بایگانی برچسب: s

مدارک مورد نیاز برای صدور و تمدید مجوز خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات

درخواست کتبی مبتنی بر صدور/تمدید مجوز صدور موقت

 مرجع : شرکت متقاضی

درخواست کتبی مبتنی بر صدور/تمدید مجوز خروج موقت با مهر و امضای مدیرعامل شرکت، ثبت شده در دبیرخانه سازمان توسعه تجارت  با ذکر گمرک اظهاری، مدت زمان خروج موقت بر اساس تاریخ اعتبار قرار داد، معرفی نماینده شرکت و شماره تماس مستقیم وی

گواهینامه صالحیت پیمانکاری، پایه و رتبه بندی

در مورد شرکتهایی که قبالً تاییدیه کمیته ماده 11 را اخذ نموده اند ضرورت ندارد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

الف- معرفی پروژه؛ برای متقاضیان صدور مجوز

عنوان پروژه ، کارفرما، تاریخ آغاز، مدت اجرا، مبلغ قرارداد و نحوه تامین اعتبار و...

ب - گزارشی از آخرین وضعیت پروژه؛ برای متقاضیان تمدید مجوز

درصد پیشرفت فیزیکی، میزان صورت وضعیت تأیید شده توسط کارفرما و مشکلات پیش رو

فرم شماره 1

الف - تصویر برابر اصل ترجمه رسمی قرارداد منعقده

( در مورد شرکتهایی که قبال تاییدیه کمیته ماده 11 را اخذ نموده اند ضرورت ندارد.)

ب- تصویر برابر اصل ترجمه رسمی نسخه الحاقیه یا متمم، اصلاحیه یا تمدید قرارداد

منضم به تایید اصالت توسط وزارت امورخارجه کشور هدف، سفارت یا رایزن بازرگانی یا کنسولگری کشورمان در کشور هدف و یا وزارت امورخارجه کشورمان . تأییدیه ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق برای پروژه های عراق و سوریه

فهرست مشخصات ماشین آلات و تجهیزات بصورت جدول در سربرگ شرکت ممهور به مهر و امضای مدیرعامل شرکت جهت تائید صحت مندرجات فهرست مذکور

} فهرست شامل : نام دستگاه، مارک، نوع پالک انتظامی، شماره سریال، شاسی، موتور، کشور سازنده، سال ساخت، شماره مجوز قبلی )در صورت درخواست تمدید( ، مالکیت، محل تامین، نوع ارز پرداختی و تعهد به کمیته ماده 19 مبنی براینکه هرگونه ضرر و زیان اعالمی از سوی کارفرما و یا مصادره ماشین آالت مربوطه، توسط آن شرکت جبران خواهد شد و هیچ مسئولیتی متوجه اعضای کمیته ماده 11 نخواهد بود {تعهد ذیل جدول}

فرم تاییدیه (صدور/تمدید) خروج موقت ماشین آلات و تجهیزات

 

دانلود فرم ها 

راه اندازی مدیریت لجستیکAccess Control در دوراظهاری خروج موقت

207364/74
کلیه گمرکات اجرائی

با سلام
پیرو بخشنامه شماره 175015‏/95‏/312 مورخ 28‏/9‏/95 موضوع راه اندازی رویه دوراظهاری خروج موقت، با عنایت به اعلام مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات مبنی بر راه اندازی مدیریت لجستیکAccess Control) ) در برخی از گمرکات و درراستای تکمیل رویه خروج موقت، اعلام می دارد: فرآیند درب خروج در گمرکات مبدا جهت این رویه راه اندازی و از تاریخ 3‏/4‏/96 اعلام خروج در گمرکات مرز خروج و ثبت اعاده به کشور در گمرکات ورودی در سامانه جامع گمرکی صورت می پذیرد. هم چنین در زمان دور اظهاری خروج موقت برای خودروها در پنجره واحد تجارت فرامرزی، می بایست در آیتم گمرک خروجی، گزینه «همه« ( All ) انتخاب گردد.
ضمناً در گمرکاتی که تاکنون مدیریت لجستیکAccess Control) ) عملیاتی نگردیده است، آن گمرک راساً جهت راه اندازی ، موضوع را از دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات پیگیری نماید.

رونوشت:
1‏- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی و امورگمرکی جهت استحضار
2‏- جناب آقای پورسیف مدیرمحترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت استحضار
3‏- سرکار خانم خیالی مدیرکل محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت استحضار

تمدید مهلت اعتبار برای خروج موقت تریلر و نیمه تریلرهای فاقد شماره

222113/76

کلیه گمرکات اجرایی
موضوع : تمدید مهلت اعتبار برای خروج موقت تریلرو نیمه تریلرهای فاقد شماره

با سلام،
پیرو بخشنامه شماره 175327‏/95مورخ 28‏/9‏/95 موضوع مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی متقاضی انجام تشریفات یاد شده بدین وسیله اعلام می دارد: انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی از پایان خرداد ماه سال جاری مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت سه ماه (تا پایان شهریور ماه 96) بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمپ شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه موصوف و درج شماره های پلمپ های پیش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذکر مشخصات کامل کالای مورد اظهار در ظهرنویسی وهمچنین کنترل پلمپهای الصاقی اقدام شود.
لذا دستور فرمائید مراتب را به کلیه واحد ها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

تمدید مهلت اعتبار خروج موقت تریلر ونیمه تریلر

175327/327
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع :تمدید مهلت اعتبار برای خروج موقت تریلرونیمه تریلرهای فاقد شماره

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 53375‏/92مورخ 24‏/3‏/95 موضوع مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی متقاضی انجام تشریفات یاد شده بدین وسیله اعلام می دارد:
انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی از پایان آذر ماه سال جاری مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پایان خردادماه96) بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمپ شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه موصوف و درج شماره های پلمپ های پیش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذکر مشخصات کامل کالای مورد اظهار در ظهرنویسی وهمچنین کنترل پلمپ های الصاقی اقدام شود.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمرکات و واحدهای تابعه و نظارت بر حسن اجرای دقیق آن با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری

71480/136

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل

باسلام و احترام
در اجرای مصوبات جلسه مورخ 14/4/95 در حوزه معاونت محترم فنی و امور گمرکی و بنابر اعلام نماینده محترم پژوهشکده دانشگاه تهران ، امکان انجام دور اظهاری در گمرکات تفویض اختیار شده خروج موقت و نیز تسویه سیستمی در گمرکات مبداء در سامانه جامع امور گمرکی فراهم گردیده است . لذا خواهشمند است دستور فرمائید از تاریخ 1/5/95 ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 238 سال 92 این دفتر و سایر بخش نامه ها و مواد قانونی ذیربط نسبت به پذیرش اظهارنامه خروج موقت به صورت دور اظهاری اقدام به عمل آمده ودر صورت مشاهده هر گونه مشکل احتمالی در این خصوص مراتب را به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات منعکس نمائید .

متن بخشنامه 238 گمرک در خصوص صدور موقت کالاها

بسمه تعالی

94977/238
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: خروج موقت
با سلام و احترام،
ضمن کان لم یکن نمودن بخشنامه های شماره 313658/747/477/71/486 مورخ 24/11/86 و 157208/747/71/222 مورخ 17/6/87 و در راستای تمرکززدایی و تسهیل تشریفات گمرکی و شفاف سازی امور، موارد ذیل در خصوص صدورموقت کالاها و خدمات جهت اجرا با رعایت مبحث سوم از فصل دوم بخش هفتم قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی(مواد 126 تا 134) آن ابلاغ میگردد:
الف- موارد کلی:
1- با عنایت به مفاد ماده 3 مقررات صادرات و واردات و نیز بند 1 ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی آن مقررات، انجام تشریفات صدورموقت کالا (جهت تعمیرو تکمیل و پردازش ، شرکت درنمایشگاه و انجام پروژه های خارج از کشور) نیاز به کارت بازرگانی ندارد. لیکن چنانچه صاحب کالا به هر دلیل تقاضای تبدیل پروانه صادرات موقت به صادرات قطعی را مطرح نماید، تبدیل به قطعی نمودن پروانه صادرات موقت منوط به ارائه کارت بازرگانی خواهد بود.
2- اظهارنامه خروج موقت صرفاً باید به درخواست صاحب کالا (حقیقی یا حقوقی) و یا وکیل قانونی او (مطابق مندرجات ماده 58 و 129آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی) و به نام صاحب کالا تنظیم گردد.
3- با عنایت به اینکه مطابق ضوابط جاری، صادرکنندگان ملزم به امضاء و تحویل فرم تکمیل شده «اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات » میباشند، لازم است در زمان انجام تشریفات صدور موقت کالاها نیز این فرم از سوی صاحب کالا یا نماینده قانونی ایشان تکمیل و امضاء و به ضمیمه اظهارنامه نگهداری گردد تا در صورت عدم برگشت محموله صدور موقت به کشور، ضمن انجام سایر اقدامات قانونی، اطلاعات فرم موصوف نیز در «سامانه اطلاعات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان» درج و شرایط پیگیری برگشت ارز مربوطه از سوی مراجع ذیربط مهیا گردد.
4- صادرات موقت کلیه کالاهای ممنوع الصدور قانونی تحت هر عنوان و به هر منظور، صرفاً پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و ابلاغ از طریق دفتر صادرات امکانپذیر میباشد.
5- صدورموقت کالاهای مذکور در ماده 127 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی با اخذ تعهد کتبی انجام میگردد.
ب- وسایط نقلیه:
1- صدورموقت وسایط نقلیه به کلیه حوزه های نظارت، گمرکات مراکز استانها، گمرکات استان تهران و نیز گمرکات مجاز به عنوان مبدأ و مقصد ترانزیت تفویض اختیار میگردد.
2- صدورموقت خودروهای تاریخی (کلاسیک) پس از ارائه مجوز دبیرخانه کارگروه ذیربط (موضوع بخشنامه100321/76460/103/98/71/153 مورخ17/5/90) با اخذ تضمین به میزان سه برابر ارزش آن (مطابق ارزش اعلامی دفتر بررسی و تعیین ارزش) امکانپذیر میباشد.
3- پروانه صدورموقت این بخش میبایست با اخذ تعهد کتبی و برای مهلت حد اکثر یکسال صادرگردد.
4- چنانچه وسیله نقلیه توسط شخصی غیر از مالک آن از کشور خارج میگردد، ارائه اجازه نامه کتبی محضری در این خصوص الزامی است. لیکن درج نام ایشان در پروانه صادرات موقت مستند قانونی ندارد.
5- در زمان اظهار وسیله نقلیه جهت صدور موقت، ارزیابی بر اساس اسناد ارائه شده (مذکور در ماده 129 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی) و وجود وسیله نقلیه در گمرک صورت خواهد پذیرفت. ضمناٌ در صورتیکه اسناد وسیله نقلیه در رهن بانک یا موسسات داخلی باشد، صدور موقت آن منوط به ارائه موافقت کتبی بدون قید و شرط بانک یا موسسه مربوطه خواهد بود.
ج- کالاهای نمایشگاهی:
1- صادرات موقت کالاهای نمایشگاهی به کلیه حوزه های نظارت، گمرکات مراکز استانها و گمرکات استان تهران تفویض میگردد.
2- صدورموقت کالای نمایشگاهی منوط به ارائه مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی) میباشد.
3- تضمین مورد نیاز جهت صادرات موقت کالاهای نمایشگاهی بشرح ذیل تعیین میگردد:
3-1- کالاهای مجاز با اخذ تعهد کتبی.
3-2- کالاهای مجاز مشروط در صورتیکه متقاضی واحد تولیدی باشد با اخذ تضمین معادل 30 ارزش گمرکی کالا به اضافه یک برابر عوارض متعلقه به صادرات قطعی آن (درصورت شمول).
3-3- کالاهای مجاز مشروط در صورتیکه متقاضی واحد بازرگانی باشد با اخذ تضمین معادل یک برابر ارزش گمرکی کالا به اضافه یک برابر عوارض متعلقه به صادرات قطعی آن (درصورت شمول).
4- مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش سه ماه تعیین میگردد. در صورت ارائه درخواست کتبی قبل از اتمام مهلت و چنانچه بعد از اتمام مهلت مزبور باشد( پس از اخذ جریمه انتظامی متعلقه مطابق تبصره 2 ماده 72 ق.ا.گ ) ، تمدید مهلت موصوف و رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف شش ماه به گمرکات اجرایی ذیربط تفویض میگردد. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
د- کالاها جهت پردازش، تعمیر و تکمیل:
1- صادرات موقت کالاها جهت تعمیر به کلیه حوزه های نظارت، گمرکات مرکز استانها و گمرکات استان تهران تفویض میگردد.. لیکن صادرات موقت کالاها جهت پردازش و تکمیل صرفاٌ با مجوز دفتر صادرات میسر میباشد.
2- با عنایت به نامه شماره 116581/60 مورخ 14/5/92 (تصویر پیوست)دفتر امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت خروج موقت کالاها جهت تعمیر در صورتی که اقلام خروج موقت دارای حجم تجاری نداشته باشند و دارای دعوتنامه از شرکت سازنده(تعمیر کننده) یا نماینده منطقه و یا مدارک مربوط به ضمانت(گارانتی) باشد نیازی به اخذ مجوز موردی از دفتر مذکور ندارد .
3- میزان تضمین مورد نیاز جهت خروج موقت کالاها جهت تعمیر همان مقادیر مندرج در بند 3 قسمت «ج» این دستورالعمل میباشد.
4- مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش چهار ماه تعیین میگردد. تمدید مهلت موصوف نیز با اخذ جریمه انتظامی متعلقه (در صورت شمول) و رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف 2 سال (در مقاطع چهار ماهه) به گمرکات اجرایی ذیربط تفویض میگردد. لازم است کالای خروجی موضوع این بند از همان گمرک خروجی وارد شود. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
هـ - تجهیزات مورد نیاز صدور خدمات فنی و مهندسی:
1- صدور موقت کالاهای این بخش پس از اخذ تأییدیه بالاترین مقام اجرایی دستگاه (وزیر) ذیربط که از سوی دفتر صادرات به گمرک مربوطه ابلاغ خواهد شد، با اخذ تعهد کتبی امکانپذیر میباشد.
2- مهلت پروانه های صادرات موقت این بخش، بر اساس اعلام دستگاه اجرایی ذیربط ودر صورت عدم اعلام برمبنای تاریخ مندرج در قرارداد مجری پروژه با طرف خارجی تعیین میگردد. تمدید پروانه های موصوف در صورت ارائه درخواست کتبی قبل از اتمام مهلت ، با رعایت کلیه مقررات مربوطه تا سقف یکسال پس از تاریخ اشاره شده (در مقاطع شش ماهه) ودر صورت ارایه تقاضا پس از منقضی شدن مهلت با اخذ جریمه موضوع تبصره 2 ماده 72 قانون امور گمرکی ( در صورتیکه مقررات قاچاق موضوع ماده قانونی اخیر الذکر در خصوص آن اعمال نگردیده باشد ) تفویض میگردد. لیکن تمدید بیش از این مدت منوط به اخذ موافقت دفتر صادرات خواهد بود.
محمدرضا نادری

تمدید مهلت اعتبار پروانه هاي خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري

63200/97
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 200962/93- 1/11/93 موضوع مهلت اعتبار پروانه هاي خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي متقاضي انجام تشريفات ياد شده بدين وسيله اعلام مي دارد: انجام تشريفات خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري فاقد شماره نيروي انتظامي از پايان خرداد ماه سال 94 مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پايان آذر ماه 94) بارعايت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و فراهم شدن امكان انطباق و كنترل دقيق كالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمپ شماره دار به قسمتهاي مختلف وسايط نقليه موصوف و درج شماره هاي پلمپ هاي پيش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذكر مشخصات كامل كالاي مورد اظهار در ظهرنويسي اقدام شود.
خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمركات و واحدهاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي دقيق آن با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.

تمدید مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی

۳۵۶۶۲/۳۸

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : تمدید مهلت اعتبار خروج موقت وسائط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ردیف ۴۶۵مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۳ موضوع مهلت اعتبار پروانه های خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری (تریلر و نیمه تریلر) فاقد شماره نیروی انتظامی متقاضی انجام تشریفات یاد شده بدین وسیله اعلام می دارد:
انجام تشریفات خروج موقت وسایط نقلیه غیر موتوری فاقد شماره نیروی انتظامی از پایان خرداد ماه سال جاری مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پایان آذر ماه ۹۴) بارعایت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. وفق بخشنامه صدرالاشاره و به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی و فراهم شدن امکان انطباق و کنترل دقیق کالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهای مختلف وسایط نقلیه موصوف و درج شماره های پلمب های پیش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذکر مشخصات کامل کالای مورد اظهار در ظهرنویسی اقدام شود.خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمرکات و واحدهای تابعه و نظارت بر حسن اجرای دقیق آن با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

درج ياعدم درج نام راننده درمتن پروانه هاي صادره خروج موقت

: بسمه تعالي
90868/215
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل ومديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
باعنايت به وصول مكاتبات متعددازسوي گمركات اجرايي درخصوص بند 4قسمت ب بخشنامه رديف 238سال 92معاونت محترم فني وامورگمركي موضوع ابهام در درج ياعدم درج نام راننده درمتن پروانه هاي صادره خروج موقت (بويژه كاميونهاي حامل اقلام صادراتي داراي پروانه خروج موقت )به پيوست تصويرصورتجلسه برگزارشده در مورخ 93/4/29 (مندرج درفايل ضميمه ) جهت بهره برداري ارسال واعلام مي دارد:
حسب تصميمات جلسه مذكور مقررگرديددرموارديكه مالك اصلي وسائط نقليه داراي پروانه خروج موقت رأسأ جهت خروج به گمرك مرزي مراجعت ننمايد پس از ارائه وكالتنامه محضري معتبربراي راننده جديدبه گمرك مربوطه ضمن درج نام راننده يادشده وشماره وكالتنامه درظهرپروانه موصوف بارعايت سايرمقررات اقدام گردد.
خواهشمنداست دستورفرماييد مراتب رابه كليه واحدهاوگمركات تابعه نيزابلاغ نموده وبرحسن اجراي امرنظارت مستمر معمول نمايند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

مهلت اعتبار پروانه هاي خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري

بسمه تعالي
33380/83
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه شماره 145199/92/349- 28/7/92 موضوع مهلت اعتبار پروانه هاي خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري (تريلر و نيمه تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي متقاضي انجام تشريفات ياد شده بدين وسيله اعلام مي دارد: انجام تشريفات خروج موقت وسايط نقليه غير موتوري فاقد شماره نيروي انتظامي از پايان خرداد ماه سال 93 مندرج در بخشنامه فوق الاشاره، به مدت شش ماه (تا پايان آذر ماه 93) بارعايت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است. به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي و به جهت فراهم شدن امكان انطباق و كنترل دقيق كالا در زمان برگشت، لازم است نسبت به الصاق پلمب شماره دار به قسمتهاي مختلف وسايط نقليه موصوف و درج شماره هاي پلمب هاي پيش گفت در اظهارنامه و پروانه خروج موقت همراه با ذكر مشخصات كامل كالاي مورد اظهار در ظهرنويسي اقدام شود.
خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به ابلاغ مراتب فوق به گمركات و واحدهاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي دقيق آن با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه اقدام نمايند.

محمدرضا نادري