فصل 48 | كاغذ و مقوا؛ اشياء ساخته‌شده از خمير كاغذ، از كاغذ يا از مقوا

يادداشت‌ها.

1 ـ به مفهوم اين فصل، جز درمواردي كه مقررات مغايري باشد، واژه كاغذ همچنين شامل كاغذ و مقوا (صرفنظر از ضخامت يا وزن هر متر مربع) نيز مي‌شود.

2 ـ مشمول اين فصل نمي‌شود:

الف ـ اشياء فصل 30؛

ب ـ ورقه‌هاي داغ‌زني مشمول شماره 3212؛

ج ـ كاغذهاي معطر و كاغذهاي آغشته، ‌قشرزده يا اندوده با مواد آ‎رايشي (فصل 33)؛

د ـ كاغذ و اوات سلولز آغشته، قشرزده، اندوده يا پوشانده با صابون يا با مواد پاك‌كننده (Detergents) (شماره 3401)، يا با كرم، واكس، پوليش و جلا يا با فرآورده‌هاي همانند (شماره 3405)؛

هـ ـ كاغذ و مقواي حساس‌شده مشمول شماره‌هاي 3701 لغايت 3704؛

و ـ كاغذهاي آغشته به معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي (3822)؛

ز ـ مواد پلاستيكي مطبق شده داراي كاغذ يا مقوا، محصولات متشكل از يك لايه كاغذ يا مقواي اندوده يا پوشانده با يك لايه از ماده پلاستيكي، وقتي كه ضخامت لايه اخير از نصف ضخامت كل تجاوز كند، و اشياء ساخته شده از اين مواد، بغير از پوشش‌هاي ديواري مشمول شماره 4814 (فصل 39)؛

ح ـ‌ اشياء مشمول شماره 4202 (مثلاً، لوازم سفر)؛

ط ـ اشياء فصل 46 (مصنوعات حصيربافي يا سبدبافي)؛

ي ـ نخهاي كاغذي و اشياء نسجي از نخهاي كاغذي (قسمت يازدهم)؛

ك ـ اشياء فصل 64 يا فصل 65؛

ل ـ كاغذ و مقواي سنباده (شماره 05 68) يا ميكا با تكيه‌گاه كاغذي يامقوايي (شماره 14 68) (ولي كاغذ و مقواي پوشيده شده از پودر ميكا، مشمول اين فصل مي‌گردد)؛

م ـ ورقه و نوار نازك فلزي با تكيه‌گاه كاغذي يا مقوايي (عموماً قسمت چهاردهم يا پانزدهم)؛

ن ـ ‌اشياء مشمول شماره 09 92؛ يا

س ـ اشياء فصل 95 (مثلاً، اسباب‌بازي، بازيچه، لوازم ورزشي) يا اشياء فصل 96 (مثلاً، دگمه).

3 ـ با رعايت مندرجات يادداشت 7، شماره‌هاي 4801 لغايت 4805 شامل كاغذ و مقواهايي است‌كه از طريق عمليات نوردكردن (Calendering)، نوردكردن فوق‌العاده (Super-calendering)، براق‌‌كردن (Glazing) يا عمليات تكميلي همانند، و اترمارك بدلي‌كردن (Fales water-marking) يا درخشنده كردن سطح (Surface sizing)، و همچنين شامل كاغذ، مقوا، اوات سلولز و ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع) مي‌باشد، كه خمير آن در توده (نه در سطح)به هر طريقي رنگ‌شده يا مرمري شده باشد. بجز مواردي كه در شماره ‌03 48 به نحو ديگري مقرر گرديده، كاغذ، مقوا، اوات سلولز، يا ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع) كه به نحو ديگري تحت عملياتي قرار گرفته باشند، مشمول اين شماره نمي‌گردند.

4 ـ در اين فصل اصطلاح «كاغذ روزنامه» (Newsprint) عبارت است از كاغذ قشر نزده و اندوده نشده از نوعي كه براي چاپ روزنامه به كار مي‌روند، كه نه كمتر از 50 درصد وزن كل الياف آن را الياف چوب حاصل از يك فرآيند مكانيكي يا شيميايي ـ مكانيكي تشكيل داده، آهار نزده يا خيلي جزئي آهارزده باشد و درجه ناهمواري آن‌كه با دستگاه پاركر پرينت سورف (Parker Print Sorf) (يك مگاپاسكال 1 Mpa) اندازه‌گيري مي‌شود روي هر يك از دو سطح بيش از 5/2 ميكرومتر (ميكرون)، وزن آن كمتر از 40 گرم در هر متر‌مربع و بيشتر از 65 گرم در هر متر مربع نباشد.

5 ـ به مفهوم شماره 4802 اصطلاح «كاغذ و مقوا از نوع مورد استفاده براي نوشتن، چاپ يا ساير مقاصد گرافيكي» و «كارت ـ پانچ يا كاغذ نوار پانچ سوراخ نشده» شامل كاغذ و مقواهائي مي‌شود كه عمدتاً از خمير سفيد شده يا از خمير به دست آمده با فرآيند مكانيكي يا شيميايي ـ مكانيكي ساخته شده و داراي يكي از ضوابط زير باشند:

براي كاغذ و مقوايي كه وزن يك متر مربع آن بيش از 150 گرم نباشد:

الف ـ داراي 10 درصد يا بيشتر الياف حاصل از يك فرآيند مكانيكي يا شيميايي ـ مكانيكي باشد، و

1 ـ وزن يك متر مربع آن بيش از 80 گرم نباشد ، يا

2 ـ خمير آن كلاً در توده رنگ شده باشد، يا

ب ـ داراي بيش از 8 درصد خاكستر باشد، و

1 ـ وزن يك متر مربع آن بيش از 80 گرم نباشد، يا

2 ـ خمير آن كلاً در توده رنگ شده باشد، يا

ج ـ داراي بيش از 3 درصد خاكستر بوده و انديس درخشاني آن (عامل انعكاس) 60 درصد يا بيشتر باشد.

د ـ داراي بيش از 3 درصد تا حداكثر 8 درصد خاكستر باشد، و انديس درخشاني آن (عامل انعكاس) كمتر از 60 درصد و انديس مقاومت آن تا حد پارگي بيش از 5/2 كيلو پاسكال متر مربع برگرم (2.5K Pa.m2/g) نباشد؛ يا

هـ ـ داراي 3 درصد يا كمتر خاكستر باشد، و انديس درخشاني آن (عامل انعكاس) 60 درصد يا بيشتر و انديس مقاومت آن تا حد پارگي بيش از 5/2 كيلو پاسكال متر مربع بر گرم (2.5K Pa.m2/g) نباشد. براي كاغذ يا مقوايي كه وزن هر متر مربع آن بيش از 150 گرم (2.5K Pa.m2/g) باشد:

الف ـ خمير آن كلاً درتوده رنگ شده باشد؛ يا

ب ـ انديس درخشاني آن (عامل انعكاس) 60 درصد يا بيشتر باشد، و

1 ـ ضخامت آن بيش از 225 ميكرومتر (ميكرون) نباشد، يا

2 ـ ضخامت آن بيش از 225 ميكرومتر (ميكرون) بوده، ‌اما از 508 ميكرومتر (ميكرون) بيشتر نباشد و مقدار خاكستر آن بيش از 3 درصد باشد؛ يا

ج ـ انديس درخشاني آن (عامل انعكاس) كمتر از 60 درصد، ضخامت آن 254 ميكرومتر (ميكرون) و كمتر بوده و مقدار خاكستر آن بيش از 8 درصد باشد.

با اين حال شماره 02 48 شامل كاغذ و مقواي صافي (از جمله كاغذ براي كيسه چاي (TEA-BAG PAPER) يا كاغذ و مقواي نمدي نمي‌شود.

6 ـ در اين فصل منظور از «كاغذ و مقواي كرافت» كاغذ و مقوايي است كه كمتر از 80 درصد وزن كل الياف آن را الياف به دست ‌آمده از فرآيند شيميايي با سولفات يا با سود تشكيل دهد.

7 ـ جز در مواردي كه در متن شماره‌ها مقررات مغايري باشد، كاغذ، مقوا، اوات سلولز و ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع) كه ممكن است در آن واحد مشمول دويا چند شماره از شماره‌هاي 01 48 لغايت 11 48 شوند، بايد در آخرين شماره از لحاظ ترتيب عددي در نمانكلاتور طبقه‌بندي شوند.

8 ـ شماره‌هاي 01 48 و 03 48 لغايت 09 48 فقط شامل كاغذ، مقوا، اوات سلولز و ورقه‌هاي الياف سلولزي (نطع) مي‌شود كه به يكي از اشكال زير عرضه شده باشد:

يكم ـ به شكل نوار يا رول كه عرض آن بيش از 36 سانتي‌متر باشد؛ يا

دوم ـ به شكل ورق‌هاي مربع يا مستطيل كه در حالت تا نشده، حداقل يك ضلع آن از 36 سانتي‌متر و ضلع ديگر آن از 15 سانتيمتر بيشتر باشد.

9 ـ به مفهوم شماره 14 48، اصطلاح «كاغذ ديواري و پوشش‌هاي ديواري همانند» فقط شامل موارد زير است:

الف ـ كاغذ به شكل رول، مناسب براي تزئين ديوار يا سقف به پهناي حداقل 45 سانتيمتر و حداكثر 160 سانتيمتر:

يكم ـ دانه‌دار شده (Grained)، نقش برجسته (Embossed)، رنگ شده در سطح، چاپ شده با نقش و نگار، يا سطح آن به نحوي ديگرتزئين‌شده (براي مثال، با پرز منسوجات) حتي اندوده يا پوشانده شده با محافظ از مواد پلاستيكي شفاف (Transparent)؛

دوم ـ به علت آميختن با ريزه چوب، كاه و غيره، سطح آن ناهموار شده باشد؛

سوم ـ رويه آن با ماده پلاستيكي اندوده يا پوشانده شده، و لايه‌اي از ماده پلاستيكي، دانه‌دار شده، داغ‌زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد؛ يا

چهارم ـ رويه آن با مواد قابل بافت پوشانده شده باشد، حتي به صورت رشته‌هاي متوازي به هم بسته شده يا بافته شده؛

ب ـ حاشيه و كناره، از كاغذ، كار شده به شرح مذكور در فوق، حتي به شكل رول، مناسب براي تزئين ديوار يا سقف؛

ج ـ پوشش‌هاي ديواري از كاغذ متشكل از چندين پانل به شكل رول يا ورق چاپ شده به نحوي كه پس از نصب روي ديوار يك منظره يا يك تابلو يا يك تصوير مشخص را تشكيل دهد.

محصولات با بنيان كاغذ يا مقوا (Paperboard)، مناسب براي استفاده هم به عنوان كف‌پوش و هم پوشش ديوار (Wall Coverings)، مي‌بايست در رديف 23 48 طبقه‌بندي شوند.

10ـ شماره 20 48 شامل ورق‌ها و كارت‌هاي جداشدني (Loose Sheets)، بريده شده به اندازه معين، حتي چاپ شده، داراي نقش برجسته يا سوراخ شده نمي‌شود.

11 ـ شماره 23 48، به‌ويژه شامل كاغذ و مقواي سوراخ شده براي دستگاه ژاكارد يا دستگاههاي همانند و كاغذ توري مي‌شود.

12 ـ ‌باستثناي اشياء شماره‌هاي 14 48 يا 21 48،‌كاغذ، مقوا، اوات سلولز و اشياء ساخته شده از آنها، كه داراي چاپ يا تصاويري هستند كه نسبت به مورد استفاده اصلي آنها جنبه فرعي ندارند، مشمول فصل 49 مي‌شوند.

يادداشتهاي شماره فرعي.

1ـ به مفهوم شماره‌هاي فرعي 11 4804 و 19 4804، منظور از «كرافت لاينر» (Kraftliner) كاغذ و مقواي تكميل‌شده يا براق شده با ماشين است كه حداقل 80 درصد وزن كل الياف آن را الياف چوب حاصل از فرآيند شيميايي با سولفات يا با سود تشكيل دهد، عرضه شده به شكل رول، به وزن بيش از 115 گرم در متر مربع و داراي حداقل مقاومت تا حد پارگي در روش آزمون مولن ((Mullen) برابر جدول زير يا داراي حداقل مقاومت معادل استنتاج شده از نمودار خطي براي اوزان ديگر باشد.

گرم بر متر مربع

حداقل مقاومت تا حد پارگي در روش آزمون مولن ـ كيلو پاسكال kpa

115 393
125 417
200 637
300 824
400 961

2ـ به مفهوم شماره‌هاي فرعي 21 4804 و 29 4804، منظور از «كاغذ كرافت براي كيسه‌هاي با ظرفيت زياد» كاغذي است كه با ماشين تكميل شده و به صورت رول عرضه شده و حداقل 80 درصد وزن كل الياف آن را الياف حاصل از فرآيند شيميايي با سولفات يا با سود تشكيل داده, به وزن هر متر مربع حداقل 60 گرم و حداكثر 115 گرم و واجد يكي از دو مشخصه زير باشد:

الف ـ انديس مقاومت تا حد پارگي آن در روش آزمون مولن (Mullen) حداقل 7/3 كيلو پاسكال متر مربع بر گرم (3.7kPa. m2/g) بوده و ميزان كشش آن بيشتر از 5/4 درصد در جهت عرضي و بيش از 2 درصد در جهت ماشين‌باشد.

ب ـ حداقل مقاومت آن تا حد پارگي و گسيختگي با كشيدن، برابر جدول زير بوده يا داراي حداقل مقاومت استنتاج شده از نمودار خطي براي اوزان ديگر باشد:

وزن (گرم بر متر مربع)

حداقل مقاومت تا حد پارگي
(ميلي نيوتن)

حداقل مقاومت تا حد گسيختگي با كشيدن (كيلو نيوتن بر متر)

در جهت ماشين

در جهت ماشين بعلاوه جهت عرضي

جهت عرضي

درجهت ماشين به علاوه جهت عرضي

60 700 1510 9.1 6
70 830 1790 3.2 2.7
80 965 2070 8.2 3.8
100 1230 2635 7.3 6.10
115 1425 3060 4.4 3.12

3 ـ به مفهوم شماره فرعي 11 4805 منظور از «كاغذ نيمه شيميايي فلوتينگ»، كاغذي است كه به صورت رول عرضه شده و حداقل 65 درصد وزن كل الياف آن را الياف سفيد نشده چوب سخت، حاصل از فرايند نيمه شيميايي تشكيل داده و داراي مقاومت در مقابل فشار تا حد درهم شكستگي به روش CMT30 (تحت شرايط Corrugated Medium Test در 30 دقيقه) در رطوبت نسبي 50 درصد و در حرارت 23 درجه سانتيگراد بيش از 8/1 نيوتن / گرم / مترمربع (1.8newtons/g/m2) باشد.

4 ـ شماره فرعي 12 4805 شامل كاغذ به صورت رول مي‌شود كه عمدتاً از خمير كاه و از طريق يك فرآيند نيمه شيميايي به دست آمده، با وزن هر متر مربع 130 گرم يا بيشتر و داراي مقاومت در مقابل فشار تا حد درهم شكستگي به روش CMT30 (تحت شرايط Corrugated medium test در 30 دقيقه) در رطوبت نسبي 50 درصد و در حرارت 23 درجه سانتيگراد بيش از 4/1 نيوتن/گرم/مترمربع (1.4newtons/g/m2) باشد.

5 ـ شماره‌هاي فرعي 24 4805 و 25 4805 شامل كاغذ يا مقواهايي مي‌شود كه تماماً يا عمدتاً از خمير كاغذ يا مقوا (آخال و ضايعات) براي بازيافت تهيه شده باشد. تست لاينر (Testliner) همچنين ممكن است داراي يك لايه كاغذي رنگ شده در سطح يا يك لايه كاغذ تهيه شده از خمير سفيد شده يا خمير غير بازيافت سفيد نشده باشد. اين محصولات داراي يك انديس مقاومت تا حد پارگي به روش آزمون مولن حداكثر دو كيلو پاسكال متر مربع گرم (2kPa.m2/g) مي‌باشند.

6 ـ به مفهوم شماره فرعي 30 4805 منظور از «كاغذ سولفيت براي لفاف» كاغذي است براق شده با ماشين، كه بيش از 40 درصد وزن كل الياف آن را الياف چوب حاصل از فرآيند شيميايي با سولفيت تشكيل داده، با حداكثر 8 درصد خاكستر و انديس مقاومت آن تا حدپارگي به روش آزمون مولن كمتر از 47/1 كيلو پاسكال متر مربع بر/گرم (1.47kpa.m2/g) نباشد.

7 ـ به مفهوم شماره فرعي 22 4810، منظور از «كاغذ سبك اندوده» كاغذي است كه دو سطح آن اندوده شده، به وزن كل حداكثر 72 گرم در متر مربع، و وزن اندود هر سطح آن در هر متر مربع حداكثر 15 گرم، بر روي تكيه گاهي كه حداقل 50 درصد وزن كل الياف آن را الياف حاصل از يك فرآيند مكانيكي تشكيل دهد، باشد.

مندرجات ذيل يادداشت فصل 48

1- ورود انواع كاغذ داراي علامت رسمي دولتي به صورت واترمارك موكول به موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي است.

2- جهت اطلاع از فهرست کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده لطفا به پیوست شماره 8 مراجعه نمایید.

Chapter 48 Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard

Notes:

1.- For the purposes of this Chapter, except where the context otherwise requires, a reference to “paper” includes references to paperboard (irrespective of thickness or weight per m²).

2.- This Chapter does not cover :

(a) Articles of Chapter 30;

(b) Stamping foils of heading 32.12;

(c) Perfumed papers or papers impregnated or coated with cosmetics (Chapter 33);

(d) Paper or cellulose wadding impregnated, coated or covered with soap or detergent (heading 34.01), or with polishes, creams or similar preparations (heading 34.05);

(e) Sensitised paper or paperboard of headings 37.01 to 37.04;

(f) Paper impregnated with diagnostic or laboratory reagents (heading 38.22);

(g) Paper-reinforced stratified sheeting of plastics, or one layer of paper or paperboard coated or covered with a layer of plastics, the latter constituting more than half the total thickness, or articles of such materials, other than wall coverings of heading 48.14 (Chapter 39);

(h) Articles of heading 42.02 (for example, travel goods);

(ij) Articles of Chapter 46 (manufactures of plaiting material);

(k) Paper yarn or textile articles of paper yarn (Section XI);

(l) Articles of Chapter 64 or Chapter 65;

(m) Abrasive paper or paperboard (heading 68.05) or paper- or paperboard-backed mica (heading 68.14) (paper and paperboard coated with mica powder are, however, to be classified in this Chapter);

(n) Metal foil backed with paper or paperboard (generally Section XIV or XV);

(o) Articles of heading 92.09; or

(p) Articles of Chapter 95 (for example, toys, games, sports requisites) or Chapter 96 (for example, buttons).

3.- Subject to the provisions of Note 7, headings 48.01 to 48.05 include paper and paperboard which have been subjected to calendering, super-calendering, glazing or similar finishing, false water-marking or surface sizing, and also paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coloured or marbled throughout the mass by any method. Except where heading 48.03 otherwise requires, these headings do not apply to paper, paperboard, cellulose wadding or webs of cellulose fibres which have been otherwise processed.

4.- In this Chapter the expression “newsprint” means uncoated paper of a kind used for the printing of newspapers, of which not less than 50 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, unsized or very lightly sized, having a surface roughness Parker Print Surf (1 MPa) on each side exceeding 2.5 micrometres (microns), weighing not less than 40 g/m² and not more than 65 g/m².

5.- For the purposes of heading 48.02, the expressions “paper and paperboard, of a kind used for writing, printing or other graphic purposes” and “non perforated punch-cards and punch tape paper” mean paper and paperboard made mainly from bleached pulp or from pulp obtained by a mechanical or chemi-mechanical process and satisfying any of the following criteria :

For paper or paperboard weighing not more than 150 g/m2 :

 (a) containing 10 % or more of fibres obtained by a mechanical or chemi-mechanical process, and

           1. weighing not more than 80 g/m2 , or

           2. coloured throughout the mass; or

(b) containing more than 8 % ash, and

            1. weighing not more than 80 g/m2 , or

            2. coloured throughout the mass; or

(c) containing more than 3 % ash and having a brightness of 60 % or more; or

(d) containing more than 3 % but not more than 8 % ash, having a brightness less than 60 %, and a burst index equal to or less than 2.5 kPa·m2/g; or

(e) containing 3 % ash or less, having a brightness of 60 % or more and a burst index equal to or less than 2.5 kPa·m2 /g.

           For paper or paperboard weighing more than 150 g/m2 :

(a) coloured throughout the mass; or

(b) having a brightness of 60 % or more, and

        1. a caliper of 225 micrometres (microns) or less, or

      2. a caliper of more than 225 micrometres (microns) but not more than 508 micrometres (microns) and an ash content of more than 3 %; or

(c) having a brightness of less than 60 %, a caliper of 254 micrometres (microns) or less and an ash content of more than 8 %.

Heading 48.02 does not, however, cover filter paper or paperboard (including tea-bag paper) or felt paper or paperboard.

6.- In this Chapter “kraft paper and paperboard” means paper and paperboard of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes.

7.- Except where the terms of the headings otherwise require, paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres answering to a description in two or more of the headings 48.01 to 48.11 are to be classified under that one of such headings which occurs last in numerical order in the Nomenclature.

8.- Headings 48.01 and 48.03 to 48.09 apply only to paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres :

        (a) in strips or rolls of a width exceeding 36 cm; or

       (b) in rectangular (including square) sheets with one side exceeding 36 cm and the other side exceeding 15 cm in the unfolded state.

9.- For the purposes of heading 48.14, the expression “wallpaper and similar wall coverings” applies only to :

      (a) Paper in rolls, of a width of not less than 45 cm and not more than 160 cm, suitable for wall or ceiling decoration :

    (i) Grained, embossed, surface-coloured, design-printed or otherwise surface-decorated (for example, with textile flock), whether or not coated or covered with transparent protective plastics;

      (ii) With an uneven surface resulting from the incorporation of particles of wood, straw, etc.;

     (iii) Coated or covered on the face side with plastics, the layer of plastics being grained, embossed, coloured, design-printed or otherwise decorated; or (iv) Covered on the face side with plaiting material, whether or not bound together in parallel strands or woven;

       (b) Borders and friezes, of paper, treated as above, whether or not in rolls, suitable for wall or ceiling decoration; (c) Wall coverings of paper made up of several panels, in rolls or sheets, printed so as to make up a scene, design or motif when applied to a wall.

Products on a base of paper or paperboard, suitable for use both as floor coverings and as wall coverings, are to be classified in heading 48.23.

10.- Heading 48.20 does not cover loose sheets or cards, cut to size, whether or not printed, embossed or perforated. 11.- Heading 48.23 applies, inter alia, to perforated paper or paperboard cards for Jacquard or similar machines and paper lace.

12.- Except for the goods of heading 48.14 or 48.21, paper, paperboard, cellulose wadding and articles thereof, printed with motifs, characters or pictorial representations, which are not merely incidental to the primary use of the goods, fall in Chapter 49.

Subheading Notes.

1.- For the purposes of subheadings 4804.11 and 4804.19, “kraftliner” means machine-finished or machine-glazed paper and paperboard, of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes, in rolls, weighing more than 115 g/m² and having a minimum Mullen bursting strength as indicated in the following table or the linearly interpolated or extrapolated equivalent for any other weight.

Weight g/m²

Minimum Mullen bursting strength KPa

115 393
125 417
200 637
300 824
400 961

2.- For the purposes of subheadings 4804.21 and 4804.29, “sack kraft paper” means machine-finished paper, of which not less than 80 % by weight of the total fibre content consists of fibres obtained by the chemical sulphate or soda processes, in rolls, weighing not less than 60 g/m2 but not more than 115 g/m2 and meeting one of the following sets of specifications :

    (a) Having a Mullen burst index of not less than 3.7 kPa·m2 /g and a stretch factor of more than 4.5 % in the cross direction and of more than 2 % in the machine direction.

    (b) Having minima for tear and tensile as indicated in the following table or the linearly interpolated equivalent for any other weight :

Weight G/m²

Minimum tear mN

Minimum tensile kN/m

Machine Direction

Machine direction plus cross direction 

Cross Direction

Machine direction plus cross direction

60 700 1510 9.1 6
70 830 1790 3.2 2.7
80 965 2070 8.2 3.8
100 1230 2635 7.3 6.10
115 1425 3060 4.4 3.12

3.- For the purposes of subheading 4805.11, “semi-chemical fluting paper” means paper, in rolls, of which not less than 65 % by weight of the total fibre content consists of unbleached hardwood fibres obtained by a semi-chemical pulping process, and having a CMT 30 (Corrugated Medium Test with 30 minutes of conditioning) crush resistance exceeding 1.8 newtons/g/m² at 50 % relative humidity, at 23 °C.

4.- Subheading 4805.12 covers paper, in rolls, made mainly of straw pulp obtained by a semi-chemical process, weighing 130 g/m² or more, and having a CMT 30 (Corrugated Medium Test with 30 minutes of conditioning) crush resistance exceeding 1.4 newtons/g/m² at 50 % relative humidity, at 23 °C.

5.- Subheadings 4805.24 and 4805.25 cover paper and paperboard made wholly or mainly of pulp of recovered (waste and scrap) paper or paperboard. Testliner may also have a surface layer of dyed paper or of paper made of bleached or unbleached non-recovered pulp. These products have a Mullen burst index of not less than 2 kPa·m2 /g.

6.- For the purposes of subheading 4805.30, “sulphite wrapping paper” means machine-glazed paper, of which more than 40 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by the chemical sulphite process, having an ash content not exceeding 8 % and having a Mullen burst index of not less than 1.47 kPa·m2 /g.

7.- For the purposes of subheading 4810.22, “light-weight coated paper” means paper, coated on both sides, of a total weight not exceeding 72 g/m², with a coating weight not exceeding 15 g/m² per side, on a base of which not less than 50 % by weight of the total fibre content consists of wood fibres obtained by a mechanical process.

Explanatory remarks to Chapter 48

1-The importation of paper bearing official governmental mark in the form of "watermark" is subject to the approval of the Ministry of Economic Affairs and Finance.
2- Please refer to the appendix NO.8 to learn about the list of goods which are exempted from VAT.