و فلزات، خمير و پودر براي جلا دادن و فرآورده‌هاي همانند (حتي به شكل كاغذ، آوات، نمد، نبافته‌ها، مواد پلاستيكي يا كائوچوي متخلخل، آغشته، اندوده شده يا پوشانده شده با اين فرآورده‌ها
3223253406000010انواع شمع و اشياء همانند. انواع شمع و اشياء همانند.
4023473604100010ـ اشياء براي آتش‌بازي اشياء براي آتش‌بازي، منورهاي علامت‌دهنده، موشك‌هاي باران‌ساز (Rain rocket)، علامت‌دهنده‌ها در هواي مه‌آلود  (Fog signals) و ساير اشياء فن آتش‌بازي،
4023483604900010ـ ساير اشياء براي آتش‌بازي، منورهاي علامت‌دهنده، موشك‌هاي باران‌ساز (Rain rocket)، علامت‌دهنده‌ها در هواي مه‌آلود  (Fog signals) و ساير اشياء فن آتش‌بازي،
4023493605000010كبريت‌ها، غير از اشياء فن‌آتش‌بازي شماره 04 36. كبريت‌ها، غير از اشياء فن‌آتش‌بازي شماره 04  36.
2231744803001010ـ ـ ـ كاغذ به شكل ورق براي تهيه دستمال كاغذي، كاغذ توالت و ساير مصارف خانگي كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي، حوله پاك‌كردن آرايش، دست پاك‌كن،حوله يا كاغذهاي همانند كه براي مصارف خانگي، بهداشتي يا توالت مورد استفاده قرار مي‌گيرد، ‌اوات سلولز و ورقه‌‌هاي الياف سلولزي (نطع)، حتي كرپ شده، چين‌دار شده، نقش برجسته
4032484817100010ـ پاكت پاكت، نامه پاكتي (Letter Card)، كارت پستال غير مصور، و كارت نامه‌نگاري از كاغذ يا مقوا؛ جعبه، كيسه كوچك، كيف و مجموعه‌هاي نگارشي، از كاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه‌اي از اشياء نامه‌نگاري كاغذي.
4032494817200010ـ نامه پاكتي، كارت پستال غيرمصور و كارت نامه‌نگاري پاكت، نامه پاكتي (Letter Card)، كارت پستال غير مصور، و كارت نامه‌نگاري از كاغذ يا مقوا؛ جعبه، كيسه كوچك، كيف و مجموعه‌هاي نگارشي، از كاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه‌اي از اشياء نامه‌نگاري كاغذي.
4032504817300010ـ جعبه، كيسه، كيف و مجموعه‌هاي نگارشي از كاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه‌اي از اشياء نامه‌نگاري كاغذي پاكت، نامه پاكتي (Letter Card)، كارت پستال غير مصور، و كارت نامه‌نگاري از كاغذ يا مقوا؛ جعبه، كيسه كوچك، كيف و مجموعه‌هاي نگارشي، از كاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه‌اي از اشياء نامه‌نگاري كاغذي.
5532514818100010ـ كاغذ توالت كاغذ توالت و‌كاغذهاي مشابه، اوات سلولزيا ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌براي‌ مصارف ‌خانگي ‌يا بهداشتي، به ‌صورت رول با پهنايي كه از 36 سانتيمتر بيشتر نباشد، يا بريد شده به اشكال يا اندازه معين، دستمال، دستمال پاك‌كردن آرايش، حوله رو
5532524818200010ـ دستمال، دستمال پاك‌كردن آرايش و حوله كاغذ توالت و‌كاغذهاي مشابه، اوات سلولزيا ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌براي‌ مصارف ‌خانگي ‌يا بهداشتي، به ‌صورت رول با پهنايي كه از 36 سانتيمتر بيشتر نباشد، يا بريد شده به اشكال يا اندازه معين، دستمال، دستمال پاك‌كردن آرايش، حوله رو
5532534818300010ـ روميزي و دستمال سفره كاغذ توالت و‌كاغذهاي مشابه، اوات سلولزيا ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌براي‌ مصارف ‌خانگي ‌يا بهداشتي، به ‌صورت رول با پهنايي كه از 36 سانتيمتر بيشتر نباشد، يا بريد شده به اشكال يا اندازه معين، دستمال، دستمال پاك‌كردن آرايش، حوله رو
5532544818500010ـ لباس و متفرعات لباس كاغذ توالت و‌كاغذهاي مشابه، اوات سلولزيا ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌براي‌ مصارف ‌خانگي ‌يا بهداشتي، به ‌صورت رول با پهنايي كه از 36 سانتيمتر بيشتر نباشد، يا بريد شده به اشكال يا اندازه معين، دستمال، دستمال پاك‌كردن آرايش، حوله رو
4032564818909010ـ ـ ـ ساير كاغذ توالت و‌كاغذهاي مشابه، اوات سلولزيا ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع)، از انواع ‌مورد استفاده ‌براي‌ مصارف ‌خانگي ‌يا بهداشتي، به ‌صورت رول با پهنايي كه از 36 سانتيمتر بيشتر نباشد، يا بريد شده به اشكال يا اندازه معين، دستمال، دستمال پاك‌كردن آرايش، حوله رو
4032644820100010ـ دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دسته‌هاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دسته‌هاي يادداشت، دسته‌هاي كاغذ يادآوري و دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند، دفترچه مشق، دسته‌هاي كاغذ خشك‌كن، جلد (مخصوص اوراق جداشدني يا انواع ديگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري،
5532654820200010ـ دفترچه مشق دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دسته‌هاي يادداشت، دسته‌هاي كاغذ يادآوري و دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند، دفترچه مشق، دسته‌هاي كاغذ خشك‌كن، جلد (مخصوص اوراق جداشدني يا انواع ديگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري،
5532664820300010ـ جلد (غير از جلد كتاب)، پوشه و جلد پرونده دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دسته‌هاي يادداشت، دسته‌هاي كاغذ يادآوري و دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند، دفترچه مشق، دسته‌هاي كاغذ خشك‌كن، جلد (مخصوص اوراق جداشدني يا انواع ديگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري،
4032674820400010ـ فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري و دسته اوراق كاربن‌دار دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دسته‌هاي يادداشت، دسته‌هاي كاغذ يادآوري و دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند، دفترچه مشق، دسته‌هاي كاغذ خشك‌كن، جلد (مخصوص اوراق جداشدني يا انواع ديگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري،
4032684820500010ـ آلبوم براي نمونه يا براي كلكسيون دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دسته‌هاي يادداشت، دسته‌هاي كاغذ يادآوري و دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند، دفترچه مشق، دسته‌هاي كاغذ خشك‌كن، جلد (مخصوص اوراق جداشدني يا انواع ديگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري،
4032694820900010ـ ساير دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دسته‌هاي يادداشت، دسته‌هاي كاغذ يادآوري و دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند، دفترچه مشق، دسته‌هاي كاغذ خشك‌كن، جلد (مخصوص اوراق جداشدني يا انواع ديگر)، پوشه، جلد پرونده فرم‌هاي چند نسخه‌اي تجاري،
3232764823610010ـ ـ از بامبو ساير كاغذها، ‌مقواها، اوات سلولز و ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين؛ ساير اشياء از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع).
1532804823902010ـ ـ ـ پاپيه ماشه (اشياء دست‌ساز از خمير كاغذ) ساير كاغذها، ‌مقواها، اوات سلولز و ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين؛ ساير اشياء از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع).
1532814823903010ـ ـ ـ تذهيب، تشعير نگارگري ايران ساير كاغذها، ‌مقواها، اوات سلولز و ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين؛ ساير اشياء از خمير كاغذ، كاغذ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع).
432864902101010ـ ـ ـ آگهي و نشريات روزنامه، مجله و نشريات ادواري چاپ شده، حتي مصور يا داراي آگهي تبليغاتي.
432874902109010ـ ـ ـ ساير روزنامه، مجله و نشريات ادواري چاپ شده، حتي مصور يا داراي آگهي تبليغاتي.
2232884902901010ـ ـ ـ كاتالوگ‌هاي تجاري و همانند روزنامه، مجله و نشريات ادواري چاپ شده، حتي مصور يا داراي آگهي تبليغاتي.
2232894902902010ـ ـ ـ كاتالوگ‌هاي طبي روزنامه، مجله و نشريات ادواري چاپ شده، حتي مصور يا داراي آگهي تبليغاتي.
2632914902904010ـ ـ ـ مجموعه و گراور و محصولات نقاشي و رسم و مجموعه صفحات كه جنبه علمي و فني ندارد روزنامه، مجله و نشريات ادواري چاپ شده، حتي مصور يا داراي آگهي تبليغاتي.
432924902909010ـ ـ ـ ساير روزنامه، مجله و نشريات ادواري چاپ شده، حتي مصور يا داراي آگهي تبليغاتي.
1532934903000010كتاب‌هاي تصوير نقاشي يا رنگ‌‌آميزي، براي كودكان. كتابهاي تصوير نقاشي يا رنگ‌‌آميزي، براي كودكان.
1532944904000010كتاب نت موسيقي خطي يا چاپي، با يا بدون تصوير، حتي صحافي شده. كتاب نت موسيقي خطي يا چاپي، با يا بدون تصوير، حتي صحافي شده.
1032954905100010ـ كره جغرافيايي نقشه‌هاي جغرافيايي از هر نوع، از جمله اطلس، نقشه‌هاي ديواري، نقشه‌هاي توپوگرافي و كره‌هاي جغرافيايي، چاپ‌شده.
1032984906000010نقشه‌ها و رسم‌ها براي معماري، مهندسي و ساير نقشه‌ها و رسم‌هاي صنعتي، تجارتي، توپوگرافي يا همانند كه اصل آنها با دست تهيه شده، متون نوشته شده با دست، نسخه‌برداري به طريقه عكاسي روي كاغذ حساس شده و نسخه‌برداري با كاربن از نقشه‌ها و رسم‌ها با متون مذكور در فنقشه‌ها و رسم‌ها براي معماري، مهندسي و ساير نقشه‌ها و رسم‌هاي صنعتي، تجارتي، توپوگرافي يا همانند كه اصل آنها با دست تهيه شده، متون نوشته شده با دست، نسخه‌برداري به طريقه عكاسي روي كاغذ حساس شده و نسخه‌برداري با كاربن از نقشه‌ها و رسم‌ها با متون مذكور در ف
432994907001010ـ ـ ـ تمبر باطل نشده وارداتي توسط دولت تمبر پستي، تمبر مالياتي و همانند، باطل نشده رايج يا به منظور اينكه در كشوري كه در آن يك ارزش اسمي شناخته شده داشته يا خواهند داشت رايج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسكناس؛ چك؛ سهام شركتها يا اوراق قرضه و اسناد همانند.
1533004907002010ـ ـ ـ تمبر باطل نشده وارداتي توسط غيردولت تمبر پستي، تمبر مالياتي و همانند، باطل نشده رايج يا به منظور اينكه در كشوري كه در آن يك ارزش اسمي شناخته شده داشته يا خواهند داشت رايج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسكناس؛ چك؛ سهام شركتها يا اوراق قرضه و اسناد همانند.
433014907003010ـ ـ ـ اسكناس رايج و نو تمبر پستي، تمبر مالياتي و همانند، باطل نشده رايج يا به منظور اينكه در كشوري كه در آن يك ارزش اسمي شناخته شده داشته يا خواهند داشت رايج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسكناس؛ چك؛ سهام شركتها يا اوراق قرضه و اسناد همانند.
433024907004010ـ ـ ـ چك‌هاي مسافرتي رايج و نو تمبر پستي، تمبر مالياتي و همانند، باطل نشده رايج يا به منظور اينكه در كشوري كه در آن يك ارزش اسمي شناخته شده داشته يا خواهند داشت رايج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسكناس؛ چك؛ سهام شركتها يا اوراق قرضه و اسناد همانند.
1033034907009010ـ ـ ـ ساير تمبر پستي، تمبر مالياتي و همانند، باطل نشده رايج يا به منظور اينكه در كشوري كه در آن يك ارزش اسمي شناخته شده داشته يا خواهند داشت رايج شوند؛ اوراق تمبردار؛ اسكناس؛ چك؛ سهام شركتها يا اوراق قرضه و اسناد همانند.
4033064909000010كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارت‌هاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيه‌هاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارت‌هاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيه‌هاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات.
4033074910000010تقويم از هر نوع، چاپ‌شده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل مي‌شود. تقويم از هر نوع، چاپ‌شده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل مي‌شود.
2233084911100010ـ محصولات چاپي تبليغاتي تجاري، كاتالوگ‌هاي بازرگاني و همانند ساير محصولات چاپي، همچنين تصاوير چاپي، گراورها و عكسها.
2233094911910010ـ ـ تصاوير، گراورها، عكس‌ها ساير محصولات چاپي، همچنين تصاوير چاپي، گراورها و عكسها.
1533104911991010ـ ـ ـ نقشه‌هاي تعليمي، علمي و جغرافيايي تجسمي و بدون مشخصات توپوگرافي ساير محصولات چاپي، همچنين تصاوير چاپي، گراورها و عكسها.
433124911993010ـ ـ ـ بليط، بارنامه، برنامه پرواز مورد نياز شركت‌هاي هواپيمايي كشورهاي خارجي به تشخيص و موافقت قبلي اداره كل هواپيمايي كشوري ساير محصولات چاپي، همچنين تصاوير چاپي، گراورها و عكسها.
833165003000010ضايعات ابريشم (شامل پيله‌هاي نامناسب براي قرقره پيچ (reeling)، ضايعات نخ و انباشت ناخالصي‌هاي قبل از حلاجي (Game tted stock). ضايعات ابريشم (شامل پيله‌هاي نامناسب براي قرقره پيچ (reeling)، ضايعات نخ و انباشت ناخالصي‌هاي قبل از حلاجي (Garnetted stock).
4033415104000010الياف كهنه و پس‌مانده پشم يا موي نرم (كرك) يا زبر حيوان. الياف كهنه و پس‌مانده پشم يا موي نرم (كرك) يا زبر حيوان.
423993803000010تال اويل (Tall oil)، حتي تصفيه شده. تال اويل (Tall oil)، حتي تصفيه شده.
4024173808912110---- خانگیحشره‌كش‌ها، ضدجوندگان، قارچ‌كش‌ها، علف‌كش‌ها، كندكننده‌ها يا بازدارنده‌هاي جوانه زدن و تنظيم‌كننده‌هاي رشد نباتات، گندزداها و محصولات همانند، عرضه شده به اشكال يا بسته‌بندي‌هاي خرده فروشي يا به صورت فرآورده‌ يا به شكل اشياء از قبيل نوار، فتيله و شمع گوگرد
4024903819001010ـ ـ ـ مايع ترمز آماده مايعات براي ترمزهاي هيدروليك و ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليكي انتقال نيرو، كه كمتر از 70 درصد وزني داراي روغن‌هاي نفتي يا روغن‌هاي حاصل از مواد قيري بوده يا فاقد آنها باشد:
1524923820000010فرآورده‌هاي ضديخ و مايعات آماده‌شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation prepared-icing and فرآورده‌هاي ضديخ و مايعات آماده‌شده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation prepared-icing and
1525193824901010ـ ـ ـ اسپري پاك‌كننده وسايل الكتريكي و الكترونيكي چسباننده‌هاي آماده براي قالب‌ها يا مغزي قالب‌هاي ريخته‌گري؛ محصولات شيميايي و فرآورده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته (ازجمله فرآورده‌هاي متشكل از مخلوط محصولات‌طبيعي)،‌كه‌درجاي ديگر ‌گفته ‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
7525273825100010ـ زباله شهرداري‌ها پس‌مانده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداري؛ گل و لاي فاضلاب، ساير زباله مذكور در يادداشت 6 اين فصل.
7525283825200010ـ گل و لاي فاضلاب پس‌مانده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداري؛ گل و لاي فاضلاب، ساير زباله مذكور در يادداشت 6 اين فصل.
7525293825300010ـ ضايعات كلينيكي پس‌مانده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداري؛ گل و لاي فاضلاب، ساير زباله مذكور در يادداشت 6 اين فصل.
7525303825410010ـ ـ‌ هالوژنه پس‌مانده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداري؛ گل و لاي فاضلاب، ساير زباله مذكور در يادداشت 6 اين فصل.
7525313825490010ـ ـ ساير پس‌مانده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداري؛ گل و لاي فاضلاب، ساير زباله مذكور در يادداشت 6 اين فصل.
7525323825500010ـ ضايعات محلول‌ها حاصل از شستشوي سطح فلزات، ضايعات مايعات هيدروليكي، ضايعات مايعات ترمز و مايعات ضديخ پس‌مانده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداري؛ گل و لاي فاضلاب، ساير زباله مذكور در يادداشت 6 اين فصل.
7525333825610010ـ ـ ‌عمدتاً حاوي اجزاء تشكيل‌دهنده آلي پس‌مانده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداري؛ گل و لاي فاضلاب، ساير زباله مذكور در يادداشت 6 اين فصل.
7525343825690010ـ ـ ساير پس‌مانده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداري؛ گل و لاي فاضلاب، ساير زباله مذكور در يادداشت 6 اين فصل.
7525353825900010ـ ساير پس‌مانده‌هاي صنايع شيميايي يا صنايع وابسته كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ زباله شهرداري؛ گل و لاي فاضلاب، ساير زباله مذكور در يادداشت 6 اين فصل.
7529844202920010ـ ـ با سطح خارجي از ورق‌هاي مواد پلاستيكي يا از مواد نسجي رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529854202990010ـ ـ ساير رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529864203100010ـ لباس لباس و متفرعات لباس از چرم طبيعي، يا از چرم دوباره ساخته‌شده.
3229874203210010ـ ـ مخصوص ورزش لباس و متفرعات لباس از چرم طبيعي، يا از چرم دوباره ساخته‌شده.
5529884203290010ـ ـ ساير لباس و متفرعات لباس از چرم طبيعي، يا از چرم دوباره ساخته‌شده.
5529894203300010ـ كمربند، حمايل و بند شمشير لباس و متفرعات لباس از چرم طبيعي، يا از چرم دوباره ساخته‌شده.
5529904203400010ـ ساير منضمات لباس لباس و متفرعات لباس از چرم طبيعي، يا از چرم دوباره ساخته‌شده.
2229934205009110ـ ـ ـ اشياءاز چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده از نوع مورد مصرف در ماشين‌آلات يا وسايل مكانيكي يا براي مصارف فني ساير اشياء ساخته شده از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده.
7529944205009210ـ ـ ـ ساير ساير اشياء ساخته شده از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده.
2229964206009010ـ ـ ـ ساير اشياء ساخته شده از روده (GUT) (بغير از احشاء كرم ابريشم)، از غشاي خارجي آماده روده بزرگ احشام (Goldbeater's skin) از مثانه (Bladders) يا از زردپي (Tendons):
4030024301900010ـ سر، دم، دست و پا و ساير قطعات قابل استفاده در پوست‌سازي پوست‌هاي نرم خام‌(از جمله سر، دم، دست و پا و ساير قطعاتي كه در پوست‌سازي مورد استفاده قرار مي‌گيرند)، غير از پوست‌هاي خام شماره‌هاي 01  41، 02  41 يا 03  41.
4030034302110010ـ ـ از مينك پوست‌هاي نرم طبيعي دباغي شده يا آماده شده (از جمله سر، دم ، دست و پا و ساير قطعات، آخال و دم قيچي)، به هم متصل نشده، يا به هم متصل شده (بدون اضافه‌كردن ساير مواد)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 03  43 مي‌باشند.
4030044302190010ـ ـ ساير پوست‌هاي نرم طبيعي دباغي شده يا آماده شده (از جمله سر، دم ، دست و پا و ساير قطعات، آخال و دم قيچي)، به هم متصل نشده، يا به هم متصل شده (بدون اضافه‌كردن ساير مواد)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 03  43 مي‌باشند.
4030054302200010ـ سر، دم، دست و پا و ساير قطعات، آخال و دم قيچي، به هم متصل نشده پوست‌هاي نرم طبيعي دباغي شده يا آماده شده (از جمله سر، دم ، دست و پا و ساير قطعات، آخال و دم قيچي)، به هم متصل نشده، يا به هم متصل شده (بدون اضافه‌كردن ساير مواد)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 03  43 مي‌باشند.
7530074303100010ـ لباس و متفرعات لباس لباس و متفرعات لباس و ساير اشياء از پوست‌هاي نرم طبيعي.
5530094304000010پوست‌هاي نرم بدلي و اشياء ساخته شده از آنها. پوستهاي نرم بدلي و اشياء ساخته شده از آنها.
830484409210010ـ ـ از بامبو چوب (از جمله باريكه و كتيبه براي پاركت و فرش كف ساختمان، كه به هم متصل نشده باشد) شكل داده شده به طور پيوسته (زبانه شده، گود انداخته، خط انداخته،‌مغار شده، پخ شده، داراي اتصال به شكل V، زهواره شده، شكل داده شده،‌گردشده، يا همانند) در امتداد هريك ازلبه‌ها،
4030904416000010بشكه، تغار، خم، طشت و ساير مصنوعات بشكه‌سازي و اجزاء قطعات آنها از چوب، همچنين تخته خميده براي ساختن چليك. بشكه، تغار، خم، طشت و ساير مصنوعات بشكه‌سازي و اجزاء قطعات آنها از چوب، همچنين تخته خميده براي ساختن چليك.
4030934418101110ـ ـ ـ ـ _x001F_ارسي‌سازي (با نقش هندسي) مصنوعات نجاري و قطعات چوب‌بست براي ساختمان از چوب و همچنين پانل‌ها و صفحه‌هاي لانه زنبوري چوبي، پانل‌هاي سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش كف (Flooring) يا صفحه، توفال و تخته لمبه.
4030974418201110ـ ـ ـ ـ _x001F_ارسي‌سازي (با نقش هندسي) مصنوعات نجاري و قطعات چوب‌بست براي ساختمان از چوب و همچنين پانل‌ها و صفحه‌هاي لانه زنبوري چوبي، پانل‌هاي سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش كف (Flooring) يا صفحه، توفال و تخته لمبه.
4030984418201910ـ ـ ـ ـ قواره بري (با نقش‌گردان و منحني) مصنوعات نجاري و قطعات چوب‌بست براي ساختمان از چوب و همچنين پانل‌ها و صفحه‌هاي لانه زنبوري چوبي، پانل‌هاي سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش كف (Flooring) يا صفحه، توفال و تخته لمبه.
5531074418900010ـ ساير مصنوعات نجاري و قطعات چوب‌بست براي ساختمان از چوب و همچنين پانل‌ها و صفحه‌هاي لانه زنبوري چوبي، پانل‌هاي سوار شده آماده نصب (Assembled) پوشش كف (Flooring) يا صفحه، توفال و تخته لمبه.
5531084419001010ـ ـ ـ مصنوعات چوبي صنايع دستي شامل خراطي، معرق و مشبك منبت نازك‌كاري، نقاشي روي چوب، خاتم اشياء چوبي براي سرويس ميز يا آشپزخانه:
5531094419009010ـ ـ ـ ساير اشياء چوبي براي سرويس ميز يا آشپزخانه:
4031104420101010--- صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك‌كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم چوب خاتم‌كاري شده و چوب منبت‌كاري شده؛ جعبه و قوطي قاب براي زيورآلات يا كارد و چنگال و اشياء همانند، از چوب مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از چوب؛ اشياء چوبي مبلمان كه مشمول فصل 94 نمي‌شوند.
4031114420109010ـ ـ ـ ساير چوب خاتم‌كاري شده و چوب منبت‌كاري شده؛ جعبه و قوطي قاب براي زيورآلات يا كارد و چنگال و اشياء همانند، از چوب مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از چوب؛ اشياء چوبي مبلمان كه مشمول فصل 94 نمي‌شوند.
4031124420901010--- صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك‌كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم چوب خاتم‌كاري شده و چوب منبت‌كاري شده؛ جعبه و قوطي قاب براي زيورآلات يا كارد و چنگال و اشياء همانند، از چوب مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از چوب؛ اشياء چوبي مبلمان كه مشمول فصل 94 نمي‌شوند.
4031134420909010ـ ـ ـ ساير چوب خاتم‌كاري شده و چوب منبت‌كاري شده؛ جعبه و قوطي قاب براي زيورآلات يا كارد و چنگال و اشياء همانند، از چوب مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از چوب؛ اشياء چوبي مبلمان كه مشمول فصل 94 نمي‌شوند.
4031144421101010ـ ـ ـ صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك‌كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم ساير اشياء از چوب.
4031154421109010ـ ـ ـ ساير ساير اشياء از چوب.
4031174421902010ـ ـ ـ صنايع دستي شامل خراطي، معرق، مشبك، نازك‌كاري، منبت، نقاشي روي چوب، خاتم ساير اشياء از چوب.
4031264601210010ـ ـ از بامبو بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، حتي جفت و جورشده به شكل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌هاي موازي يا بافته‌شده، به شكل ورق، حتي به صورت اشياء تمام شده (مثلاً، حصير، پادري، پرده).
4031274601220010ـ ـ از نخل رونده بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، حتي جفت و جورشده به شكل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌هاي موازي يا بافته‌شده، به شكل ورق، حتي به صورت اشياء تمام شده (مثلاً، حصير، پادري، پرده).
4031284601290010ـ ـ سايربافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، حتي جفت و جورشده به شكل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌هاي موازي يا بافته‌شده، به شكل ورق، حتي به صورت اشياء تمام شده (مثلاً، حصير، پادري، پرده).
4031294601920010ـ ـ از بامبو بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، حتي جفت و جورشده به شكل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌هاي موازي يا بافته‌شده، به شكل ورق، حتي به صورت اشياء تمام شده (مثلاً، حصير، پادري، پرده).
4031304601930010ـ ـ از نخل رونده بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، حتي جفت و جورشده به شكل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌هاي موازي يا بافته‌شده، به شكل ورق، حتي به صورت اشياء تمام شده (مثلاً، حصير، پادري، پرده).
4031314601940010ـ ـ از ساير مواد گياهي بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، حتي جفت و جورشده به شكل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌هاي موازي يا بافته‌شده، به شكل ورق، حتي به صورت اشياء تمام شده (مثلاً، حصير، پادري، پرده).
4031324601990010ـ ـ ساير بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، حتي جفت و جورشده به شكل نوار؛ مواد قابل بافت، بافته‌ها و اشياء همانند از مواد قابل بافت، بسته‌شده به هم به صورت رشته‌هاي موازي يا بافته‌شده، به شكل ورق، حتي به صورت اشياء تمام شده (مثلاً، حصير، پادري، پرده).
4031334602110010ـ ـ از بامبو مصنوعات سبدبافي و حصيربافي و ساير اشياء كه مستقيماً به شكل معين از مواد قابل بافت ساخته‌شده، يا از كالاهاي شماره
4031344602121010ـ ـ ـ صنايع دستي شامل كپوبافي مصنوعات سبدبافي و حصيربافي و ساير اشياء كه مستقيماً به شكل معين از مواد قابل بافت ساخته‌شده، يا از كالاهاي شماره
4031354602122010--- سبد بافی و حصیر بافیمصنوعات سبد بافی و حصیر بافی و سایر اشیاء که مستقیماً به شکل معین از مواد قابل بافت ساخته شده ،یا از کالاهای شماره 4601 ساخته شده باشد؛ اشیاءساخته شده از لیف(Loofah)
4031364602129010ـ ـ ـ ساير مصنوعات سبدبافي و حصيربافي و ساير اشياء كه مستقيماً به شكل معين از مواد قابل بافت ساخته‌شده، يا از كالاهاي شماره
4031384602191010ـ ـ ـ صنايع دستي شامل كپوبافي مصنوعات سبدبافي و حصيربافي و ساير اشياء كه مستقيماً به شكل معين از مواد قابل بافت ساخته‌شده، يا از كالاهاي شماره
4031394602199010ـ ـ ـ ساير مصنوعات سبدبافي و حصيربافي و ساير اشياء كه مستقيماً به شكل معين از مواد قابل بافت ساخته‌شده، يا از كالاهاي شماره
4031404602900010ـ ساير مصنوعات سبدبافي و حصيربافي و ساير اشياء كه مستقيماً به شكل معين از مواد قابل بافت ساخته‌شده، يا از كالاهاي شماره
3227833922100010ـ وان، دوش، ظرفشويي و دستشويي وان، دوش، ظرفشويي، دستشويي، بيده، لگن مستراح و نشستگاه و سرپوش‌ آنها، مخزن آب سيفون و لوازم بهداشتي همانند،‌ از مواد پلاستيكي.
4027973924101010ـ ـ ـ ظروف ملامين ظروف ميز خوراك (Tableware)‌ ظروف آشپزخانه (Kitchenware)، ساير لوازم خانه‌داري (Household articles) و بهداشتي يا اسباب توالت (Toilet articles)، از پلاستيك.
4027983924109010ـ ـ ـ ساير ظروف ميز خوراك (Tableware)‌ ظروف آشپزخانه (Kitchenware)، ساير لوازم خانه‌داري (Household articles) و بهداشتي يا اسباب توالت (Toilet articles)، از پلاستيك.
4027993924900010ـ ساير ظروف ميز خوراك (Tableware)‌ ظروف آشپزخانه (Kitchenware)، ساير لوازم خانه‌داري (Household articles) و بهداشتي يا اسباب توالت (Toilet articles)، از پلاستيك.
3228003925100010ـ مخزن، انباره، خم و خمره و محفظه‌هاي همانند با گنجايش بيش از 300 ليتر لوازم براي ساختمان از مواد پلاستيكي، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ‌ديگر تعرفه نشده باشد.
3228013925200010ـ در، پنجره و چارچوب‌ آنها و آستانه در لوازم براي ساختمان از مواد پلاستيكي، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ‌ديگر تعرفه نشده باشد.
3228023925300010ـ پشت دري و پشت پنجره‌اي، پرده ( از جمله پرده كركره) و اشياء همانند و اجزاء و ملحقات آنها لوازم براي ساختمان از مواد پلاستيكي، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ‌ديگر تعرفه نشده باشد.
3228033925900010ـ ساير لوازم براي ساختمان از مواد پلاستيكي، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ‌ديگر تعرفه نشده باشد.
4028043926100010ـ لوازم براي دفتر كار و مدارس ساير مصنوعات از مواد پلاستيكي و مصنوعات از ساير مواد مشمول شماره‌هاي 01  39 لغايت 14  39.
5528063926209010ـ ـ ـ ساير ساير مصنوعات از مواد پلاستيكي و مصنوعات از ساير مواد مشمول شماره‌هاي 01  39 لغايت 14  39.
5528083926400010ـ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني ساير مصنوعات از مواد پلاستيكي و مصنوعات از ساير مواد مشمول شماره‌هاي 01  39 لغايت 14  39.
5529114015191010ـ ـ ـ خانگي لباس و متفرعات لباس (از جمله دستكش، دستكش يك انگشتي و نيم دستكش) از كائوچوي ولكانيزه سفت‌نشده براي هر نوع مصرف.
5529124015193010ـ ـ ـ كارگري و صنعتي لباس و متفرعات لباس (از جمله دستكش، دستكش يك انگشتي و نيم دستكش) از كائوچوي ولكانيزه سفت‌نشده براي هر نوع مصرف.
5529134015199010ـ ـ ـ ساير لباس و متفرعات لباس (از جمله دستكش، دستكش يك انگشتي و نيم دستكش) از كائوچوي ولكانيزه سفت‌نشده براي هر نوع مصرف.
3229144015900010ـ ساير لباس و متفرعات لباس (از جمله دستكش، دستكش يك انگشتي و نيم دستكش) از كائوچوي ولكانيزه سفت‌نشده براي هر نوع مصرف.
4029174016910010ـ ـ كف‌پوش و پادري ساير اشياء از كائوچوي ولكانيزه سفت‌نشده
4029694201000010اشياء زين و برگ‌سازي براي هر نوع حيوان(همچنين مال‌بند، قلاده، زانوبند، پوزه‌بند، روپوش زين، خورجين، جل سگ و اشياء همانند)، از هرماده. اشياء زين و برگ‌سازي براي هر نوع حيوان
7529704202110010ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي، از چرم يا از چرم تركيبي رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529714202120010ـ ـ با سطح خارجي از مواد پلاستيكي يا مواد نسجي رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529724202190010ـ ـ ساير رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529734202210010ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي، از چرم يا از چرم تركيبي رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
3252618301700010ـ كليدهايي كه به تنهايي عرضه مي‌شوند قفل آويز(Padlock)، قفل مغزي و كلوني (Lock) ( كه با كليد، با رمز يا با برق بازو بسته مي‌شوند)، از فلزات معمولي؛ چفت و بست (Clasp) دوره‌هاي چفت و بست‌دار، داراي قفل، از فلزات معمولي؛ كليد براي اشياء فوق، از فلزات معمولي.
4052658302200010ـ غلتك و چرخ يراق (Monutings)، اتصالات (Fittings) و اشياء همانند از فلزات معمولي مناسب براي مبلمان، در، پله‌كان، پنجره، پنجره كركره (Blinds)،‌ اتاق وسايل نقليه، مصنوعات سراجي، چمدان، صندوق، صندوقچه يا مصنوعات همانند؛ كلاه آويز، رخت آويز، پايه و اشياء همانند از فلزات م
4052778302490010ـ ـ ساير يراق (Monutings)، اتصالات (Fittings) و اشياء همانند از فلزات معمولي مناسب براي مبلمان، در، پله‌كان، پنجره، پنجره كركره (Blinds)،‌ اتاق وسايل نقليه، مصنوعات سراجي، چمدان، صندوق، صندوقچه يا مصنوعات همانند؛ كلاه آويز، رخت آويز، پايه و اشياء همانند از فلزات م
4052788302500010ـ كلاه آويز، رخت‌آويز،‌پايه و اشياء همانند يراق (Monutings)، اتصالات (Fittings) و اشياء همانند از فلزات معمولي مناسب براي مبلمان، در، پله‌كان، پنجره، پنجره كركره (Blinds)،‌ اتاق وسايل نقليه، مصنوعات سراجي، چمدان، صندوق، صندوقچه يا مصنوعات همانند؛ كلاه آويز، رخت آويز، پايه و اشياء همانند از فلزات م
3252818304000010قفسه بايگاني، قفسه جاي فيش، كازيه و سيني جاي اسناد،‌ كاغذدان، قلمدان، جاي مهر و ملزومات و تجهيزات همانند براي _x000B_دفتركار، از فلزات معمولي، باستثناي مبلمان براي دفتر كار مشمول شماره 03 94. قفسه  بايگاني،  قفسه  جاي فيش،  كازيه  و سيني جاي  اسناد،‌ كاغذدان،  قلمدان،  جاي مهر  و  ملزومات  و  تجهيزات همانند  براي
4052858306100010ـ زنگ، زنگ اخبار، زنگ صفحه‌اي چكشي و اشياء همانند زنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌اي  چكشي (Gong) و اشياء همانند، غيربرقي، از فلزات معمولي؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از فلزات معمولي؛ قاب عكس، قاب تصوير يا قابهاي همانند،‌ از فلزات معمولي؛ آينه از فلزات معمولي.
4052868306210010ـ ـ‌آبكاري شده با نقره، طلا يا پلاتين زنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌اي  چكشي (Gong) و اشياء همانند، غيربرقي، از فلزات معمولي؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از فلزات معمولي؛ قاب عكس، قاب تصوير يا قابهاي همانند،‌ از فلزات معمولي؛ آينه از فلزات معمولي.
4052888306291010--- صنایع دستی طلا کوبزنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌اي  چكشي (Gong) و اشياء همانند، غيربرقي، از فلزات معمولي؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از فلزات معمولي؛ قاب عكس، قاب تصوير يا قابهاي همانند،‌ از فلزات معمولي؛ آينه از فلزات معمولي.
4052898306299010--- سایرزنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌اي  چكشي (Gong) و اشياء همانند، غيربرقي، از فلزات معمولي؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از فلزات معمولي؛ قاب عكس، قاب تصوير يا قابهاي همانند،‌ از فلزات معمولي؛ آينه از فلزات معمولي.
4052908306300010ـ قاب عكس، قاب تصوير يا قاب‌هاي همانند؛ آينه زنگ، زنگ اخبار،‌ زنگ  صفحه‌اي  چكشي (Gong) و اشياء همانند، غيربرقي، از فلزات معمولي؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از فلزات معمولي؛ قاب عكس، قاب تصوير يا قابهاي همانند،‌ از فلزات معمولي؛ آينه از فلزات معمولي.
4052938308100010ـ قزنقفلي، قلاب و چنگك، حلقه و منگنه پرچ چفت و بست، دوره‌هاي چفت و بست‌دار، سگك، گل كمر (سگك چفت و بست‌دار)، قزنقفلي، قلاب و چنگك، حلقه (Eye)، منگنه پرچ (Eyelet) و اشياء همانند، از فلزات معمولي، براي لباس، كفش، چادر و روپوش، كيف دستي،‌ اشياء سفري يا ساير اشياء آماده مصرف؛ ميخ پرچ‌هاي لوله‌اي يا
4052998310000010تابلوهاي راهنما،تابلوهاي اماكن، تابلوهاي نام و نشاني و تابلوهاي همانند، ارقام، حروف و علائم ديگر، از فلزات معمولي، باستثناي آنهايي كه مشمول شماره 05 94 مي شوند. تابلوهاي راهنما،تابلوهاي اماكن، تابلوهاي نام و نشاني و تابلوهاي همانند، ارقام، حروف و علائم ديگر، از فلزات معمولي، باستثناي آنهايي كه مشمول شماره 05  94 مي شوند.
4054168414510010ـ ـ بادزن‌هاي روميزي، زميني، ديواري، سقفي، هواكش‌هاي پشت‌بام يا پنجره، توام شده با موتور برقي به قدرت حداكثر 125 وات تلمبه‌هاي هوا با خلأ، كمپرسورهاي هوا يا ساير گازها و بادزن‌ها، كلاهك‌هاي (Hoods) تسويه يا تخليه هوا توام با بادزن حتي مجهز به فيلتر.
4054548418100010ـ يخچال فريزرهاي مجهز به درهاي خارجي جداگانه يخچالها،‌فريزرها و ساير‌تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده، برقي يا غيربرقي، تلمبه‌هاي حرارتي غير از ماشين‌ها و دستگاههاي تهويه مطبوع شماره 15   84
4054558418210010ـ‌ ـ نوع تراكمي يخچالها،‌فريزرها و ساير‌تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده، برقي يا غيربرقي، تلمبه‌هاي حرارتي غير از ماشين‌ها و دستگاههاي تهويه مطبوع شماره 15   84
4054568418290010ـ ـ ساير يخچالها،‌فريزرها و ساير‌تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده، برقي يا غيربرقي، تلمبه‌هاي حرارتي غير از ماشين‌ها و دستگاههاي تهويه مطبوع شماره 15   84
4054578418300010ـ فريزر از نوع صندوقي، به گنجاش حداكثر 800 ليتر يخچالها،‌فريزرها و ساير‌تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده، برقي يا غيربرقي، تلمبه‌هاي حرارتي غير از ماشين‌ها و دستگاههاي تهويه مطبوع شماره 15   84
4054588418400010ـ فريزر از نوع ايستاده به گنجايش حداكثر 900 ليتر يخچالها،‌فريزرها و ساير‌تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده، برقي يا غيربرقي، تلمبه‌هاي حرارتي غير از ماشين‌ها و دستگاههاي تهويه مطبوع شماره 15   84
4054598418500010ـ ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچه‌ها (Chests)، كابينت‌ها، پيشخوان‌هاي (Display Counters) نمايش، ويترين‌ها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". يخچالها،‌فريزرها و ساير‌تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده، برقي يا غيربرقي، تلمبه‌هاي حرارتي غير از ماشين‌ها و دستگاههاي تهويه مطبوع شماره 15   84
2654698419111010--- پکیچ دو منظوره (آبگرم بهداشتی و گرمایشی)ماشين‌آلات، مجموعه ماشين آلات (Plant) يا تجهيزات آزمايشگاهي، حتي آنهايي‌كه با برق گرم مي‌شوند (باستثناي كوره‌ها و فرها (Ovens) و ساير ادوات مشمول شماره
4054708419119010--- سایرماشين‌آلات، مجموعه ماشين آلات (Plant) يا تجهيزات آزمايشگاهي، حتي آنهايي‌كه با برق گرم مي‌شوند (باستثناي كوره‌ها و فرها (Ovens) و ساير ادوات مشمول شماره
4054818419891010ـ ـ ـ دستگاه‌هاي آبگرم‌كن و آب سردكن توأم ماشين‌آلات، مجموعه ماشين آلات (Plant) يا تجهيزات آزمايشگاهي، حتي آنهايي‌كه با برق گرم مي‌شوند (باستثناي كوره‌ها و فرها (Ovens) و ساير ادوات مشمول شماره
4055098422110010ـ ـ‌ از نوع خانگي ماشين‌هاي ظرفشويي؛ ماشين آلات و دستگاهها براي تميزكردن يا خشك‌كردن بطري يا‌ساير ظروف؛ ماشين‌آلات و دستگاهها براي پركردن، ‌بستن، درزگيري ‌كردن (Sealing) يا برچسب‌زدن بطري، ظروف فلزي استوانه‌اي، قوطي، كيسه يا ساير ظروف؛ ماشين آلات و دستگاهها براي درپوش گذاش
2655108422190010ـ ـ ساير ماشين‌هاي ظرفشويي؛ ماشين آلات و دستگاهها براي تميزكردن يا خشك‌كردن بطري يا‌ساير ظروف؛ ماشين‌آلات و دستگاهها براي پركردن، ‌بستن، درزگيري ‌كردن (Sealing) يا برچسب‌زدن بطري، ظروف فلزي استوانه‌اي، قوطي، كيسه يا ساير ظروف؛ ماشين آلات و دستگاهها براي درپوش گذاش
3255168423100010ـ ترازوي توزين اشخاص، همچنين ترازوي توزين نوزادان، ترازوهاي خانگي ماشين‌آلات ‌و ادوات توزين (باستثناي ترازوها با حساسيت 5 سانتي‌گرم يا كمتر)، همچنين ماشين‌هاي شمارش و كنترل كه با وزنه كار‌ مي‌كنند، انواع وزنه براي ماشين‌هاي توزين
1055578427101210ـ ـ ـ ـ مستعمل ارابه‌هاي صفاف (Fork-lift trucks) ساير ارابه‌هاي كارگاهي مجهز به تجهيزات بلندكردن يا جابه جا كردن.
4055598427102210ـ ـ ـ ـ مستعمل ارابه‌هاي صفاف (Fork-lift trucks) ساير ارابه‌هاي كارگاهي مجهز به تجهيزات بلندكردن يا جابه جا كردن.
4055638427202210ـ ـ ـ ـ مستعمل ارابه‌هاي صفاف (Fork-lift trucks) ساير ارابه‌هاي كارگاهي مجهز به تجهيزات بلندكردن يا جابه جا كردن.
4057718450110010ـ ـ ماشين‌هاي تمام اتوماتيك ماشين‌هاي رختشويي خانگي يا غيرخانگي، حتي با تجهيزات خشك‌كردن.
4057858452100010ـ چرخ دوزندگي از نوع خانگي چرخ دوزندگي، غير از ماشين‌هاي دوخت اوراق مشمول شماره 40  84، مبل، پايه و سرپوش كه بويژه براي چرخ دوزندگي طراحي شده، سوزن چرخ دوزندگي.
457868452210010ـ ـ دستگاه‌هاي اتوماتيك چرخ دوزندگي، غير از ماشين‌هاي دوخت اوراق مشمول شماره 40  84، مبل، پايه و سرپوش كه بويژه براي چرخ دوزندگي طراحي شده، سوزن چرخ دوزندگي.
4058978470909010ـ ـ ـ ساير ماشين محاسب و ماشين جيبي ضبط، پخش (Reproducing) و نمايش دادن داده‌ها كه داراي اعمال محاسبه‌اي مي‌باشند، ماشين‌هاي حسابداري، ماشين‌هاي نقش تمبر، ماشين‌ صدور بليط و ماشين‌هاي همانند، كه داراي وسايل محاسب مي‌باشند؛ ماشين‌هاي صندوق ثبات.
26 یاunit/Rls1,000,000 ) هدر کدام که بیشتر باشد)59028471411010ـ ـ ـ ماشين‌هاي خودكار داده‌پردازي شخصي (PC) به‌صورت كامل ماشين‌هاي خودكار  داده‌پردازي و
4059248472901010ـ ـ ـ ماشين اسكناس شمار ساير ماشين‌ها و دستگاههاي دفتري (مثلاً، ماشين تكثير با سيستم هكتوگرافي يا با استنسيل،‌ ماشين چاپ آدرس، توزيع‌كننده‌هاي خودكار اسكناس، ماشين جوركردن، شمردن يا بسته‌بندي كردن مسكوكات، ماشين مداد تراش، ماشين سوراخ كردن يا ماشين دوخت).
4059258472902010ـ ـ ـ ماشين بانداژ اسكناس ساير ماشين‌ها و دستگاههاي دفتري (مثلاً، ماشين تكثير با سيستم هكتوگرافي يا با استنسيل،‌ ماشين چاپ آدرس، توزيع‌كننده‌هاي خودكار اسكناس، ماشين جوركردن، شمردن يا بسته‌بندي كردن مسكوكات، ماشين مداد تراش، ماشين سوراخ كردن يا ماشين دوخت).
4059268472903010ـ ـ ـ ماشين پرفراژ ساير ماشين‌ها و دستگاههاي دفتري (مثلاً، ماشين تكثير با سيستم هكتوگرافي يا با استنسيل،‌ ماشين چاپ آدرس، توزيع‌كننده‌هاي خودكار اسكناس، ماشين جوركردن، شمردن يا بسته‌بندي كردن مسكوكات، ماشين مداد تراش، ماشين سوراخ كردن يا ماشين دوخت).
4059278472904010ـ ـ ـ ماشين خردكن كاغذ و اسناد و مدارك ساير ماشين‌ها و دستگاههاي دفتري (مثلاً، ماشين تكثير با سيستم هكتوگرافي يا با استنسيل،‌ ماشين چاپ آدرس، توزيع‌كننده‌هاي خودكار اسكناس، ماشين جوركردن، شمردن يا بسته‌بندي كردن مسكوكات، ماشين مداد تراش، ماشين سوراخ كردن يا ماشين دوخت).
1559578476891010ـ ـ ـ ماشين خودكار فروش روزنامه ماشين‌هاي خودكار فروش كالا (مثلاً، ماشين‌هاي فروش تمبر پست، سيگار، اغذيه يا نوشابه)، همچنين ماشينهاي خردكردن پول.
2259718479101110ـ ـ ـ ـ نو ماشين‌ها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگر اين فصل نباشد.
2259728479101210ـ ـ ـ ـ مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر ماشين‌ها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگر اين فصل نباشد.
5559838479601010ـ ـ ـ كولرهاي آبي خانگي با هوادهي حداكثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (C.F.M)( ماشين‌ها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگر اين فصل نباشد.
4060098481101010ـ ـ ـ رگولاتور مخصوص سيلندرگاز مايع انواع شير و وسايل همانند براي لوله، ديگ آب گرم يا بخار، منبع، بشكه يا همانند، همچنين شيرهاي تقليل فشار و شيرهاي كنترل شونده به وسيله ترموستات.
55یا 300و000 RLS/kg (هر کدام که بیشتر باشد)60148481801010ـ ـ ـ شير آلات بهداشتي، شير مخلوط‌ حمام و دستشويي، پيسوار و ... ) انواع شير و وسايل همانند براي لوله، ديگ آب گرم يا بخار، منبع، بشكه يا همانند، همچنين شيرهاي تقليل فشار و شيرهاي كنترل شونده به وسيله ترموستات.
5560158481801510ـ ـ ـ شير فلكه كشويي (gate valve) از جنس برنج لغايت سه اينچ انواع شير و وسايل همانند براي لوله، ديگ آب گرم يا بخار، منبع، بشكه يا همانند، همچنين شيرهاي تقليل فشار و شيرهاي كنترل شونده به وسيله ترموستات.
5560168481802010ـ ـ ـ شير توپي (Ball valve) از جنس برنج لغايت_x000B_ 5/2 اينچ انواع شير و وسايل همانند براي لوله، ديگ آب گرم يا بخار، منبع، بشكه يا همانند، همچنين شيرهاي تقليل فشار و شيرهاي كنترل شونده به وسيله ترموستات.
3261468506101010ـ ـ ـ قوه‌هاي استوانه‌اي شكل به سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، به جز آلكالاين (LR) متوسط (C/R14/UM2) به جز آلكالاين (LR)، بزرگ (D/R20/um1) به جز آلكالاين (LR) قوه‌ها و باطري‌ها.
2661508506301010ـ ـ ـ قوه‌هاي استوانه‌اي شكل به سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) قوه‌ها و باطري‌ها.
2661638506601010ـ ـ ـ قوه‌هاي استوانه‌اي شكل در سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) قوه‌ها و باطري‌ها.
461708506803010ـ ـ ـ قوه‌هاي دكمه‌اي (Round Cell) قوه‌ها و باطري‌ها.
2661718506809010ـ ـ ـ ساير قوه‌ها و باطري‌ها.
4061738507101010ـ ـ ـ از نوع سربسته (Sealed) انباره‌هاي برقي (Accumulators)،‌ همچنين جداكننده‌هاي آنها، حتي به شكل مربع يا مستطيل.
4061748507109010ـ ـ ـ ساير انباره‌هاي برقي (Accumulators)،‌ همچنين جداكننده‌هاي آنها، حتي به شكل مربع يا مستطيل.
4061848508110010ـ ـ با قدرت نه بيش از 1500 وات و يك كيسه خاكروبه (Dust bag) يا مخزن ديگري با ظرفيت نه بيش از 20 ليتر جاروهاي برقي
4061858508190010ـ ـ ‌ساير جاروهاي برقي
4061868508600010ـ ‌ساير جاروهاي برقي جاروهاي برقي
3262208513100010ـ چراغ چراغ برقي قابل حمل (Portable) طراحي شده براي كاركردن با منبع نيروي همراه خود (مثلاً، باطري خشك،‌انباره، ماگنتو)، غير از ادوات روشنايي مشمول شماره 12  85.
5562428516101010ـ ـ ـ دستگاه‌هاي آبگرمكن و آب سردكن توام آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
4062438516109010ـ ـ ـ ساير آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
3263568529101010ـ ـ ـ آنتن‌هاي تلويزيون به استثناي آنتن تلسكوپي اجزاء و قطعاتي كه معلوم باشند منحصراً يا اساساً با دستگاههاي شماره 25  85 لغايت 28  85 به كار مي‌روند.
4062448516210010ـ ـ رادياتورهاي گرم‌كننده مخزني آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
4062458516290010ـ ـ ساير آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
3262468516310010ـ ـ مو خشك‌كن آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
3262478516320010ـ ـ ساير دستگاه‌هاي آرايش مو آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
4062488516330010ـ ـ دستگاه‌هاي خشك‌كردن دست آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
5562508516500010ـ فر (Oven) ميكروويو آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
5562518516600010ـ ساير فرها، خوراك پزها، اجاق‌ها، حلقه‌هاي جوش‌‌آوردن آب (Boiling Ring)، كباب پزها و تفت‌دهنده‌ها آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
4062528516710010ـ ـ دستگاه‌هاي درست كردن قهوه يا چاي آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
5562538516720010ـ ـ دستگاه برشته كردن نان (Toasters) آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
5562548516790010ـ ـ ساير آبگرمكن‌هاي فوري يا مخزني برقي و گرم‌كن‌هاي‌غوطه‌ور برقي؛ دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي اماكن و دستگاههاي برقي گرم‌كردن زمين؛ دستگاه الكتروترميك براي آرايش مو (مثلاً، مو خشك‌‌كن، فرزن مو، گرم‌كن‌هاي انبركي فرزني) و دست خشك‌كن؛ اتوي برقي؛ ساير دستگاههاي الك
3263578529102010ـ ـ ـ آنتن مخابراتي اجزاء و قطعاتي كه معلوم باشند منحصراً يا اساساً با دستگاههاي شماره 25  85 لغايت 28  85 به كار مي‌روند.
5562758517693010ـ ـ ـ درب‌بازكن تصويري (Video door Phone) دستگاههاي تلفن، شامل تلفن‌هايي براي شبكه‌هاي راديو تلفني (Cellular) يا ساير شبكه‌هاي بي‌سيم؛ ساير دستگاه‌ها جهت انتقال يا دريافت صدا، تصوير يا ساير داده‌ها، شامل دستگاه براي برقراري ارتباط در يك شبكه با سيم يا بي‌سيم (مانند شبكه محلي يا با پهنه گسترده)، ب
662768517694010ـ ـ ـ درب‌بازكن غيرتصويري دستگاههاي تلفن، شامل تلفن‌هايي براي شبكه‌هاي راديو تلفني (Cellular) يا ساير شبكه‌هاي بي‌سيم؛ ساير دستگاه‌ها جهت انتقال يا دريافت صدا، تصوير يا ساير داده‌ها، شامل دستگاه براي برقراري ارتباط در يك شبكه با سيم يا بي‌سيم (مانند شبكه محلي يا با پهنه گسترده)، ب
7562788517699010ـ ـ ـ ساير دستگاههاي تلفن، شامل تلفن‌هايي براي شبكه‌هاي راديو تلفني (Cellular) يا ساير شبكه‌هاي بي‌سيم؛ ساير دستگاه‌ها جهت انتقال يا دريافت صدا، تصوير يا ساير داده‌ها، شامل دستگاه براي برقراري ارتباط در يك شبكه با سيم يا بي‌سيم (مانند شبكه محلي يا با پهنه گسترده)، ب
2662878518292010ـ ـ ـ مجموعه سينماي خانوادگي ميكروفون و پايه آن؛ بلندگو، تعبيه شده يا نشده در محفظه آن؛ هدفون (headphones) و گوشي (Earphone) حتي توأم شده با ميكروفون، و مجموعه‌هايي مشتمل بر يك ميكروفون ويك يا چند بلندگو؛ تقويت‌كننده‌هاي برقي فركانس قابل شنوايي؛ دستگاههاي الكتريكي تقويت صدا.
4062888518293010--- بلندگوها به صورت چند بارهميكروفون و پايه آن؛ بلندگو، تعبيه شده يا نشده در محفظه آن؛ هدفون (headphones) و گوشي (Earphone) حتي توأم شده با ميكروفون، و مجموعه‌هايي مشتمل بر يك ميكروفون ويك يا چند بلندگو؛ تقويت‌كننده‌هاي برقي فركانس قابل شنوايي؛ دستگاههاي الكتريكي تقويت صدا.
1062968519300010ـ پايه‌هاي دوار گرامافون كه صفحه روي آن قرار مي‌گيرد (Turntables) (دك‌هاي ضبط) دستگاه ضبط يا باز توليد (Reproducing) صوت.
4063078523212010ـ ـ ـ كارت‌هاي توأم شده با باريكه مغناطيسي ضبط شده ديسك‌ها، نوارها (Tapes)، وسايل ذخيره‌سازي غيرناپايدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، "كارت‌هاي هوشمند Smart cards)" و ساير رسانه‌ها جهت ضبط كردن صوت يا ساير پديده‌ها، خواه ضبط شده يا نشده، شامل نسخه‌هاي مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
5563098523292010ـ ـ ـ نوار مغناطيسي صوتي و سوار شده ديسك‌ها، نوارها (Tapes)، وسايل ذخيره‌سازي غيرناپايدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، "كارت‌هاي هوشمند Smart cards)" و ساير رسانه‌ها جهت ضبط كردن صوت يا ساير پديده‌ها، خواه ضبط شده يا نشده، شامل نسخه‌هاي مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
5563118523294010ـ ـ ـ نوار كاست تصويري كامل و سوار شده به پهناي بيشتر از 5/6 ميلي‌متر ديسك‌ها، نوارها (Tapes)، وسايل ذخيره‌سازي غيرناپايدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، "كارت‌هاي هوشمند Smart cards)" و ساير رسانه‌ها جهت ضبط كردن صوت يا ساير پديده‌ها، خواه ضبط شده يا نشده، شامل نسخه‌هاي مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
4063148523299010ـ ـ ـ ساير ديسك‌ها، نوارها (Tapes)، وسايل ذخيره‌سازي غيرناپايدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، "كارت‌هاي هوشمند Smart cards)" و ساير رسانه‌ها جهت ضبط كردن صوت يا ساير پديده‌ها، خواه ضبط شده يا نشده، شامل نسخه‌هاي مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
5563158523411010--- ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R ديسك‌ها، نوارها (Tapes)، وسايل ذخيره‌سازي غيرناپايدار به حالت جامد (Solid-state non-volatile storage devices)، "كارت‌هاي هوشمند Smart cards)" و ساير رسانه‌ها جهت ضبط كردن صوت يا ساير پديده‌ها، خواه ضبط شده يا نشده، شامل نسخه‌هاي مادر (Matrices)، و نسخه‌ها
3263358527139010ـ ـ ـ ساير دستگاههاي گيرنده براي پخش راديويي، خواه با دستگاه ضبط يا بازتوليد صوت يا يك ساعت، در يك محفظه (Housing) واحد توأمان شده يا نشده باشند.
1063538528721010--- گیرنده تلویزیونی حتی توام با دستگاه پخش ویدیو و بازی (game) از نوع قابل نصب بر روی صندلی یا سقف وسایل نقلیهمانيتورها و پروژكتورها، يكپارچه نشده با دستگاه گيرنده تلويزيوني؛ دستگاه گيرنده براي تلويزيون، خواه با گيرنده‌هاي پخش راديويي يا دستگاه ضبط يا بازتوليد ويدئو يا صوت يكپارچه شده يا نشده باشند.
4063548528729010--- سایرمانيتورها و پروژكتورها، يكپارچه نشده با دستگاه گيرنده تلويزيوني؛ دستگاه گيرنده براي تلويزيون، خواه با گيرنده‌هاي پخش راديويي يا دستگاه ضبط يا بازتوليد ويدئو يا صوت يكپارچه شده يا نشده باشند.
3263558528730010ـ ـ ساير، سياه و سفيد مانيتورها و پروژكتورها، يكپارچه نشده با دستگاه گيرنده تلويزيوني؛ دستگاه گيرنده براي تلويزيون، خواه با گيرنده‌هاي پخش راديويي يا دستگاه ضبط يا بازتوليد ويدئو يا صوت يكپارچه شده يا نشده باشند.
663588529103010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات آنتن‌هاي مربوط به دستگاه‌هاي صوتي و تصويري اجزاء و قطعاتي كه معلوم باشند منحصراً يا اساساً با دستگاههاي شماره 25  85 لغايت 28  85 به كار مي‌روند.
4063698531800010ـ ساير دستگاه‌ها دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري (مثلاً، زنگ، آژير،‌تابلوهاي شاخص، دستگاههاي خبردهنده‌دزدي يا آتش‌سوزي)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 12  85 يا 30  85 مي‌شوند.
1864308536502010ـ ـ ـ كليد روشنايي دستگاههاي الكتريكي براي سوئيچينگ يا مدارهاي الكتريكي محافظ يا براي برقراري اتصالات (Connections) به يا در مدارهاي الكتريكي (براي مثال، سوئيچ‌ها، رله‌ها، فيوز‌ها، محدودكننده‌هاي تغييرات جريان يا ولتاژ الكتريكي (Surge suppressors)، دو شاخه‌هاي اتصال، سوكت‌ه
5564488537202010ـ ـ ـ پانل‌هاي الكتريكي با عناوين Basic Panel،Power Panel ، Power Box و ... تابلو، پانل، كنسول، ميز، كابينت و ساير تكيه‌گاهها، مجهز به دو يا چند دستگاه شماره 35  85 يا 36  85، براي كنترل الكتريكي يا توزيع برق، همچنين آنهايي كه با آلات يا دستگاههاي فصل 90 توأم شده‌اند، و دستگاههاي كنترل شماره‌اي، غيراز دستگاههاي قطع و تغيير ارتباط
2264538539100010ـ لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
10064558539222010ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي 40 وات لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
5564568539223010ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي مونتاژ شده بدون كلاهك (سرپيچ) لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
3264588539229010ـ ـ ـ ساير لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
10064598539292010ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي تا 200 وات به بالالامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
5564608539293010ـ ـ ـ لامپ حبابي رشته‌اي مونتاژ شده بدون كلاهك (سرپيچ) لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
5564648539311010ـ ـ ـ فلورسنت روشنايي به قطر تيوپ 26 ميليمتر و بيشتر لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
3264658539312010ـ ـ ـ لامپ كم مصرف (Compact) لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
5564718539321010ـ ـ ـ با بخار جيوه تا 500 وات لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
5564728539322010ـ ـ ـ با بخار سديم تا 500 وات لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
5564738539323010ـ ـ ـ هالوژنه فلزي تا 500 وات لامپ‌ها و لوله‌هاي برقي رشته‌اي يا تخليه الكتريكي، لامپ موسوم به چراغ سربسته (Sealed beam lamp unit) و لامپها و لوله‌هاي اشعه ماوراء بنفش يا مادون قرمز؛ لامپ قرمز؛ لامپ قوس الكتريكي.
7566058703232910--- سایراتومبيل‌هاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوري‌كه اساساً براي حمل اشخاص طراحي شده‌اند (غير از آنهايي كه مشمول شماره 02  87 مي‌شوند)،‌ همچنين اتومبيل‌ها از نوع استيشن (Station Wagon) و اتومبيلهاي كورسي (Racing cars).
7566098703249010--- سایراتومبيل‌هاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوري‌كه اساساً براي حمل اشخاص طراحي شده‌اند (غير از آنهايي كه مشمول شماره 02  87 مي‌شوند)،‌ همچنين اتومبيل‌ها از نوع استيشن (Station Wagon) و اتومبيلهاي كورسي (Racing cars).
5566208703339010--- سایراتومبيل‌هاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوري‌كه اساساً براي حمل اشخاص طراحي شده‌اند (غير از آنهايي كه مشمول شماره 02  87 مي‌شوند)،‌ همچنين اتومبيل‌ها از نوع استيشن (Station Wagon) و اتومبيلهاي كورسي (Racing cars).
5566248703909010--- سایراتومبيل‌هاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوري‌كه اساساً براي حمل اشخاص طراحي شده‌اند (غير از آنهايي كه مشمول شماره 02  87 مي‌شوند)،‌ همچنين اتومبيل‌ها از نوع استيشن (Station Wagon) و اتومبيلهاي كورسي (Racing cars).
467158710000010تانكها و ساير ارابه‌هاي زره‌پوش جنگي، موتوري، حتي مجهز به سلاح، اجزاءو قطعات اين قبيل وسايل نقليه. تانكها و ساير ارابه‌هاي زره‌پوش جنگي، موتوري، حتي مجهز به سلاح، اجزاءو قطعات اين قبيل وسايل نقليه.
5567178711101910---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567188711109010ـ ـ ـ ساير موتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567208711201910---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567228711202910---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567238711209010ـ ـ ـ ساير موتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567258711301910---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567278711302910---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567288711309010ـ ـ ـ ساير موتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567308711401910---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567328711402910---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567338711409010ـ ـ ـ ساير موتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567358711501910---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567378711502910---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567388711509010ـ ـ ـ ساير موتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
5567428711909010---- سایرموتورسيكلت‌ها‌(ازجمله موتور‌سيكلت‌گازي)، و چرخهاي پايي مجهز به موتور كمكي، با يا بدون سايدكار؛ سايدكار.
3267438712000010دوچرخه و ساير چرخ‌هاي پايي (از جمله سه‌چرخه‌هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور. دوچرخه و ساير چرخهاي پايي (از جمله سه‌چرخه‌هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور.
4067698715000010كالسكه‌هاي بچه و اجزاء و قطعات آنها. كالسكه‌هاي بچه و اجزاء و قطعات آنها.
4067708716100010ـ‌ تريلرها و نيمه تريلرها از نوع كارواني، براي سكونت يا اردوزني تريلرها و نيمه تريلرها (Semi-trailers)؛ ساير وسايل نقليه، كه بدون عمل مكانيكي رانده مي‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067718716200010ـ تريلرها و نيمه تريلرهاي بارگيري يا تخليه خودكار براي مصارف كشاورزي تريلرها و نيمه تريلرها (Semi-trailers)؛ ساير وسايل نقليه، كه بدون عمل مكانيكي رانده مي‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067728716310010ـ ـ تريلرهاي تانكردار و نيمه تريلرهاي تانكردار تريلرها و نيمه تريلرها (Semi-trailers)؛ ساير وسايل نقليه، كه بدون عمل مكانيكي رانده مي‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067758716399010ـ ـ ـ ساير تريلرها و نيمه تريلرها (Semi-trailers)؛ ساير وسايل نقليه، كه بدون عمل مكانيكي رانده مي‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067768716400010ـ ساير تريلرها و نيمه تريلرها تريلرها و نيمه تريلرها (Semi-trailers)؛ ساير وسايل نقليه، كه بدون عمل مكانيكي رانده مي‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
4067798716809010--- سایرتريلرها و نيمه تريلرها (Semi-trailers)؛ ساير وسايل نقليه، كه بدون عمل مكانيكي رانده مي‌شوند؛ اجزاء و قطعات آنها.
467928804000010چتر نجات (از جمله چتر نجات قابل هدايت و پاراگلايدرها) و روتوشوت‌ها (Rotachutes)؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها. چتر نجات (از جمله چتر نجات قابل هدايت و پاراگلايدرها) و روتوشوت‌ها (Rotachutes)؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها.
1067968901101010ـ ـ ـ قايق‌هاي تفريحي عمومي كشتي‌هاي مسافري، قايق‌هاي تفريحي عمومي، قايق‌هاي‌مسافربري‌(Ferry boats)، كشتي‌هاي
467978901109010ـ ـ ـ ساير كشتي‌هاي مسافري، قايق‌هاي تفريحي عمومي، قايق‌هاي‌مسافربري‌(Ferry boats)، كشتي‌هاي
3268028903100010ـ قايق‌هاي قابل بادكردن قايقهاي تفريحي شخصي (Yachts) و ساير وسايل نقليه‌ آبي ‌براي ‌تفريح يا ورزش؛ ‌قايق‌هاي پارويي و كانوها.
3268038903910010ـ ـ قايق‌هاي بادباني، با يا بدون موتور كمكي قايقهاي تفريحي شخصي (Yachts) و ساير وسايل نقليه‌ آبي ‌براي ‌تفريح يا ورزش؛ ‌قايق‌هاي پارويي و كانوها.
3268048903921010ـ ـ ـ قايق‌هاي تفريحي ورزشي (jet-ski) قايقهاي تفريحي شخصي (Yachts) و ساير وسايل نقليه‌ آبي ‌براي ‌تفريح يا ورزش؛ ‌قايق‌هاي پارويي و كانوها.
3268058903929010ـ ـ ـ ساير قايقهاي تفريحي شخصي (Yachts) و ساير وسايل نقليه‌ آبي ‌براي ‌تفريح يا ورزش؛ ‌قايق‌هاي پارويي و كانوها.
3268068903990010ـ ـ ساير قايقهاي تفريحي شخصي (Yachts) و ساير وسايل نقليه‌ آبي ‌براي ‌تفريح يا ورزش؛ ‌قايق‌هاي پارويي و كانوها.
1068128906900010ـ ساير ساير وسايل نقليه آبي، همچنين كشتي‌هاي جنگي و قايق‌هاي نجات غير از قايق پارويي.
468138907100010ـ كلك قابل بادكردن ساير ادوات شناور (مثلاً، كلك، مخزن، صندوق زيرآبي، سكوي تخليه و بارگيري، بوئه و برج علائم (فانوس دريايي)).
1068309003111010ـ ـ ـ دوره و قاب نيم‌ساخته (BLANK) دوره و قاب براي عينك، براي محافظ چشم يا همانند، اجزاء و قطعات آنها.
1068329003191010ـ ـ ـ دوره و قاب نيم‌ساخته (BLANK) دوره و قاب براي عينك، براي محافظ چشم يا همانند، اجزاء و قطعات آنها.
2268889017100010ـ ميز و ماشين ترسيم، حتي خودكار آلات رسامي، خط كشي يا محاسبه رياضي (مثلاً، ماشين‌هاي ترسيم، پانتوگراف، ‌نقاله، جعبه رسم، خط‌كش محاسبه، ديسك‌هاي محاسب)؛ آلات اندازه‌گيري طول، براي كار كردن  با دست (مثلاً، متر ميله‌اي يا نواري، ميكرومتر، اندازه گير قطر) كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شم
2268899017200010ـ ساير آلات رسامي، خط‌ كشي يا محاسبه رياضي آلات رسامي، خط كشي يا محاسبه رياضي (مثلاً، ماشين‌هاي ترسيم، پانتوگراف، ‌نقاله، جعبه رسم، خط‌كش محاسبه، ديسك‌هاي محاسب)؛ آلات اندازه‌گيري طول، براي كار كردن  با دست (مثلاً، متر ميله‌اي يا نواري، ميكرومتر، اندازه گير قطر) كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شم
2268919017800010ـ ساير آلات آلات رسامي، خط كشي يا محاسبه رياضي (مثلاً، ماشين‌هاي ترسيم، پانتوگراف، ‌نقاله، جعبه رسم، خط‌كش محاسبه، ديسك‌هاي محاسب)؛ آلات اندازه‌گيري طول، براي كار كردن  با دست (مثلاً، متر ميله‌اي يا نواري، ميكرومتر، اندازه گير قطر) كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شم
434945301100010ـ كتان، خام يا خيسانده كتان، خام يا عمل آمده ولي ريسيده نشده؛ آخال و ضايعات كتان (از جمله آخال نخ و الياف پس مانده آن Garnetted stock).
434955301210010ـ ـ خردشده يا از ساقه جدا شده كتان، خام يا عمل آمده ولي ريسيده نشده؛ آخال و ضايعات كتان (از جمله آخال نخ و الياف پس مانده آن Garnetted stock).
434965301290010ـ ـ ساير كتان، خام يا عمل آمده ولي ريسيده نشده؛ آخال و ضايعات كتان (از جمله آخال نخ و الياف پس مانده آن Garnetted stock).
434975301300010ـ آخال و ضايعات كتان كتان، خام يا عمل آمده ولي ريسيده نشده؛ آخال و ضايعات كتان (از جمله آخال نخ و الياف پس مانده آن Garnetted stock).
4035005303101010ـ ـ ـ الياف كهنه كنف كنف و ساير الياف نسجي از پوستة ساقة نباتات (باستثناي كتان، شاهدانه و رامي)، خام يا عمل آمده ولي ريسيده نشده؛ آخال و ضايعات اين الياف‌ها (از جمله آخال نخ و الياف پس مانده آن Garnetted Stock).
3237015601210010ـ ـ از پنبه اوات‌از‌مواد نسجي‌ و اشياء از آن؛ الياف نسجي، كه‌در‌ازاي آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد (پرز منسوجات) (Flock) گرد و گره و گلوله‌هاي كوچك (Mill neps) از مواد نسجي.
3237035601290010ـ ـ ساير اوات‌از‌مواد نسجي‌ و اشياء از آن؛ الياف نسجي، كه‌در‌ازاي آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد (پرز منسوجات) (Flock) گرد و گره و گلوله‌هاي كوچك (Mill neps) از مواد نسجي.
3237055602100010ـ نمد سوزن‌زده و پارچه‌هاي با الياف دوخته بافته (Stitch-bonded) نمد،حتي‌آغشته، اندوده،‌پوشانده‌يا‌مطبق‌شده.
3237065602210010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان نمد،حتي‌آغشته، اندوده،‌پوشانده‌يا‌مطبق‌شده.
3237075602290010ـ ـ از ساير مواد نسجي نمد،حتي‌آغشته، اندوده،‌پوشانده‌يا‌مطبق‌شده.
3237085602900010ـ ساير نمد،حتي‌آغشته، اندوده،‌پوشانده‌يا‌مطبق‌شده.
2237205604100010ـ نخ و طناب كائوچويي، پوشانده شده با منسوج نخ و طناب كائوچويي، پوشانده شده با منسوج، نخ نسجي، نوارها و اشكال همانند مشمول شماره 04  54 يا 05  54، آغشته، اندوده و پوشانده يا غلاف شده با كائوچو يا مواد پلاستيكي.
3237265607410010ـ ـ ريسمان براي بستن يا براي عدل‌بندي ريسمان، طناب و كابل، حتي گيس باف يا قيطان‌باف، حتي آغشته، اندوده، پوشانده يا غلاف شده با كائوچو يا ماده پلاستيكي.
3237285607499010ـ ـ ـ ساير ريسمان، طناب و كابل، حتي گيس باف يا قيطان‌باف، حتي آغشته، اندوده، پوشانده يا غلاف شده با كائوچو يا ماده پلاستيكي.
3237305607509010ـ ـ ـ ساير ريسمان، طناب و كابل، حتي گيس باف يا قيطان‌باف، حتي آغشته، اندوده، پوشانده يا غلاف شده با كائوچو يا ماده پلاستيكي.
2237325607901010ـ ـ ـ از كنف يا ساير الياف نسجي از پوست نباتات شماره 5303 ريسمان، طناب و كابل، حتي گيس باف يا قيطان‌باف، حتي آغشته، اندوده، پوشانده يا غلاف شده با كائوچو يا ماده پلاستيكي.
3237335607909010ـ ـ ـ ساير ريسمان، طناب و كابل، حتي گيس باف يا قيطان‌باف، حتي آغشته، اندوده، پوشانده يا غلاف شده با كائوچو يا ماده پلاستيكي.
3237375609000010اشياء از نخ، نوار يا اشكال همانند مشمول شماره 04 54 يا 05 54، ريسمان، طناب يا كابل، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد. اشياء از نخ، نوار يا اشكال همانند مشمول شماره 04  54 يا 05  54، ريسمان، طناب يا كابل، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد.
4037395701101010--- گبهفرش و ساير كفپوش‌ها از مواد نسجي، گره‌باف، حتي آماده مصرف.
4037405701109010--- سایرفرش و ساير كفپوش‌ها از مواد نسجي، گره‌باف، حتي آماده مصرف.
4037415701900010ـ از ساير مواد نسجي فرش و ساير كفپوش‌ها از مواد نسجي، گره‌باف، حتي آماده مصرف.
4037435702101010ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق به‌جز سيرجان فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037445702102010ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037455702103010ـ ـ ـ گليم يك رو پشمي سيرجان (فرش نيم بافت شير پكي پيچ) فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037465702104010ـ ـ ـ گليم دورو پشمي فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037475702105010ـ ـ ـ گليم كف ابريشم فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037485702106010ـ ـ ـ گليم تمام ابريشم فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037495702109010ـ ـ ـ ساير فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037505702200010ـ كفپوش‌ها از الياف نارگيل (Coir) فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037515702310010ـ ـ‌ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037525702320010ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037535702390010ـ ـ از ساير مواد نسجي فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037545702410010ـ ـ‌ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037555702420010ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037565702490010ـ ـ از ساير مواد نسجي فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037575702500010ـ ساير، نه با ساختار پرزدار (Not of pile)، پرداخت نشده (Not made up ) فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037585702910010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037595702911010احرامی (سجاده)فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037605702919010--- سایرفرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037615702920010ـ ـ از مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037625702990010ـ ـ از ساير مواد نسجي فرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037635702991010--- زیلوفرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037645702999010--- سایرفرش و ساير كف‌پوشها از مواد نسجي، بافته شده، منگوله باف‌نشده، (Not tufted) يا پرز پاشي‌نشده، حتي آماده مصرف،‌همچنين گليم «Kelem»، شوماك «Schumacks»، كاراماني «Karamanie» و فرش‌ها دستباف همانند.
4037655703100010ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان فرش و ساير‌كفپوش‌ها از موادنسجي، منگوله باف (Tufted)، حتي آماده مصرف.
4037665703200010ـ از نايلون يا از ساير پلي‌آميدها فرش و ساير‌كفپوش‌ها از موادنسجي، منگوله باف (Tufted)، حتي آماده مصرف.
4037675703300010ـ از ساير مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي فرش و ساير‌كفپوش‌ها از موادنسجي، منگوله باف (Tufted)، حتي آماده مصرف.
4037685703900010ـ از ساير مواد نسجي فرش و ساير‌كفپوش‌ها از موادنسجي، منگوله باف (Tufted)، حتي آماده مصرف.
4037695704100010ـ چهارگوش، كه مساحت آن حداكثر 3/0 متر مربع باشد فرش و ساير كفپوش‌ها، از نمد يا منگوله بافته‌نشده يا پرزپاشي‌نشده، حتي آماده مصرف.
4037705704901010ـ ـ ـ كفپوش نسجي از نمد فرش و ساير كفپوش‌ها، از نمد يا منگوله بافته‌نشده يا پرزپاشي‌نشده، حتي آماده مصرف.
4037715704909010ـ ـ ـ ساير فرش و ساير كفپوش‌ها، از نمد يا منگوله بافته‌نشده يا پرزپاشي‌نشده، حتي آماده مصرف.
4037725705000010ساير فرش‌ها و كفپوش‌ها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. ساير فرش‌ها و كفپوش‌ها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف.
4037735705001010--- جاجیمساير فرش‌ها و كفپوش‌ها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف.
4037745705009010--- سایرساير فرش‌ها و كفپوش‌ها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف.
10039396107120010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روب دوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه،‌كشباف يا قلاب‌باف.
10039406107190010ـ ـ از ساير مواد نسجي شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روب دوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه،‌كشباف يا قلاب‌باف.
4038105810100010ـ گلدوزي و قلابدوزي بدون زمينه نمايان گلدوزي و قلابدوزي به صورت توپ، نوار يا داراي فرم مشخص
4038115810910010ـ ـ‌ از پنبه گلدوزي و قلابدوزي به صورت توپ، نوار يا داراي فرم مشخص
4038125810920010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي گلدوزي و قلابدوزي به صورت توپ، نوار يا داراي فرم مشخص
4038135810990010ـ ـ از ساير مواد نسجي گلدوزي و قلابدوزي به صورت توپ، نوار يا داراي فرم مشخص
2238155901100010ـ پارچه‌هاي نسجي اندوده با صمغ يا با مواد نشاسته‌اي، از انواعي كه براي صحافي، جلدسازي، غلاف‌سازي يا مصارف همانند به كار مي‌روند. پارچه‌هاي نسجي اندوده با صمغ يا با مواد نشاسته‌اي، از انواعي كه براي صحافي، جلدسازي، غلاف‌سازي يا مصارف همانند به‌ كار مي‌روند؛ پارچه‌هاي  الگوبرداري  يا شفاف (Transparent) براي ترسيم؛ كرباسهاي آماده براي نقاشي؛ قدك (Buckram) و پارچه‌هاي نسجي آهاردار همان
10040336004139010--- سایرلباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
3238776006100010ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238786006210010ـ ـ سفيد نشده يا شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238796006220010ـ ـ رنگ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238806006230010ـ ـ‌ از نخ‌هايي با رنگ‌هاي مختلف فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238816006240010ـ ـ چاپ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238826006310010ـ ـ سفيد نشده يا سفيدشده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238836006320010ـ ـ رنگ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238846006330010ـ ـ از نخ‌هايي با رنگ‌هاي مختلف فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238856006340010ـ ـ‌چاپ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238866006410010ـ ـ سفيدنشده يا سفيد شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238876006420010ـ ـ رنگ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238886006430010ـ ـ از نخ‌هايي با رنگ‌هاي مختلف فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238896006440010ـ ـ چاپ‌شده فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
3238906006900010ـ ساير فلاندر، ابوسن Aubusson)، بووه (Beauvais) و همانند و ديواركوبهاي سوزن‌دوزي (مثلاً، سوزن‌زني‌ريز، سوزن چليپايي)، حتي دوخته و مهيا.
10038916101200010ـ از پنبه پالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله‌ژاكت‌اسكي)، بادگير، ژاكت‌هاي‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف،‌باستثناي‌اشياء‌مشمول‌شماره 03  61.
10038926101300010ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله‌ژاكت‌اسكي)، بادگير، ژاكت‌هاي‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف،‌باستثناي‌اشياء‌مشمول‌شماره 03  61.
10038936101900010ـ از ساير مواد نسجي پالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله‌ژاكت‌اسكي)، بادگير، ژاكت‌هاي‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف،‌باستثناي‌اشياء‌مشمول‌شماره 03  61.
10038946102100010ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان پالتو، نيم‌پالتو و مانتو (Manteau)، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جلمه ژاكت اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  61.
10038956102200010ـ از پنبه پالتو، نيم‌پالتو و مانتو (Manteau)، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جلمه ژاكت اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  61.
10038966102300010ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پالتو، نيم‌پالتو و مانتو (Manteau)، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جلمه ژاكت اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  61.
10038976102900010ـ ساير مواد نسجي پالتو، نيم‌پالتو و مانتو (Manteau)، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جلمه ژاكت اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  61.
10038986103100010ـ لباس رو (Suits) (متشكل از دو يا تعداد قسمت‌هايي كه در جنس و رنگ هماهنگ يا متناظر باشند (مانند كت، جليقه و شلوار براي مردان يا كت و دامن براي زنان) ) لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10038996103220010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039006103230010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039016103290010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039026103310010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039036103320010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039046103330010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039056103390010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039066103410010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039076103420010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039086103430010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039096103490010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست،‌به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم‌شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039106104130010ـ ـ‌ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039116104190010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039126104220010ـ ـ‌ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039136104230010ـ ـ‌ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039146104290010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039156104310010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039166104320010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039176104330010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039186104390010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039196104410010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039206104420010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039216104430010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039226104440010ـ ـ از الياف مصنوعي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039236104490010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039246104510010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039256104520010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039266104530010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039276104590010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039286104610010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039296104620010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039306104630010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039316104690010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، پيراهن بلند (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سر هم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (Short) (غير از لباس شنا) زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039326105100010ـ از پنبه پيراهن مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039336105200010ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پيراهن مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039346105900010ـ از ساير مواد نسجي پيراهن مردانه يا پسرانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039356106100010ـ از پنبه پيراهن، بلوز (Blouse)، بلوز شميزيه
10039366106200010ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پيراهن، بلوز (Blouse)، بلوز شميزيه
10039376106900010ـ از ساير مواد نسجي پيراهن، بلوز (Blouse)، بلوز شميزيه
10039386107110010ـ ـ از پنبه شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روب دوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه،‌كشباف يا قلاب‌باف.
10039416107210010ـ ـ از پنبه شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روب دوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه،‌كشباف يا قلاب‌باف.
10039426107220010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روب دوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه،‌كشباف يا قلاب‌باف.
10039436107290010ـ ـ از ساير مواد نسجي شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روب دوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه،‌كشباف يا قلاب‌باف.
10039446107910010ـ ـ از پنبه شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روب دوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه،‌كشباف يا قلاب‌باف.
10039456107990010ـ ـ از ساير مواد نسجي شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روب دوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه،‌كشباف يا قلاب‌باف.
10039466108110010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039476108190010ـ ـ از ساير مواد نسجي زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039486108210010ـ ـ از پنبه زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039496108220010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039506108290010ـ ـ از ساير موادنسجي زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039516108310010ـ ـ از پنبه زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039526108320010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039536108390010ـ ـ از ساير مواد نسجي زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039546108910010ـ ـ‌ از پنبه زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039556108920010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039566108990010ـ ـ از ساير مواد نسجي زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)،‌تنكه، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، كشباف يا قلاب‌باف.
10039576109100010ـ از پنبه تي‌شرت (T-shirt)، زيرپوش چسبان و همانند، كشباف يا قلاب‌باف.
10039586109900010ـ از ساير مواد نسجي تي‌شرت (T-shirt)، زيرپوش چسبان و همانند، كشباف يا قلاب‌باف.
10039596110110010ـ ـ‌ از پشم پيراهن يقه اسكي، پولوور (Pullover)، كارديگان، جليقه‌ها (Waist Coats) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب‌باف.
10039606110120010ـ ـ از بز كشمير پيراهن يقه اسكي، پولوور (Pullover)، كارديگان، جليقه‌ها (Waist Coats) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب‌باف.
10039616110190010ـ ـ ساير پيراهن يقه اسكي، پولوور (Pullover)، كارديگان، جليقه‌ها (Waist Coats) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب‌باف.
10039626110200010ـ از پنبه پيراهن يقه اسكي، پولوور (Pullover)، كارديگان، جليقه‌ها (Waist Coats) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب‌باف.
10039636110300010ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پيراهن يقه اسكي، پولوور (Pullover)، كارديگان، جليقه‌ها (Waist Coats) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب‌باف.
10039646110900010ـ از ساير مواد نسجي پيراهن يقه اسكي، پولوور (Pullover)، كارديگان، جليقه‌ها (Waist Coats) و اشياء همانند، كشباف يا قلاب‌باف.
10039656111200010ـ از پنبه لباس و متفرعات لباس نوزادان، كشباف يا قلاب‌باف.
10039666111300010ـ از الياف سنتتيك لباس و متفرعات لباس نوزادان، كشباف يا قلاب‌باف.
10039676111900010ـ از ساير مواد نسجي لباس و متفرعات لباس نوزادان، كشباف يا قلاب‌باف.
10039686112110010ـ ـ از پنبه گرمكن ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس‌شنا، كشباف يا قلاب‌باف.
10039696112120010ـ ـ از الياف سنتتيك گرمكن ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس‌شنا، كشباف يا قلاب‌باف.
10039706112190010ـ ـ از ساير مواد نسجي گرمكن ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس‌شنا، كشباف يا قلاب‌باف.
10039716112200010ـ لباس اسكي به صورت دست گرمكن ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس‌شنا، كشباف يا قلاب‌باف.
10039726112310010ـ ـ از الياف سنتتيك گرمكن ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس‌شنا، كشباف يا قلاب‌باف.
10039736112390010ـ ـ از ساير مواد نسجي گرمكن ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس‌شنا، كشباف يا قلاب‌باف.
10039746112410010ـ ـ از الياف سنتتيك گرمكن ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس‌شنا، كشباف يا قلاب‌باف.
10039756112490010ـ ـ از ساير موادنسجي گرمكن ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس‌شنا، كشباف يا قلاب‌باف.
10039766113000010لباس‌هاي دوخته و مهيا از پارچه‌هاي كشباف يا قلاب‌باف مشمول شماره 03 59، 06 59 يا 07 59. لباس‌هاي دوخته و مهيا از پارچه‌هاي كشباف يا قلاب‌باف مشمول شماره 03  59، 06  59 يا 07  59.
10039776114200010ـ از پنبه ساير لباس‌ها، كشباف يا قلاب‌باف.
10039786114300010ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي ساير لباس‌ها، كشباف يا قلاب‌باف.
10039796114900010ـ از ساير مواد نسجي ساير لباس‌ها، كشباف يا قلاب‌باف.
10039806115100010ـ جوراب آلات تراكمي درجه‌بندي شده (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) جوراب شلواريtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌هاي زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و ساير جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراكمي (Compression) درجه‌بندي شده (graduated) (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها (Footwear) بدون بكار بردن كفه (Soles)‌، كشباف (Kn
10039816115210010ـ ـ از الياف سنتتيك، اندازه‌گيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسي‌تكس جوراب شلواريtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌هاي زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و ساير جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراكمي (Compression) درجه‌بندي شده (graduated) (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها (Footwear) بدون بكار بردن كفه (Soles)‌، كشباف (Kn
10039826115220010ـ ـ از الياف سنتتيك، اندازه‌گيري هر تار تك نخ 67 دسي‌تكس يا بيشتر جوراب شلواريtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌هاي زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و ساير جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراكمي (Compression) درجه‌بندي شده (graduated) (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها (Footwear) بدون بكار بردن كفه (Soles)‌، كشباف (Kn
10039836115290010ـ ـ از ديگر مواد منسوج جوراب شلواريtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌هاي زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و ساير جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراكمي (Compression) درجه‌بندي شده (graduated) (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها (Footwear) بدون بكار بردن كفه (Soles)‌، كشباف (Kn
10039846115300010ـ ساير جوراب‌آلات زنانه ساق بلند (Full-length) يا سه ربعي (Knee-Length)، اندازه‌گيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسي‌تكس جوراب شلواريtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌هاي زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و ساير جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراكمي (Compression) درجه‌بندي شده (graduated) (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها (Footwear) بدون بكار بردن كفه (Soles)‌، كشباف (Kn
10039856115940010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان جوراب شلواريtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌هاي زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و ساير جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراكمي (Compression) درجه‌بندي شده (graduated) (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها (Footwear) بدون بكار بردن كفه (Soles)‌، كشباف (Kn
10039866115950010ـ ـ از پنبه جوراب شلواريtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌هاي زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و ساير جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراكمي (Compression) درجه‌بندي شده (graduated) (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها (Footwear) بدون بكار بردن كفه (Soles)‌، كشباف (Kn
10039876115960010ـ ـ از الياف سنتتيك جوراب شلواريtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌هاي زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و ساير جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراكمي (Compression) درجه‌بندي شده (graduated) (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها (Footwear) بدون بكار بردن كفه (Soles)‌، كشباف (Kn
10039886115990010ـ ـ از ساير مواد نسجي جوراب شلواريtightes) ، (Panty hose ، جوراب‌هاي زنانه (Stockings)، جوراب‌ها (Socks) و ساير جوراب‌آلات شامل جوراب آلات تراكمي (Compression) درجه‌بندي شده (graduated) (براي مثال، جوراب‌هاي واريس) و پاي‌پوش‌ها (Footwear) بدون بكار بردن كفه (Soles)‌، كشباف (Kn
10039896116100010ـ آغشته، اندوده يا پوشانده شده با مواد پلاستيك يا كائوچو: دستكش؛ دستكش يا انگشتي و نيم دستكش، كشباف يا قلاب‌باف.
10039906116910010ـ ـ‌ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان دستكش؛ دستكش يا انگشتي و نيم دستكش، كشباف يا قلاب‌باف.
10039916116920010ـ ـ از پنبه دستكش؛ دستكش يا انگشتي و نيم دستكش، كشباف يا قلاب‌باف.
10039926116930010ـ ـ از الياف سنتتيك دستكش؛ دستكش يا انگشتي و نيم دستكش، كشباف يا قلاب‌باف.
10039936116990010ـ ـ‌ از ساير مواد نسجي دستكش؛ دستكش يا انگشتي و نيم دستكش، كشباف يا قلاب‌باف.
10039946117100010ـ شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ساير متفرعات لباس دوخته و مهيا، كشباف يا قلاب‌باف؛ اجزاء لباس يا متفرعات لباس، كشباف يا قلاب‌باف.
10039956117800010ـ ساير متفرعات ساير متفرعات لباس دوخته و مهيا، كشباف يا قلاب‌باف؛ اجزاء لباس يا متفرعات لباس، كشباف يا قلاب‌باف.
10039966117900010ـ اجزاء ساير متفرعات لباس دوخته و مهيا، كشباف يا قلاب‌باف؛ اجزاء لباس يا متفرعات لباس، كشباف يا قلاب‌باف.
10039976201111010-- عبای دستباف از پشم شترپالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله ‌ژاكت‌ اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي ‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه باستثناي اشياء‌مشمول‌شماره 03  62.
10039986201119010--- سایرپالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله ‌ژاكت‌ اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي ‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه باستثناي اشياء‌مشمول‌شماره 03  62.
10039996201120010ـ ـ از پنبه پالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله ‌ژاكت‌ اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي ‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه باستثناي اشياء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040006201130010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله ‌ژاكت‌ اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي ‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه باستثناي اشياء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040996212300010ـ كرست گن پستان‌بند، گن (Gaine)، كرست (Corset)، بند شلوار، بند جوراب و اشياء همانند و اجزاء آنها، حتي كشباف يا قلاب‌باف.
10040016201190010ـ ـ از ساير مواد نسجي پالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله ‌ژاكت‌ اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي ‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه باستثناي اشياء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040026201910010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان پالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله ‌ژاكت‌ اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي ‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه باستثناي اشياء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040036201920010ـ ـ از پنبه پالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله ‌ژاكت‌ اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي ‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه باستثناي اشياء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040056201990010ـ ـ از ساير مواد نسجي پالتو و نيم‌پالتو، ردا (Cloak)، شنل و شنل باشلق‌دار (Cape)، آنوراك (Anorak) (از جمله ‌ژاكت‌ اسكي)، بادگير و ژاكت‌هاي ‌بادگير و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه باستثناي اشياء‌مشمول‌شماره 03  62.
10040066202110010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان پالتو،‌ نيم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراك (Anorak) (از جمله ژاكت اسكي)، بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  62.
10040076202120010ـ ـ‌ از پنبه پالتو،‌ نيم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراك (Anorak) (از جمله ژاكت اسكي)، بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  62.
10040086202130010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پالتو،‌ نيم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراك (Anorak) (از جمله ژاكت اسكي)، بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  62.
10040106202910010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان پالتو،‌ نيم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراك (Anorak) (از جمله ژاكت اسكي)، بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  62.
10040116202920010ـ ـ از پنبه پالتو،‌ نيم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراك (Anorak) (از جمله ژاكت اسكي)، بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  62.
10040126202930010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پالتو،‌ نيم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراك (Anorak) (از جمله ژاكت اسكي)، بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  62.
10040136202990010ـ ـ از ساير مواد نسجي پالتو،‌ نيم پالتو، مانتو، ردا، شنل و شنل باشلق‌دار، آنوراك (Anorak) (از جمله ژاكت اسكي)، بادگير و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه، باستثناي اشياء مشمول شماره 04  62.
10040146203110010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040156203120010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040176203191010- لباس به صورت مجموعه:لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040186203199010--- سایرلباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040196203220010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040206203230010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040216203290010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040226203310010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040236203320010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040246203330010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040256203390010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040266203410010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040276203420010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040286203430010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ورزشي، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه (غير از لباس شنا)، مردانه يا پسرانه.
10040306204110010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040316204120010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040326204131010--- البسه محلیلباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040356204210010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040366204220010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040376204230010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040386204290010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040396204310010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040406204320010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040416204330010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040426204390010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040436204410010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040446204420010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040456204430010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040466204440010ـ ـ از الياف مصنوعي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040476204490010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040486204510010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040496204520010ـ ـ‌ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040506204530010ـ ـ‌ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040516204590010ـ ـ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10041006212900010ـ ساير پستان‌بند، گن (Gaine)، كرست (Corset)، بند شلوار، بند جوراب و اشياء همانند و اجزاء آنها، حتي كشباف يا قلاب‌باف.
10041016213200010- از پشم يا ضايعات ابريشم دستمال و دستمال تزئيني(Pochette).
10040526204610010ـ ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040536204620010ـ ـ از پنبه لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040546204630010ـ ـ از الياف سنتتيك لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040556204690010ـ ـ‌ از ساير مواد نسجي لباس به صورت دست، به صورت مجموعه (Ensemble)، ژاكت، ژاكت ‌ورزشي، پيراهن زنانه (Dress)، دامن، دامن شلواري، شلوار، شلوار سرهم داراي بند و پيش‌بند، شلوار كوتاه و شلوار خيلي‌كوتاه (غير از لباس شنا)، زنانه يا دخترانه.
10040566205200010ـ از پنبه پيراهن مردانه يا پسرانه.
10040576205300010ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پيراهن مردانه يا پسرانه.
10040586205900010ـ از ساير مواد نسجي پيراهن مردانه يا پسرانه.
10040596206100010ـ از ابريشم يا آخال ابريشم پيراهن، بلوز، بلوز شميزيه (Shirt blouse)، زنانه يا دخترانه.
10040606206200010ـ از پشم يا موي نرم (كرك)‌حيوان پيراهن، بلوز، بلوز شميزيه (Shirt blouse)، زنانه يا دخترانه.
10040616206300010ـ از پنبه پيراهن، بلوز، بلوز شميزيه (Shirt blouse)، زنانه يا دخترانه.
10040626206400010ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي پيراهن، بلوز، بلوز شميزيه (Shirt blouse)، زنانه يا دخترانه.
10040636206900010ـ از ساير مواد نسجي پيراهن، بلوز، بلوز شميزيه (Shirt blouse)، زنانه يا دخترانه.
10040646207110010ـ ـ از پنبه زيرپوش چسبان و همانند، شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روبدوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه.
10040656207190010ـ ـ از ساير مواد نسجي زيرپوش چسبان و همانند، شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روبدوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه.
10040666207210010ـ ـ از پنبه زيرپوش چسبان و همانند، شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روبدوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه.
10040676207220010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي زيرپوش چسبان و همانند، شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روبدوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه.
10040686207290010ـ ـ ‌از ساير مواد نسجي زيرپوش چسبان و همانند، شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روبدوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه.
10040696207910010ـ ـ از پنبه زيرپوش چسبان و همانند، شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روبدوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه.
10040706207990010ـ ـ از ساير مواد نسجي زيرپوش چسبان و همانند، شورت، زيرشلواري، پيراهن خواب، پيژاما، لباس حوله‌اي حمام، روبدوشامبر و اشياء همانند، مردانه يا پسرانه.
10040716208110010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي زيرپوش چسبان و همانند، زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه.
10040726208190010ـ ـ از ساير مواد نسجي زيرپوش چسبان و همانند، زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه.
10040736208210010ـ ـ از پنبه زيرپوش چسبان و همانند، زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه.
10040746208220010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي زيرپوش چسبان و همانند، زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه.
10040756208290010ـ ـ از ساير مواد نسجي زيرپوش چسبان و همانند، زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه.
10040766208910010ـ ـ از پنبه زيرپوش چسبان و همانند، زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه.
10040776208920010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي زيرپوش چسبان و همانند، زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه.
10040786208990010ـ ـ از ساير مواد نسجي زيرپوش چسبان و همانند، زيردامني يا زيرپيراهني، ژوپون، شورت (Slip)، پيراهن خواب، پيژاما، لباس توي خانه، لباس حوله‌اي حمام، روب‌دوشامبر و اشياء همانند، زنانه يا دخترانه.
10040796209100010- پشم يا موي نرم حيوانات لباس و متفرعات لباس براي نوزادان.
10040806209200010ـ از پنبه لباس و متفرعات لباس براي نوزادان.
10040816209300010ـ از الياف سنتتيك لباس و متفرعات لباس براي نوزادان.
10040826209900010ـ از ساير مواد نسجي لباس و متفرعات لباس براي نوزادان.
10040836210100010ـ از پارچه‌هاي مشمول شماره‌هاي 02 56 يا 03 56 لباس دوخته و مهيا از پارچه‌هاي مشمول شماره‌هاي 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 يا 07  59.
10040846210200010ـ ساير لباس‌ها، از انواع مذكور در شماره‌هاي فرعي 11 6201 لغايت 19 6201 لباس دوخته و مهيا از پارچه‌هاي مشمول شماره‌هاي 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 يا 07  59.
10040856210300010ـ ساير لباس‌ها، از انواع مذكور در شماره‌هاي فرعي 11 6202 لغايت 19 6202 لباس دوخته و مهيا از پارچه‌هاي مشمول شماره‌هاي 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 يا 07  59.
10040866210400010ـ ساير لباس‌هاي مردانه يا پسرانه لباس دوخته و مهيا از پارچه‌هاي مشمول شماره‌هاي 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 يا 07  59.
10040876210500010ـ ساير لباس‌هاي زنانه يا دخترانه لباس دوخته و مهيا از پارچه‌هاي مشمول شماره‌هاي 02  56، 03  56، 03  59، 06  59 يا 07  59.
10040886211110010ـ ـ مردانه يا پسرانه گرمكن ‌ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس شنا، ساير لباسها.
10040896211120010ـ ـ زنانه يا دخترانه گرمكن ‌ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس شنا، ساير لباسها.
10040916211320010ـ ـ از پنبه گرمكن ‌ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس شنا، ساير لباسها.
10040926211330010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي گرمكن ‌ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس شنا، ساير لباسها.
10040936211390010ـ ـ از ساير مواد نسجي گرمكن ‌ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس شنا، ساير لباسها.
10040946211420010ـ ـ‌ از پنبه گرمكن ‌ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس شنا، ساير لباسها.
10040956211430010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي گرمكن ‌ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس شنا، ساير لباسها.
10040966211490010ـ ـ از ساير مواد نسجي گرمكن ‌ورزشي به صورت دست، لباس اسكي به صورت دست و لباس شنا، ساير لباسها.
10040976212100010ـ پستان‌بند و سينه‌بند پستان‌بند، گن (Gaine)، كرست (Corset)، بند شلوار، بند جوراب و اشياء همانند و اجزاء آنها، حتي كشباف يا قلاب‌باف.
10040986212200010ـ گن و گن تنكه‌اي (Girdle) پستان‌بند، گن (Gaine)، كرست (Corset)، بند شلوار، بند جوراب و اشياء همانند و اجزاء آنها، حتي كشباف يا قلاب‌باف.
10041026213900010ـ از ساير مواد نسجي دستمال و دستمال تزئيني(Pochette).
10041036214100010ـ از ابريشم يا از آخال ابريشم شال، اشارپ، دستمال‌گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشياء همانند.
10041046214200010ـ از پشم يا موي نرم (كرك) حيوان شال، اشارپ، دستمال‌گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشياء همانند.
10041056214300010ـ از الياف سنتتيك شال، اشارپ، دستمال‌گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشياء همانند.
10041066214400010ـ از الياف مصنوعي شال، اشارپ، دستمال‌گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشياء همانند.
10041076214900010ـ از ساير مواد نسجي شال، اشارپ، دستمال‌گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تورصورت (Veil) و اشياء همانند.
10041086215100010ـ از ابريشم يا از آخال ابريشم كراوات، پاپيون و دستمال گردن كراواتي.
10041096215200010ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي كراوات، پاپيون و دستمال گردن كراواتي.
10041106215900010ـ از ساير مواد نسجي كراوات، پاپيون و دستمال گردن كراواتي.
10041126217100010ـ متفرعات ساير متفرعات لباس دوخته و مهيا، ‌اجزاء لباس يا متفرعات لباس، غير از آنهايي كه مشمول شماره 12  62 مي‌باشد.
7541146301100010ـ پتوهاي برقي پتو و زيرانداز سفري.
7541156301200010ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان پتو و زيرانداز سفري.
7541166301300010ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)،‌ ازپنبه پتو و زيرانداز سفري.
7541176301400010ـ پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي) از الياف سنتتيك پتو و زيرانداز سفري.
7541186301900010ـ ساير پتوها و زيراندازهاي سفري پتو و زيرانداز سفري.
5541196302100010ـ شستني‌هاي رختخواب، كشباف يا قلاب‌باف شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541206302210010ـ ـ از پنبه شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541216302220010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541226302290010ـ ـ از ساير مواد نسجي شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541236302310010ـ ـ از پنبه شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541246302320010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541256302390010ـ‌ ـ از ساير مواد نسجي شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541266302400010ـ شستني‌هاي سرميز، كشباف يا قلاب‌باف شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541276302510010ـ ـ از پنبه شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541286302530010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541296302590010ـ ـ‌ از ساير مواد نسجي شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541306302600010ـ شستني‌هاي توالت يا آشپزخانه، از پارچه‌هاي حوله‌باف اسفنجي (پرز حلقوي) همانند، از پنبه شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541316302910010ـ ـ از پنبه شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541326302930010ـ ـ از الياف سنتتيك يا مصنوعي شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541336302990010ـ ـ از ساير مواد نسجي شستني‌هاي رختخواب، سرميز، توالت يا آشپزخانه.
5541346303120010ـ ـ از الياف سنتتيك پشت‌دري، پرده و پرده كركره‌اي دروني؛ والان پرده يا تختخواب.
5541356303190010ـ ـ از ساير مواد نسجي پشت‌دري، پرده و پرده كركره‌اي دروني؛ والان پرده يا تختخواب.
5541366303910010ـ ـ از پنبه پشت‌دري، پرده و پرده كركره‌اي دروني؛ والان پرده يا تختخواب.
5541376303920010ـ ـ از الياف سنتتيك پشت‌دري، پرده و پرده كركره‌اي دروني؛ والان پرده يا تختخواب.
5541386303990010ـ ـ از ساير مواد نسجي پشت‌دري، پرده و پرده كركره‌اي دروني؛ والان پرده يا تختخواب.
5541396304110010ـ ـ كشباف يا قلاب‌باف ساير اشياء براي مبلمان، باستثناي آنهايي كه مشمول شماره 04  94 مي‌شوند.
5541406304190010ـ ـ ساير ساير اشياء براي مبلمان، باستثناي آنهايي كه مشمول شماره 04  94 مي‌شوند.
5541416304910010ـ ـ كشباف يا قلاب باف ساير اشياء براي مبلمان، باستثناي آنهايي كه مشمول شماره 04  94 مي‌شوند.
5541426304920010ـ ـ غير از كشباف يا قلاب‌باف، از پنبه ساير اشياء براي مبلمان، باستثناي آنهايي كه مشمول شماره 04  94 مي‌شوند.
5541436304930010ـ ـ غير از كشباف يا قلاب‌باف، از الياف سنتتيك ساير اشياء براي مبلمان، باستثناي آنهايي كه مشمول شماره 04  94 مي‌شوند.
5541446304990010ـ ـ ‌غير از كشباف يا قلاب‌باف، از ساير مواد نسجي ساير اشياء براي مبلمان، باستثناي آنهايي كه مشمول شماره 04  94 مي‌شوند.
5541456305100010ـ از كنف يا ساير الياف نسجي پوسته ساقه نباتات مشمول شماره 03 53. جوال و كيسه براي بسته‌بندي.
5541466305200010ـ از پنبه جوال و كيسه براي بسته‌بندي.
5541476305320010ـ ـ ظروف (واسطه) نرم براي مواد به صورت فله جوال و كيسه براي بسته‌بندي.
5541486305330010ـ ـ ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پلي‌اتيلن يا پلي پروپيلن جوال و كيسه براي بسته‌بندي.
5541496305390010ـ ـ‌ ساير جوال و كيسه براي بسته‌بندي.
5541506305900010ـ از ساير مواد نسجي جوال و كيسه براي بسته‌بندي.
5541516306120010ـ ـ از الياف سنتتيك روپوش كالا، پرده سايبان، پرده سايبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان براي كشتي، براي تخته‌هاي بادبان‌دار يا براي ارابه‌هاي شراعي؛ اشياء اردوزني.
5541526306190010ـ ـ از ساير مواد نسجي روپوش كالا، پرده سايبان، پرده سايبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان براي كشتي، براي تخته‌هاي بادبان‌دار يا براي ارابه‌هاي شراعي؛ اشياء اردوزني.
5541536306220010ـ ـ از الياف سنتتيك روپوش كالا، پرده سايبان، پرده سايبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان براي كشتي، براي تخته‌هاي بادبان‌دار يا براي ارابه‌هاي شراعي؛ اشياء اردوزني.
5541546306290010ـ ـ از ساير مواد نسجي: روپوش كالا، پرده سايبان، پرده سايبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان براي كشتي، براي تخته‌هاي بادبان‌دار يا براي ارابه‌هاي شراعي؛ اشياء اردوزني.
5541556306300010ـ بادبان‌ها (Sails) روپوش كالا، پرده سايبان، پرده سايبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان براي كشتي، براي تخته‌هاي بادبان‌دار يا براي ارابه‌هاي شراعي؛ اشياء اردوزني.
5541566306400010ـ تشك‌هاي بادي (Pneumatic): روپوش كالا، پرده سايبان، پرده سايبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان براي كشتي، براي تخته‌هاي بادبان‌دار يا براي ارابه‌هاي شراعي؛ اشياء اردوزني.
5541576306900010ـ ساير: روپوش كالا، پرده سايبان، پرده سايبان در و پنجره؛ چادر؛ بادبان براي كشتي، براي تخته‌هاي بادبان‌دار يا براي ارابه‌هاي شراعي؛ اشياء اردوزني.
5541586307100010ـ كف‌شور، قاب دستمال، قابشور، گردگير و ساير پارچه‌هاي همانند براي تميز كردن ساير اشياء دوخته و مهيا، همچنين الگوي لباس.
5541596307200010ـ كمربند نجات و جليقه نجات ساير اشياء دوخته و مهيا، همچنين الگوي لباس.
5541646308000010مجموعه‌ها متشكل هستند از پارچه‌هاي تار و پودباف و نخ،‌ حتي داراي متفرعات، براي آماده‌كردن ‌آنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلاب‌دوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته‌بندي شده براي خرده فروشي. مجموعه‌ها متشكل هستند از پارچه‌هاي تار و پودباف و نخ،‌ حتي داراي متفرعات، براي آماده‌كردن ‌آنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلاب‌دوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بسته‌بندي شده براي خرده فروشي.
10041656309000010لباس و ساير اشياء مستعمل. لباس و ساير اشياء مستعمل.
10041666310100010ـ جدا شده كهنه پاره‌ها و ضايعات نو و مستعمل، آخال ريسمان، آخال طناب و كابل و اشياء مستعمل از ريسمان، طناب و كابل از مواد نسجي.
10041676310900010ـ ساير كهنه پاره‌ها و ضايعات نو و مستعمل، آخال ريسمان، آخال طناب و كابل و اشياء مستعمل از ريسمان، طناب و كابل از مواد نسجي.
10041696401920010ـ ـ‌كه قوزك پا را مي‌پوشاند ولي زانو را فرا نمي‌گيرند كفش‌هاي ضدآب با تخت بيروني و رويه ازكائوچو يا پلاستيك، كه نه رويه آن به تخت تثبيت شده و نه با دوختن، ميخ پرچ‌كردن، ميخ‌زدن، پيچ كردن، پلاك‌كردن (Plugging) يا فرآيندهاي همانند به هم متصل شده باشند.
10041706401990010ـ ـ ساير كفش‌هاي ضدآب با تخت بيروني و رويه ازكائوچو يا پلاستيك، كه نه رويه آن به تخت تثبيت شده و نه با دوختن، ميخ پرچ‌كردن، ميخ‌زدن، پيچ كردن، پلاك‌كردن (Plugging) يا فرآيندهاي همانند به هم متصل شده باشند.
2641736402191010ـ ـ ـ كفش‌هاي دوميداني زيرپيچ‌دار و ميخ‌دار ساير كفش‌هايي كه تخت بيروني و رويه آنها از كائوچو يا پلاستيك باشند.
10041746402199010ـ ـ ـ ساير ساير كفش‌هايي كه تخت بيروني و رويه آنها از كائوچو يا پلاستيك باشند.
10041756402200010ـ كفش با رويه تسمه‌اي يا نواري كه با توپي (Plug) به تخت متصل شده است. ساير كفش‌هايي كه تخت بيروني و رويه آنها از كائوچو يا پلاستيك باشند.
10041766402910010ـ ـ كه قوزك پا را مي‌پوشانند ساير كفش‌هايي كه تخت بيروني و رويه آنها از كائوچو يا پلاستيك باشند.
10041776402990010ـ ـ ساير ساير كفش‌هايي كه تخت بيروني و رويه آنها از كائوچو يا پلاستيك باشند.
2641786403121010ـ ـ ـ كفش براي اسكي روي برف و كفش براي تخته ‌برف سواري (Snowboard) #N/A
2641796403122010ـ ـ ـ كفش‌هاي اسكي #N/A
2641806403191010ـ ـ ـ كفش‌هاي دوميداني زيرپيچ‌دار و ميخ‌دار #N/A
10041816403199010ـ ـ ـ ساير #N/A
10041826403200010ـ كفش با تخت بيروني از چرم طبيعي، و رويه متشكل از تسمه‌هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور و شست پا را دور مي‌زند #N/A
10041846403510010ـ ـ كه قوزك پا را مي‌پوشانند #N/A
10041856403590010ـ ـ ساير #N/A
10041866403910010ـ ـ‌كه قوزك پا را مي‌پوشانند #N/A
10041876403990010ـ ـ ساير #N/A
2641886404111010ـ ـ ـ كفش‌هاي دوميداني زيرپيچ‌دار و ميخ‌دار كفش با تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك، چرم طبيعي يا دوباره ساخته و با رويه از مواد نسجي.
10041896404119010ـ ـ ـ ساير كفش با تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك، چرم طبيعي يا دوباره ساخته و با رويه از مواد نسجي.
10041906404190010ـ ـ‌ ساير كفش با تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك، چرم طبيعي يا دوباره ساخته و با رويه از مواد نسجي.
10041916404200010ـ كفش با تخت بيروني از چرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته شده كفش با تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك، چرم طبيعي يا دوباره ساخته و با رويه از مواد نسجي.
10041926405100010ـ با رويه از چرم طبيعي يا چرم دوباره ساخته ساير كفش‌ها.
10041946405209010ـ ـ ـ ساير ساير كفش‌ها.
10041956405900010ـ ساير ساير كفش‌ها.
7541986406901010ـ ـ ـ از چوب اجزاء كفش (از جمله‌رويه حتي متصل‌شده به تخت غير از تخت بيروني)؛ كف‌هاي داخلي قابل تعويض، زير پاشنه‌هاي كفش و اشياء قابل تعويض همانند؛ گتر، ساق‌پوش و اشياء همانند و اجزاء آنها.
7542016406909010ـ ـ ـ ساير اجزاء كفش (از جمله‌رويه حتي متصل‌شده به تخت غير از تخت بيروني)؛ كف‌هاي داخلي قابل تعويض، زير پاشنه‌هاي كفش و اشياء قابل تعويض همانند؛ گتر، ساق‌پوش و اشياء همانند و اجزاء آنها.
4042026501000010كلاه نيمه‌ساخته، بدنة كلاه و باشلق‌ از نمد، قالب‌گيري‌نشده و لبه‌دار‌نشده، پلاتو (Plateaux) و مانشون (از جمله مانشون‌هاي چاكدار)، از نمد. كلاه نيمه‌ساخته، بدنة كلاه و باشلق‌ از نمد، قالب‌گيري‌نشده و لبه‌دار‌نشده، پلاتو (Plateaux) و مانشون (از جمله مانشون‌هاي چاكدار)، از نمد.
4042036502000010كلاه نيمه‌ساخته، گيس‌باف يا تهيه شده از جفت و جوركردن نوار از هر ماده، قالب‌گيري‌نشده، لبه‌دار نشده، آستر نشده، تزيين نشده. كلاه نيمه‌ساخته، گيس‌باف يا تهيه شده از جفت و جوركردن نوار از هر ماده، قالب‌گيري‌نشده، لبه‌دار نشده، آستر نشده، تزيين نشده.
4042046504000010كلاه و ساير پوشش‌هاي سر، گيس‌باف يا تهيه شده از جفت و جوركردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين‌شده. كلاه و ساير پوشش‌هاي سر، گيس‌باف يا تهيه شده از جفت و جوركردن نوار از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين‌شده.
4042056505000010كلاه و ساير پوشش‌هاي سر، كشباف يا قلاب‌باف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچه‌هاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري ‌شده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستري شده يا تزئين شده. كلاه و ساير پوشش‌هاي سر، كشباف يا قلاب‌باف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچه‌هاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستر‌شده يا تزئين شده، توري سر از هر ماده، حتي آستر شده يا تزئين شده
4042096506990010ـ ـ از ساير مواد ساير كلاهها، حتي آسترشده يا تزئين شده.
4042106507000010نوار داخلي، آستر، روپوش، اسكلت كلاه، آفتابگير و بند زير چانه، براي كلاه. نوار داخلي، آستر، روپوش، اسكلت كلاه، آفتابگير و بند زير چانه، براي كلاه.
5542116601100010ـ چتر سايبان باغ و همانند چتر باراني و چتر آفتابي (از جمله چتر عصايي، چتر سايبان باغ و چترهاي همانند).
5542126601910010ـ ـ داراي ميله يا دسته تلسكوپي چتر باراني و چتر آفتابي (از جمله چتر عصايي، چتر سايبان باغ و چترهاي همانند).
5542136601990010ـ ـ ساير چتر باراني و چتر آفتابي (از جمله چتر عصايي، چتر سايبان باغ و چترهاي همانند).
5542146602000010عصا، عصاي صندلي‌شو، شلاق و تازيانه، تعليمي و همانند. عصا، عصاي صندلي‌شو، شلاق و تازيانه، تعليمي و همانند.
2642156603200010ـ اسكلت چتر، از جمله اسكلت سوارشده روي دسته يا ميله اجزاء،تزئینات و متفرعات اشیاء مشمول شماره 01 66 یا 02 66
2642166603900010ـ ساير اجزاء،تزئینات و متفرعات اشیاء مشمول شماره 01 66 یا 02 66
5542176701000010پوست و ساير اجزاء پرندگان با پر يا پر نرم، پر، اجزاء پر، پر نرم و اشياء ساخته شده از آنها (غير از محصولات مشمول شماره 05 05 و لوله و ساقة پر كار شده). #N/A
5542186702100010ـ از مواد پلاستيكي گل،برگ و میوه مصنوعی و اجزاء آنها؛اشیاءساخته شده از گل،برگ یا میوۀ مصنوعی.
5542196702900010ـ از ساير مواد گل،برگ و میوه مصنوعی و اجزاء آنها؛اشیاءساخته شده از گل،برگ یا میوۀ مصنوعی.
5542206703000010موي انسان، دسته شده، در جهت طبيعي نازك‌شده، سفيد‌شده يا به نحو ديگر كارشده؛ پشم يا موي حيوان يا ساير مواد نسجي، آماده شده براي ساختن كلاه گيس يا اشياء همانند موي انسان، دسته شده، در جهت طبيعي نازك‌شده، سفيد‌شده يا به نحو ديگر كارشده؛ پشم يا موي حيوان يا ساير مواد نسجي، آماده شده براي ساختن كلاه گيس يا اشياء همانند
5542216704110010ـ ـ كلاه گيس كامل کلاه گیس،ریش،ابرو،زلفو گیسوی عاریه و همانند،از موی انسان یا از موی حیوان یا از مواد نسجی،اشیاءساخته شده از موی انسان که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شمار دیگر تعرفه نشده باشد.
5542226704190010ـ ـ ساير کلاه گیس،ریش،ابرو،زلفو گیسوی عاریه و همانند،از موی انسان یا از موی حیوان یا از مواد نسجی،اشیاءساخته شده از موی انسان که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شمار دیگر تعرفه نشده باشد.
5542236704200010ـ از موي انسان کلاه گیس،ریش،ابرو،زلفو گیسوی عاریه و همانند،از موی انسان یا از موی حیوان یا از مواد نسجی،اشیاءساخته شده از موی انسان که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شمار دیگر تعرفه نشده باشد.
5542246704900010ـ از ساير مواد کلاه گیس،ریش،ابرو،زلفو گیسوی عاریه و همانند،از موی انسان یا از موی حیوان یا از مواد نسجی،اشیاءساخته شده از موی انسان که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شمار دیگر تعرفه نشده باشد.
4042256801000010سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده‌رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پياده‌رو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح).
4042266802100010ـ چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع‌مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگ‌شده به طور مصنوعي سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042276802210010ـ ـ سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042286802230010ـ ـ‌ سنگ خارا (گرانيت) سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042296802290010ـ ـ ساير سنگ‌ها سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042306802911010ـ ـ ـ رخام پوليش داده شده، شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042316802919010ـ ـ ـ ساير سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042326802921010ـ ـ ـ رخام پوليش داده شده، شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042336802929010ـ ـ ـ ساير سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042346802931010ـ ـ ـ پوليش داده شده، شكل داده شده يا كار شده اما كنده‌كاري و حكاكي نشده سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042356802939010ـ ـ ـ ساير سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042366802991010ـ ـ ـ صيقل داده شده، شكل داده شده يا كار شده، اما كنده‌كاري و حكاكي نشده سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042376802999010ـ ـ ـ ساير سنگ تراش‌پذير كار شده يا سنگ ساختمان (باستثناي سنگ لوح) كار شده و اشياء ساخته شده از اين سنگها، غير از سنگهاي شماره 01  68، مكعب بزرگ يا كوچك براي موزائيك‌كاري و همانند، از سنگ طبيعي ( از جمله سنگ لوح)، حتي روي تكيه‌گاه؛ دانه تراشه و پودر، از سنگ طبيعي (ه
4042386803001010ـ ـ ـ سنگ براي كف و ديوار سنگ لوح طبيعي كار شده و اشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده.
4042396803009010ـ ـ ـ ساير سنگ لوح طبيعي كار شده و اشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده.
442616807101010ـ ـ ـ مورد مصرف در پوشش سقف، نما، بام، كف، ديوار، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات، آب و ...) اشياء ساخته شده آسفالت يا از مواد همانند (مثلاً، قير نفت، زفت قطران زغال سنگ).
2242626807109010ـ ـ ـ ساير اشياء ساخته شده آسفالت يا از مواد همانند (مثلاً، قير نفت، زفت قطران زغال سنگ).
2242636807900010ـ ساير اشياء ساخته شده آسفالت يا از مواد همانند (مثلاً، قير نفت، زفت قطران زغال سنگ).
2642646808000010لوحه (Panel)، صفحه (Board)،‌ چهارگوش (Tile)، بلوك (Block) و اشياء همانند از الياف نباتي، از كاه و كلش يا از تراشه، خرده‌چوب، ريزه چوب، خاك اره يا از ساير آخال چوب كه با سيمان، گچ يا با ساير چسباننده‌هاي معدني به هم فشرده شده باشد. لوحه (Panel)، صفحه (Board)،‌ چهارگوش (Tile)، بلوك (Block) و اشياء همانند از الياف نباتي، از كاه و كلش يا از تراشه، خرده‌چوب، ريزه چوب، خاك اره يا از ساير آخال چوب كه با سيمان، گچ يا با ساير چسباننده‌هاي معدني به هم فشرده شده باشد.
2642656809110010ـ ـ ‌فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يا مقوا اشياء ساخته شده از گچ يا از تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد.
2642666809190010ـ ـ ساير اشياء ساخته شده از گچ يا از تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد.
2642676809900010ـ ساير اشياء اشياء ساخته شده از گچ يا از تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد.
1542686810111010ـ ـ ـ از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه‌بندي شده) اشياء ساخته شده از سيمان، از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح‌شده.
1542696810119010ـ ـ ـ ساير اشياء ساخته شده از سيمان، از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح‌شده.
1542706810191010ـ ـ ـ مورد مصرف در سقف، بام اشياء ساخته شده از سيمان، از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح‌شده.
1542716810192010ـ ـ ـ مورد مصرف براي سنگفرش اشياء ساخته شده از سيمان، از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح‌شده.
1542726810193010ـ ـ ـ از بتون اشياء ساخته شده از سيمان، از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح‌شده.
1542736810199010ـ ـ ـ ساير اشياء ساخته شده از سيمان، از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح‌شده.
1542746810911010ـ ـ ـ براي كف اشياء ساخته شده از سيمان، از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح‌شده.
1542756810919010ـ ـ ـ ساير اشياء ساخته شده از سيمان، از بتون يا از سنگ مصنوعي، حتي مسلح‌شده.
1542806811890010-- سایر اقلام (Articles)اشياء ساخته شده از سيمان و پنبه‌نسوز، از سيمان و سلولز و همانند.
1542826812910010ـ ـ پوشاك، متفرعات پوشاك، پاي‌پوش (Footwear) و پوشش سر (Headgear) الياف پنبه‌نسوز كار شده، مخلوط‌ها بر اساس پنبه نسوز يا براساس پنبه نسوز و كربنات منيزيم؛ اشياء ساخته‌شده از اين مخلوط‌ها يا از پنبه نسوز (مثلاً، نخ، پارچه تار و پودباف، لباس، كلاه، كفش، درزگير (Gasket)) حتي مسلح شده، غير از آنهايي كه مشمول شماره 11  68 يا
1042946815200010ـ اشياء از تورب اشياء ساخته‌شده از سنگ يا از ساير مواد معدني (همچنين الياف كربن، اشياء ساخته شده از الياف كربن و اشياء ساخته شده از تورب) كه در جاي ديگر گفته‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
2643206904100010ـ آجر ساختمان آجرساختمان، آجر مجوف، آجر سقف‌پوش و اشياء همانند از سراميك
2643216904900010ـ ساير آجرساختمان، آجر مجوف، آجر سقف‌پوش و اشياء همانند از سراميك
2643226905100010ـ سفال پوشش بام سفال پوشش بام (Roofing tiles)، دودكش، كلاهك دودكش، لوله‌دودكش، تزئينات معماري از سراميك و ساير اشياء سراميكي براي ساختمان
2643236905900010ـ ساير سفال پوشش بام (Roofing tiles)، دودكش، كلاهك دودكش، لوله‌دودكش، تزئينات معماري از سراميك و ساير اشياء سراميكي براي ساختمان
2243246906000010لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌كشي از سراميك. لوله، ناودان و اتصالات (Fittings) لوله‌كشي از سراميك.
10043256907100010ـ كاشي و چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند،‌حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل،‌ كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. كاشي و چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، بدون ورني و بدون لعاب، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك‌كاري، بدون ورني و بدون لعاب از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه
10043266907901010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب كمتر از يك درصد (كاشي پرسلاني) كاشي و چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، بدون ورني و بدون لعاب، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك‌كاري، بدون ورني و بدون لعاب از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه
10043276907902010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب بين يك الي 6 درصد (كاشي كف) كاشي و چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، بدون ورني و بدون لعاب، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك‌كاري، بدون ورني و بدون لعاب از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه
10043286907903010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب بين 6 الي 10 درصد (كاشي منوپروزا) كاشي و چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، بدون ورني و بدون لعاب، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك‌كاري، بدون ورني و بدون لعاب از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه
10043296907904010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 الي 16 درصد (كاشي ديوار) كاشي و چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، بدون ورني و بدون لعاب، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك‌كاري، بدون ورني و بدون لعاب از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه
10043306907905010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب كمتر از يك درصد ساب خورده (پوليش شده) كاشي و چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، بدون ورني و بدون لعاب، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك‌كاري، بدون ورني و بدون لعاب از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه
10043316907906010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب كمتر از يك درصد ساب نخورده (پوليش نشده) كاشي و چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، بدون ورني و بدون لعاب، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك‌كاري، بدون ورني و بدون لعاب از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه
10043326907909010ـ ـ ـ ساير كاشي و چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، بدون ورني و بدون لعاب، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك‌كاري، بدون ورني و بدون لعاب از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه
10043336908100010ـ كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
10043346908901010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب كمتر از يك درصد (كاشي پرسلاني) چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
10043356908902010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب بين 1 تا 6 درصد (كاشي كف) چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
10043366908903010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب بين 6 تا 10 درصد (كاشي منو پروزا) چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
10043376908904010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
10043386908905010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب كمتر از يك درصد ساب خورده (پوليش شده) چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
10043396908906010ـ ـ ـ كاشي يا سراميك با جذب آب كمتر از يك درصد ساب نخورده (پوليش نشده) چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
10043406908907010ـ ـ ـ نقاشي شده، صنايع دستي چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
10043416908908010ـ ـ ـ معرق، صنايع دستي چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
10043426908909010ـ ـ ـ ساير چهارگوش و لوح براي فرش يا روكش كردن اجاق يا ديوار، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك؛ مكعب بزرگ و كوچك و همانند براي موزاييك كاري، ورني‌زده يا لعاب‌زده، از سراميك، حتي روي تكيه‌گاه.
7543496910100010ـ از چيني ظرفشويي، روشويي، پايه روشويي، وان حمام، بيده، لگن مستراح، مخزن آب سيفون، آبريزگاه و ادوات ثابت همانند براي مصارف بهداشتي از سراميك.
7543506910900010ـ ساير ظرفشويي، روشويي، پايه روشويي، وان حمام، بيده، لگن مستراح، مخزن آب سيفون، آبريزگاه و ادوات ثابت همانند براي مصارف بهداشتي از سراميك.
10043516911100010ـ از اشياء سرميز يا آشپزخانه اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاكيزگي از چيني.
10043526911900010ـ ساير اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاكيزگي از چيني.
7543536912001010ـ ـ ـ سفال لوكس (Earth-ware): اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاكيزگي از سراميك، غير از چيني.
7543546912001110ـ ـ ـ ـ از سراميك، لعاب‌زده صنايع دستي اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاكيزگي از سراميك، غير از چيني.
7543556912001210ـ ـ ـ ـ از سراميك، بدون لعاب صنايع دستي اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاكيزگي از سراميك، غير از چيني.
7543566912001310ـ ـ ـ ـ از سفال، لعاب‌زده صنايع دستي اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاكيزگي از سراميك، غير از چيني.
7543576912001410ـ ـ ـ ـ از سفال، بدون لعاب صنايع دستي اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاكيزگي از سراميك، غير از چيني.
7543586912009010ـ ـ ـ ساير اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، ساير اشياء خانه و پاكيزگي از سراميك، غير از چيني.
7543596913100010ـ از چيني مجسمه و ساير اشياء تزئيني از سراميك.
7543606913901010ـ ـ ـ از سراميك صنايع دستي مجسمه و ساير اشياء تزئيني از سراميك.
7543616913902010ـ ـ ـ از سفال صنايع دستي مجسمه و ساير اشياء تزئيني از سراميك.
7543626913909010ـ ـ ـ ساير مجسمه و ساير اشياء تزئيني از سراميك.
7543636914100010ـ از چيني ساير اشياء از سراميك
7543646914901010ـ ـ ـ از سراميك صنايع دستي ساير اشياء از سراميك
7543656914902010ـ ـ ـ از سفال صنايع دستي ساير اشياء از سراميك
7543666914909010ـ ـ ـ ساير ساير اشياء از سراميك
443687001009010--- ساير - خرده شيشه،ساير آخال و ضايعات شيشه، شيشه بصورت توده
2643907005103010ـ ـ ـ ساير با ضخامت‌هاي بيشتر از 5/2 ميليمتر تا_x000B_ 5/4 ميليمتر شيشه فلوت (Float) و شيشه‌اي كه فقط يك رو يا هر دو روي آن ساييده يا صيقل شده باشد، به صورت صفحه يا ورق، حتي داراي يك لايه جاذب، منعكس‌كننده يا مانع از انعكاس ولي كار نشده به نحوي ديگر.
2643917005109010ـ ـ ـ ساير با ضخامت‌هاي بيشتر از 5/4 ميليمتر شيشه فلوت (Float) و شيشه‌اي كه فقط يك رو يا هر دو روي آن ساييده يا صيقل شده باشد، به صورت صفحه يا ورق، حتي داراي يك لايه جاذب، منعكس‌كننده يا مانع از انعكاس ولي كار نشده به نحوي ديگر.
2643937005212010ـ ـ ـ باضخامت بيشتر از 5/2 ميليمتر تا 5/4 ميليمتر شيشه فلوت (Float) و شيشه‌اي كه فقط يك رو يا هر دو روي آن ساييده يا صيقل شده باشد، به صورت صفحه يا ورق، حتي داراي يك لايه جاذب، منعكس‌كننده يا مانع از انعكاس ولي كار نشده به نحوي ديگر.
2643947005213010ـ ـ ـ با ضخامت بيشتر از 5/4 ميليمتر شيشه فلوت (Float) و شيشه‌اي كه فقط يك رو يا هر دو روي آن ساييده يا صيقل شده باشد، به صورت صفحه يا ورق، حتي داراي يك لايه جاذب، منعكس‌كننده يا مانع از انعكاس ولي كار نشده به نحوي ديگر.
2643957005219010ـ ـ ـ ساير شيشه فلوت (Float) و شيشه‌اي كه فقط يك رو يا هر دو روي آن ساييده يا صيقل شده باشد، به صورت صفحه يا ورق، حتي داراي يك لايه جاذب، منعكس‌كننده يا مانع از انعكاس ولي كار نشده به نحوي ديگر.
2644007005294010ـ ـ ـ با ضخامت بيشتر از 5/4 ميليمتر شيشه فلوت (Float) و شيشه‌اي كه فقط يك رو يا هر دو روي آن ساييده يا صيقل شده باشد، به صورت صفحه يا ورق، حتي داراي يك لايه جاذب، منعكس‌كننده يا مانع از انعكاس ولي كار نشده به نحوي ديگر.
2644017005299010ـ ـ ـ ساير شيشه فلوت (Float) و شيشه‌اي كه فقط يك رو يا هر دو روي آن ساييده يا صيقل شده باشد، به صورت صفحه يا ورق، حتي داراي يك لايه جاذب، منعكس‌كننده يا مانع از انعكاس ولي كار نشده به نحوي ديگر.
2244077007191010ـ ـ ـ ميناكاري شده شيشه ايمني، متشكل از شيشه‌هاي آب داده يا چند لايه.
3244197009920010ـ ـ قاب‌شده آينه‌هاي شيشه‌اي، حتي قاب‌شده، همچنين آينه‌هاي عقب‌ بين (Rear - View).
1544237010901010ـ ـ ـ ظروف دهان گشاد براي نگاه‌داشتن مربا، كنسرو ميوه و اغذيه‌‌اي كه نياز به محافظت دارند (ظروف دهان گشاد استريل شده) قرابه، بطري، فلاسك (Flask)، ظرف دهان گشاد، كوزه (Pot), لوله جاي قرص، آمپول و ساير ظروف از شيشه، براي نقل و انتقال يا بسته‌بندي كالا؛ ظروف دهان گشاد براي محافظت؛ درپوش (Stopper)، سرپوش و ساير در پوش‌ها (Clousures)، از شيشه.
1244247010902010ـ ـ ـ ساير، ساخته شده بصورت لوله شيشه‌اي با ظرفيت اسمي 5/2 ليتر يا بيشتر قرابه، بطري، فلاسك (Flask)، ظرف دهان گشاد، كوزه (Pot), لوله جاي قرص، آمپول و ساير ظروف از شيشه، براي نقل و انتقال يا بسته‌بندي كالا؛ ظروف دهان گشاد براي محافظت؛ درپوش (Stopper)، سرپوش و ساير در پوش‌ها (Clousures)، از شيشه.
4044347013221010ـ ـ ـ ساخته شده به صورت دستي با كليشه يا بگونه‌اي ديگر تزئين شده ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044357013222010ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشيني با كليشه يا بگونه‌اي ديگر تزئين شده ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044367013280010ـ ـ ساير ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044377013330010ـ ـ از كريستال سرب‌دار ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044387013370010ـ ـ ساير ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044407013411110ـ ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044417013411210ـ ـ ـ ـ بدون تزيين، صنايع دستي ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044427013411910ـ ـ ـ ـ ساير ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044437013419010ـ ـ ـ ساخته شده به صورت ماشيني ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044447013421010ـ ـ ـ اوپال ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044457013422010ـ ـ ـ بدون تزيين، صنايع دستي ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044467013423010ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044477013429010ـ ـ ـ ساير ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044487013491010ـ ـ ـ اوپال ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044497013499010ـ ـ ـ ساير ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044517013911110ـ ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044527013911210ـ ـ ـ ـ بدون تزيين، صنايع دستي ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044537013911910ـ ـ ـ ـ ساير ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044547013919010ـ ـ ـ ساخته شده بصورت ماشيني ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044557013991010ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044567013992010ـ ـ ـ بدون تزيين، صنايع دستي ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044577013999010ـ ـ ـ ساير ظروف شيشه‌اي (Glassware) از نوع مورد استفاده براي (سر) ميز (Table)، آشپزخانه، توالت، محل كار (Office)، تزئينات داخلي (Indoor decoration) يا مقاصد مشابه (به غير از آنچه كه مشمول رديف 10  70 يا
4044627016901010ـ ـ ـ شيشه‌هاي مخصوص پوشش سقف وشبيه آن بلوك براي فرش‌كردن، لوح، آجر، چهارگوش، كاشي‌(Tile) و ساير اشياء از شيشه فشرده يا قالبي، حتي مسلح شده با سيم، براي بناي ساختمان؛ مكعب بزرگ و كوچك  وساير شيشه‌آلات، حتي روي تكيه گاه، براي موزاييك يا تزئينات همانند؛ شيشه‌هاي رنگين جفت و جور شده منقوش (Vitrau
4044637016909010ـ ـ ـ ساير بلوك براي فرش‌كردن، لوح، آجر، چهارگوش، كاشي‌(Tile) و ساير اشياء از شيشه فشرده يا قالبي، حتي مسلح شده با سيم، براي بناي ساختمان؛ مكعب بزرگ و كوچك  وساير شيشه‌آلات، حتي روي تكيه گاه، براي موزاييك يا تزئينات همانند؛ شيشه‌هاي رنگين جفت و جور شده منقوش (Vitrau
4044757018102010ـ ـ ـ ساير منجوق‌هاي شيشه‌اي منجوق شيشه‌اي، مرواريد بدلي، سنگهاي گرانبها يا نيمه گرانبهاي بدلي و اشياء كوچك شيشه‌اي همانند،‌و اشياء مربوطه، غير از زيور‌ آلات بدلي از شيشه، چشم شيشه‌اي غير از چشم مصنوعي (Prosthetic)؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از شيشه كار شده به وسيله چراغ شا
4044787018109010ـ ـ ـ ساير منجوق شيشه‌اي، مرواريد بدلي، سنگهاي گرانبها يا نيمه گرانبهاي بدلي و اشياء كوچك شيشه‌اي همانند،‌و اشياء مربوطه، غير از زيور‌ آلات بدلي از شيشه، چشم شيشه‌اي غير از چشم مصنوعي (Prosthetic)؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از شيشه كار شده به وسيله چراغ شا
4044807018209010ـ ـ ـ ساير منجوق شيشه‌اي، مرواريد بدلي، سنگهاي گرانبها يا نيمه گرانبهاي بدلي و اشياء كوچك شيشه‌اي همانند،‌و اشياء مربوطه، غير از زيور‌ آلات بدلي از شيشه، چشم شيشه‌اي غير از چشم مصنوعي (Prosthetic)؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از شيشه كار شده به وسيله چراغ شا
444817018901010ـ ـ ـ چشم مصنوعي از شيشه براي بازيچه منجوق شيشه‌اي، مرواريد بدلي، سنگهاي گرانبها يا نيمه گرانبهاي بدلي و اشياء كوچك شيشه‌اي همانند،‌و اشياء مربوطه، غير از زيور‌ آلات بدلي از شيشه، چشم شيشه‌اي غير از چشم مصنوعي (Prosthetic)؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از شيشه كار شده به وسيله چراغ شا
4044837018909010ـ ـ ـ ساير منجوق شيشه‌اي، مرواريد بدلي، سنگهاي گرانبها يا نيمه گرانبهاي بدلي و اشياء كوچك شيشه‌اي همانند،‌و اشياء مربوطه، غير از زيور‌ آلات بدلي از شيشه، چشم شيشه‌اي غير از چشم مصنوعي (Prosthetic)؛ مجسمه‌هاي كوچك و ساير اشياء تزئيني، از شيشه كار شده به وسيله چراغ شا
3244907019391010ـ ـ ـ پشم شيشه الياف شيشه (از جمله پشم شيشه) و اشياء ساخته شده از اين مواد (مثلاً، نخ، پارچه تار و پودباف).
4045057020004010ـ ـ ـ نقاشي شده، تراش خورده، صنايع دستي ساير اشياء از شيشه.
4045067020005010ـ ـ ـ بدون تزيين، صنايع دستي ساير اشياء از شيشه.
4045097020009910ـ ـ ـ ـ ساير ساير اشياء از شيشه.
1045567113111010ـ ـ ـ سنتي، صنايع دستي مرصع زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045577113119010ـ ـ ـ ساير زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045587113191010ـ ـ ـ سنتي، صنايع دستي مرصع زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045597113199010ـ ـ ـ ساير زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045607113201010ـ ـ ـ سنتي، صنايع دستي مرصع زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045617113209010ـ ـ ـ ساير زيورآلات يا جواهر آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045627114111010ـ ـ ـ حكاكي، قلمزني شده، صنايع دستي طلا آلات يا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045637114112010ـ ـ ـ مليله‌كاري، صنايع دستي طلا آلات يا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045647114113010ـ ـ ـ مرصع طلا آلات يا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045657114119010ـ ـ ـ ساير طلا آلات يا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045667114191010ـ ـ ـ حكاكي، قلمزني شده، صنايع دستي طلا آلات يا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045677114192010ـ ـ ـ مليله‌كاري شده، صنايع دستي طلا آلات يا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
1045687114193010ـ ـ ـ مرصع طلا آلات يا نقره آلات و اجزاء آنها، از فلزات گرانبها يا از فلزات داراي روكش يا پوشش از فلزات گرانبها.
445787118100010ـ سكه‌هاي غير رايج، باستثناي سكه‌هاي طلا سكه.
445797118900010ـ ساير سكه.
1047017214990010ـ ـ ساير ساير ميله‌ها از آهن يا از فولاد‌هاي غير ممزوج فقط آهنگري شده، گرم نورد‌شده يا گرم كشيده شده يا گرم اكسترود شده، همچنين آنهايي كه بعد از نورد شدن تاب داده شده‌اند.
1047077216220010ـ ـ پروفيل با مقطع T پروفيل (profile)  از آهن يا از فولادهاي غيرممزوج.
1047157216910010ـ ـ سردشكل داده شده يا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Flat-rolled Products) پروفيل (profile)  از آهن يا از فولادهاي غيرممزوج.
4048707312900010ـ ساير مفتول به هم تابيده، طناب، كابل، نوار گيس‌باف (Plaited band)، طناب‌بار (Sling) و اشياء همانند، از آهن يا فولاد،‌عايق نشده براي مصرف برق.
2648717313000010سيم‌خاردار آهني يا فولادي؛ تسمه تابيده يا مفتول تخت يك لا، خاردار يا بدون خار، سيم دولاي شل‌تاب، از نوع مورد استفاده در حصاركشي، از آهن يا از فولاد. سيم‌خاردار آهني يا فولادي؛ تسمه تابيده يا مفتول تخت يك لا، خاردار يا بدون خار، سيم دولاي شل‌تاب، از نوع مورد استفاده در حصاركشي، از آهن يا از فولاد.
1049157319400010ـ سنجاق قفلي و ساير سنجاق‌ها سوزن‌ دوزندگي، ميل‌بافتني، ميل بندكش، ميل قلاب‌بافي، درفش گلدوزي و قلابدوزي و اشياء همانند، براي به‌كارگيري با دست، از آهن يا از فولاد؛ سنجاق قفلي و ساير سنجاقها از آهن يا از فولاد، كه درجاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد.
449187320101010ـ ـ ـ فنر صفحه‌اي (تيغه‌اي) نگهدارنده ريل نوار كاست ويدئو (reel plate spring) فنر و تيغه براي فنر، از آهن يا از فولاد.
449207320201010ـ ـ ـ فنر پيچشي مخصوص نوار كاست ويدئو (torsion spring) فنر و تيغه براي فنر، از آهن يا از فولاد.
4049237321111010ـ ـ ـ اجاق گاز فردار مبله بخاري، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهايي كه داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)،‌بريان‌كن (Barbecue)، كباب‌پز اجاق‌گاز دستي، خوراك گرم‌كن و وسايل (Plate-Warmer) و وسايل غيربرقي همانند با مصارف خانگي،‌همچنين اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا
4049247321112010ـ ـ ـ اجاق گاز روميزي توكار بخاري، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهايي كه داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)،‌بريان‌كن (Barbecue)، كباب‌پز اجاق‌گاز دستي، خوراك گرم‌كن و وسايل (Plate-Warmer) و وسايل غيربرقي همانند با مصارف خانگي،‌همچنين اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا
4049257321113010ـ ـ ـ فر گازي توكار بخاري، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهايي كه داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)،‌بريان‌كن (Barbecue)، كباب‌پز اجاق‌گاز دستي، خوراك گرم‌كن و وسايل (Plate-Warmer) و وسايل غيربرقي همانند با مصارف خانگي،‌همچنين اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا
4049267321119010ـ ـ ـ ساير بخاري، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهايي كه داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)،‌بريان‌كن (Barbecue)، كباب‌پز اجاق‌گاز دستي، خوراك گرم‌كن و وسايل (Plate-Warmer) و وسايل غيربرقي همانند با مصارف خانگي،‌همچنين اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا
4049277321120010ـ ـ با سوخت مايع بخاري، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهايي كه داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)،‌بريان‌كن (Barbecue)، كباب‌پز اجاق‌گاز دستي، خوراك گرم‌كن و وسايل (Plate-Warmer) و وسايل غيربرقي همانند با مصارف خانگي،‌همچنين اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا
4049287321190010ـ ـ ساير، شامل وسايل با سوخت جامد (Solid fuel) بخاري، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهايي كه داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)،‌بريان‌كن (Barbecue)، كباب‌پز اجاق‌گاز دستي، خوراك گرم‌كن و وسايل (Plate-Warmer) و وسايل غيربرقي همانند با مصارف خانگي،‌همچنين اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا
4049297321810010ـ ـ با سوخت گازي يا هم با گاز و هم با ساير سوخت‌ها بخاري، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهايي كه داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)،‌بريان‌كن (Barbecue)، كباب‌پز اجاق‌گاز دستي، خوراك گرم‌كن و وسايل (Plate-Warmer) و وسايل غيربرقي همانند با مصارف خانگي،‌همچنين اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا
4049307321820010ـ ـ با سوخت مايع بخاري، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهايي كه داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)،‌بريان‌كن (Barbecue)، كباب‌پز اجاق‌گاز دستي، خوراك گرم‌كن و وسايل (Plate-Warmer) و وسايل غيربرقي همانند با مصارف خانگي،‌همچنين اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا
4049317321890010ـ ـ ساير، شامل وسايل با سوخت جامد بخاري، اجاق فردار، منقل، اجاق طبخ ( از جمله آنهايي كه داراي ديگ فرعي براي حرارت مركزي باشند)،‌بريان‌كن (Barbecue)، كباب‌پز اجاق‌گاز دستي، خوراك گرم‌كن و وسايل (Plate-Warmer) و وسايل غيربرقي همانند با مصارف خانگي،‌همچنين اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا
4049337322110010ـ ـ‌ از چدن رادياتور براي حرارت مركزي، با گرم‌كننده غيربرقي، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن،‌آهن يا از فولاد، گرم‌كننده هوا و توزيع كننده‌هاي هواي گرم (از جمله توزيع‌كننده‌هايي كه عمل توزيع هواي تازه يا مطبوع را نيز انجام مي‌دهند)، با گرم‌كننده غيربرقي، داراي يك بادزن
4049347322190010ـ ـ ساير رادياتور براي حرارت مركزي، با گرم‌كننده غيربرقي، و اجزاء و قطعات آنها، از چدن،‌آهن يا از فولاد، گرم‌كننده هوا و توزيع كننده‌هاي هواي گرم (از جمله توزيع‌كننده‌هايي كه عمل توزيع هواي تازه يا مطبوع را نيز انجام مي‌دهند)، با گرم‌كننده غيربرقي، داراي يك بادزن
4049377323100010ـ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب‌دستمال،‌ دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن ظروف، صيقلي كردن يا مصارف همانند اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا از فولاد؛ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن و صيقلي كردن ظروف يا مصارف همانند، از آهن يا از فولاد.
2249387323911010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا از فولاد؛ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن و صيقلي كردن ظروف يا مصارف همانند، از آهن يا از فولاد.
4049397323919010ـ ـ ـ ساير اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا از فولاد؛ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن و صيقلي كردن ظروف يا مصارف همانند، از آهن يا از فولاد.
2249407323921010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا از فولاد؛ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن و صيقلي كردن ظروف يا مصارف همانند، از آهن يا از فولاد.
4049417323929010ـ ـ ـ ساير اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا از فولاد؛ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن و صيقلي كردن ظروف يا مصارف همانند، از آهن يا از فولاد.
2249447323941010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا از فولاد؛ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن و صيقلي كردن ظروف يا مصارف همانند، از آهن يا از فولاد.
4049457323949010ـ ـ ـ ساير اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا از فولاد؛ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن و صيقلي كردن ظروف يا مصارف همانند، از آهن يا از فولاد.
2249467323991010ـ ـ ـ اجزاء و قطعات اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا از فولاد؛ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن و صيقلي كردن ظروف يا مصارف همانند، از آهن يا از فولاد.
4049477323999010ـ ـ ـ ساير اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از چدن، آهن يا از فولاد؛ پشم آهن يا فولاد؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن و صيقلي كردن ظروف يا مصارف همانند، از آهن يا از فولاد.
4049487324100010ـ ظرفشويي و روشويي، از فولاد زنگ‌نزن لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها از چدن، آهن يا از فولاد.
4049497324210010ـ ـ‌ از چدن، حتي لعاب‌داده شده لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها از چدن، آهن يا از فولاد.
4049507324290010ـ ـ ساير لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها از چدن، آهن يا از فولاد.
1549527325100010ـ از چدن غيرچكش‌خوار ساير مصنوعات ريخته‌گري از چدن، آهن يا از فولاد
1549577326200010ـ مصنوعات از مفتول آهن يا فولادي مصنوعات ديگر از آهن يا از فولاد.
449627326905010ـ ـ ـ راهنماي نوار ويدئو (tape guide) مصنوعات ديگر از آهن يا از فولاد.
1550097415100010ـ ميخ و ميخ سرپهن، پونز، ميخ دو پا و اشياء همانند ميخ، ميخ سرپهن (Tacks)، پونز، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 05  83 مي‌شوند) و اشياء همانند، از مس يا داراي ساقه از آهن يا از فولاد با سرمسي؛ پيچ، پيچ مهره‌خور، مهره، قلاب‌پيچي، ميخ پرچ، خار، ميخ اشپيل، واشر (از جمله واشر فنري) و اشياء هم
4050147418101010ـ ـ ـ قلمزني، صنايع دستي اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه‌ يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن ظروف، صيقل‌كردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس.
4050157418102010ـ ـ ـ فيروزه‌كوب، صنايع دستي اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه‌ يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن ظروف، صيقل‌كردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس.
4050167418103010ـ ـ ـ ميناكاري شده، صنايع دستي اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه‌ يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن ظروف، صيقل‌كردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس.
4050177418109010ـ ـ ـ ساير؛ اجزا و قطعات اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه‌ يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن ظروف، صيقل‌كردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس.
4050187418200010ـ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه‌ يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از مس؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن ظروف، صيقل‌كردن يا مصارف همانند، از مس؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء آنها، از مس.
4050197419100010ـ زنجير به هر اندازه و اجزاء و قطعات آن مصنوعات ديگر از مس.
4050217419991010ـ ـ ـ قلمزني، صنايع دستي مصنوعات ديگر از مس.
4050227419992010ـ ـ ـ فيروزه‌كوب، صنايع دستي مصنوعات ديگر از مس.
4050237419993010ـ ـ ـ ميناكاري شده، صنايع دستي مصنوعات ديگر از مس.
4050247419994010--- صنایع دستی از ورشومصنوعات ديگر از مس.
4050257419999010ـ ـ‌ ـ ساير مصنوعات ديگر از مس.
4050897615101010--- رادیاتور مربوط به سیستم حرارت مرکزی اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از آلومينيوم؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن ظروف، صيقل‌كردن يا مصارف همانند، از آلومينيوم؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها، از آلومينيوم.
4050907615109010---سایراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از آلومينيوم؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن ظروف، صيقل‌كردن يا مصارف همانند، از آلومينيوم؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها، از آلومينيوم.
4050917615200010ـ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانه‌داري و اجزاء و قطعات آنها، از آلومينيوم؛ اسفنج، قاب دستمال، دستكش و اشياء همانند براي پاك‌كردن ظروف، صيقل‌كردن يا مصارف همانند، از آلومينيوم؛ لوازم بهداشتي يا پاكيزگي و اجزاء و قطعات آنها، از آلومينيوم.
4050927616101010ـ ـ ـ ميخ پرچ مصنوعات ديگر از آلومينيوم.
1550937616109010ـ ـ ـ ساير مصنوعات ديگر از آلومينيوم.
1250957616990010-- سایرمصنوعات ديگر از آلومينيوم.
2651768201100010ـ بيل و بيلچه ابزارهاي دستي، به شرح زير:
2651778201300010ـ كلنگ به هر شكل، كج بيل، كج بيل باغباني، شن‌كش، گل تراش ابزارهاي دستي، به شرح زير:
40 یا 250000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51788201400010ـ تبر و تيشه، دهره و ابزارهاي برنده همانند ابزارهاي دستي، به شرح زير:
451798201500010ـ قيچي باغباني ( از جمله قيچي براي بريدن گوشت پرندگان) كه با يك دست كار مي‌كند ابزارهاي دستي، به شرح زير:
1551808201600010ـ قيچي پرچين‌بر، قيچي باغباني و ابزارهاي همانند كه با دو دست كار مي‌كند ابزارهاي دستي، به شرح زير:
2251828202100010ـ اره دستي اره‌دستي؛ تيغه اره از هر نوع (از جمله تيغه اره‌هاي راست‌بر، گردبر و يا بدون دندانه).
2251848202310010ـ ـ داراي قسمت عامل از فولاد اره‌دستي؛ تيغه اره از هر نوع (از جمله تيغه اره‌هاي راست‌بر، گردبر و يا بدون دندانه).
15 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51898203100010ـ سوهان،‌چوب ساب و ابزارهاي همانند سوهان، چوب‌ساب، انبردست (ازجمله انبردست‌هاي برنده)، گازانبر، مقاش، قيچي فلز بري، لوله‌بر، پيچ‌بر، منگنه سوراخ‌كن و ابزارهاي دستي همانند.
4052318211929010ـ ـ ـ ساير كارد و چاقو با تيغه‌هاي برنده، با يا بدون دندانه (ازجمله چاقوهاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  82 مي‌شوند، و تيغه آنها.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51908203200010ـ انبردست (از جمله انبردست‌هاي برنده)، گازانبر، مقاش و ابزارهاي همانند سوهان، چوب‌ساب، انبردست (ازجمله انبردست‌هاي برنده)، گازانبر، مقاش، قيچي فلز بري، لوله‌بر، پيچ‌بر، منگنه سوراخ‌كن و ابزارهاي دستي همانند.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51918203300010ـ قيچي فلز‌بري و ابزارهاي همانند سوهان، چوب‌ساب، انبردست (ازجمله انبردست‌هاي برنده)، گازانبر، مقاش، قيچي فلز بري، لوله‌بر، پيچ‌بر، منگنه سوراخ‌كن و ابزارهاي دستي همانند.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51938204110010ـ ـ داراي دندانه ثابت آچاردستي (از جمله آچارهاي دينامومتريك ولي باستثناي آچار قلاويزكردن)؛ آچاربكس (Interchangeable spanner Socket) حتي داراي دسته.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51948204120010ـ ـ داراي دندانه متغير آچاردستي (از جمله آچارهاي دينامومتريك ولي باستثناي آچار قلاويزكردن)؛ آچاربكس (Interchangeable spanner Socket) حتي داراي دسته.
40 یا 35000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51958204200010ـ آچاربكس، حتي داراي دسته آچاردستي (از جمله آچارهاي دينامومتريك ولي باستثناي آچار قلاويزكردن)؛ آچاربكس (Interchangeable spanner Socket) حتي داراي دسته.
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 51978205200010ـ چكش و پتك ابزارهاي دستي( از جمله الماس شيشه‌بري)، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحيم‌كاري؛ گيره، قيد و همانند، غير از آنهايي كه لوازم يا اجزاء و قطعات ماشين‌ ابزارها را تشكيل مي‌دهند؛ سندان، كوره آهنگري قابل حمل؛ چرخ تيزكني پايه‌
1051988205300010ـ رنده، اسكنه، مغار و ابزارهاي برنده همانند براي كار روي چوب ابزارهاي دستي( از جمله الماس شيشه‌بري)، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحيم‌كاري؛ گيره، قيد و همانند، غير از آنهايي كه لوازم يا اجزاء و قطعات ماشين‌ ابزارها را تشكيل مي‌دهند؛ سندان، كوره آهنگري قابل حمل؛ چرخ تيزكني پايه‌
2652028205510010ـ ـ براي مصارف خانه‌داري ابزارهاي دستي( از جمله الماس شيشه‌بري)، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحيم‌كاري؛ گيره، قيد و همانند، غير از آنهايي كه لوازم يا اجزاء و قطعات ماشين‌ ابزارها را تشكيل مي‌دهند؛ سندان، كوره آهنگري قابل حمل؛ چرخ تيزكني پايه‌
26 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52038205590010ـ ـ ساير ابزارهاي دستي( از جمله الماس شيشه‌بري)، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحيم‌كاري؛ گيره، قيد و همانند، غير از آنهايي كه لوازم يا اجزاء و قطعات ماشين‌ ابزارها را تشكيل مي‌دهند؛ سندان، كوره آهنگري قابل حمل؛ چرخ تيزكني پايه‌
2252048205600010ـ چراغ لحيم‌كاري و همانند ابزارهاي دستي( از جمله الماس شيشه‌بري)، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحيم‌كاري؛ گيره، قيد و همانند، غير از آنهايي كه لوازم يا اجزاء و قطعات ماشين‌ ابزارها را تشكيل مي‌دهند؛ سندان، كوره آهنگري قابل حمل؛ چرخ تيزكني پايه‌
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52058205700010ـ گيره، قيد و همانند ابزارهاي دستي( از جمله الماس شيشه‌بري)، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحيم‌كاري؛ گيره، قيد و همانند، غير از آنهايي كه لوازم يا اجزاء و قطعات ماشين‌ ابزارها را تشكيل مي‌دهند؛ سندان، كوره آهنگري قابل حمل؛ چرخ تيزكني پايه‌
40 یا 200000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52068205800010ـ سندان؛ كوره آهنگري قابل حمل، چرخ تيزكن پايه‌دار دستي يا پايي ابزارهاي دستي( از جمله الماس شيشه‌بري)، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحيم‌كاري؛ گيره، قيد و همانند، غير از آنهايي كه لوازم يا اجزاء و قطعات ماشين‌ ابزارها را تشكيل مي‌دهند؛ سندان، كوره آهنگري قابل حمل؛ چرخ تيزكني پايه‌
40 یا 150000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52078205900010ـ ساير، شامل محموعه‌اي از اشياء دو يا چند شماره فرعي از اين رديف ابزارهاي دستي( از جمله الماس شيشه‌بري)، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛ چراغ لحيم‌كاري؛ گيره، قيد و همانند، غير از آنهايي كه لوازم يا اجزاء و قطعات ماشين‌ ابزارها را تشكيل مي‌دهند؛ سندان، كوره آهنگري قابل حمل؛ چرخ تيزكني پايه‌
40 یا 150000 Rls/unit (هر کدام که بیشتر باشد) 52088206000010ابزارهاي مشمول حداقل دو شماره از شماره‌هاي _x000B_02 82، لغايت 05 82 آماده‌شده به صورت مجموعه براي خرده‌فروشي. ابزارهاي مشمول حداقل دو شماره از
2252218208100010ـ براي كار روي فلزات كارد و تيغه‌هاي برنده، براي ماشينها يا براي وسايل مكانيكي.
2252248208400010ـ براي ماشين‌هاي كشاورزي، باغباني و گلكاري يا جنگلداري كارد و تيغه‌هاي برنده، براي ماشينها يا براي وسايل مكانيكي.
4052288211100010ـ مجموعه‌ها از اشياء جورشده كارد و چاقو با تيغه‌هاي برنده، با يا بدون دندانه (ازجمله چاقوهاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  82 مي‌شوند، و تيغه آنها.
4052298211910010ـ ـ كارد سرميز با تيغه ثابت كارد و چاقو با تيغه‌هاي برنده، با يا بدون دندانه (ازجمله چاقوهاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  82 مي‌شوند، و تيغه آنها.
4052308211921010ـ ـ ـ صنايع دستي كارد و چاقو با تيغه‌هاي برنده، با يا بدون دندانه (ازجمله چاقوهاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  82 مي‌شوند، و تيغه آنها.
4052328211931010ـ ـ ـ صنايع دستي كارد و چاقو با تيغه‌هاي برنده، با يا بدون دندانه (ازجمله چاقوهاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  82 مي‌شوند، و تيغه آنها.
4052338211939010ـ ـ ـ ساير كارد و چاقو با تيغه‌هاي برنده، با يا بدون دندانه (ازجمله چاقوهاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  82 مي‌شوند، و تيغه آنها.
2652358211950010ـ ـ دسته از فلزات معمولي كارد و چاقو با تيغه‌هاي برنده، با يا بدون دندانه (ازجمله چاقوهاي تاشوي باغباني)، غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  82 مي‌شوند، و تيغه آنها.
2652368212101010ـ ـ ـ تيغ دولبه بدون دسته (double edge) تيغ سلماني و خودتراش و تيغه آنها (ازجمله، تيغه‌هاي تكميل‌نشده (Blank) به شكل نوار).
2252428214109010ـ ـ ـ ساير ساير مصنوعات چاقوسازي (مثلاً ماشين موزني، انواع ساطورهاي قصابي يا آشپزخانه، كاردهاي خردكردن و قيمه كردن، كاغذبر)؛ ابزارهاي مانيكور يا پديكور و مجموعه اين ابزارها (از جمله سوهان ناخن).
1552448214900010ـ ساير ساير مصنوعات چاقوسازي (مثلاً ماشين موزني، انواع ساطورهاي قصابي يا آشپزخانه، كاردهاي خردكردن و قيمه كردن، كاغذبر)؛ ابزارهاي مانيكور يا پديكور و مجموعه اين ابزارها (از جمله سوهان ناخن).
4052458215100010ـ مجموعه از اشياء جورشده داراي حداقل يك شيء كه با پلاتين يا طلا يا با نقره آبكاري شده باشد. قاشق، چنگال، ملاقه، كفگير، كفگيرك براي كيك،‌كاردهاي مخصوص‌ماهي يا‌كره، قندگير و اشياء همانند براي آشپزخانه يا سرميز.
4052468215200010ـ ساير مجموعه‌ها از اشياء جورشده قاشق، چنگال، ملاقه، كفگير، كفگيرك براي كيك،‌كاردهاي مخصوص‌ماهي يا‌كره، قندگير و اشياء همانند براي آشپزخانه يا سرميز.
4052478215910010ـ ـ با نقره، طلا يا پلاتين آبكاري شده باشد قاشق، چنگال، ملاقه، كفگير، كفگيرك براي كيك،‌كاردهاي مخصوص‌ماهي يا‌كره، قندگير و اشياء همانند براي آشپزخانه يا سرميز.
2652498215991010--- طرح اولیه (blank) قاشق و چنگالقاشق، چنگال، ملاقه، كفگير، كفگيرك براي كيك،‌كاردهاي مخصوص‌ماهي يا‌كره، قندگير و اشياء همانند براي آشپزخانه يا سرميز.
4052508215999010--- سایرقاشق، چنگال، ملاقه، كفگير، كفگيرك براي كيك،‌كاردهاي مخصوص‌ماهي يا‌كره، قندگير و اشياء همانند براي آشپزخانه يا سرميز.
3274210105941010ـ ـ ـ مرغ هيبريد تجاريNULL
3274220105942010ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذارNULL
3274230105949010ـ ـ ـ سايرNULL
4074250207131010ـ ـ ـ قطعات تازه و يا سرد كرده مرغNULL
4074260207132010ـ ـ ـ احشاء تازه و يا سرد كرده مرغNULL
5574270207142010ـ ـ ـ قطعات منجمد مرغNULL
5574280207143010ـ ـ ـ احشاء منجمد مرغNULL
3274330407201010ـ ـ ـ تخم خوراكيNULL
3274340407209010ـ ـ ـ سايرNULL
7574390802510010ـ ـ با پوست: NULL
7574400802520010ـ ـ بدون پوست NULL
74410910991010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي :NULL
74420910992010ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده ‌فروشي :NULL
2674552202901010--- مكمل‌هاي غذايي مايع (نوشيدني)NULL
5574562202909010--- سايرNULL
10075206202191010ـ ـ ـ البسه محليNULL
10075216202199010ـ ـ ـ سايرNULL
10075226204139010ـ ـ ـ سايرNULL
10075236204191010ـ ـ ـ البسه محليNULL
10075246204199010ـ ـ ـ سايرNULL
10075256213100010- از پشم يا ضايعات ابريشمNULL
475266307903010--- پشه‌بند از جنس پلي‌اتيلن داراي PormetrinNULL
4075428450121010--- ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو و بالاترNULL
4075438450129010--- ساير NULL
3275448450190010ـ ـ سايرNULL
675608711102110---- مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگNULL
5575618711102910---- سايرNULL
4075879401801010ـ ـ ـ از جاجيم NULL
4075889401809010ـ ـ ـ سايرNULL
2675899405101010--- چراغهایی که فقط جهت به کار گرفتن با دیودهای نور افشان(LED) ساخته شده اند. NULL
5575909405109010--- سایر NULL
2675919405201010--- چراغهایی که فقط جهت به کار گرفتن با دیودهای نور افشان(LED) ساخته شده اند. NULL
5575929405209010--- سایر NULL
2675939405301010--- وسایلی که با دیودهای نور افشان(LED) کار می کنند. NULL
5575949405309010--- سایر NULL
2675959405403010--- وسایل و چراغ هایی که برای به کارگیری با دیودهای نور افشان (LED) ساخته شده اند.NULL
1075969405404010--- چراغ های شیلنگی و یا نواری متشکل از دیودهای نور افشان (LED) حتی دارای تجهیزات نصب پیچی، چسبی و ...NULL
2275999601100010ـ عاج كار شده و اشياء از عاجNULL
676009608309010ـ ـ ـ سايرNULL
5570089028200010ـ كنتور مايعات كنتور توليد يا مصرف گاز، مايعات يا برق، همچنين كنتورهاي آزمايش و ميزان كردن آنها براساس استاندارد.
4070079028100010ـ كنتور گاز كنتور توليد يا مصرف گاز، مايعات يا برق، همچنين كنتورهاي آزمايش و ميزان كردن آنها براساس استاندارد.
4070099028301110ـ ـ ـ ـ الكترومكانيكي كنتور توليد يا مصرف گاز، مايعات يا برق، همچنين كنتورهاي آزمايش و ميزان كردن آنها براساس استاندارد.
4070109028301910ـ ـ ـ ـ ساير كنتور توليد يا مصرف گاز، مايعات يا برق، همچنين كنتورهاي آزمايش و ميزان كردن آنها براساس استاندارد.
4070119028302110ـ ـ ـ ـ الكترومكانيكي كنتور توليد يا مصرف گاز، مايعات يا برق، همچنين كنتورهاي آزمايش و ميزان كردن آنها براساس استاندارد.
4070129028302910ـ ـ ـ ـ ساير كنتور توليد يا مصرف گاز، مايعات يا برق، همچنين كنتورهاي آزمايش و ميزان كردن آنها براساس استاندارد.
4070719103100010ـ كه با برق كار مي‌كنند ساعت ديواري، روميزي و همانند داراي محرك ساعت مچي، جيبي و همانند، باستثناي ساعت‌هاي مشمول شماره 04  91.
4070729103900010ـ ساير ساعت ديواري، روميزي و همانند داراي محرك ساعت مچي، جيبي و همانند، باستثناي ساعت‌هاي مشمول شماره 04  91.
4070749105110010ـ ـ كه با نيروي برق كار مي‌كنند ساير ساعت‌هاي ديواري، روميزي و همانند.
4070759105190010ـ ـ ساير ساير ساعت‌هاي ديواري، روميزي و همانند.
4070769105210010ـ ـ‌كه با نيروي برق كار مي‌كنند ساير ساعت‌هاي ديواري، روميزي و همانند.
4070779105290010ـ ـ ساير ساير ساعت‌هاي ديواري، روميزي و همانند.
4070789105910010ـ ـ كه با نيروي برق كار مي‌كنند ساير ساعت‌هاي ديواري، روميزي و همانند.
4070799105990010ـ ـ‌ ساير ساير ساعت‌هاي ديواري، روميزي و همانند.
4070809106100010ـ ساعت ثبت‌كننده‌ زمان؛ ساعت ضبط‌كننده زمان دستگاه ثبت اوقات روز و دستگاه براي سنجش، ثبت يا نشان دادن فواصل زمان به نحو ديگر، داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتور سنكرون (مثلاً، ساعت ضبط‌كننده زمان)
4070829106909010ـ ـ ـ ساير دستگاه ثبت اوقات روز و دستگاه براي سنجش، ثبت يا نشان دادن فواصل زمان به نحو ديگر، داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتور سنكرون (مثلاً، ساعت ضبط‌كننده زمان)
7529754202221010--- جاجیم رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529764202222010--- از نمدرختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529774202223010--- قلمکاررختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529784202229010--- سایررختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529794202290010ـ ـ ساير رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529804202310010ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي، از چرم يا از چرم تركيبي رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529814202320010ـ ـ با سطح خارجي از ورق‌هاي موادپلاستيكي يا از مواد نسجي رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529824202390010ـ ـ ساير رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
7529834202910010ـ ـ با سطح خارجي از چرم طبيعي از چرم يا از چرم تركيبي رختدان، چمدان و رختدان كوچك، كيف بزك، كيف اسناد، كيف مدرسه، جلد عينك، جلد دوربين دوچشمي، جلد دستگاههاي عكاسي و دوربين‌عكاسي، جلد آلات موسيقي يا اسلحه و محفظه‌هاي همانند؛ كيف‌هاي سفري، كيسه‌هاي عايق شده براي مواد غذايي يا آشاميدني، كيف لوازم آرايش، كيف‌هاي
4030864414001010ـ ـ ـ صنايع دستي شامل خراطي،‌معرق، مشبك، منبت، نازك‌كاري، نقاشي روي چوب، خاتم قاب چوبي براي تابلو، عكس، آيينه يا اشياء همانند:
4030874414009010ـ ـ ـ ساير قاب چوبي براي تابلو، عكس، آيينه يا اشياء همانند:
10071089201100010ـ پيانو با سيم يازه عمودي پيانو، همچنين پيانوي خودكار؛ كلاوسن (Clavecin) و ساير آلات سيمي يا زهي شستي‌دار.
10071099201200010ـ پيانو با سيم يا زه افقي پيانو، همچنين پيانوي خودكار؛ كلاوسن (Clavecin) و ساير آلات سيمي يا زهي شستي‌دار.
10071109201900010ـ ساير پيانو، همچنين پيانوي خودكار؛ كلاوسن (Clavecin) و ساير آلات سيمي يا زهي شستي‌دار.
10071119202100010ـ‌ كه با آرشه نواخته مي‌شوند ساير آلات موسيقي يا زهي (مثلاً، گيتار، ويولون،‌ هارپ).
10071129202900010ـ ساير ساير آلات موسيقي يا زهي (مثلاً، گيتار، ويولون،‌ هارپ).
10071139205100010ـ آلات بادي ـ برنجي ساير آلات موسيقي بادي (مثلاً، قره‌ني، ترومپت، ني انبان).
10071149205900010ـ ساير ساير آلات موسيقي بادي (مثلاً، قره‌ني، ترومپت، ني انبان).
10071159206000010آلات موسيقي ضربي (مثلاً، طبل و دهل، كسيلوفون، سنج، قاشقك، ماراكاس). آلات موسيقي ضربي (مثلاً، طبل و دهل، كسيلوفون، سنج، قاشقك، ماراكاس).
10071169207100010ـ آلات شستي‌دار (Keyboard)، غير از آكاردئون آلات موسيقي كه در آنها صدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد (مثلاً، ارگ، گيتار، آكاردئون).
10071179207900010ـ ساير آلات موسيقي كه در آنها صدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد (مثلاً، ارگ، گيتار، آكاردئون).
10071189208100010ـ جعبه موزيك جعبه موزيك، اركستريون، ارگ مكانيكي دسته‌دار، پرندگان مكانيكي خواننده،
471199208900010ـ ساير جعبه موزيك، اركستريون، ارگ مكانيكي دسته‌دار، پرندگان مكانيكي خواننده،
3271209209300010ـ سيم و زه آلات موسيقي اجزاء و قطعات (مثلاً، مكانيسم‌هاي جعبه موزيك)‌و متفرعات (مثلاً، كارت، ديسك و رول براي آلات مكانيكي) آلات موسيقي؛ مترونوم و دياپازون از هر نوع.
3271249209990010ـ ـ ساير اجزاء و قطعات (مثلاً، مكانيسم‌هاي جعبه موزيك)‌و متفرعات (مثلاً، كارت، ديسك و رول براي آلات مكانيكي) آلات موسيقي؛ مترونوم و دياپازون از هر نوع.
2271259301100010ـ اسلحه‌هاي توپخانه (مثلاً، توپ، خمپاره‌انداز و خمپاره): اسلحه جنگي، غير از رولور، طپانچه و سلاحهاي مشمول شماره 07  93.
2271269301200010ـ ادوات براي پرتاب موشك؛ شعله افكن؛ ادوات براي پرتاب نارنجك؛ لوله‌هاي پرتاب مواد منفجره زير آب و سلاح‌هاي مشابه اسلحه جنگي، غير از رولور، طپانچه و سلاحهاي مشمول شماره 07  93.
2271279301900010ـ ساير اسلحه جنگي، غير از رولور، طپانچه و سلاحهاي مشمول شماره 07  93.
2271289302000010رولور و طپانچه‌ها، غير از آنهايي كه مشمول شماره 03 93 يا 04 93 مي‌شوند. رولور و طپانچه‌ها، غير از آنهايي كه مشمول شماره 03  93 يا 04  93 مي‌شوند.
2271299303100010ـ سلاح‌هاي گرم سرپر ساير سلاح‌هاي گرم و ادوات همانند كه با احتراق باروت عمل مي‌كنند (مثلاً، تفنگ‌ها و كارابين‌هاي ورزشي، سلاح گرم سرپر، طپانچه‌هاي پرتاب منور (Very pistols) و ساير ادواتي‌كه منحصراً براي پرتاب منورهاي علامت دهنده طراحي شده‌اند، طپانچه‌ها و رولورها براي تيراند
2271309303200010ـ ساير تفنگ‌هاي ورزشي، شكاري يا هدف‌گيري، همچنين تفنگ‌ كارابين ساير سلاح‌هاي گرم و ادوات همانند كه با احتراق باروت عمل مي‌كنند (مثلاً، تفنگ‌ها و كارابين‌هاي ورزشي، سلاح گرم سرپر، طپانچه‌هاي پرتاب منور (Very pistols) و ساير ادواتي‌كه منحصراً براي پرتاب منورهاي علامت دهنده طراحي شده‌اند، طپانچه‌ها و رولورها براي تيراند
2271319303300010ـ ساير كارابين‌هاي ورزشي، شكاري يا هدف‌گيري ساير سلاح‌هاي گرم و ادوات همانند كه با احتراق باروت عمل مي‌كنند (مثلاً، تفنگ‌ها و كارابين‌هاي ورزشي، سلاح گرم سرپر، طپانچه‌هاي پرتاب منور (Very pistols) و ساير ادواتي‌كه منحصراً براي پرتاب منورهاي علامت دهنده طراحي شده‌اند، طپانچه‌ها و رولورها براي تيراند
2271329303900010ـ ساير ساير سلاح‌هاي گرم و ادوات همانند كه با احتراق باروت عمل مي‌كنند (مثلاً، تفنگ‌ها و كارابين‌هاي ورزشي، سلاح گرم سرپر، طپانچه‌هاي پرتاب منور (Very pistols) و ساير ادواتي‌كه منحصراً براي پرتاب منورهاي علامت دهنده طراحي شده‌اند، طپانچه‌ها و رولورها براي تيراند
2271339304001010---شوك الكتريكي ساير سلاح‌ها (مثلاً، تفنگ‌ها و طپانچه‌هاي فنري، بادي يا گازي، باتون)، باستثناي سلاح‌هاي مشمول شماره 07  93.
2271369305100010ـ‌ براي رولور يا طپانچه اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره
2271379305200010ـ براي تفنگ‌هاي شكاري يا تفنگ‌هاي رديف 9303 اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره
2271389305910010ـ ـ اسلحه جنگي مشمول شماره 01 93. اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره
2271399305990010ـ ـ ساير اجزاء و قطعات و متفرعات مشمول شماره
2271409306210010ـ ـ فشنگ بمب، نارنجك، اژدر، مين، موشك، و مهمات مشابه جنگي و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ‌ها و ساير مهمات و پرتاب شونده‌ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنين ساچمه شكاري و پولك فشنگ.
2271419306290010ـ ـ ساير بمب، نارنجك، اژدر، مين، موشك، و مهمات مشابه جنگي و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ‌ها و ساير مهمات و پرتاب شونده‌ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنين ساچمه شكاري و پولك فشنگ.
2271429306300010ـ ساير فشنگ‌ها و اجزاء و قطعات آنها بمب، نارنجك، اژدر، مين، موشك، و مهمات مشابه جنگي و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ‌ها و ساير مهمات و پرتاب شونده‌ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنين ساچمه شكاري و پولك فشنگ.
2271439306900010ـ ساير بمب، نارنجك، اژدر، مين، موشك، و مهمات مشابه جنگي و اجزاء و قطعات آنها؛ فشنگ‌ها و ساير مهمات و پرتاب شونده‌ها و اجزاء و قطعات آنها، همچنين ساچمه شكاري و پولك فشنگ.
2271449307000010شمشير، قمه، سرنيزه، نيزه و سلاح‌هاي همانند و اجزاء‌ و قطعات آنها و غلاف و نيام براي آنها. شمشير، قمه، سرنيزه، نيزه و سلاح‌هاي همانند و اجزاء‌ و قطعات آنها و غلاف و نيام براي آنها.
4071479401300010ـ‌ نشيمن‌هاي گردان داراي وسيله تنظيم ارتفاع نشيمنها (غير از آنهايي كه مشمول شماره
4071489401400010ـ نشيمن‌ها غير از نشيمن‌ها براي باغ يا تجهيزات اردوزني (Camping)، قابل تبديل به تختخواب نشيمنها (غير از آنهايي كه مشمول شماره
5571499401510010ـ ـ از بامبو يا نخل رونده (Rattan) نشيمنها (غير از آنهايي كه مشمول شماره
5571509401590010ـ ـ ساير نشيمنها (غير از آنهايي كه مشمول شماره
5571519401610010ـ ـ رويه شده نشيمنها (غير از آنهايي كه مشمول شماره
5571529401690010ـ ـ ساير نشيمنها (غير از آنهايي كه مشمول شماره
4071539401710010ـ ـ رويه شده نشيمنها (غير از آنهايي كه مشمول شماره
4071549401790010ـ ـ ساير نشيمنها (غير از آنهايي كه مشمول شماره
4071599402100010ـ صندلي‌هاي دندانپزشكي، صندلي‌هاي آرايشگاه يا صندلي‌هاي همانند و اجزاء و قطعات آنها مبلهاي پزشكي، جراحي، دندانپزشكي يا دامپزشكي (مثلاً، ميز عمل جراحي، ميز معاينه، تختخواب بيمارستاني داراي وسايل مكانيكي، صندلي دندانپزشكي)؛ صندليهاي آرايشگاه و صندليهاي همانند، داراي آلاتي براي چرخش و در عين حال براي بالابردن و متمايل كردن؛ اجزاء و قطعات اي
4071619402909010ـ ـ ـ ساير مبلهاي پزشكي، جراحي، دندانپزشكي يا دامپزشكي (مثلاً، ميز عمل جراحي، ميز معاينه، تختخواب بيمارستاني داراي وسايل مكانيكي، صندلي دندانپزشكي)؛ صندليهاي آرايشگاه و صندليهاي همانند، داراي آلاتي براي چرخش و در عين حال براي بالابردن و متمايل كردن؛ اجزاء و قطعات اي
4071629403100010ـ مبل‌هاي فلزي از انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار مي‌گيرند ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
4071639403201010ـ ـ ـ مبل‌هاي آهنگري سنتي ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
4071649403209010ـ ـ ـ ساير ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571659403300010ـ مبل‌هاي چوبي از انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار مي‌گيرند ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571669403400010ـ مبل‌هاي چوبي از انواعي كه در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي‌گيرند ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571679403501010ـ ـ ـ مبل‌هاي صنايع دستي (خراطي، معرق، خاتم، منبت و ...) ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571689403509010ـ ـ ـ ساير ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571699403601010ـ ـ ـ مبل‌هاي صنايع دستي (خراطي، معرق، خاتم، منبت و ...) ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571709403609010ـ ـ ـ ساير ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571719403700010ـ مبل‌ها از مواد پلاستيكي ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571729403810010ـ ـ از بامبو يا نخل رونده ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
5571739403890010ـ ـ ساير ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
4071749403900010ـ اجزاء و قطعات ساير مبلها و اجزاء و قطعات آنها.
4071759404100010ـ قسمت فنري تختخواب قسمت فنري تختخواب؛ اسباب تختخواب واشياء همانند (مثلاً، تشك، لحاف، لحاف‌پر، كوسن مخده (Pouffe)، بالش)) داراي فنر يا انباشته شده يا از داخل تجهيز شده با هر نوع مواد، يا از كائوچوي اسفنجي يا از مواد پلاستيكي اسفنجي، با يا بدون روپوش
4071769404210010ـ ـ از كائوچوي اسفنجي يا ازمواد پلاستيكي اسفنجي، با يا بدون پوشش قسمت فنري تختخواب؛ اسباب تختخواب واشياء همانند (مثلاً، تشك، لحاف، لحاف‌پر، كوسن مخده (Pouffe)، بالش)) داراي فنر يا انباشته شده يا از داخل تجهيز شده با هر نوع مواد، يا از كائوچوي اسفنجي يا از مواد پلاستيكي اسفنجي، با يا بدون روپوش
4071779404290010ـ ـ از ساير مواد قسمت فنري تختخواب؛ اسباب تختخواب واشياء همانند (مثلاً، تشك، لحاف، لحاف‌پر، كوسن مخده (Pouffe)، بالش)) داراي فنر يا انباشته شده يا از داخل تجهيز شده با هر نوع مواد، يا از كائوچوي اسفنجي يا از مواد پلاستيكي اسفنجي، با يا بدون روپوش
4071789404300010ـ‌كيسه خواب قسمت فنري تختخواب؛ اسباب تختخواب واشياء همانند (مثلاً، تشك، لحاف، لحاف‌پر، كوسن مخده (Pouffe)، بالش)) داراي فنر يا انباشته شده يا از داخل تجهيز شده با هر نوع مواد، يا از كائوچوي اسفنجي يا از مواد پلاستيكي اسفنجي، با يا بدون روپوش
4071799404900010ـ ساير قسمت فنري تختخواب؛ اسباب تختخواب واشياء همانند (مثلاً، تشك، لحاف، لحاف‌پر، كوسن مخده (Pouffe)، بالش)) داراي فنر يا انباشته شده يا از داخل تجهيز شده با هر نوع مواد، يا از كائوچوي اسفنجي يا از مواد پلاستيكي اسفنجي، با يا بدون روپوش
5571859405409010ـ ـ ـ ساير چراغ و وسايل روشنايي همچنين نورافكنها و اجزاء و قطعات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگر نباشند؛ چراغهاي تبليغاتي، علائم نوراني، تابلوهاي نوراني راهنما و اشياء همانند،‌داراي يك منبع
1071869405501010ـ ـ ـ فانوس بادي چراغ و وسايل روشنايي همچنين نورافكنها و اجزاء و قطعات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگر نباشند؛ چراغهاي تبليغاتي، علائم نوراني، تابلوهاي نوراني راهنما و اشياء همانند،‌داراي يك منبع
1071879405502010ـ ـ ـ چراغ‌هاي توري چراغ و وسايل روشنايي همچنين نورافكنها و اجزاء و قطعات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگر نباشند؛ چراغهاي تبليغاتي، علائم نوراني، تابلوهاي نوراني راهنما و اشياء همانند،‌داراي يك منبع
5571889405509010ـ ـ ـ ساير چراغ و وسايل روشنايي همچنين نورافكنها و اجزاء و قطعات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگر نباشند؛ چراغهاي تبليغاتي، علائم نوراني، تابلوهاي نوراني راهنما و اشياء همانند،‌داراي يك منبع
1571999504201010ـ ـ ـ ميز بيليارد حتي به همراه اشياء و متفرعات استاندارد مربوطه اشياء براي سرگرمي در هواي آزاد (Funfair)، براي بازيهاي روميزي يا سالني همچنين پين‌تيبل (Pintable)، بيليارد، ميز مخصوص بازيهاي كازينو و ادوات براي بازي بولينگ خودكار.
1572009504202010ـ ـ ـ اشياء و متفرعات اشياء براي سرگرمي در هواي آزاد (Funfair)، براي بازيهاي روميزي يا سالني همچنين پين‌تيبل (Pintable)، بيليارد، ميز مخصوص بازيهاي كازينو و ادوات براي بازي بولينگ خودكار.
5572029504400010ـ كارت‌هاي بازي اشياء براي سرگرمي در هواي آزاد (Funfair)، براي بازيهاي روميزي يا سالني همچنين پين‌تيبل (Pintable)، بيليارد، ميز مخصوص بازيهاي كازينو و ادوات براي بازي بولينگ خودكار.
1572049504901010ـ ـ ـ ميز اسنوكر حتي به همراه اشياء و متفرعات استاندارد مربوطه اشياء براي سرگرمي در هواي آزاد (Funfair)، براي بازيهاي روميزي يا سالني همچنين پين‌تيبل (Pintable)، بيليارد، ميز مخصوص بازيهاي كازينو و ادوات براي بازي بولينگ خودكار.
1072059504902010ـ ـ ـ ادوات براي بازي بولينگ اشياء براي سرگرمي در هواي آزاد (Funfair)، براي بازيهاي روميزي يا سالني همچنين پين‌تيبل (Pintable)، بيليارد، ميز مخصوص بازيهاي كازينو و ادوات براي بازي بولينگ خودكار.
472069504909010ـ ـ ـ ساير اشياء براي سرگرمي در هواي آزاد (Funfair)، براي بازيهاي روميزي يا سالني همچنين پين‌تيبل (Pintable)، بيليارد، ميز مخصوص بازيهاي كازينو و ادوات براي بازي بولينگ خودكار.
5572079505100010ـ اشياء براي جشن‌هاي كريسمس اشياء براي جشن، كارناوال يا براي ساير سرگرميها، همچنين اشياء براي شعبده‌بازي و اشياء اعجاب‌آور.
5572089505900010ـ ساير اشياء براي جشن، كارناوال يا براي ساير سرگرميها، همچنين اشياء براي شعبده‌بازي و اشياء اعجاب‌آور.
1072129506199010ـ ـ ـ ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
472139506210010ـ ـ تخته شناور شراعي (Sailboard) اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
1072149506290010ـ ـ ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
1072159506310010ـ ـ چوگان،‌كامل اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
4072179506329010ـ ـ ـ ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
4072189506390010ـ ـ ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
472229506510010ـ ـ راكت تنيس، حتي زه‌دار اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
472239506591010ـ ـ ـ راكت بدمينتون (BADMINTON) اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
1072249506599010ـ ـ ـ ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
5572339506699010ـ ـ ـ ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
3272349506700010ـ اسكيت روي يخ و اسكيت روي زمين (Roller skate)، همچنين كفش‌هاي اسكيتينگ داراي ملحقات اسكيت اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
1572369506919010ـ ـ ـ ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
472379506991010ـ ـ ـ چوب هاكي اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
472389506992010ـ ـ ـ توپ‌پردار بدمينتون اعم از طبيعي يا مصنوعي (SHUTTLE COCKS) اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
1072409506999010ـ ـ ـ ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيكي، ژيمناستيك، ورزشهاي پهلواني، ساير ورزشها (همچنين تنيس روي ميز) يا براي بازيهاي در هواي آزاد، كه در جاي ديگر اين فصل گفته نشده يا مشمول شماره‌هاي ديگراين فصل نباشد؛ استخر شنا و حوض بازي بچه‌ها (Paddling pool).
1072419507100010ـ چوب‌هاي ماهيگيري چوب‌هاي ماهيگيري، قلاب ماهيگيري و ساير ادوات براي ماهيگيري با قلاب؛ تور ماهيگيري دسته‌دار،  تورهاي  پروانه‌گيري  و تورهاي همانند؛ پرنده مصنوعي و ساير طعمه‌‌ها براي جلب شكار (غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  92 يا 05  97 مي‌باشد) و لوازم همانند صيد يا شكار
472429507200010ـ قلاب‌هاي ماهيگيري، حتي متصل به زه كوتاه ماهيگيري چوب‌هاي ماهيگيري، قلاب ماهيگيري و ساير ادوات براي ماهيگيري با قلاب؛ تور ماهيگيري دسته‌دار،  تورهاي  پروانه‌گيري  و تورهاي همانند؛ پرنده مصنوعي و ساير طعمه‌‌ها براي جلب شكار (غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  92 يا 05  97 مي‌باشد) و لوازم همانند صيد يا شكار
1072439507300010ـ قرقره‌هاي ماهيگيري چوب‌هاي ماهيگيري، قلاب ماهيگيري و ساير ادوات براي ماهيگيري با قلاب؛ تور ماهيگيري دسته‌دار،  تورهاي  پروانه‌گيري  و تورهاي همانند؛ پرنده مصنوعي و ساير طعمه‌‌ها براي جلب شكار (غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  92 يا 05  97 مي‌باشد) و لوازم همانند صيد يا شكار
472449507900010ـ ساير چوب‌هاي ماهيگيري، قلاب ماهيگيري و ساير ادوات براي ماهيگيري با قلاب؛ تور ماهيگيري دسته‌دار،  تورهاي  پروانه‌گيري  و تورهاي همانند؛ پرنده مصنوعي و ساير طعمه‌‌ها براي جلب شكار (غير از آنهايي كه مشمول شماره 08  92 يا 05  97 مي‌باشد) و لوازم همانند صيد يا شكار
4072459508100010ـ سيرك سيار و باغ وحش سيار چرخ و فلك (Roundabouts)، تاب، جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد؛ سيرك سيار و باغ وحش سيار؛ تئاتر سيار.
2272469508901010ـ ـ ـ چرخ و فلک،تاب،تیاتر سیار چرخ و فلك (Roundabouts)، تاب، جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد؛ سيرك سيار و باغ وحش سيار؛ تئاتر سيار.
472479508909010ـ ـ ـ جایگاه تیراندازی و سایر تفریحات در هوای آزاد چرخ و فلك (Roundabouts)، تاب، جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد؛ سيرك سيار و باغ وحش سيار؛ تئاتر سيار.
5572489601901010ـ‌ ـ‌ ـ‌ اشياء دست‌ساز از استخوان، صدف، بدون نقاشي عاج، استخوان، كاسه لاك‌پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف و ساير مواد حيواني تراش‌پذير، كار شده، و اشياء از اين مواد (همچنين اشيايي كه از قالب ريزي به دست مي‌آيند).
5572499601902010ـ‌ ـ‌ ـ‌ اشياء دست‌ساز از استخوان، صدف، با نقاشي عاج، استخوان، كاسه لاك‌پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف و ساير مواد حيواني تراش‌پذير، كار شده، و اشياء از اين مواد (همچنين اشيايي كه از قالب ريزي به دست مي‌آيند).
5572509601909010ـ‌ ـ‌ ـ‌ ساير عاج، استخوان، كاسه لاك‌پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف و ساير مواد حيواني تراش‌پذير، كار شده، و اشياء از اين مواد (همچنين اشيايي كه از قالب ريزي به دست مي‌آيند).
2272579603309010ـ ـ ـ ساير جاروب‌ها، بروس‌ها (ازجمله بروس‌هاي تشكيل‌دهنده اجزاء و قطعات ماشينها، دستگاهها يا وسايل نقليه زميني)، جاروب‌هاي مكانيكي براي كاركردن با دست، بدون موتور، زمين پاك‌كن و گردگير از پر؛ كلاله‌هاو دسته الياف آماده براي جاروب يا بروس‌سازي؛ تامپون نقاشي (Paint pa
3272659604000010الك دستي و غربال دستي. الك دستي و غربال دستي.
2672669605000010مجموعه‌هاي سفري براي نظافت شخصي، دوخت و دوز يا تميز‌كردن كفش يا لباس. مجموعه‌هاي سفري براي نظافت شخصي، دوخت و دوز يا تميز‌كردن كفش يا لباس.
1572789608301010ـ ـ ـ با جوهر مايع (روان‌نويس نوك غلطكي Roller Point Pen) قلم نوك ساچمـــه‌اي(Ball point pen)؛ قلم و قلمهاي علامتگذاري با نوك نمدي يا با ساير نوكهاي متخلخل؛ خودنويس، قلم استيلوگراف و ساير قلمها؛ قلم دوپليكاتور مدادهاي خودكار يا نوكي؛ قلم‌گير، مدادگير و اشياء همانند؛ اجزاء و قطعات (همچنين‌كلاهك  و گيره) اشياء پيش
55 یا 70000 72849609100010ـ مداد و مدادرنگي، با مغزي داراي غلاف سخت مداد‌ (غيراز مدادهاي مشمول‌شماره 08  96)،‌ مدادرنگي، مغزمداد، مداد شمعي، زغال‌رسامي، گچ براي نوشتن يا رسامي و گچ خياطي.
3272869609900010ـ ساير مداد‌ (غيراز مدادهاي مشمول‌شماره 08  96)،‌ مدادرنگي، مغزمداد، مداد شمعي، زغال‌رسامي، گچ براي نوشتن يا رسامي و گچ خياطي.
4072889610009010ـ ـ ـ ساير سنگ لوح و تابلو، داراي سطح براي نوشتن يا رسامي،  حتي قاب شده.
2672899611000010مهرهاي تاريخ‌زني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعه‌هاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). مهرهاي تاريخ‌زني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعه‌هاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks).
3272929613100010ـ فندك جيبي، گازي، غير قابل پركردن فندك سيگار و ساير فندكها، حتي مكانيكي يا الكتريكي، و اجزاء و قطعات آنها غير از سنگ و فتيله.
3272939613200010ـ فندك جيبي، گازي، قابل پركردن فندك سيگار و ساير فندكها، حتي مكانيكي يا الكتريكي، و اجزاء و قطعات آنها غير از سنگ و فتيله.
5572969614000010پيپ‌هاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقه‌ها (Bowls) پيپ و چوب‌هاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. پيپ‌هاي استعمال دخانيات
4072989615190010ـ ـ ساير شانه، گيره زلف و همانند؛ سنجاق زلف، سنجاق فردهنده، گيره فردهنده، فرزن مو (Hair-Curler) و همانند، غير از آنهايي كه مشمول شماره 16  85 مي‌شوند، و اجزاء و قطعات آنها.
4072999615900010ـ ساير شانه، گيره زلف و همانند؛ سنجاق زلف، سنجاق فردهنده، گيره فردهنده، فرزن مو (Hair-Curler) و همانند، غير از آنهايي كه مشمول شماره 16  85 مي‌شوند، و اجزاء و قطعات آنها.
4073009616100010ـ عطرپاش و پاشنده‌هاي آرايشي همانند و تجهيزات و سر آنها #N/A
4073029617000010فلاسك و ساير ظروف عايق حرارت با محفظه، كه عايق بودن آنها توسط خلأ تامين شده است؛ و همچنين اجزاء و قطعات آنها (باستثناي شيشه‌ يدكي داخلي). فلاسك و ساير ظروف عايق حرارت با محفظه، كه عايق بودن آنها توسط خلأ تامين شده است؛ و همچنين اجزاء و قطعات آنها (باستثناي شيشه‌ يدكي داخلي).
5573039618000010مانكن خياطي و ساير آدمك‌هاي چوبي؛ آدمك‌هاي متحرك و ساير نمايش‌هاي متحرك براي تزئين ويترين مغازه‌ها. مانكن خياطي و ساير آدمكهاي چوبي؛ آدمكهاي متحرك و ساير نمايشهاي متحرك براي تزئين ويترين مغازه‌ها.
473069701100010ـ تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مدادرنگي (Pastel) تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي (Pastel)، تماماً با دست كشيده شده، غير از نقشه‌هاي مشمول شماره 06  49 و غير از اشياء ساخته شده در كارخانه كه با دست رنگ يا تزئين شده‌اند؛ كولاژ و پلاكهاي تزئيني همانند.
473079701900010ـ ساير تابلوي نقاشي، نقاشي سياه قلم و نقاشي با مداد رنگي (Pastel)، تماماً با دست كشيده شده، غير از نقشه‌هاي مشمول شماره 06  49 و غير از اشياء ساخته شده در كارخانه كه با دست رنگ يا تزئين شده‌اند؛ كولاژ و پلاكهاي تزئيني همانند.
473099703000010آثار اصلي مجسمه‌سازي، حجاري، از هر ماده. آثار اصلي مجسمه‌سازي، حجاري، از هر ماده.
473109704000010تمبر پستي يا تمبر مالياتي، علامت پستي پاكت داراي نقش تمبر كلكسيوني، لوازم‌التحرير كاغذي پستي، كاغذ تمبردار و همانند، باطل شده يا باطل نشده غير از اشيائي كه مشمول شماره 07 49 مي‌شوند. تمبر پستي يا تمبر مالياتي، علامت پستي پاكت داراي نقش تمبر كلكسيوني، لوازم‌التحرير كاغذي پستي، كاغذ تمبردار و همانند، باطل شده يا باطل نشده غير از اشيائي كه مشمول شماره 07  49 مي‌شوند.
473119705000010كلكسيون و اشياء كلكسيوني وابسته به حيوان شناسي، گياه شناسي، معدن‌شناسي، كالبد شناسي، تاريخي، باستان‌شناسي، ديرين‌شناسي، نژادشناسي يا سكه و مدال‌شناسي. كلكسيون و اشياء كلكسيوني وابسته به حيوان شناسي، گياه شناسي، معدن‌شناسي، كالبد شناسي، تاريخي، باستان‌شناسي، ديرين‌شناسي، نژادشناسي يا سكه و مدال‌شناسي.
473129706000010اشياء عتيقه كه بيش از يكصد سال قدمت داشته باشند. اشياء عتيقه كه بيش از يكصد سال قدمت داشته باشند.
4400101210010ـ ـ حيوانات مولد نژاد خالص: اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
4420101299010ـ ـ ـ ساير اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
4430101300010ـ الاغ اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
22440101900010ـ ساير اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.
15640105119010ـ ـ ـ ساير مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.
4670105129010ـ ـ ـ ساير مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.
15680105130010ـ ـ مرغابي‌ها مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.
8690105140010غاز هاNULL
8700105150010ماکیان گینه ایNULL
32720105990010ـ ـ ساير مرغ، خروس، اردك، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار، زنده ازنوع خانگي.
4730106111010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي) ساير حيوانات زنده.
15740106119010ـ ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
4750106121010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي، آزمايشگاهي و سرم‌سازي) ساير حيوانات زنده.
15760106129010ـ ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
4770106130010ـ ـ شترها و ساير گونه‌هاي شتر (Camelidae) ساير حيوانات زنده.
15780106140010ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌هاي صحرايي ساير حيوانات زنده.
40790106191010ـ ـ ـ سگ و گربه معمولي ساير حيوانات زنده.
4800106192010ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌براي‌ تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي و تربيت شده پليس و راهنما ساير حيوانات زنده.
4810106193010ـ ـ ـ ساير براي تحقيقات پزشكي و آزمايشگاهي ساير حيوانات زنده.
15820106199010ـ ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
4830106201010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي،آزمايشگاهي‌ و سرم‌سازي) ساير حيوانات زنده.
15840106209010ـ ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
4850106311010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي،آزمايشگاهي‌وسرم‌سازي) ساير حيوانات زنده.
15860106319010ـ ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
4870106321010ـ ـ ـ براي تحقيقات پزشكي،آزمايشگاهي و سرم‌سازي ساير حيوانات زنده.
15880106329010ـ ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
4900106332010ـ ـ ـ شترمرغ استراليايي ساير حيوانات زنده.
4910106339010ـ ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
4920106391010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي،آزمايشگاهي‌وسرم‌سازي) ساير حيوانات زنده.
4930106399010ـ ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
15960106413010ـ ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
15970106490010ـ ـ ساير ساير حيوانات زنده.
4980106901010ـ ـ ـ براي تحقيقات (پزشكي،آزمايشگاهي‌وسرم‌سازي) ساير حيوانات زنده.
401510207240010ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات تازه يا سردكرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401520207250010ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
551530207260010ـ ـ قطعات و احشاء تازه يا سردكرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
551540207271010ـ ـ ـ خمير گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
551550207279010ـ ـ ـ ساير گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401560207410010ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401570207420010ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401580207430010ـ ـ جگر چرب، تازه يا سردكرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401590207440010ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401600207450010ـ ـ ساير، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401610207510010ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، تازه يا سردكرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401620207520010ـ ـ بريده نشده به صورت قطعات، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401630207530010ـ ـ جگر چرب، تازه يا سردكرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401640207540010ـ ـ ساير، تازه يا سردكرده گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401650207550010ـ ـ ساير، منجمد گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
401660207600010ـ از ماكيان گينه‌اي گوشت و احشاء خوراكي پرندگان خانگي شماره 05  01، تازه، سردكرده يا منجمد.
41740209900010ـ‌ ساير پيه خوك بدون گوشت لخم، چربي خوك و چربي پرندگان خانگي، آب نكرده يا به نحوي ديگر استخراج نشده، تازه، سردكرده، منجمد، نمك‌‌زده، در آب‌نمك، خشك كرده يا دودي.
321870301919010ـ ـ ـ‌ ساير (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهي‌هاي زنده.
41880301920010ـ ـ مارماهي (گونه Anguilla) ماهي‌هاي زنده.
41890301931010ـ ـ ـ براي اصلاح نژاد و تكثير و پرورش ماهي‌هاي زنده.
321900301939010ـ ـ ـ ساير ماهي‌هاي زنده.
61920301950010ـ ـ ماهي‌هاي تن بسيار بزرگ جنوب_x000B_ (Thunnus maccoyii) ماهي‌هاي زنده.
321950301999010ـ ـ ـ ساير ماهي‌هاي زنده.
401960302110010--- قزل‌آلا «Trout» (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
2619703021300100ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
261980302140010ـ ـ ماهي قزل‌آلاي اقيانوس اطلس (Salmo Salar) و ماهي قزل‌آلاي دانوب (Huchohucho). ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
261990302190010ـ ـ ساير ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262000302210010ـ ـ فلتان «Halibut» (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus, hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262010302220010ـ ـ حلوا ماهيان Plaice» (Pleuronectes Platessa) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262020302230010ـ ـ كفشك ماهيان (Sole) )گونه (Solea ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262030302240010ـ ـ ماهي پهن (Psetta Maxima Scophtholmidae) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
102050302310010ـ ـ تن سفيد يا ژرمون ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
102060302320010ـ ـ تن زردبال Yellowfin tunas (Thunnus albacares) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
102080302340010ـ ـ تن بسيار چرب و چاق (Thunnus obesus) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
102090302350010ـ ـ ماهي تن بلوفين اقيانوس آرام و اطلس (Thunnus thynus, thunnus) orientalis ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
102100302360010ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42120302410010ـ ـ شاه‌ماهي (Clupea harengus, Clupea pallasii) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42130302420010ـ ـ ماهي آنچوي (Engraulis spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42140302430010ـ ـ ماهي ساردين‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهي كوچك (sprsttus sprttus) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262150302441010ـ ـ ـ مكرل آبي (bluemaekerel) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262170302450010ـ ـ جك و هورس مكرل (Trachurus spp) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42180302460010ـ ـ كوبيا (Rachycentro Canadum) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42190302470010ـ ـ نيزه ماهي (xiphias glading) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42200302510010ـ ـ ماهي كاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42210302520010ـ ـ ماهي هاد داك (Melanogrammus aeglefinus) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42220302530010ـ ـ ماهي پشت سياه (Pollachius virens) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42230302540010ـ ـ ماهي هيك (Merluccius spp. Urophycis spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42240302550010ـ ـ ماهي آلاسكاپولاك (Theraga chalogramma) Alaska Pollack ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42250302560010ـ ـ ماهي بلووايتينگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42260302590010ـ ـ ساير ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262280302720010ـ ـ گربه ماهي (Pangasius spp., silurus., clarias spp., lctalurus spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262290302730010ـ ـ انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42300302740010ـ ـ مارماهي (Anguila spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262310302790010ـ ـ ساير ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262320302810010ـ ـ‌ سگ‌ماهي و ساير كوسه‌ماهي‌ها ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262330302820010ـ ـ ماهيان ري‌انداسكيت (Rajrdae) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262340302830010ـ ـ ماهي نيش‌دندان (Dissostichus spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262350302840010ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicen trarchus spp.) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262360302850010ـ ـ ماهي سي‌بريم (Sparidae) ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
262370302890010ـ ـ ساير ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
42380302900010ـ جگر و تخم ماهي ماهي، تازه يا سردكرده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي مشمول شماره 04  03.
222390303110010ـ ـ ماهي آزاد قرمز (red salmon) (Oncorhyncnus nerka) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
262400303120010ـ ـ ساير ماهي‌هاي آزاد اقيانوس آرام ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
402420303140010ـ ـ ماهي قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
322430303190010ـ ـ‌ ساير ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
322450303240010ـ ـ گربه ماهي (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
322460303250010ـ ـ انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharygodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus.) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
42470303260010ـ ـ مارماهي (Anguilla spp) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
322480303290010ـ ـ ساير ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
222490303310010ـ ـ فلتان (Fletans) Hippoglossus, Hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
222500303320010ـ ـ حلوا ماهيان «‍Plaice»(platessa Pleuronectes) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
262510303330010ـ ـ كفشك ماهيان «Sole» (گونه Solea) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
222520303340010ـ ـ ماهي پهن ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
152540303410010ـ ـ تن سفيد يا ژرمون Albacore (Thunnus alalunga) يا tunas longfinned ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
222580303450010ـ ـ ماهي تون بلوفين اقيانوس اطلس و آرام (Thunnus Thynnus, Thunnus or ientalis) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
152590303460010ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
102620303530010ـ ـ ساردين‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردينلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهي كوچك (Sprattus sprattus) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
322660303550010ـ ـ ماهي جك و هورس مكرل (Trachurus spp) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
322670303560010ـ ـ ماهي كوبيا (Rachycentron canadum) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
102680303570010ـ ـ نيزه ماهي (Xiphias gladius) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
102710303650010ـ ـ ماهي پشت سياه (Pollachius virens) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
322730303670010ـ ـ ماهي آلاسكا پولاك (Theraga chalcogramma) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
102760303810010ـ ـ سگ ماهي و انواع كوسه‌ها ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
322770303820010ـ ـ ري انداسكيت (Rajidae) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
102780303830010ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissostichus spp.) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
322790303840010ـ ـ ماهي سي‌باس (Dicentrarchus spp.) ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
102810303900010ـ جگر و تخم ماهي ماهي، يخ‌زده، باستثناي فيله ماهي و ساير قسمتهاي گوشت ماهي‌هاي مشمول شماره
402820304310010ـ ـ ماهي تيلاپيا (Oreochromis spp) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402830304320010ـ ـ گربه‌‌ماهي (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402840304330010ـ ـ ماهي سوف ‌نيل (lates nilotius) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402850304390010ـ ـ ساير فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402860304410010ـ ـ ماهي آزاد اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ماهي آزاد اقيانوس اطلس (Salmo salar)، ماهي آزاد دانوب (Hucho huchoفيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
42870304420010ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss – oncorhynchus clarki, oncorhynchus agua, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynehus chrysogaster) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
42880304430010ـ ـ انواع ماهي‌هاي پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402890304440010ـ ـ ماهي از خانواده‌‌هاي Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402900304450010ـ ـ نيزه ماهي (xiphias gladius) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402910304460010ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissastichus spp.) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402920304490010ـ ـ ساير فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402930304510010ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp.)، گربه ماهي (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)، انواع ماهي كپور، مارماهي (Anguilla spp)، سوف نيل (lates niloticus) و ماهي سرماهي (channa spp.) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402940304520010ـ ـ ماهي آزاد فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402950304530010ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402960304540010ـ ـ نيزه ماهي (xiphias gladius) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402970304550010ـ ـ‌ ماهي نيش دندان (Dissastichus spp.) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
402980304590010ـ ـ ساير فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403000304620010ـ ـ گربه‌‌ماهي (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403020304690010ـ ـ ساير فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403040304720010ـ ـ ماهي هادداك (melanojrammus aeglefinus) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403050304730010ـ ـ ماهي پشت سياه (Pollachius virens) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403090304810010ـ ـ ماهي آزاد اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، ماهي آزاد اقيانوس اطلس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hفيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403100304820010ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
323120304840010ـ ـ اره ماهي (xiphias gladius) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
323130304850010ـ ـ ماهي نيش دندان (Dissastichus spp.) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403140304860010ـ ـ شاه‌ماهي‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403160304890010ـ ـ ساير فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
323170304910010ـ ـ شمشيرماهي (Xiphias gladius) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
323180304920010ـ ـ اره‌ماهي (گونه Dissostichus) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403190304930010ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp.)، انواع گربه‌ماهي (Pangasis – silurus clarias spp.lctalurus spp.)، انواع كپورماهيان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon, idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus)، مارماهي (angفيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403200304940010ـ ـ آلاسكاپولاك (theraga chalcogramma) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403210304950010ـ ـ ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غير از ماهي‌هاي آلاسكاپولاك (Theraga chalcogramma) فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
403220304990010ـ ـ ساير فيله‌ ماهي و ساير قسمتهاي گوشتي ماهي (حتي قيمه‌شده)، تازه، سردكرده يا يخ‌زده.
103240305200010ـ جگر ماهي، تخم و مني‌ماهي، خشك‌كرده، دودي ‌شده، نمك‌زده يا در آب‌نمك ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
103260305310010ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهي (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع كپورماهيان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
103270305320010ـ ـ انواع ماهي از خانواده‌هاي Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
103280305390010ـ ـ ساير ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
153290305410010ـ ـ ماهي‌ آزاد اقيانوس آرام «Pacific salmon» (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) ماهي آزاد اقيانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
153300305420010ـ ـ شاه‌ماهي «Herrings» (Clupea pallasii, Clupea harengus) ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
153310305430010ـ ـ انواع ماهي قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
153320305440010ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهي (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع كپورماهيان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
153330305490010ـ ـ ساير ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
103340305510010ـ ـ ماهي روغن «Cod» (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
103350305590010ـ ـ ساير ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
103360305610010ـ ـ شاه‌ماهي «Herring» (Clupea pallasii, Clupea harengus) ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
103370305620010ـ ـ ماهي روغن «God» (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus) ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
153380305630010ـ ـ ماهي‌كيلكا، ‌آنچوي ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis) ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
223390305640010ـ ـ تيلاپيا (Oreochromis spp)، انواع گربه‌ماهي (Pangasius spp., - silurus spp clarias spp,. Lctalurus Spp.)، انواع كپورماهيان (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)،ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
223400305690010ـ ـ ساير ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
223410305710010ـ ـ باله كوسه ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
223420305720010ـ ـ سر ماهي، دم، امعاء و احشاء ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
223430305790010ـ ساير ماهي خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ ماهي دودي، حتي پخته‌شده قبل يا در حين دودي‌كردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهي مناسب براي خوراك انسان.
223440306110010ـ ـ خرچنگ صخره‌اي و ساير خرچنگ‌هاي دريايي آب‌شيرين يا خاردار Palinurus) گونه، Panulirus گونه، گونه (Jasus قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753450306120010ـ ـ لابستر دريايي(گونه Homarus) «Lobsters» قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753460306140010ـ ـ خرچنگ دم‌كوتاه«Crabs» قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753470306150010ـ ـ لابستر نروژي (Nephrops norvegicus) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753480306160010ـ ـ انواع ميگوي آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753490306170010ـ ـ ساير انواع ميگو. قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
323500306190010ـ ـ ساير، همچنين،‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شكل حبه «Pellets» از قشرداران، مناسب براي خوراك انسان قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
223510306210010ـ ـ خرچنگ صخره‌اي و ساير خرچنگ‌هاي دريايي آب‌شيرين يا خاردار (Palinurus گونه، Panulirus گونه، Jasusگونه) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
323520306220010ـ ـ لابستر دريايي (گونه Homarus) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
223530306240010ـ ـ خرچنگ دم كوتاه قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753540306250010ـ ـ لابستر نروژي (Nephrops norvegieus) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
103560306262010ـ ـ ـ پست لار و ميگوي زنده (Post Larue) قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
753570306269010ـ ـ ـ ساير قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
323600306279010ـ ـ ـ ساير قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
43610306290010ـ ـ ساير، همچنين، آرد، زبره و به هم ‌فشرده به صورت «Pellets» از قشرداران، مناسب براي خوراك انسان قشرداران، حتي پوست‌كنده، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ قشرداران، پوست‌نكنده، پخته‌شده در آب يا در بخار آب، حتي سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده، يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم فشرده به صورت حبه «Pellets» از قشرداران، من
43620307110010ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43630307190010ـ ـ ساير صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43640307210010ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43650307290010ـ ـ ساير صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43660307310010ـ ـ زنده، تازه يا سرد كرده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43670307390010ـ ـ ساير صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
103680307410010ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43690307490010ـ ـ ساير صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43700307510010ـ ـ زنده، تازه يا سردكرده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43710307590010ـ ـ ساير صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43720307600010ـ حلزون آب‌شيرين «Snails» باستثناي نوع دريايي آن صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
263730307710010ـ ـ زنده، تازه يا سرده شده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43740307790010ـ ـ ساير صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
263750307810010ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43760307890010ـ ـ ساير صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
263770307910010ـ ـ زنده، تازه شده يا سرد شده صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
43780307990010ـ ـ ساير صدفداران، حتي جداشده از كاسه يا صدف، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك‌كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آبزيان فاقد ستون فقرات بغير از قشرداران و صدفداران، زنده، تازه، سردكرده، يخ‌زده، خشك كرده، نمك‌زده يا در آب‌نمك؛ آرد، زبره، و به هم‌ فشرده به صورت حبه «Pelle
263790308110010ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده #N/A
43800308190010ـ ـ ساير #N/A
263810308210010ـ ـ زنده، تازه يا سرد شده #N/A
43820308290010ـ ـ ساير #N/A
263830308300010ـ ژله فيش (عروس دريايي) (Rhopilema spp) #N/A
43840308900010ـ ساير #N/A
323990403909010ـ ـ ـ ساير دوغ (Buttermilk)، شير و خامه بسته‌شده، ماست، كفير (Kephir) و ساير شيرها و خامه‌هاي تخمير شده يا ترش شده (اسيدي شده Acidified)، غليظ شده يا به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده يا خوشبو شده يا به آن ميوه يا كاكائو افزوده شده باشد.
44210407119010ـ ـ ـ ساير تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته.
44220407190010ـ ـ ساير تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته.
324240407290010ـ ـ ساير تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته.
324250407900010ـ ساير تخم پرندگان، با پوست، تازه، محفوظ شده يا پخته.
324270408190010ـ ـ ساير تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشك‌كرده، پخته‌شده در آب يا بخار‌ آب، قالب‌گيري شده، يخ‌زده يا به نحو ديگري محفوظ شده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد.
224290408990010ـ ـ ساير تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشك‌كرده، پخته‌شده در آب يا بخار‌ آب، قالب‌گيري شده، يخ‌زده يا به نحو ديگري محفوظ شده حتي اگر به آن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده افزوده شده باشد.
224310410001010ـ ـ ـ ژله، رويال، بره موم و زهر زنبور عسل محصولات خوراكي كه منشأ حيواني دارد و در جاي ديگر گفته ‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
324320410009010ـ ـ ـ ساير محصولات خوراكي كه منشأ حيواني دارد و در جاي ديگر گفته ‌نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
324330501000010موي انسان، كار نشده، حتي شسته يا چربي گرفته‌شده؛ آخال موي انسان. موي انسان، كار نشده، حتي شسته يا چربي گرفته‌شده؛ آخال موي انسان.
44360504000010روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه ‌ماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخ‌زده، نمك‌زده يا در آب نمك، خشك‌كرده يا دودي. روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه‌ماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخ‌زده، نمك‌زده يا در آب نمك، خشك‌كرده يا دودي.
404380505900010ـ ساير پوست و ساير اجزاء پرندگان، با پر يا كرك، پر و اجزاء پر (حتي لبه گرفته شده)، كرك خام يا فقط پاك كرده، ضدعفوني شده يا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر يا اجزاء پر.
44440510000010عنبر خاكستري، جند بيد استر، غاليه و مشك؛ ذرايح؛ زهره، حتي خشك كرده؛ غده و ساير مواد داراي منشأ حيواني كه براي ساخت محصولات داروسازي به كار مي‌رود، تازه، سرد كرده، يخ‌زده يا به نحو موقت ديگري محفوظ شده باشد. عنبر خاكستري، جند بيد استر، غاليه و مشك؛ ذرايح؛ زهره، حتي خشك كرده؛ غده و ساير مواد داراي منشأ حيواني كه براي ساخت محصولات داروسازي به كار مي‌رود، تازه، سرد كرده، يخ‌زده يا به نحو موقت ديگري محفوظ شده باشد.
224460511910010ـ ـ محصولات از ماهي‌ها يا از قشرداران، صدفداران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات؛ حيوانات مرده فصل 3 محصولات حيواني كه در جاي ديگري گفته نشده يا مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛حيوانات مرده مشمول فصل 1 يا 3 غيرقابل مصرف براي خوراك انسان.
404490511999010ـ ـ ـ ساير محصولات حيواني كه در جاي ديگري گفته نشده يا مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد؛حيوانات مرده مشمول فصل 1 يا 3 غيرقابل مصرف براي خوراك انسان.
44550602300010ـ درخت گل سرخ (Rhododendron) و آزاليا (Azalea)، حتي پيوندزده ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)، قلمه و پيوند؛ هاگ مولد قارچ.
44580602902010ـ ـ ـ قلمه ريشه‌دار گل محمدي ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)، قلمه و پيوند؛ هاگ مولد قارچ.
1004680604201010ـ ـ ـ لاكي بامبو و برگ‌هاي زنبق شاخ و برگ، برگ، شاخه‌هاي كوچك و ساير اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و دواله (Lichens) براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشك‌كرده، سفيد كرده، ‌رنگ كرده، آغشته يا آماده به نحو ديگر.
404690604202010ـ ـ ـ ساير شاخ و برگ، برگ، شاخه‌هاي كوچك و ساير اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و دواله (Lichens) براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشك‌كرده، سفيد كرده، ‌رنگ كرده، آغشته يا آماده به نحو ديگر.
404700604900010ـ ساير شاخ و برگ، برگ، شاخه‌هاي كوچك و ساير اجزاء نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و دواله (Lichens) براي دسته گل يا براي زينت، تازه، خشك‌كرده، سفيد كرده، ‌رنگ كرده، آغشته يا آماده به نحو ديگر.
754870708100010ـ نخودفرنگي «Pisum sativum» سبزيجات غلافدار، غلاف‌كنده و يا غلاف‌نكنده، تازه يا سردكرده.
754910709300010ـ بادنجان ساير سبزيجات، تازه يا سردكرده.
754920709400010ـ كرفس بغير از كرفس غده‌دار ساير سبزيجات، تازه يا سردكرده.
754960709700010ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومي يا كوهي (Arroche) ساير سبزيجات، تازه يا سردكرده.
755020710210010ـ ـ ‌نخودفرنگي (Pisum sativum) سبزيجات، نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ‌زده.
755210713100010ـ ـ نخودفرنگي (Pisum sativum) سبزيجات غلافدار خشك، غلاف‌كنده، حتي پوست‌كنده يا لپه شده
325230713310010ـ ـ لوبيا از گونه‌هاي Uigna Mllugo Hepper ((L Radiara vigna يا L) (Wilezek) سبزيجات غلافدار خشك، غلاف‌كنده، حتي پوست‌كنده يا لپه شده
755260713340010ـ ـ نخود فرنگي‌ها سبزيجات غلافدار خشك، غلاف‌كنده، حتي پوست‌كنده يا لپه شده
755270713350010ـ ـ لوبيا چشم بلبلي سبزيجات غلافدار خشك، غلاف‌كنده، حتي پوست‌كنده يا لپه شده
405300713500010ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفه‌اي Vicia faba از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor سبزيجات غلافدار خشك، غلاف‌كنده، حتي پوست‌كنده يا لپه شده
755310713600010_ لوبياي كوچك سبزيجات غلافدار خشك، غلاف‌كنده، حتي پوست‌كنده يا لپه شده
405320713900010ـ ساير سبزيجات غلافدار خشك، غلاف‌كنده، حتي پوست‌كنده يا لپه شده
225330714100010ـ ريشه مانيوك (Cassava) ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيب‌زميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيب‌زميني شيرين) و ريشه‌ها و غده‌هاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين مي‌باشد، تازه، سردكرده. يخ‌زده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده
755340714200010ـ قلقاس هندي شيرين (سيب‌زميني شيرين) ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيب‌زميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيب‌زميني شيرين) و ريشه‌ها و غده‌هاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين مي‌باشد، تازه، سردكرده. يخ‌زده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده
755350714300010ـ سيب‌زميني هندي ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيب‌زميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيب‌زميني شيرين) و ريشه‌ها و غده‌هاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين مي‌باشد، تازه، سردكرده. يخ‌زده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده
755360714400010ـ‌گوش‌فيل ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيب‌زميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيب‌زميني شيرين) و ريشه‌ها و غده‌هاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين مي‌باشد، تازه، سردكرده. يخ‌زده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده
755370714500010ـ يائوتيا ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيب‌زميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيب‌زميني شيرين) و ريشه‌ها و غده‌هاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين مي‌باشد، تازه، سردكرده. يخ‌زده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده
225380714900010ـ ساير ريشه مانيوك، اروروت «Arrowroot» يا ثعلب، سيب‌زميني مخصوص ترشي، قلقاس هندي شيرين (سيب‌زميني شيرين) و ريشه‌ها و غده‌هاي زيرخاكي همانند كه داراي مقدار زيادي فكول نشاسته يا اينولين مي‌باشد، تازه، سردكرده. يخ‌زده يا خشك كرده، حتي بريده شده به قطعات نازك فشرده
45400801120010ـ ـ در قسمت دروني پوسته نارگيل،‌گردوي برزيل«Brazil nuts»، بادام هندي«Cashew nuts»، تازه يا خشك كرده، حتي پوست‌كنده.
45650803900010ـ ـ ساير موز، از جمله موز سبز (Plantain) تازه يا خشك‌كرده.
226250901111010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي قهوه، حتي بوداده يا كافئين گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوي قهوه، صرف‌نظر از ميزان نسبي قهوه در مخلوط.
326280901121010ـ ـ ـ دربسته‌بندي آماده براي خرده فروشي قهوه، حتي بوداده يا كافئين گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوي قهوه، صرف‌نظر از ميزان نسبي قهوه در مخلوط.
326310901211010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي قهوه، حتي بوداده يا كافئين گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوي قهوه، صرف‌نظر از ميزان نسبي قهوه در مخلوط.
326340901221010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي قهوه، حتي بوداده يا كافئين گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوي قهوه، صرف‌نظر از ميزان نسبي قهوه در مخلوط.
326370901901010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي قهوه، حتي بوداده يا كافئين گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوي قهوه، صرف‌نظر از ميزان نسبي قهوه در مخلوط.
156390901909010ـ ـ ـ ساير قهوه، حتي بوداده يا كافئين گرفته شده؛ غلاف و پوست قهوه؛ بدل قهوه حاوي قهوه، صرف‌نظر از ميزان نسبي قهوه در مخلوط.
226400902100010ـ چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بسته‌هاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. چاي، حتي خوشبوشده(Aromatic) .
556420902301010ـ ـ ـ چاي كيسه‌اي (Tea Bag) چاي، حتي خوشبوشده(Aromatic) .
326460903001010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي ماته:
156480903009010ـ ـ ـ ساير ماته:
226490904111010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده شده براي خرده فروشي فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگي (ازجنس Capsicum) يا (از جنس Pimenta) خشك ‌كرده يا خردكرده يا ساييده.
326510904121010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده شده براي خرده‌فروشي فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگي (ازجنس Capsicum) يا (از جنس Pimenta) خشك ‌كرده يا خردكرده يا ساييده.
226530904129010ـ ـ ـ ساير فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگي (ازجنس Capsicum) يا (از جنس Pimenta) خشك ‌كرده يا خردكرده يا ساييده.
326540904211010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگي (ازجنس Capsicum) يا (از جنس Pimenta) خشك ‌كرده يا خردكرده يا ساييده.
156550904219010ـ ـ ـ ساير فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگي (ازجنس Capsicum) يا (از جنس Pimenta) خشك ‌كرده يا خردكرده يا ساييده.
326560904221010ـ ـ ـ در بسته‌بندي براي خرده‌فروشي فلفل (از جنس Piper)؛ فلفل‌فرنگي (ازجنس Capsicum) يا (از جنس Pimenta) خشك ‌كرده يا خردكرده يا ساييده.
106580905101010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي وانيل:
106590905109010ـ ـ ـ ساير وانيل:
156600905201010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي وانيل:
156610905209010ـ ـ ـ ساير وانيل:
326620906111010ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي آماده شده براي خرده‌فروشي دارچين و گل درخت‌ دارچين.
326640906191010ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي آماده شده براي خرده‌فروشي دارچين و گل درخت‌ دارچين.
226650906199010ـ ـ ـ ساير دارچين و گل درخت‌ دارچين.
326660906201010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده شده براي خرده‌فروشي دارچين و گل درخت‌ دارچين.
226680906209010ـ ـ ـ ساير دارچين و گل درخت‌ دارچين.
326700907101010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي ميخك (Girofle) ميوه درخت ميخك (Antofle)، گل درخت ميخك (Clou) و دم گل ميخك (Griffe):
226710907109010ـ ـ ـ ساير ميخك (Girofle) ميوه درخت ميخك (Antofle)، گل درخت ميخك (Clou) و دم گل ميخك (Griffe):
326730907201010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي ميخك (Girofle) ميوه درخت ميخك (Antofle)، گل درخت ميخك (Clou) و دم گل ميخك (Griffe):
226740907209010ـ ـ ـ ساير ميخك (Girofle) ميوه درخت ميخك (Antofle)، گل درخت ميخك (Clou) و دم گل ميخك (Griffe):
326750908111010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
226760908119010ـ ـ ـ ساير جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
326770908121010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
226780908129010ـ ـ ـ ساير جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
326790908211010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
226800908219010ـ ـ‌ ـ ساير جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
326810908221010ـ ـ‌ ـ‌ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
226820908229010ـ ـ ـ ساير جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
326830908311010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
226840908319010ـ ـ ـ ساير جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
326850908321010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
226860908329010ـ ـ ـ ساير جوز بويا، پوست جوز بويا، اقسام هل.
326870909211010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
226880909219010ـ ـ ـ ساير تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
326890909221010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
226900909229010ـ ـ ـ ساير تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
556910909311010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
556920909319010ـ ـ ـ ساير تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
556930909321010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
556940909329010ـ ـ ـ ساير تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
556950909611010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
406960909619010ـ ـ ـ ساير تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
556970909621010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
406980909629010ـ ـ ـ ساير تخم رازيانه، تخم باديان، تخم مرزه، تخم گشنيز،زيره سبز،زيره سياه؛ تخم سرو كوهي.
326990910111010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
157000910119010ـ ـ ـ ساير زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
327010910121010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
227020910129010ـ ـ ـ ساير زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
757030910201110ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته‌بندي كمتر از 10 گرم زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
757040910201210ـ ـ ـ انواع پودر زعفران در بسته‌بندي كمتر از 10 گرم زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
757050910201310ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته‌بندي كمتر از 30 - 10 گرم زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
757060910201410ـ ـ ـ انواع پودرزعفران دربسته‌بندي‌كمتراز 30-10 گرم زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
757070910209010ـ ـ ـ انواع زعفران در بسته‌بندي‌هاي بيش از 30 گرم زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
227080910301010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده‌فروشي زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
327110910911010ـ ـ ـ در بسته‌بندي آماده براي خرده فروشي زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
227120910912010ـ ـ ـ به صورت كوبيده در بسته‌بندي‌هاي غير خرده‌فروشي زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
157130910919010ـ ـ ـ ساير زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
557150910991110ـ ـ ـ ـ آويش و برگ غار زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
557160910991910ـ ـ ـ ـ ساير زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
407180910992110ـ ـ ـ‌‌ ـ آويشن و برگ غار زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
157200910999010ـ ـ ـ ساير زنجبيل، زعفران، زردچوبه، آويشن، برگ غار، كاري (Curry) و ساير ادويه‌ها.
327261002100010ـ دانه چاودار
327271002900010ـ ساير چاودار
47311004900010ـ ساير جو دو سر
227351006100010ـ شلتوك (برنج پادي Paddy) برنج
227361006200010ـ برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوه‌اي) برنج
227381006400010ـ خرده برنج برنج
6 (a74110081000100گندم سياه، ارزن و الپيست (Alpiste)؛ ساير غلات
674210082100100گندم سياه، ارزن و الپيست (Alpiste)؛ ساير غلات
674310082900100گندم سياه، ارزن و الپيست (Alpiste)؛ ساير غلات
674410083000100گندم سياه، ارزن و الپيست (Alpiste)؛ ساير غلات
1074510084000100گندم سياه، ارزن و الپيست (Alpiste)؛ ساير غلات
674810089000100گندم سياه، ارزن و الپيست (Alpiste)؛ ساير غلات
407551103190010ـ ـ ساير بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه (Pellet).
407561103200010ـ به هم فشرده به صورت حبه بلغور غلات، زبره غلات و به هم فشرده غلات به صورت حبه (Pellet).
407571104120010ـ ـ از جو دو سر دانه غلات كار شده به نحوي ديگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ يا خرد شده، باستثناي برنج شماره 06   10، جوانه غلات، كامل، پهن‌شده، فلس شده يا آسياب شده (Ground).
407581104190010ـ ـ از ساير غلات دانه غلات كار شده به نحوي ديگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ يا خرد شده، باستثناي برنج شماره 06   10، جوانه غلات، كامل، پهن‌شده، فلس شده يا آسياب شده (Ground).
407591104220010ـ ـ از جو دو سر دانه غلات كار شده به نحوي ديگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ يا خرد شده، باستثناي برنج شماره 06   10، جوانه غلات، كامل، پهن‌شده، فلس شده يا آسياب شده (Ground).
407611104290010ـ ـ از ساير غلات دانه غلات كار شده به نحوي ديگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ يا خرد شده، باستثناي برنج شماره 06   10، جوانه غلات، كامل، پهن‌شده، فلس شده يا آسياب شده (Ground).
407621104300010ـ جوانه غلات،‌كامل، پهن شده، فلس‌شده يا آسياب‌شده دانه غلات كار شده به نحوي ديگر (مثلاً مقشر، پهن شده، فلس شده (Flaked) مدور (Pearled)، قاچ يا خرد شده، باستثناي برنج شماره 06   10، جوانه غلات، كامل، پهن‌شده، فلس شده يا آسياب شده (Ground).
267631105100010ـ آرد، زبره و پودر آرد، زبره، پودر، فلس، دانه‌هاي ريز (Granules) و به هم فشرده به صورت حبه «Pellet» از سيب زميني
227651106100010ـ از سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره آرد، زبره و پودر سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13   07، آرد، زبره و پودر ساگو يا ريشه‌ها يا غده‌هاي زيرخاكي شماره 14   07 و محصولات فصل 8.
227661106200010ـ از ساگو يا از ريشه‌ها يا غده‌هاي زير خاكي شماره 14 07 آرد، زبره و پودر سبزيجات غلافدار خشك‌كرده شماره 13   07، آرد، زبره و پودر ساگو يا ريشه‌ها يا غده‌هاي زيرخاكي شماره 14   07 و محصولات فصل 8.
407701108110010ـ ـ نشاسته گندم نشاسته و فكول؛ اينولين.
407731108130010ـ ـ فكول سيب‌زميني نشاسته و فكول؛ اينولين.
407741108140010ـ ـ فكول مانيوك (آرد ريشه مانيوك Cassava) نشاسته و فكول؛ اينولين.
407751108190010ـ ـ ساير نشاسته‌ها و فكول‌ها نشاسته و فكول؛ اينولين.
3278012023000100بادام زميني  (آراشيد)، تفت داده شده يا به نحو ديگر پخته ‌نشده، حتي پوست كنده  يا خرد شده.
3278212024200100بادام زميني  (آراشيد)، تفت داده شده يا به نحو ديگر پخته ‌نشده، حتي پوست كنده  يا خرد شده.
107971208100010ـ از دانه سويا آرد و زبره دانه يا ميوه‌هاي روغن‌دار، غير از آرد و زبره خردل.
407981208901010ـ ـ ـ آرد بادام زميني آرد و زبره دانه يا ميوه‌هاي روغن‌دار، غير از آرد و زبره خردل.
1007991208902010ـ ـ ـ آرد دانه خشخاش آرد و زبره دانه يا ميوه‌هاي روغن‌دار، غير از آرد و زبره خردل.
108001208909010ـ ـ ـ ساير آرد و زبره دانه يا ميوه‌هاي روغن‌دار، غير از آرد و زبره خردل.
228121210100010ـ گل رازك، آسياب‌نشده، پودر نشده يا به شكل حبه در نيامده گل رازك، تازه يا خشك كرده، حتي
228131210200010ـ گل رازك، آسياب‌شده، پودر شده، يا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك گل رازك، تازه يا خشك كرده، حتي
158141211200010ـ ريشه جنسن (Ginseng roots) نباتات، اجزاء نباتات، دانه و ميوه، از انواعي كه بيشتر در عطرسازي، داروسازي، براي مصرف حشره‌كشي، انگل كشي يا همانند به كار مي‌رود؛ تازه يا خشك‌كرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده.
158151211300010ـ برگ كوكا نباتات، اجزاء نباتات، دانه و ميوه، از انواعي كه بيشتر در عطرسازي، داروسازي، براي مصرف حشره‌كشي، انگل كشي يا همانند به كار مي‌رود؛ تازه يا خشك‌كرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده.
158161211400010ـ كاه خشخاش نباتات، اجزاء نباتات، دانه و ميوه، از انواعي كه بيشتر در عطرسازي، داروسازي، براي مصرف حشره‌كشي، انگل كشي يا همانند به كار مي‌رود؛ تازه يا خشك‌كرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده.
48171211901010ـ ـ ـ فلوس و پوست گنه گنه نباتات، اجزاء نباتات، دانه و ميوه، از انواعي كه بيشتر در عطرسازي، داروسازي، براي مصرف حشره‌كشي، انگل كشي يا همانند به كار مي‌رود؛ تازه يا خشك‌كرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده.
408181211902010ـ ـ ـ ريشه شيرين‌بيان نباتات، اجزاء نباتات، دانه و ميوه، از انواعي كه بيشتر در عطرسازي، داروسازي، براي مصرف حشره‌كشي، انگل كشي يا همانند به كار مي‌رود؛ تازه يا خشك‌كرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده.
158191211909110ـ ـ ـ گل خشك و گلبرگ تازه محمدي نباتات، اجزاء نباتات، دانه و ميوه، از انواعي كه بيشتر در عطرسازي، داروسازي، براي مصرف حشره‌كشي، انگل كشي يا همانند به كار مي‌رود؛ تازه يا خشك‌كرده، حتي بريده شده، خرد شده يا پودر شده.
108221212290010-- سایرخرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علف‌هاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخ‌زده يا خشك كرده، حتي ساييده‌شده؛ هسته و مغز هسته ميوه‌ها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشه‌كاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري گفته نشده و
228231212910010ـ ـ چغندر قند خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علف‌هاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخ‌زده يا خشك كرده، حتي ساييده‌شده؛ هسته و مغز هسته ميوه‌ها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشه‌كاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري گفته نشده و
408281212999010ـ ـ ـ ساير خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علف‌هاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخ‌زده يا خشك كرده، حتي ساييده‌شده؛ هسته و مغز هسته ميوه‌ها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشه‌كاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sativum) كه درجاي ديگري گفته نشده و
108291213000010كاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتي قطعه‌قطعه شده، آسياب‌شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. كاه و پوست غلات، آماده‌نشده، حتي قطعه‌قطعه شده، آسياب‌شده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه.
48301214100010ـ يونجه به صورت زبره و به هم فشرده به صورت حبه شلغم سوئدي، چغندر علوفه‌اي، ريشه‌هاي علوفه‌اي، قصيل، يونجه، شبدر، اسپرس، كلم علوفه‌اي، باقلاي مصري (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌اي همانند، حتي به هم فشرده به شكل حبه.
48311214900010ـ ساير شلغم سوئدي، چغندر علوفه‌اي، ريشه‌هاي علوفه‌اي، قصيل، يونجه، شبدر، اسپرس، كلم علوفه‌اي، باقلاي مصري (ترمس)،‌بوته ماش و محصولات علوفه‌اي همانند، حتي به هم فشرده به شكل حبه.
48351301902010ـ ـ ـ آنغوزه ( تلخ و شيرين ) گم‌لاك؛ صمغ‌ها، رزين‌ها، صمغ‌هاي رزيني و اولئورزين‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبيعي.
48361301903010ـ ـ ـ سقز گم‌لاك؛ صمغ‌ها، رزين‌ها، صمغ‌هاي رزيني و اولئورزين‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبيعي.
48371301904010ـ ـ ـ كتيرا گم‌لاك؛ صمغ‌ها، رزين‌ها، صمغ‌هاي رزيني و اولئورزين‌ها (مثلاً، بلسان‌ها)، طبيعي.
228471401100010ـ بامبو مواد نباتي از انواعي كه بيشتردر سبدبافي يا حصيربافي به كار مي‌رود (مثلاً بامبو، ‌خيزران،‌ني، جگن، تركة سبد، رافيا، كلش پاك‌شده غلات، سفيد كرده (Bleached) يا رنگ كرده، پوست درخت زيرفون (Tilleul).
228481401200010ـ خيزران مواد نباتي از انواعي كه بيشتردر سبدبافي يا حصيربافي به كار مي‌رود (مثلاً بامبو، ‌خيزران،‌ني، جگن، تركة سبد، رافيا، كلش پاك‌شده غلات، سفيد كرده (Bleached) يا رنگ كرده، پوست درخت زيرفون (Tilleul).
228491401900010ـ ساير مواد نباتي از انواعي كه بيشتردر سبدبافي يا حصيربافي به كار مي‌رود (مثلاً بامبو، ‌خيزران،‌ني، جگن، تركة سبد، رافيا، كلش پاك‌شده غلات، سفيد كرده (Bleached) يا رنگ كرده، پوست درخت زيرفون (Tilleul).
328521404901010ـ ـ ـ حنا به غير از عصاره آن محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
328531404902010ـ ـ ـ وسمه محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
48581501900010- سایرچربي‌هاي خوك (همچنين چربي ذوب‌شده خوك (Lard) و چربي‌هاي پرندگان خانگي، غير از آنهايي كه مشمول شماره 09  02 يا شماره 03  15 مي‌گردند.
108751507900010ـ ساير روغن سويا و اجزاء آن‏، حتي تصفيه‌شده، ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته
228771508900010ـ ساير روغن‌بادام زميني و اجزاء آن، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغييرنيافته.
758791509900010ـ ساير روغن‌زيتون و اجزاء آن، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغييرنيافته
328801510000010ساير روغن‌ها و اجزاء آنها كه منحصراً از زيتون به دست مي‌آيد، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته و مخلوط اين روغن‌ها يا اجزاء آنها با روغن‌ها يا اجزاء روغن‌هاي مشمول شماره 09 15. ساير روغن‌ها و اجزاء آنها كه منحصراً از زيتون به دست مي‌آيد، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته و مخلوط اين روغن‌ها يا اجزاء آنها با روغن‌ها يا اجزاء روغن‌هاي مشمول شماره 09  15.
228841511909010ـ ـ ـ ساير روغن نخل و اجزاء آن، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.
228861512190010ـ ـ ساير روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام Carthame) يا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.
558881512290010ـ ـ ساير روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام Carthame) يا روغن پنبه دانه و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.
408901513191010ـ ـ ـ در بسته‌بندي‌هاي خرده‌فروشي روغن نارگيل (روغن كپرا)، روغن پالم‌كرنل Palm kernel)) يا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده، ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.
408961513299910ـ ـ ـ ـ ساير روغن نارگيل (روغن كپرا)، روغن پالم‌كرنل Palm kernel)) يا روغن باباسو و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده، ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.
228981514190010ـ ـ ساير روغن كلزا يا كانولا (Rape)، (Rape, Seed, Colza, Rapc, Conola) روغن لفت، روغن خردل و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته.
229041515290010ـ ـ ساير ساير چربي‌ها و روغن‌هاي ثابت نباتي (از جمله روغن ژوژوبا (Jojoba) و اجزاء آنها، حتي تصفيه‌شده، ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته.
229121516209010ـ ـ ـ ساير چربي‌ها و روغن‌هاي حيواني يا نباتي و اجزاء آنها، جزئاً يا كلاً هيدروژنه شده، اينتراستريفيه (Inter-esterified) ري ـ استريفيه (Re-esterified) يا الائيدينيزه (Elaidinised) تصفيه‌شده يا تصفيه نشده،  اما به نحو ديگري‌آماده‌ نشده.
409221521909010ـ ـ ـ ساير مومهاي نباتي (غير از تري گليسيريدها)، موم زنبور عسل يا موم ساير حشرات و موم كافوري (Spermaceti)، حتي تصفيه شده يا رنگ كرده.
329731702200010ـ قند و شربت درخت افرا ساير قندها و شكرها، همچنين لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فروكتوز (لوولوز (Levulose) خالص از لحاظ شيميايي، به‌حالت‌جامد، شربت‌هاي قند بدون اينكه به آنها مواد خوشبو‌كننده يا رنگ‌كننده افزوده‌شده باشد؛ عسل مصنوعي، حتي مخلوط ‌شده  با عسل طبيعي؛  قند و ملاس‌هاي كارا
759831704100010ـ آدامس (Chewing-gum) حتي پوشيده شده از قند و شكر شيريني‌(همچنين ‌شكلات‌سفيد)،‌بدون‌كاكائو.
759841704900010ـ ساير شيريني‌(همچنين ‌شكلات‌سفيد)،‌بدون‌كاكائو.
759961806310010ـ ـ پر شده (Filled) شكلات و ساير فرآورده‌هاي خوراكي داراي كاكائو.
559971806320010ـ ـ پرنشده شكلات و ساير فرآورده‌هاي خوراكي داراي كاكائو.
759981806900010ـ ساير شكلات و ساير فرآورده‌هاي خوراكي داراي كاكائو.
5510021902110010ـ ـ حاوي تخم‌مرغ خميرهاي غذايي، حتي پخته شده يا پر شده
5510031902190010ـ ـ ساير خميرهاي غذايي، حتي پخته شده يا پر شده
5510041902200010ـ خميرهاي غذايي پر شده ( حتي پخته شده يا آماده شده به نحوي ديگر) خميرهاي غذايي، حتي پخته شده يا پر شده
5510051902300010ـ ساير خميرهاي غذايي خميرهاي غذايي، حتي پخته شده يا پر شده
5510061902400010ـ كوسكوس خميرهاي غذايي، حتي پخته شده يا پر شده
4010081904100010ـ فرآورده‌هاي غلات كه با عمل پف‌كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. فرآورده‌ها براساس غلات كه با عمل پف كردن (Swelling) يا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، كورن فليكز Corn flakes)؛ غلات (غير از ذرت) به صورت دانه يا به شكل فلس يا ساير دانه‌هاي كار شده (باستثناي آرد، بلغور و زبره)، پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر، كه در
4010091904200010ـ فرآورده‌هاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگه‌هاي غلات تفت داده نشده و برگه‌هاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده فرآورده‌ها براساس غلات كه با عمل پف كردن (Swelling) يا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، كورن فليكز Corn flakes)؛ غلات (غير از ذرت) به صورت دانه يا به شكل فلس يا ساير دانه‌هاي كار شده (باستثناي آرد، بلغور و زبره)، پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر، كه در
4010101904300010ـ خرده گندم برشته فرآورده‌ها براساس غلات كه با عمل پف كردن (Swelling) يا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، كورن فليكز Corn flakes)؛ غلات (غير از ذرت) به صورت دانه يا به شكل فلس يا ساير دانه‌هاي كار شده (باستثناي آرد، بلغور و زبره)، پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر، كه در
4010111904900010ـ ساير فرآورده‌ها براساس غلات كه با عمل پف كردن (Swelling) يا تفت دادن به دست آمده باشند(مثلاً، كورن فليكز Corn flakes)؛ غلات (غير از ذرت) به صورت دانه يا به شكل فلس يا ساير دانه‌هاي كار شده (باستثناي آرد، بلغور و زبره)، پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر، كه در
4010121905100010ـ نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers)، كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول به‌شكل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010131905200010ـ نان زنجبيلي و همانند محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers)، كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول به‌شكل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010141905310010ـ ـ بيسكويت‌هايي كه به آنها مواد شيرين‌كننده افزوده‌اند محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers)، كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول به‌شكل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010151905320010ـ ـ ويفل‌ها و ويفرها محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers)، كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول به‌شكل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010161905400010ـ نان سوخاري (Rusks)، نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers)، كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول به‌شكل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
4010181905909010ـ ـ‌ ـ ساير محصولات خبازي، نان شيريني‌سازي يا بيسكويت‌سازي، حتي داراي كاكائو؛ فطير (Communion wafers)، كاشه خالي براي مصارف داروئي، خمير براي لاك و مهر، خميرهاي خشك كرده آرد، نشاسته يا فكول به‌شكل ورق (Rice paper) و محصولات همانند.
5510402007109010ـ ـ‌ ـ ساير مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمير ميوه‌ كه به وسيله پختن به دست‌آمده با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده.
5510412007910010ـ ـ مركبات مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمير ميوه‌ كه به وسيله پختن به دست‌آمده با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده.
5510432007999010ـ ـ‌ ـ ساير مربا، ژله، مارمالاد (Marmalade)، پوره و خمير ميوه‌ كه به وسيله پختن به دست‌آمده با يا بدون افزودن قند يا ساير مواد شيرين‌كننده.
5510592009120010ـ ـ يخ نزده، با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510612009210010ـ‌ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510632009310010ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510652009410010ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510682009500010ـ آب گوجه‌فرنگي آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510692009610010ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 30 تجاوز نكند آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510702009690010ـ ـ ساير آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510712009710010ـ ـ با يك مقياس بريكس كه از 20 تجاوز نكند آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510722009790010ـ ـ ‌ساير آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510732009810010ـ ـ آب قره‌قاط آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510752009899010ـ ـ‌ ـ ساير آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
5510762009900010ـ مخلوط‌هاي آب‌ميوه و سبزيجات آب‌ميوه (همچنين آب انگور تازه(
1510832102300010‌ـ بيكينگ‌پودر‌آماده‌(Prepared baking powders) مخمرها (فعال يا غيرفعال)؛ ساير موجودات ذره‌بيني تك سلولي مرده (باستثناي واكسن‌هاي شماره 02  30)؛بيكينگ‌پودر آماده (Baking powder).
4010842103100010ـ سس سويا فرآورده‌ها براي سس و سس‌هاي آماده شده؛ چاشني‌ها و ادويه‌هاي مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
4010852103200010ـ كچاپ گوجه‌فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سس‌هاي گوجه فرنگي فرآورده‌ها براي سس و سس‌هاي آماده شده؛ چاشني‌ها و ادويه‌هاي مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
4010872103900010ـ ساير فرآورده‌ها براي سس و سس‌هاي آماده شده؛ چاشني‌ها و ادويه‌هاي مخلوط شده؛ آرد و زبره خردل و خردل آماده .
4010882104100010ـ سوپ و آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها سوپ، آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها، فرآورده‌هاي غذايي مركب (Composite) هموژنيزه.
4010892104200010ـ فرآورده‌هاي غذايي ‌مركب (Composite)،‌ هموژنيزه سوپ، آبگوشت و فرآورده‌هاي مربوط به آنها، فرآورده‌هاي غذايي مركب (Composite) هموژنيزه.
4010902105000010بستني و ساير شربت‌هاي يخ‌زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. بستني و ساير شربت‌هاي يخ‌زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو.
4011032106908510ـ ـ‌ ـ آدامس بدون قند فرآورده‌هاي غذايي كه درجاي ديگري گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.
5511052201100010ـ آب‌معدني و آب گازدار شده آب،‌همچنين آبهاي معدني طبيعي يا مصنوعي (Artificial) و آبهاي گازدار شده، كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه نشده باشد؛ يخ و برف.
5511062201900010ـ ساير آب،‌همچنين آبهاي معدني طبيعي يا مصنوعي (Artificial) و آبهاي گازدار شده، كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه نشده باشد؛ يخ و برف.
5511072202100010ـ آب، همچنين آب‌هاي معدني و آب‌هاي گازدار شده كه به آنها قند يا ساير مواد شيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه شده باشد آب، همچنين آبهاي معدني و آبهاي گازدار شده‌كه به آنها قند يا ساير موادشيرين‌كننده يا خوشبوكننده اضافه شده باشد، و ساير نوشابه‌هاي غيرالكلي، باستثناي آب ميوه يا آب سبزيجات مشمول شماره   09  20.
7511182207109010ـ ـ‌ ـ ساير الكل اتيليك تقليب نشده (undenatured) كه الكل آن 80 درصد حجمي يا بيشتر باشد؛ الكل اتيليك و ساير عرق‌هاي (Spirits) تقليب شده به هر ميزان.