نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران

شماره123424/ت51733هـ 22/9/1394
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
هيأت وزيران در جلسه 1/9/1394 به پيشنهاد مجمع عمومي صندوق ضمانت صادرات ايران و بهاستناد ماده (7) قانون چگونگي اداره صندوق
ضمانت صادرات ايران ـ مصوب 1375ـ بسته نرخ هاي کارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران را بهشرح زير تصويب کرد :
بسته نرخهاي کارمزد (حق بيمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران
ماده1ـ در اين تصويبنامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ بيمه اعتبار صادراتي کوتاه مدت: کليه پوششهاي بيمهاي ارايه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران جهت فعاليتهاي صادراتي
با دوره اعتبار کمتر از دو سال.
ب ـ بيمه اعتبار صادراتي ميان و بلندمدت: کليه پوششهاي بيمهاي ارايه شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران جهت فعاليتهاي
صادراتي با دوره اعتبار برابر يا بيش از دو سال .
پ ـ بيمهنامه خاص صادرات: اين بيمهنامه تنها يک اعتبار اسنادي/ قرارداد صادراتي را تا حداکثر سقف اعتبار بانک گشاينده/ خريدار طرف
قرارداد که قبلاً اعتبار آنها توسط صندوق تعيين گرديده است? در مقابل ريسکهاي تجاري و سياسي تحت پوشش قرار ميدهد.
ت ـ بيمهنامه کل گردش صادرات: اين بيمهنامه به صورت يکساله جهت پوشش محمولههاي مختلف صادرکنندگان به خريداران خارجي متعدد
در کشورهاي هدف صادراتي تا سقف اعتبار هر خريدارکه قبلاً توسط صندوق تعيين شده است? در مقابل ريسکهاي تجاري و سياسي تحت
پوشش قرار ميدهد.
ث ـ بيمهنامه سرمايهگذاري: اين بيمهنامه اصل و سود سرمايهگذاريهاي ميان و بلندمدت سرمايهگذاران ايراني در کشورهاي هدف را که با
هدف توسعه صادرات غير نفتي در خارج از کشور اجرا ميشوند? تحت پوشش قرار ميدهد.
ج ـ پوشش عندالاقتضا در بيمهنامه سرمايهگذاري: سقف پوششي است که صندوق حسب درخواست بيمهگذار و در قبال دريافت هزينه
مربوط? جهت تحت پوشش قرار دادن ارزش اضافه شده طرح سرمايهگذاري در آينده? آن را براي بيمهگذار کنار ميگذارد. درصورت افزايش ارزش
طرح سرمايهگذاري طي دورههاي آتي اعتبار بيمهنامه? مبلغ افزايش يافته طي الحاقيهاي از پوشش عندالاقتضا کسر و به عنوان تعهد جديد
صندوق? به حداکثر ارزش بيمه شده تحت بيمهنامه اضافه ميشود.
چ ـ ضمانتنامه اعتباري ارزي/ ريالي: سند تعهدآوري است که به عنوان وثيقه مورد درخواست اعتباردهندگان (بانکها و موسسات
اعتباري ) و بنا به درخواست آنها جهت تضمين تعهدات صادرکننده از سوي صندوق به عنوان ضامن به نفع اعتباردهنده به صورت ريالي و يا ارزي
(با توجه به نوع تسهيلات مصوب توسط اعتبار دهنده) صادر ميشود.
ح ـ ضمانتنامه اعتبار توليدي (ريالي و ارزي): سند تعهدآوري است که به عنوان وثيقه مورد درخواست توليد کنندگان و بنا به درخواست
آنها جهت تضمين تعهدات صادرکنندگان از سوي صندوق به عنوان ضامن به نفع توليدکننده و يا نمايندگان آنها به صورت ريالي و يا ارزي با توجه به
نوع درخواست صادر ميشود. اين ضمانتنامه صرفاً براي توليدکنندگان اصلي داراي پروانه توليدي و يا شرکتهاي توزيع وابسته آنها و يا
شرکتهاي تعاوني با فعاليتهاي بازرگاني صادر ميشود.
خ ـ ضمانتنامه ورود موقت کالا (گمرکي): سند تعهدآوري است که به عنوان وثيقه مورد درخواست گمرک جمهوري اسلامي ايران و بنا به
درخواست صادرکننده جهت تضمين تعهدات حقوق ورودي? عوارض و جرايم احتمالي واردات موقت (جهت پردازش) توسط صادرکننده صادر
ميشود.
دـ ساير ضمانتنامهها: ضمانتنامههاي شرکت در مناقصه? پيشپرداخت? حسن انجامکار? استرداد کسور وجه الضمان و غيره? عبارت است از
سند تعهدآوري که به عنوان وثيقه مورد درخواست کارفرمايان و بنا به درخواست متقاضي/ پيمانکار جهت شرکت در مناقصه? مزايده? صدور
خدمات فني مهندسي و انجام خدمات يا تحويل کالا ظرف مدت مشخص منطبق با شرايط قراردادي/اعتبار اسنادي مربوط حسب مورد جهت
تضمين تعهدات قراردادي ميان کارفرما و پيمانکار صادر ميشود.
حقوقي و عوايد قرارداد? اين حق را به وجود ميآورد تا متعاقب قصور در پرداخت وام? قراردادهاي وامگيرنده را اجرايي نموده و يا درخصوص ذـ واگذاري عوايد يا مطالبات قرارداد: چنانچه وامگيرنده قراردادهايي را با خريداران قوي (داخلي يا خارجي) منعقد کند? واگذاري قانوني
قراردادهاي عمده وي? به جاي وامگيرنده تصميمگيري کند.
رـ اوراق بهادار با پشتوانه داراييها: اوراق بهادار با پشتوانه داراييهاي نظير لوکوموتيو? تجهيزات پزشکي يا تجهيزات عمراني? اوراقي
هستند که به آساني قابليت مالکيت دارند.
زـ اوراق بهادار با پشتوانه داراييهاي ثابت: پشتوانه اينگونه اوراق بهادار? تجهيزاتي هستند که ممکن است به واسطهي فيزيکي بودن
محدود شوند که از جمله اين داراييها ميتوان به توربين يا ماشينآلات توليدي واقع در يک خط مونتاژ اشاره نمود.
ژـ حساب اماني (Escrow Account): حسابهاي اماني? حسابهاي ذخيره براي پرداخت اقساط بدهي و ساير اشکال حسابهاي
مطالبات نقدي را در برميگيرند که به عنوان تضميني براي وامدهندگان? از سوي شخصي که تحت کنترل خريدار/ متعهد نبوده و يا مالکيت
مشترکي با او ندارد? نگاهداري ميشوند.
س ـ +SOV: خريدار با رتبه بهتر از رتبه ارزي دولت
ش ـ SOV: خريدار دولتي (وزارت امور اقتصادي و دارايي يا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران)
SOV : خريدار شبه دولتي (ساير وزارتخانهها? نهادهاي دولتي و عمومي)
­
ص ـ
ض ـ 1CC (معادل رتبه A): خريدار با وضعيت اعتباري بسيار خوب
ط ـ 2CC (معادل رتبه B): خريدار با وضعيت اعتباري خوب
ظ ـ 3CC (معادل رتبه C): خريدار با وضعيت اعتباري متوسط
ع ـ 4CC (معادل رتبه D): خريدار با وضعيت اعتباري پايينتر از متوسط
غ ـ 5CC (معادل رتبه E): خريدار با وضعيت اعتباري ضعيف
آراي هيات عمومي ديوان عدالت...
آراي وحدت رويه ديوانعالي...
آيين نامه ها
اساسنامه ها
تصويب نامه ها
سازمان امور مالياتي کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک...
مشروح مذاکرات مجلس شوراي...
مصوبات شوراي شهر
مصوبات شوراي عالي آموزش...
مصوبات شوراي عالي اداري
مصوبات شوراي عالي انقلاب...
مصوبات شوراي عالي شهرسازي...
مصوبات شوراي عالي ميراث...
مصوبات شوراي عالي پول و...
مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي
مصوبات مجلس شوراي اسلامي
مصوبات مجمع تشخيص مصلحت...
مصوبات و نظريات شوراي نگهبان
مقررات عمومي
مناقصه روزنامه رسمي
نظريات مشورتي اداره كل حقوقي...
نظريه هاي رئيس مجلس
وزارت راه و شهرسازي
امام علي(ع): بردباري_
صفحه اصلي ورود اعضا درباره ما ارتباط با ما راهنما شنبه12? دي 23:56:28 | 1394
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران 1/2/2016
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8056 2/4
ف ـ 6CC (معادل رتبه F): خريدار با وضعيت اعتباري بسيار ضعيف
ماده2ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) بهشرح زير است:
الف ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) اعتبار صادراتي کوتاه مدت بهشرح جدول شماره (1) ميباشد:
جدول شماره 1ـ نرخ حداقل (پايه) کارمزد (حق بيمه) جهت صدور بيمهنامههاي کوتاهمدت (درصد)
تبصره1ـ دستور کلي محاسبات کارمزد (حق بيمه) به صورت (ax + b ) ميباشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب ماه) بوده و ضرايب (a) و
(?(b بسته به گروههاي مختلف و جهت پوشش (95%) ريسکهاي سياسي بهشرح جدول شماره (1) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر
هيأت دولت است? ميباشند.
تبصره2ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) پايه مربوط به پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (?(%95 بر اساس مندرجات جدول شماره (1)
پيوست و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضريب (a) متناسب با ميزان پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره3ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) مربوط به پوششهاي (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري? بر اساس جداول شماره (2) و
(3) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است? ميباشد و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضرايب (a) و (b) متناسب با ميزان
پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره4ـ درصورت ارايه ضمانتنامه بانکي يا اعتبار اسنادي? رتبه بانک به جاي رتبه خريدار مد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره5 ـ کارمزد اداري? بهشرح جدول شماره (2) و برمبناي رقم سقف اعتبار تخصيصي جهت خريدار خارجي اخذ ميشود:
جدول شماره2ـ کارمزد اداري تعيين سقف اعتبار خريداران خارجي (درصد)
الف ـ حالت اول : اولين درخواست بيمهنامه
ب ـ حالت دوم : سابقه دريافت تا (2) فقره بيمهنامه
پ ـ حالت سوم : سابقه دريافت حداقل (3) فقره بيمهنامه
تبصره 6 ـ درصورت اخذ بيمهنامه? کارمزد دريافتي از مبلغ کارمزد (حق بيمه) کسر خواهد شد .
تبصره 7ـ کارمزد صادرکنندگانيکه صندوق به دليل عدم دسترسي به منابع اطلاعاتي? قادر به تعيين سقف اعتباري خريداران خارجي آنها
نبوده? قابل استرداد خواهد بود .
ب ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) اعتبار صادراتي ميان و بلندمدت بهشرح جدول شماره (3) است:
جدول شماره3ـ نرخ حداقل (پايه) کارمزد (حق بيمه) جهت صدور بيمهنامههاي ميانمدت
و بلندمدت (درصد)
تبصره1ـ دستور کلي محاسبات کارمزد (حق بيمه) به صورت ( ax + b ) ميباشد که (x) دوره بازپرداخت (برحسب سال) بوده و ضرايب (a) و
(?(b بسته به گروههاي مختلف و جهت پوشش (95%) ريسکهاي سياسي بهشرح جدول شماره (4) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر
هيأت دولت است? ميباشند.
تبصره2ـ نرخهاي (پايه) کارمزد (حق بيمه) مربوط به پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (?(%95 بر اساس مندرجات جدول شماره (4)
پيوست و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضريب (a) متناسب با ميزان پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره3ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) مربوط به پوششهاي (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري? بر اساس مندرجات جداول
شماره (5) و (6) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است? ميباشد و پس از اعمال تعديلات مربوط به ضرايب (a) و (b) متناسب با
ميزان پوشش? محاسبه خواهد شد.
تبصره 4ـ درصورت ارايه ضمانتنامه بانکي يا اعتبار اسنادي? رتبه بانک به جاي رتبه خريدار مدنظر قرار خواهد گرفت .
پ ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات بهشرح جدول شماره (4) ميباشد:
جدول شماره4ـ نرخ کارمزد (حق بيمه) کل گردش صادرات
تبصره1ـ نرخهاي مندرج در جدول فوق متناسب با ريسک کشورهاي معرفي شده از سوي صادرکننده? متفاوت و بر مبناي جداول شماره (7) و
(8) پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است? خواهد بود.
تبصره2ـ درصورت احراز دو عامل از سه عامل ذکر شده براي هر حالت (تعداد خريداران? تعداد کشور هدف و حجم معامله)? به استثناي حالت
اول? نرخ برمبناي حالت قبلي (يک پله تنزل) محاسبه خواهد شد.
تبصره3ـ کارمزد (حق بيمه) مربوط به شموليتهاي بيمهنامه کل گردش صادرات? بر اساس شرايط زمان صدور و مطابق با يکي از حالتهاي
چهارگانه به صورت عليالحساب محاسبه و از صادرکننده اخذ خواهد گرديد. متعاقباً در انتهاي دوره اعتبار بيمهنامه? با توجه به شرايط واقعي هر
يک از حالات فوق? نرخ مذکور مجدداً محاسبه و با ذينفع بيمهنامه تسويه گردد.
تبصره4ـ کارمزد (حق بيمه) دو سال اول صدور بيمهنامه کل گردش صادرات? مطابق با نرخهاي فوق اخذ گرديده و براي سال سوم? در صورتي
که صندوق طي دو سال قبل? خسارتي بابت پوششهاي ارايه شده نپرداخته باشد? پنج صدم درصد کاهش در نرخها لحاظ خواهد شد .
چنانچه طي اين دو سال? خسارت پرداختي بيش از کارمزد (حق بيمه) دريافتي باشد? به نرخهاي کارمزد (حق بيمه)? به تناسب بين پنج صدم تا
دو دهم درصد افزوده خواهد شد . در صورتي که ميزان خسارت پرداختي متجاوز از کارمزد (حق بيمه) دريافتي نگردد? نرخهاي کارمزد (حق
بيمه) سال مذکور بدون تغيير باقي ميمانند . اين قاعده در سال هاي بعد نيز اعمال خواهد شد . ضمناً ميزان اين نرخها در سال هاي بعد از
سال سوم? افزايش يا کاهش بيشتري نخواهند داشت .
تبصره 5 ـ در بيمهنامه کل گردش صادرات? درصورت بهبود رتبه ريسک کشور? کاهش کارمزد (حق بيمه) براي حملهاي آتي از اولين روز اولين
ماه پس از گروهبندي جديد کشور اعمال گرديده و چنانچه رتبه ريسک کشور افزايش يابد? افزايش کارمزد (حق بيمه) براي حملهاي آتي از اولين
روز ماه چهارم پس از گروهبندي جديد کشور اعمال خواهد شد .
ت ـ نرخهاي کارمزد (حق بيمه) سرمايهگذاري بهشرح جدول شماره (5) است:
جدول شماره5 ـ نرخ کارمزد (حق بيمه) سرمايهگذاري (درصد)
تبصره1ـ حداکثر تا (25%) نرخ کارمزد (حق بيمه) متعلقه? براي کشورهايي که با جمهوري اسلامي ايران موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از
سرمايهگذاري امضا کردهاند? تخفيف لحاظ ميشود.
تبصره2ـ گروه ريسک انواع ريسکهاي تحت پوشش (مندرج در جدول فوق)? بر اساس گروهبندي موسسه بيمه اعتبار صادراتي بلژيک (ONDD)
تعيين ميشود.
تبصره3ـ گروه ريسک «نقض قرارداد» معادل گروه ريسک «سلب مالکيت» در نظر گرفته ميشود.
تبصره4ـ تخفيف در نرخهاي کارمزد (حق بيمه) متناسب با تعداد ريسکهاي تحت پوشش و در قالب جدول شماره (6) اعمال ميشود:
جدول شماره 6 ـ تخفيفات کارمزد (حق بيمه) سرمايهگذاري
تبصره5 ـ نرخ پوشش عندالاقتضا (مطابق با تعريف ارايه شده در بند (و) ماده (25) ?(1%) نرخهاي کارمزد (حق بيمه) جدول شماره (6) از
مبلغ عندالاقتضا ميباشد.
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران 1/2/2016
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8056 3/4
ماده3ـ شرايط مشترک نرخهاي (حق بيمه) بهشرح زير است:
الف ـ متناسب با ترکيب وثايق ارايه شده ( در ايران ) از سوي متقاضي? تخفيفاتي بهشرح جدول شماره (7) و حداکثر تا ميزان (30%) کارمزد
(حق بيمه) متعلقه اعمال خواهد شد. تخفيفهاي مذکور صرفاً جهت افزايش نرخهاي اعمال شده نسبت به گروه ريسک دولت (SOV) در نظر
گرفته ميشود. همچنين حداکثر ميزان تخفيف قابل اعمال براي ارائه وثيقه ملکي سهلالبيع در کشور ثالث با ريسک پايين تا متوسط (10% )
خواهد بود.
جدول شماره 7ـ تخفيفات نرخ کارمزد (حق بيمه) بيمهنامهها
تبصره ـ در صورت تأمين مالي کل يا بخشي از طرح توسط يک مؤسسه مالي بينالمللي5) ?%) تخفيف در کارمزد (حق بيمه) اعمال خواهد
شد.
ب ـ متناسب با ترکيب وثايق ارايه شده از سوي خريدار يا کارفرما تخفيفاتي در ضريب (b) دستور محاسبه نرخ کارمزد (حق بيمه) (جداول شماره
(1) و (4) پيوست)? بهشرح جدول شماره (8) اعمال خواهد شد که در صورت ارايه وثايق ترکيبي? حداکثر ميزان تخفيف35) ?%) خواهد بود.
همچنين اوراق بهادار با پشتوانه داراييهاي ثابت طرح تحت پوشش نميتوانند به صورت توأمان در يک معامله مورد استفاده قرار گيرند.
جدول شماره 8 ـ تخفيفات ضريب (b) در بيمهنامهها
تبصره ـ درصد تخفيف در صورت گشايش حساب اماني? بسته به کشور? متفاوت و حداکثر (20%) خواهد بود.
پ ـ جايزه عدم خسارت جهت بيمهگذاران/ صادرکنندگان خوشحساب? حداکثر تا (20%) کارمزد (حق بيمه) دريافتي در نظر گرفته خواهد شد.
ملاک خوشحسابي و نحوه پرداخت جايزه مذکور? توسط هيأتمديره صندوق تعيين خواهد شد.
ت ـ براي آن دسته از بيمهگذاراني که در شمار صادرکنندگان نمونه کشوري محسوب ميگردند? حداکثر تا (40%) درصد در کارمزد (حق بيمه)
قابل دريافت و براي بيمهگذاراني که به عنوان صادرکنندگان ممتاز کشوري برگزيده شدهاند? حداکثر تا (50%) کارمزد (حق بيمه) قابل دريافت
تخفيف در نظر گرفته ميشود. دستورالعمل داخلي صندوق درخصوص نحوه اعمال تخفيف مبناي عمل ميباشد.
ث ـ مجموع تخفيف در کارمزد (حق بيمه) و جايزه عدم خسارت براي صادرکنندگان ممتاز ملي حداکثر (50%) و براي صادرکنندگان نمونه ملي
حداکثر (40%) خواهد بود.
کشورهاي عراق و افغانستان توسط صندوق ضمانت صادرات ايران براي دوره بازپرداخت تا شش ماه5/0) ?) درصد و براي هر ماه مازاد بر شش ج ـ نرخ کارمزد (حق بيمه) پوشش ريسکهاي سياسي و تجاري قراردادها و اعتبارات صادراتي و ريسک سياسي طرحهاي سرمايهگذاري در
ماه? ماهيانه (0833/0) درصد علاوه بر نيم درصد تا حداکثر ساليانه يک درصد تعيين ميگردد. مابهالتفاوت يارانه کارمزد (حق بيمه) تخصيصي
جهت دو کشور فوق که بر اساس تفاوت نرخهاي مذکور با نرخ کشورهاي (گروه 7) موضوع بند (د) ماده (2) محاسبه ميشود? توسط دولت در
بودجه سنواتي صندوق منظور خواهد شد.
چ ـ درصورتيکه صرفاً ريسکهاي سياسي پوشش داده شوند? نرخ کارمزد (حق بيمه) گروه (SOV) قرار خواهد گرفت. درصورتي که فقط
ريسکهاي تجاري پوشش داده شوند? مابهالتفاوت نرخ کارمزد (حق بيمه) طبقه خريدار (5CCـ 1CC) با گروه (SOV) اخذ خواهد شد.
ح ـ درصورت افزايش رتبه ريسک کشور طي دوره پوشش? نرخ کارمزد (حق بيمه) تا خاتمه دوره مذکور? بر اساس رتبه قبلي (پايينتر) محاسبه
گرديده و چنانچه رتبه ريسک کشور بهبود (کاهش) يابد? بلافاصله محاسبات کارمزد (حق بيمه) برمبناي رتبه جديد صورت خواهد پذيرفت.
ماده4ـ نرخهاي کارمزد ضمانتنامهها بهشرح زير است.
الف ـ نرخهاي کارمزد ضمانتنامههاي اعتباري ريالي/ ارزي بهشرح جدول شماره (9) ميباشد:
جدول شماره 9ـ نرخ کارمزد ضمانتنامههاي اعتباري ريالي (درصد)
تبصره 1ـ نرخهاي فوق جهت پوشش (100%) ريسک ميباشد .
تبصره 2ـ درخصوص نرخهاي کارمزد ضمانتنامههاي اعتباري ارزي20) ?% ) افزايش در نرخهاي فوق اعمال خواهد شد .
ب ـ نرخهاي کارمزد ساير ضمانتنامهها ( شرکت در مناقصه? پيش پرداخت? حسن انجام کار? کسور وجهالضمان و گمرکي ) بهشرح جدول
شماره (10) ميباشد :
جدول شماره 10ـ نرخ کارمزد ساير ضمانتنامهها (درصد)
تبصره1ـ نرخهاي فوق جهت پوشش ( 100%) ريسک ميباشد .
تبصره 2ـ نرخهاي کارمزد جدول شماره (? (10 برمبناي سال بوده و براي دورههاي کمتر و يا بيشتر از يکسال? متناسب با زمان? کارمزد مربوطه
محاسبه و اخذ خواهد شد .
تبصره 3ـ نرخهاي مندرج در جدول فوق? مختص پيمانکاران پايه يک در رشته مرتبط با موضوع پروژه متقاضي ضمانتنامه بوده و براي ساير پايهها
( پايه 2 تا ? (5 به ترتيب افزايش ده درصدي به ازاي هر پايه در نظر گرفته خواهد شد . مبناي تشخيص و تعيين پايه يک تا پنج پيمانکاران? گواهي
تشخيص صلاحيت و رتبهبندي پيمانکاران توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ميباشد .
تبصره 4ـ مبناي اخذ کارمزد صدور ضمانتنامههاي گمرکي? نرخهاي مندرج در گروه (7) جدول فوق از 1CC تا 6CC براي رتبههاي اعتباري
صادرکنندگان ( A ) تا ( F ) ميباشد .
ماده5 ـ شرايط مشترک نرخ کارمزد ضمانتنامهها بهشرح زير ميباشد:
الف ـ متناسب با ترکيب وثايق مازاد ارايه شده نسبت به ميزان مصوب در ايران از سوي متقاضي? تخفيفاتي بهشرح جدول شماره (11) و حداکثر
تا ميزان (30%) حق بيمه متعلقه اعمال خواهد شد . اعمال اين تخفيفات متناسب با مازاد وثيقه نوع اول ( وثيقه ملکي سهلالبيع? اوراق
مشارکت? ضمانتنامه بانکي? سهام پذيرفته شده در بورس و سپرده نقدي ) ارايه شده نسبت به وثيقه مصوب براساس اعتبارسنجي مشتري
صورت خواهد پذيرفت . اين تخفيفات شامل دوره تمديد نخواهد بود :
جدول شماره 11ـ تخفيفات متناسب با ترکيب وثايق
تبصره 1ـ تخـفيفهاي مذکور صرفاً جهت افزايش نرخهاي اعمال شده نسبت به گروه ريسک دولت (SOV) در نظر گرفته ميشود. همچنين
حداکثر ميزان تخفيف قابل اعمال براي ارايه وثيقه ملکي سهلالبيع در کشور ثالث با ريسک پايين تا متوسط10) ?%) خواهد بود.
تبصره 2ـ درصد تخفيف جهت ضمانتنامههاي بانکي و اعتبارات اسنادي? بسته به رتبه بانک متفاوت و بهشرح جدول شماره (12) خواهد بود :
جدول شماره12ـ رتبه بانک و درصد تخفيف
ب ـ در صورتي که ضمانتنامهاي زودتر از موعد تسويه شود80) ?%) کارمزد دوره تعجيل در تسويه ( از زمان تسويه تا سررسيد نهايي
ضمانتنامه ) به متقاضي مسترد خواهد شد .
پ ـ در صورتي که ضمانتنامهاي به صورت اقساطي / چند مرحلهاي تسويه گردد80) ?%) کارمزد دوره تسويه هر قسط ( از زمان تسويه آن
قسط / آن مرحله تا سررسيد نهايي ضمانتنامه ) ? پس از تسويه نهايي ضمانتنامه? به متقاضي مسترد خواهد شد .
ت ـ جايزه عدم خسارت جهت صادرکنندگان خوش حساب? حداکثر تا (20%) کارمزد دريافتي در نظر گرفته خواهد شد . ملاک خوش حسابي و
نحوه پرداخت جايزه مذکور? توسط هيأت مديره صندوق تعيين خواهد شد .
ث ـ درصورت مشارکت بانک و يا بانک هاي عامل در تضمين صادره? مبلغ کارمزد قابل اخذ بر اساس نرخهاي مندرج در جداول شماره (9) و (10)
و متناسب با سهم و ميزان مشارکت صندوق محاسبه و دريافت ميشود .
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
جداول پيوست
الف ـ بخش اعتبارات کوتاه مدت
1ـ ضرايب پايه (a) و (b) (با پوشش (95%) ريسک سياسي)
جدول شماره1ـ ضرايب (a) و (b) جهت پوشش (95%) ريسک سياسي
ـ اعتبارات کوتاه مدت
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران 1/2/2016
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8056 4/4
تبصره ـ در پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (?(%95 ضريب (a) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
2ـ ضريب (a) (پوشش (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري)
a)جدول شماره2ـ ضريب ) در اعتبارات کوتاه مدت ـ (95%) سياسي و (85%) تجاري
تبصره ـ در پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (?(%95 ضريب (a) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
3ـ ضريب (a) (پوشش (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري)
جدول شماره3ـ ضريب b)) در اعتبارات کوتاه مدت ـ (95%) سياسي و (85%) تجاري
تبصره ـ در پوششهاي تجاري کمتر يا بيشتر از (?(%95 ضريب (b) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد شد.
ب ـ بخش اعتبارات ميان مدت و بلند مدت
1ـ ضرايب پايه (a) و (b) (پوشش (95%) ريسک سياسي)
جدول شماره4ـ ضرايب (a) و (b) جهت پوشش (95%) ريسک سياسي
ـ اعتبارات ميان و بلندمدت
تبصره ـ در پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (95%) ضريب ( a ) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
2ـ ضريب ( a ) (پوشش (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري)
جدول شماره 5 ـ ضريب a در اعتبارات ميانمدت و بلندمدت ـ (95%) سياسي و (85%) تجاري
تبصره ـ در پوششهاي سياسي کمتر يا بيشتر از (95%) ضريب ( a ) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
3ـ ضريب ( b ) (با پوشش (95%) ريسک سياسي و (85%) ريسک تجاري)
جدول شماره 6 ـ ضريب (b) در اعتبارات ميان و بلندمدت ـ (95%) سياسي و (85%) تجاري
تبصره1ـ در پوششهاي تجاري کمتر يا بيشتر از (?(%95 ضريب ( b ) موضوع جدول فوق? متناسب با ميزان پوشش محاسبه و تعيين خواهد
شد.
تبصره2ـ نرخ کارمزد (حقبيمه) طي ماههاي بين دو سال متوالي? متناسب با نرخ سالانه محاسبه خواهد شد.
ج ـ بيمهنامه کل گردش صادرات
1ـ نرخهاي کارمزد (حقبيمه) کل گردش صادرات (دوره اعتبار کمتر از شش ماه)
جدل شماره 7 ـ نرخهاي کارمزد (حقبيمه) کل گردش صادرات ـ دوره اعتبار
کمتر از 6 ماه (درصد)
2ـ نرخهاي کارمزد (حقبيمه) کل گردش صادرات (دوره اعتبار 12ـ 7 ماه)
جدول شماره 8 ـ نرخهاي کارمزد (حقبيمه) کل گردش صادرات ـ دوره اعتبار 12ـ 7 ماه (درصد)

فروش و انتقال ارز بابت هزینه های شرکتهای بیمه ایرانی

فروش و انتقال ارز بابت هزینه های بیمه اتکایی، حق بیمه های قابل برگشت به بیمه گزار یا سایر هزینه هایی که الزام درپرداخت ارز را بهمراه داشته باشد، باتایید بیمه مرکزی ایران به نرخ مبادله ای بلامانع می باشد.

مقررات بیمه

قسمت دوم - مقررات بیمه :
۱- به استناد ماده ۷۰ قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری ۱۳۵۰ ارائه بیمه نامه باربری یا گواهی بیمه مستند به قرارداد بیمه ای صادره توسط مؤسسات مجاز بیمه ایرانی برای محمولات وارداتی الزامی است . لذا گشایش اعتبارات اسنادی/ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی که مستلزم پرداخت حق بیمه توسط فروشنده می باشد موکول به درج ارائه نسخه ای از بیمه نامه یا گواهی بیمه، نزد بیمه گر مجاز ایرانی در شرایط اعتباراسنادی و یا همراه اسناد برات وصولی اسنادی می باشد.
تبصره : درمواردی که نسبت به گشا یش اعتباراسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی جهت ورود کالا و خدمت ازمناطق آزادتجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به داخل سرزمین اصلی کشور اقدام می گردد، ارائه بیمه نامه درصورت قبول کلیه مسئولیتهای مترتبه توسط خریدار ازنظر این بانک الزامی ندارد . علی ایحال، با نکها باید توجه کافی به اخذ پوشش موردنیاز از مشتریان برای درصد تامین نشده ارزش اسناد مبذول نمایند.

۲- بموجب اعلام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، شرکتهای بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، کارآفرین، رازی، ملّت، سینا، دی، سامان ، نوین ، پاسارگاد ، معلم ، میهن , کوثر ، ما (ملت ایران ) ، آرمان و "سرمد" مجاز می باشند در انواع رشته های بیمه ای منجمله بیمه های باربری فعالیت نمایند . علاوه بر شرکتهای مذکور صدور بیمه نامه حمل و نقل کالا توسط شرکتهای بیمه حافظ ، امید ، ایران معین و آسماری برای محمولاتی که مبدأ آنها خارج از کشور و مقصد آنها یکی از مناطق آزاد تجاری -صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی (بشرح پیوست شماره ۷ بخش اول مجموعه مقررات ارزی ) می باشد ، بلامانع است . همچنین شرکت بیمه اتکایی ایرانیان مجاز به فعالیت در زمینه بیمه اتکایی در تمام رشته های بیمه ای می باشد.

۳- بیمه نامه باربری می بایستی تحت یکی از شرایط بیمه ای C و یا B ، A ۳ صادرگردد.

۴ - درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی /ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی که مستلزم پرداخت حق بیمه توسط فروشنده می باشد بیمه نامه می بایستی به ارز اعتبار باشد.

۵- درصورت درخواست واردکننده کالا ، ارائه بیمه نامه ارزی به ارز اعتبار صادره توسط مؤسسات بیمه ایرانی مجاز برای بیمه کالاهای وارداتی بلامانع است.

۶ - درمورد بیمه نامه های صادره به ریال ، نرخ ارز اعتبار اسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی ملاک محاسبات مربوطه می باشد.
۷- حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه اعتبار اسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی بشرح ذیل می باشد:
الف) درمورد اعتبارات اسنادی /ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی باترمهای C وD به استثناء ترم های C.I.F و C.I.P حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه به میزان ارزش مجموع قیمت خرید کالا، هزینه حمل باضافه ۱۰ درصد مجموع قیمت خرید کالا و هزینه حمل خواهدبود.
تبصره: درمورد ترمهای گروه D حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه، بمیزان ۱۱۰ درصد مبلغ اعتبار اسنادی /ثبت سفارش برات وصولی اسنادی خواهدبود.
ب ) درمورد اعتبارات اسنادی /ثبت سفارش بروات وصولی اسنادی با ترمهای حداقل ارزش پوشش بیمه در اسناد بیمه ، بمیزان مجموع قیمت خرید کالا ، بیمه و هزینه حمل باضافه ۱۰ درصد مجموع قیمت خرید کالا، بیمه و هزینه حمل خواهدبود.
ج ) درمورد اعتبارات اسنادی /ثبت سفار ش بروات وصولی اسناد ی باترمهای EX-WORKS و F حداقل پوشش بیمه در اسناد بیمه، بمیزان ۱۲۰ درصد ارزش کالا خواهدبود.
د ) درمواردی که خریدار ۱۰۰ % مبلغ اعتبار اسنادی / ثبت سفارش برات وصولی اسنادی را پرداخت نموده، لزومی به احتساب مازاد ۱۰% موضوع بندهای « ج» و « ب» ،« الف » نخواهدبود.

۸- درمواردیکه شرکت بیمه خسارات مربوط به بیمه نامه های ارزی را بصورت ارزی تامین می نماید واردکننده مجازاست ارز دریافتی را برا ی ایفا ی تعهدارزی خود جهت رفع تعهد ارزی به بانک مربوطه فروخته و یا برای واردات کالاهای مجاز مصرف نماید.