آخرین لیست اولویت گروه کالایی واردات برای دریافت ارز دولتی (مبادله ای)

دولت در راستای تنظیم بازار ارز و اولویت دادن اختصاص ارز برای کالاهایی که نیاز ضروری جامعه می باشند اقدام به لیست بندی کالاها از اولویت 1 تا 10 نموده است که به اولویت 10 هیچ ارز دولتی تعلق نمی گیرد.

شما علاوه بر این لیست بهتر است نام کالای خود + ارز متقاضی را نیز در گوگل جستجو کنید تا بدانید آیا کالای شما به واسطه بخشنامه جدیدی مشمول ارز متقاضی شده است یا خیر.

شما می توانید از طریق لینک زیر آخرین لیست منتشر شده در خصوص اولویت کالاها را دانلود کنید :

دانلود لیست گروه کالایی 1 تا 10 در واردات

فــروش ارز بابت هزیــنه های سوخــت | ناوبری| هندلینگ | لندینگ

١۶ - فــروش ارز بابت هزیــنه های سوخــت، ناوبری، هندلینگ ، لندینگ ، حقوق خدمه خارجی وحق بیمه شرکتهای هواپیمایی ایرانی
١۶-١- فروش و انتقال ارز بابت هزینه های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لنـدینگ و حقـوق خدمـه خارجی پس از اخذ تعهد از مدیرعامل و مدیرامورمالی شرکت هواپیمائی ایرانـی اعـم از دولتی و غیردولتی، مبنی بر ارائه صورتحسابهای مربوطه ظرف شش ماه بـه نـرخ مبادلـه ای بلامانع میباشد.
١۶-٢- فروش و انتقال ارز بابت حـق بیمـه هواپیمـا بـه شـرکتهای فـوق الـذکر درمقابـل ارائـه صورتحساب شرکت بیمه به نرخ مبادله ای بلامانع میباشد.

ارز هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافتهای ماهواره ای و ارتباطی

۵-۱ ـ فــروش و انتقــال ارز بابــت خریــد امتیــاز پخــش فــیلم بدرخواســت یــا تاییــد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسـیمای جمهـوری اسـلامی ایـران و شـرکتها و واحدهای وابسته به آنها باامضاء ذیحساب یا مدیر امورمالی و معاونت اداری و مالی به نـرخ مبادله ای بلامانع می باشد.
۱۵-۲ ـ فروش و انتقال ارز بابت دریافتهای ماهوارهای و ارتباطی بشرط تایید سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حسبمورد) با امـضاء ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی متقاضی بـه نـرخ مبادلـه ای بلامـانع است.

ارز هزینه برگزاری همایشهای بین المللی

فروش، انتقال /پرداخت ارز بهدرخواست وزارتخانه هـا، سـازمانها/مؤسـسات وشـرکتهای دولتی و واحدهای وابسته و نهـادهای انقلاب اسلامی ونهادهـای عمـومی غیــردولتی بـا امـضاء ذیحساب یا مـدیر امور مالی و مـعاونت اداری و مالی به نـرخ مبادلـه ای بلامـانع میباشد.

ارز هزینه اجاره و اشتراک شبکه های اطلاعاتی

١٢- هزینه اجاره و اشتراک شبکه های اطلاعاتی (اینترنت، رویتر و ...)

فروش و انتقال ارز به درخواست وزارتخانه ها،سازمانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و نهادهای عمومی غیردولتی با امضاء ذیحسابی یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مـالی دستگاه مربوطه به نرخ مبادله ای . بلامانع است

ارز هزینه دفاتر خارج از کشور

فــروش، انتقال ارز بابت هزینه دفاتر خارج از کشور وزارتخانه ها، سازمانها /مؤسـسات و شرکتهای دولتی و واحدهای وابسته، سفارتخانه ها و نهادهای انقـلاب اسـلامی و نهادهـای عمومی غیر دولتی با امضاء ذیحساب یا مدیر امورمالی و معاونت اداری و مـالی بـه نـرخ مبادله ای بلامانع میباشد.

ارز اصل و سود سرمایه گذاری خارجی

فروش و انتقال ارز بابت اصل و سود سرمایه گذاری های خارجی با تاییـد سـازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نرخ مبادله ای بلامانع است .

فروش انتقال حق الوکاله در رابطه با دعاوی خارجی

فروش /انتقال حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه های حقوقی درصورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بـین المللـی جمهـوری اسـلامی ایـران کـه در آن مبلـغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید گردیده در وجه حـساب اعـلام شـده توسـط آن دفتر به نرخ مبادله ای بلامانع است.

فروش ارز بابت فرصتهای مطالعاتی و هزینه های درمانی اعضای هیئت علمی

۵-۱- فروش، انتقال /پرداخت ارز بابت فرصتهای مطالعاتی با ارائه درخواست دانشگاهها و یا مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مزبور به نرخ مبادله ای بلامانع است.
۵-۲- فروش، انتقال /پرداخت ارز بابت هزینه های درمانی (شامل هزینه بیمه و درمـان) اعـضای هیئت علمی (و خانواده آنها) که به فرصت مطالعاتی اعزام شدهاند با تاییـد ذیحـساب یـا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مربوطـه بـه نـرخ مبادله ای بلامانع است.