بایگانی برچسب: s

معافیت واحدهای تولید دارای پروانه بهره برداری و ماشین آلات خط تولید از پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب

شماره 64/97/241319 ( بخشنامه 64 سال 97 گمرک ایران)

تاریخ : 1397/03/02

گمرکات اجرایی

به پیوست تصویر نامه شماره 200/2724 مورخ 97/2/22 و نامه 230/47121 مورخ 95/12/4 و نامه 200/20228 مورخ 96/11/18 و ص/230/22337 مورخ 96/12/15 سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اعلام می دارد با توجه به مفاد نامه های مذکور و همچنین لحاظ مفاد بخشنامه 95-191 واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط، از پرداخت 4 درصد علی الحساب واردات قطعی موضوع بخشنامه مذکور معاف می باشند.
خواهشمند است دستور فرمائید در هر مورد بررسی و در صورت ارائه پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس ( صرفا جهت ماشین آلات خط تولید) نسبت به حذف سیستمی اخذ مالیات مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. ادامه‌ی خواندن

ضوابط استقرار واحدهای صنایع پيشرفته و فعاليتهای دانش بنيان

شماره هـ 48608 ت/120997ش تاریخ 15/9/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری
وزارت نيرو ـ سازمان حفاظت محيط زیست ـ معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور
هيأت وزیران در جلسه 24/8/1394 به پيشنهاد مشترک وزارت صنعت٬ معدن و تجارت٬ سازمان حفاظت محيط زیست و معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط استقرار واحدهای صنایع پيشرفته و فعاليتهای دانش بنيان را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده1ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و در موارد مرتبط وزارت جهاد کشاورزی مجازند مطابق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسيس ضوابط استقرار واحدهای صنایع پيشرفته و فعاليتهای دانش بنيان و پروانه بهره برداری برای استقرار واحدهای صنایع پيشرفته در سرفصل های زیر٬ براساس رده بندی به شرح جدول پيوست که تأیيدشده به مهر دفتر هيأت دولت است٬ در کليه شهرها اقدام نمایند:

1ـ فناوری زیستی (غذایی٬ کشاورزی دامی و گياهی٬ صنعتی محيط زیست٬ زیست فناوری مولکولی)
2ـ فناوری نانو (محصولات و مواد).
3ـ اپتيک و فوتونيک (مواد٬ قطعات و سامانهها).
4ـ الکترونيک٬ کنترل و سختافزارهای رایانهای.
5 ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپيوتری.
6 ـ تجهيزات پيشرفته ساخت٬ توليد و آزمایشگاهی.
7ـ داروهای پيشرفته.
8 ـ وسایل٬ ملزومات و تجهيزات پزشکی.
9ـ هوافضا (پرندهها٬ ماهواره ها٬ موشکها).
10ـ انرژی های نو (تجدیدپذیر).
11ـ محصولات پيشرفته در حوزههای علوم شناختی٬ گياهان دارویی و کشاورزی٬ نفت٬ گاز٬ پالایش و پتروشيمی٬ آب٬ خاک و هوا٬ معدن٬
فناوریهای دریایی٬ ساختمان و راهسازی.
تبصره ـ ردهبندی به شرح جدول پيوست به عنوان مفاد بند (12) ماده (2) ضوابط و معيارهای استقرار واحدها و فعاليتهای صنعتی و توليدی
موضوع تصویبنامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390 تعيين میشود.

ماده2ـ علاوه بر مکانهای مجاز نام برده شده در ماده (3) ضوابط و معيارهای استقرار واحدها و فعاليتهای صنعتی و توليدی موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ ٬15/4/1390 واحدهای صنایع پيشرفته میتوانند برمبنای رده بندی٬ در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مصوب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم٬ تحقيقات و فناوری٬ شهرک های دانش سلامت موضوع ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شهرکها و نواحی صنعتی قانونی مستقر شوند.
تبصره ـ واحدهای صنایع پيشرفته دارای رده (1) در محدوده شعاع (120) کيلومتری تهران و سایر شهرهای دارای محدودیت استقرار٬ علاوه بر مکانهای مجاز مذکور در ماده (2) این تصویبنامه٬ مجازند در کاربری های صنعتی و کارگاهی داخل شهرها و روستاها یا مکانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده مصوب شهری و روستایی استقرار یابند.

ماده3ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنيان که دارای فعاليت تحقيق و توسعه و طراحی مهندسی بوده و به توليد کالاهای دانش بنيان در حد آزمایشگاهی٬ سفارشی (قبل از توليد انبوه) میپردازند٬ مشمول ردهبندی نمیشوند و میتوانند در کاربریهای مجاز واقع در محدوده کليه شهرها و از جمله شهرهای دارای محدودیت استقرار و سایر مکانهای مجاز مستقر شوند. وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مجاز است طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

ماده4ـ استقرار و فعاليت شرکتها و مؤسسات دانش بنيان دارای توليد انبوه و در حد توليد صنعتی از کالاهای دانش بنيان٬ طبق رده بندی تعيين شده برای صنایع پيشرفته و مطابق ضوابط تعيين شده در مواد (1) و (2) این تصویب نامه انجام میشود. وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مجاز است طبق قوانين و مقررات مربوط نسبت به صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداری برای این واحدها اقدام نماید.

ماده5 ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و واحدهای صنایع پيشرفته توسط کارگروه موضوع ماده (3) آیين نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/1391 تعيين میشود.

ماده6 ـ تعيين رده بندی برای واحدهای صنایع پيشرفته و شرکتها و مؤسسات دانش بنيان که موضوع فعاليت آنها در فهرست رده بندی پيوست ذکرنشده و تصميم گيری در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنایع پيشرفته که قبل از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه احداث شده و دارای جواز تأسيس بوده و در حال بهره برداری هستند٬ در کميته موضوع ماده (7) تصویب نامه شماره 78946/ت39127هـ مورخ 15/4/1390 با حضور نماینده معاونت علمی و فناوری رئيس جمهور و حسب نياز سایر دستگاهها انجام میشود.

ماده7ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت موظف است در خصوص تأمين منابع آب برای صنایع٬ از وزارت نيرو استعلام نموده و سقف مصرف آب اعلام شده از سوی وزارت نيرو برای هر منطقه را جهت صدور جواز تأسيس و پروانه بهره برداری برای صنایع پيشرفته ای که در فرآیند توليد نيازمند آب هستند٬ رعایت نماید.

ماده8 ـ استفاده از اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک منوط به اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ـ مصوب1374ـ و اصلاحيه بعدی آن میباشد.

ماده9ـ این تصویب نامه جایگزین پيوست تصویب نامه شماره 193559/ت41928هـ مورخ ٬1/10/1388 بند (8) تصميم نامه شماره 99757/43084
9/7/1392 مورخ هـ48608ت/124946 شماره تصویبنامه و 14/1/1389 مورخ 4224/44008 شماره تصميم نامه پيوست ٬18/5/1388 مورخ
می شود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری