بایگانی برچسب: s

بخشنامه 40-97 بررسی اظهارنامه توسط کارشناسان مجازی گمرک

40/97/146942
1397/02/14

بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی

در راستای ارائه تسهیلات به خدمت گیرندگان گمرک و تسریع در انجام تشریفات گمرکی و به منظور وحدت رویه و تقویت بازدهی طرح کارشناسی متمرکز، دستور فرمایند موارد زیر جهت اجرا و رعایت کامل به کارشناسان متمرکز آن گمرک ابلاغ نمایند :
- کارشناسان مربوطه موظف هستند در ارتباط به اظهارنامه های ارجاعی در طرح کارشناسی متمرکز در چهارچوب ضوابط زمان سنجی ابلاغی اقدام نمایند.
ضروریست ترتیبی اتخاذ کردد تا کارتابل کارشناسان متمرکز در پایان وقت اداری هر روز تعیین تکلیف و چنانچه لازم باشد انجام بخشی از امور جاری در کارتابل، به روز بعد موکول گردد با اطلاع و موافقت مسئول مافوق صورت گیرد. ادامه‌ی خواندن

حذف رؤسای سرویس ارزیابی واردات از روند سامانه گمرک

بسمه تعالی

171210/95/68678/73/306
22/09/1395

کلیه گمرکات اجرایی کشور

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 68678‏/95‏/131 مورخ 14‏/04‏/95 موضوع فرآیند اجرای طرح کارشناس متمرکز و با عنایت به تصمیم اتخاذ شده در جلسه مورخ 29‏/08‏/95 شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر عدم ارجاع اظهارنامه به کارتابل رؤسای سرویس ارزیابی واردات در سامانه جامع امورگمرکی، مقرر گردید:
1-در فرآیند رسیدگی به اظهار نامه، کارشناس مسئول تأیید نهایی خواهد بود.
2-در صورت بروز اختلاف و نیز مواردی که کارشناس نسبت به ارایه گزارش اقدام می نماید ، گزارش کارشناس مستقیماً به کارتابل معاون فنی گمرک یا جانشین معاون فنی (برای گمرکات شهید رجایی،سالن متمرکز مهرآباد،بوشهر و تهران) محل اظهار محموله ارسال شده و تصمیم گیری نهایی در مورد اختلاف در گمرک مربوطه ، مستقیماً توسط معاونت فنی و مدیر گمرک محل اظهار کالا صورت می پذیرد . لذا مطابق بند 3 بخشنامه پیروی، نیازی به تشکیل کمیته فنی نبوده و نظر نهایی مدیر یا معاون فنی درسامانه درج و کارشناس متمرکز بر آن اساس اقدام می نماید .
3-لازم است تا افراد تعیین شده در گمرکات تهران، سالن متمرکز مهرآباد، شهیدرجایی بندر عباس و منطقه ویژه اقتصادی بوشهر1 به عنوان جانشین معاون فنی و امورگمرکی انجام وظیفه نموده و سایرین نسبت به کارشناسی اظهارنامه های ارجاعی اقدام نمایند.
4-معاونین فنی گمرکاتی که در بند 2 قید نشده اند می توانند در غیاب خود با هماهنگی مدیر نسبت به تعیین جانشین اقدام نمایند.
لذا شایسته است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه واحدها و گمرکات تابعه، بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.
علی اکیر شامانی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

دستورالعمل اجرايي ماده 66 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

بسمه تعالي

6039/94/11
22/01/1394

كليه گمركات اجرايي ................

باسلام و احترام
در راستاي شفاف سازي انجام تشريفات گمركي دستورالعمل اجرايي ماده 66 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي بشرح ذيل ابلاغ مي گردد:
دستورالعمل اجرايي ماده 66 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

1-ارزيابان موظفند ارزيابي را با رعايت كامل اصول و ترتيبي كه در قانون امورگمركي ،آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي و اين دستورالعمل مقرر گرديده شروع و جزييات عمل را كه به تدريج انجام و حداكثر تا 24 ساعت بعد نتيجه ارزيابي كالا را درظهر اظهار نامه ( بصورت فيزيكي يا الكترونيكي ) درج و پس از تكميل به مسئول سرويس ارزيابي تسليم يا از طريق سامانه ارجاع نمايند .
2-ارزيابي كالا وقتي آغاز شده محسوب مي گردد كه اظهارنامه ثبت شده در سامانه از طرف مسئول سرويس و يا كارشناس مربوطه و يا در صورت انتخاب خودكار از طريق سامانه بنام ارزيابان ظهرنويسي يا ارجاع شده باشد.
3-معاينه و ارزيابي كالاي اظهارشده به گمرك كه مشمول ارزيابي گرديده است از مشخصات ظاهري بسته ها شروع مي شود. بنا براين ارزيابان گمرك ملكف اند مجموع بسته هاي مربوط به يك اظهارنامه را به دقت شمارش نموده و به نوع بسته ها (صندوق ،عدل يا هر نوع بسته ديگر ) و علامت و شماره آنها يك به يك رسيدگي كرده، با مندرجات اظهارنامه تطبيق نمايند و اگر اختلافي نداشت به ارزيابي و معاينه محتويات بسته ها با رعايت اصول مقرر در قانون امورگمركي ،آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي و اين دستورالعمل اقدام كنند .
تبصره – هرگاه اختلافي در تعداد بسته ها يا نوع يا علامت يا شماره آنها ديده شود ارزيابان بايد عمل ارزيابي را در همانجا متوقف كرده و اظهار نامه را پس از شرح موارد اختلاف در ظهر آن به مسئول سرويس ارزيابي مسترد دارند تا با اطلاع و دستوررييس گمرك يا قائم مقام او نسبت به اختلاف و علت و منشا آن رسيدگي شود اگر در اثر اين رسيدگي محقق گرديدكه اختلاف مشهود ناشي از اشتباهباشد دستور رفع اختلاف بنحو مقتضي در متن يا ظهر اظهارنامه داده خواهد شد و در غير اين صورت دستور تنظيم صورتمجلس تخلف و تعقيب متخلف طبق مقررات مربوط صادر ميگردد .
4-براي تحقق صحت مندرجات اظهار نامه نسبت به مشخصات محتويات بسته ها به طوركلي بايد بسته هاي موضوع هر اظهار نامه كلا باز و به محتويات آنها از لحاظ نوع جنس و مقدار و ارزش و وزن ومشخصات ديگري كه ملاك تشخيص تعرفه بندي يا ماخذ پرداخت حقوق ورودي و هزينه هاي گمركي و عوارض متعلقه باشد به تفصيل رسيدگي شود و هرگاه بسته ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يكسان و يكنواخت باشند به حسب اهميت كم وكيف كالا به باز كردن و رسيدگي نمودن محتويات يك يا چند بسته كه ارزياب براساس مديريت ريسك انتخاب مي نمايد اكتفا و از بازكردن بقيه بسته ها صرفنظر خواهد شد و اگر بسته ها از حيث و حجم و وزن و نوع جنس يكسان نبوده ولي كالاداراي صورت عدل بندي يا فهرستي باشآییند كه نوع جنس ووزن و ارزش و مقدار محتويات هريك از بسته ها را جداگانه نشان دهد، دراين صورت نيز ارزياب مي تواند به باز كردن و رسيدگي نمودن يك يا چند بسته كه براساس مديريت ريسك انتخاب مي نمايد اكتفا نمايد مشروط براينكه در مشخصات آن تعدادازبسته هاكه رسيدگي شده با مندرجات صورت عدل بندي يا فهرست مزبور اختلافي بيش از پنج درصد ديده نشود در غير اين صورت و همچنين در مواردي كه بسته ها از حيث حجم يا وزن يا نوع جنس يكسان نبوده و فهرست يا صورت عدل بندي نداشته باشد تمام بسته ها بدون استثنا بايد بازو مورد معاينه و رسيدگي قرار گيرد .
5-ازانواع نخ و كاغذ ومقوا منسوجات و هر كالاي ديگري كه الصاق نمونه آن به اظهارنامه ميسر باشد بايد يك نمونه به اظهار نامه الصاق و مهر و موم و يا پلمب شود.درصورت الكترونيكي بودن اظهارنامه ، نمونه اخذ شده در سوابق آن گمرك با ذكر و درج شماره ثبت اظهارنامه بر روي نمونه، به نحوه متقضي نگهداري گردد.
6-هرگاه درنتيجه ارزيابي بين مندرجات اظهار نامه و مشخصات مشهود كالا اختلافي كشف شود ارزياب موظف است اختلافات مشهود را در ظهر اظهار نامه مشروحا نوشته و امضا نمايند و به جز موارد مشمول موارد قاچاق اين آيين نامه بلافاصله صورتمجلس تخلف حاكي از شرح اختلاف از طرف مسئول سرويس ارزيابي تنظيم وبه ضميمه اظهارنامه( در صورت الكترونيكي بودن اظهارنامه ، در سامانه اسكن و درج گردد) و منضمات آن براي تعيين جريمه به رييس اداره يا قايم مقام او تسليم و يا از طريق سيستم به ايشان ارجاع مي شود .
تبصره - هرگاه دراثر ارزيابي اختلافاتي كه مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه هاي گمركي و عوارض نباشد كشف شود (مانند اينكه نام يكي از دو نوع كالاي مجاز كه حقوق گمركي آنها يكسان است به جاي نام ديگري دراظهار نامه نوشته شده باشد ) دراين صورت نيز مشهودات ماموران بايد د ر ظهر اظهار نامه قيد وبدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرك يا قائم مقام او اجازه اصلاح مورد اشتباه داده شود .
7- كليه ماموراني كه به اقتضاي وظايف محموله امضايي در اظهارنامه مي نمايند مكلفند قبل از امضا نام و نام خانوادگي خود را در محل مخصوص نوشته و سپس در ذيل آن با قيد تاريخ امضا نمايند .در صورت الكترونيكي بودن اظهارنامه نسبت به درج امضاء الكترونيكي د ر سامانه اقدام مي نمايند.
8- هراظهار نامه كه پس از انجام ارزيابي به مسئول سرويس ارزيابي مسترد و يا از طريق سامانه به او ارجاع داده مي شود بايد از لحاظ تعرفه بندي و حساب حقوق ورودي و هزينه هاي گمركي و عوارض از طرف مسئول مزبوركاملا رسيدگي و پس از حصول اطمينان از اينكه ارزيابان و كارشناسان مربوطه وظايف خود را كاملا انجام داده و تعرفه بندي و حساب وجوه مندرج در اظهار نامه صحيح و بي اشتباه است ذيل اظهار نامه را با قيد تاريخ امضا و در صورت الكترونيكي بودن اظهارنامه نسبت به درج امضاء الكترونيكي د ر سامانه اقدام نمايد. در مورد اظهار نامه هايي كه اختلافاتي در آنها كشف شده و آن اختلافات مستلزم دريافت تفاوت يا جريمه يا هر دو باشد، بعد از اصلاح اظهارنامه و پرداخت تفاوت و جريمه و صدور پروانه ترخيص اظهار نامه و پروانه را امضا خواهد نمود.لازم به ذكر است در گمركاتي كه اظهار نامه و پروانه در سامانه جامع امور گمركي بصورت الكترونيك صادر مي گردد، وظايف مسئول سرويس ارزيابي و كارشناسان سرويس در خصوص رسيدگي به اظهارنامه و كنترل وظايف ارزياب در خصوص تعرفه بندي و حساب حقوق ورودي و هزينه هاي گمركي و عوارض مندرج در اظهار نامه بر اساس فلوچارت فرايند واردات قطعي مصوب كارگروه اصلاح و بهبود فرايندها ، ابلاغي توسط رياست محترم كل صورت مي پذيرد.
9- مسئول سرويس ارزيابي بايد دائما مراقب باشد كه ارزيابان و كارشناسان تحت اختيار او تمامي وظايفي را كه به عهده آنان است با نهايت دقت و سرعت انجام داده و هرگونه تخلفي از آنان دراجراي وظايف مقرر مشاهده نمايد، اعم از جزيي يا مهم را به رييس گمرك گزارش نمايد .
10- ارزيابان و كارشناسان موظفند در نگاهداري اظهارنامه هاي دريافتي خود دقت نموده و اظهار نامه ها پس از اخذ شماره ثبت به هيچ وجه از اختيار آنان خارج نگردد همچنين مسئول سرويس ارزيابي موظف است بعد از خاتمه تشريفات و تسليم پروانه به اظهار كننده جهت ترخيص كالا اظهارنامه را با تمام منضمات آن با اخذ رسيد كتبي به مسئول مربوطه تسليم نمايند .
11-رييس گمرك حق دارد در هر مورد كه مقتضي بداند كالايي را كه تشريفات آن به انجام يافته و پروانه ترخيص صادرشده است يا بكارگيري مديريت ريسك و اصول انتخاب خطر قبل يا هنگام خروج كالا از گمرك مورد بازديد قرار داده آن كالا را شخصا يا به وسيله هر مامور ديگري از ماموران اداره خود مجددا ارزيابي و كنترل هاي فيزيكي را اعمال نمايد .
محمد رضا نادري
معاونت امور فني و گمركي

مناطق محل ارزیابی کالا Zone در بندرعباس در اظهارنامه گمرکی

در گمرک شهید رجایی بندرعباس به علت گسترده بودن بندر و مناطق عملیاتی برای ارزیابی کالا مناطق بندری تقسیم بندی شده اند. شما با انتخاب هر منطقه Zone سیستم اظهار الکترونیک گمرک ارزیاب آن منطقه را برای ارزیابی انتخاب می کند.

شما می توانید با مشاهده قبض انبار خود از منطقه کالای خود در گمرک شهید رجایی باخبر شده و در هنگام اظهار الکترونیک Zone خود را انتخاب کنید.

مناطق Zone شهید رجایی به شرح ذیل می باشد. ( دریافت نسخه تصویر برای پرینت )

ZONE  در باکس ۳۰ کد محل استقرار در قبض انبار نام شرکت و یا انبار

A

(CFS)

گروههای A,B,C,D,E,F,G,H  و یخچالی

A1 … A9, B0 … B9, C0 … C9, D0 … D9, E0 … E9, F0 … F9, G0 … G9

XA, XC, XH, X1, XP, XU

Tidewater CY1

مرعی ساحل (غیر کانتینری)

مرعی ساحل (کالای متفرقه)

STRIP  در باکس نوع انتقال در قبض انبار

 انبار صادرات

STRIP  در نوع انتقال در قبض انبار

انبار CFS  جدید و قدیم

KN, NT, OG, PT  ( ترافیکی )

OG TERMINAL

 B

P1  تا P7

Pers –PTB Terminal

گروههای T , Q, P, N  و یخچالی

( سری N ) NB, NC, ND, .. NQ

(سری P ) PB, PC, PD, PN, …, PQ

( سری Q ) QC, QD, QE, QF, … , QQ, QR, QT

Tidewater CY1

گروه T

T0, …, T9, TA,TB,TC, TW

Tidewater Private Terminal

خلیج پژم (کالای متفرقه) خلیج پژم (کالای متفرق)
ترمینال تاید واتر (کالای متفرقه) ترمینال تاید واتر ( کالای متفرقه)
C B-A-C-T

BACT (Bandar abbas Arya Terminal)

KV Kaveh
گروه J  (جمهوری)  J0  تا J9

SSL Termianl

D SD , SR  و یخچالی محوطه مربوطه

Sea Dulf

MN

Mobasher Nour Darya

گروه K  ( آتش زا) به جز KN

Tidewater DG Terminal

انبار کالای سریع انبار کالای سریع
انبار اختصاصی تاید واتر ۳ انبار اختصاصی تایدواتر ۳
سایر محوطه ها و مخازن روغنی فریکو سایر