لیست کالاهای مشمول عوارض وارداتی و میزان آن

لیست زیر کالاهای مشمول عوارض واردات را که در خانه 41 و 42 اظهارنامه الکترونیکی گمرک درج می شود را نشان می دهد. این عوارض طبق برنامه بودجه از کالاها اخذ می شود .

نام کالا شماره تعرفه گمرکی میزان عوارض واردات فرمول
کود شیمیایی 3101 20 ریال برای هر کیلو وزن خالص* 20
سیگار 2402-2403 20 درصد هر نخ سیگار تولید داخل ارزش سیف * 20 درصد
سیگار 20 ریال برای هر نخ تعداد نخ*20
سیگار 2402 20 درصد هر نخ سیگار تعداد بسته *10000*20
میوه و سبزیجات فصل 7 و فصل 8 700 ریال برای هر کیلو وزن خالص * 700
نوشابه گازدار 22021000-   22029090 20 درصد ارزش سیف*20 درصد
گوشت قرمز 0201-0202-0204 2750 ریال از هر کیلو گوشت قرمز وزن خالص*2750 ریال
گوشت مرغ 020711 -020712 - 020713 1100 ریال از هر کیلو گوشت وزن خالص*1100 ریال
هلال احمر کلیه کالاها یک درصد حقوق ورودی حقوق ورودی * یک درصد
سم آماده کشاورزی 3808932 - 3808922 - 38089122 - 38089123 - 38089129 7000 ریال به ازای هر لیتر سم آماده کشاورزی مقدار لیتر*7000 ریال
تکنیکال سموم وارداتی 3808911 - 3808921 - 3808931 20000 ریال به ازای هر لیتر مقدار لیتر * 20000 ریال
گندم و جو 1001-1003 هر کیلو 1500 ریال وزن خالص*1500 ریال
خودرو کلیه کالاهای تعرفه 8703 به جز تعرفه های 870310000/87032220/87032312/87032322/87032332/87032420/87033120/8703312/87033312/87033322 5 درصد قیمت فوب هر خودرو فوب *5درصد
خودروی سواری 8703 2,500,000 ریال تعداد خودرو*2500000 ریال
وانت 8702 1000000 ریال تعداد خودرو*1000000 ریال
مینی بوس 200 هزار تومان تعداد خودرو*2000000 ریال
کامیون 500 هزار تومان تعداد خودرو *5000000 ریال
کالاها و محصولات فرهنگی 40 درصد ارزش ارزش سیف*40 درصد

 

نحوه ترخيص واردات سيگار وتوتون قليان ,توتون پيپ و سایر کالای دخانی

بسمه تعالي

6905/93/113/945/73/14
24/01/1393

ستاد نظارت گمركات استان ................../اداره كل گمرك ...............
باسلام و احترام
- پيرو بند ( د ) ، جزء ( 2 ) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/1392 پيرامون ابلاغ احكام و رديف هاي درآمدي قانون بودجه سال 1393 كل كشور ، با توجه به بخش سوم ( تغييرات درآمدها )و بخش هشتم ( تغييرات متفرقه ) قانون بودجه سال 1393 – موضوع اضافه شدن درآمد حاصل از افزايش قيمت سيگار و توتون قليان وارداتي ، توتون پيپ و ساير كالاهاي ساخته شده دخاني بميزان چهل درصد ( 40 ) – خواهشمند است دستور فرماييد از ابتداي سال 1393 در هنگام ترخيص سيگار و توتون قليان ، توتون پيپ و ساير كالاهاي ساخته شده دخاني وارده ، نسبت به وصول چهل درصد ( 40 ) از ارزش سيف ( CIF ) كالاهاي مزبور بعنوان عوارض رديف درآمدي 160117 و واريز به شماره حساب مربوطه ، با رعايت كامل ساير مقررات ، اقدام لازم معمول نمايند و چنانچه از ابتداي سالجاري عوارض كالاهاي ترخيصي مزبور با ماخذ بيست درصد (20 ) محاسبه و وصول گرديده است ، با رعايت ماده ( 135 ) قانون امور گمركي ، نسبت به صدور مطالبه نامه كسر دريافتي بميزان بيست درصد ( 20 ) تفاوت ، اقدام لازم معمول نمايند .
- ضمناً وصول عوارض ساير رديف هاي درآمدي مندرج در بند ( 2 ) ، ( 3 ) ، ( 4 ) ، ( 5 ) و ( 8 ) بخشنامه پيروي فوق الذكر الزامي ميباشد .
- همچنين با توجه به عدم درج و تنفيذ حكم بند ( 58 ) قانون بوجه سال 1392 طي احكام قانون بودجه سالجاري ، در صورت ارائه معافيت موضوع ماده (121 ) قانون امور گمركي ، صادره از سوي وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، اعمال معافيت مزبور با رعايت بخشنامه شماره 748/337814/103/187/73/4 مورخ 6/1/1385 و با رعايت ساير مقررات بلامانع ميباشد.
فرود عسگري
مدير كل مركز واردات وامور مناطق آزاد وويژه