تعرفه های گمرکی سال 97

168964/ت55180ه تاریخ : 1396.12.27 دانلود تصویب نامه

هئیت وزیران در جلسه 1396/12/20 به پیشنهاد شماره 60/276122 مورخ 1396/12/13 وزرات صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 1025 ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد ، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصلو کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.
با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت ماده 11 آیین نامه یاد شده از اول فروردین ماه 1397 قابل اجرا است.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور

8703 – تعرفه واردات خودرو

سال 94 :

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری بنزینی با حجم موتور لغایت 2000 سانتی متر مکعب معادل 40 درصد ارزش و با حجم موتور از 2001 لغایت 2500 سانتی متر مکعب معادل 55 درصد ارزش و با حجم موتور 2501 سانتی متر مکعب و بیشتر معادل 75 درصد ارزش تعیین می گردد.

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای خودروهای سواری دیزل با حجم موتور لغایت 2500 سانتی متر مکعب معادل 32 درصد ارزش و با حجم موتور 2501 سانتی متر مکعب و بیشتر معادل 55 درصد ارزش تعیین می گردد.

شماره تعرفه نوع کالا حقوق ورودی ارزش افزوده
8703 اتومبیل های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده اند (غیر از آنهایی که مشمول شماره 8702 می شوند) ، همچنین اتومبیل ها از نوع استیشن (Station Wagon) و اتومبیلهای کورسی (Racing cars). Motor cars and other motor vehicles
principally designed for the transport
of persons (other than those of
heading 87.02), including station
wagons and racing cars.
87031000 - وسایل نقلیه ای که مخصوصاً برای حرکت روی برف طراحی شده اند؛ وسایل نقلیه مخصوص حمل اشخاص در زمین گلف و همانند 40 9 - Vehicles specially designed for
travelling on snow; golf cars and similar
vehicles
- سایر وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درونسوز
تناوبی جرقه ای احتراقی:
- Other vehicles, with spark-ignition
internal combustion reciprocating piston
engine:
870321 - - با حجم سیلندر تا 1000 سانتی متر مکعب     - - Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc
   87032110      - - - هیبریدی 4 9 --- Hybrid type
87032120      - - - خودروهای کارتینگ ( Go cart) 7 9 --- Go cart
87032190      - - - سایر 40 9 --- Other
870322 - - با حجم سیلندر بیشتر از 1000 سانتی متر مکعب اما از 1500 سانتی متر مکعب بیشتر نباشد     - - Of a cylinder capacity exceeding
1,000 cc but not exceeding 1,500 cc
87032210      - - - هیبریدی 4 9 --- Hybride type
87032220      - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ---Non Hybride Ambulance
87032290      - - - سایر 40 9 --- Other
870323 حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 2000 - -
سی سی بیشتر نباشد
-- Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 3,000 cc
     - - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی  تا 2000 سی سی
87032311         - - - - هیبریدی 4 9 ---- Hybride type
87032312         - - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ----Non Hybride Ambulance
87032319 - - - - سایر 40 9 ---- Other
87032320 - - - با حجم سیلندر بیشتر از 2000 سی سی اما ا 2500 سی سی بیشتر نباشد ---Of a cylinder capacity exceeding 2000 cc but not exceeding 2500 c:
87032321 - - - -  هیبریدی 4 9 ---- Hybride type
87032322 - - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ----Non Hybride Ambulance
87032329 - - - - سایر 55 9 ---- Other
87032330 - - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی اما از 3000 سی سی بیشتر نباشد --- Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not exceeding 3,000 cc
87032331 - - - - هیبریدی 4 9 ---- Hybride type
87032332 - - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ----Non Hybride Ambulance
87032339 - - - - سایر 75 9 --- Other
870324 - - با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سانتی متر مکعب     - - Of a cylinder capacity exceeding 2,400 cc but not exceeding 3000 cc
87032410 - - - هیبریدی 4 9 --- Hybride type
87032420 - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ---Non Hybride Ambulance
87032490 - - - سایر 75 9 --- Other
- سایر وسایل نقلیه؛ دارای موتور پیستونی درونسوز
تراکمی احتراقی (دیزل یا نیمه دیزل):
- Other vehicles, with compressionignition
internal combustion piston
engine (diesel or semi-diesel):
870331 - - با حجم سیلندری که از 1500 سانتی متر مکعب
بیشتر نباشد
- - Of a cylinder capacity not exceeding
1,500 cc
87033110 - - - هیبریدی 4 9 --- Hybride type
87033120 - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ---Non Hybride Ambulance
87033190 - - - سایر 32 9 --- Other
870332 - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سانتی متر مکعب اما از 2500 سانتی متر مکعب بیشتر نباشد - - Of a cylinder capacity exceeding
1,500 cc but not exceeding 2,500 cc
87033210 - - - با حجم سیلندر بیشتر از 1500 سی سی اما از 2000 سی سی بیشتر نباشد 9 --- Of a cylinder capacity exceeding 1,500 cc but not exceeding 2000 cc:
87033211 - - - -  هیبریدی 4 9 ---- Hybride type
87033212 - - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ----Non Hybride Ambulance
87033219 - - - - سایر 32 9 ---- Other
87033220 - - - با حجم سیلندر ببیشتر از 2000 سی سی اما از 2500 سی سی بیشتر نباشد. --- Of a cylinder capacity exceeding 2000 cc but not exceeding 2500 cc
87033221 - - - -  هیبریدی 4 9 ---- Hybrid type
87033222 - - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ----Non Hybrid Ambulance
87033229 - - - - سایر 40 9 ---- Other
870333 - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سانتی متر مکعب - - Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc
87033310 - - - با حجم سیلندر بیشتر از 2500 سی سی اما از 3000 سی سی بیشتر نباشد 4 9 --- Of a cylinder capacity exceeding 2500 cc but not exceeding 3000 cc
87033311 - - - - هیبریدی 4 9 ---- Hybride type
87033312 - - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ----Non Hybride Ambulance
87033319 - - - - سایر 55 9 ---- Other
87033320 - - - با حجم سیلندر بیشتر از 3000 سی سی -- Of a cylinder capacity exceeding 3000 cc
87033321 - - - - هیبریدی 4 9 ---- Hybride type
87033322 - - - - آمبولانس غیر هیبریدی 32 9 ----Non Hybride Ambulance
87033329 - - - -  سایر 55 9 ---- Other
87033390 - - - سایر 55 9 --- Other
870390 - سایر - Other
87039110 - - - وسایط نقلیه دارای موتور الکتریکی 4 9 --- motor Vechicles with electrical motor
87039090 - - - سایر 55 9 --- Other