مهلت زمانی ضمانت نامه های تودیعی توسط واحد های تولیدی و بازرگانی در گمرک

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : بندهای (د)و(ه)بخشنامه شماره2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95

باسلام و احترام
پیروبخشنامه شماره 2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10576/95مورخ25/01/94معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع موارد ذیل جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات اعلام می گردد:
1.در اجرای بند (د)بخشنامه صدرالاشاره، مفاد بندهای (1)و(2) بخشنامه شماره 27857/71/61 مورخ 20/2/93 درخصوص مهلت زمانی ضمانت نامه های تودیعی توسط واحد های تولیدی و بازرگانی نیز (با سررسید حداکثر 15/11/95 )مد نظر قرار گیرد.
2.با عنایت به بند (ه) بخشنامه صدر الذکر مهلت انجام تعهدات مربوط به پروانه های ورودموقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. و بند (د)ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ. به استناد ماده 82 آ.ا.ق.ا.گ. یکسال از تاریخ صدور سندترخیص کالا می باشد لذا با عنایت به مفاد نامه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، مهلت تضامین بانکی مربوطه(به استثنای گندم جهت صدور آردکه مهلت سررسید تضامین مربوطه فعلا چهار ماه از تاریخ ترخیص می باشد)، مشمول محدویت تعیین شده تا تاریخ 15/11/95 نخواهد بود. ضمنا در موارد خاص موضوع در متن مجوزهای ورود موقت صادره این دفتر یا سایر مکاتبات مربوطه اعلام خواهد شد.بدیهی است تمدیدمهلت پروانه های ورودموقت وتضامین مربوطه مستند به ماده82 آ.ا.ق.ا.گ وبراساس شیوه نامه ابلاغی امکان پذیرخواهدبود.
3.مفاد تبصره بند (4) بخشنامه مورخ 16/1/95 مشمول بند دوم این دستورالعمل نخواهد بود.

رونوشت :

1- جناب آقای کمالوند معاون محترم توسعه مدیریت و منابع بازگشت به نامه صدرالاشاره جهت استحضار.
2- جناب آقای پور سیف مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه جهت آگاهی.

عدم پذيرش ضمانتنامه هاي بانكي بابت ماليات بر ارزش افزوده در گمرک

0/2/125256 ............ تاریخ: 93/7/7    دانلود بخشنامه

ستاد نظارت گمرکات

با سلام

نظر به اینکه بر اساس تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه " گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات بر ارزش افزوده را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا اخذ و وصولی های هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل منظور نماید.

لذا مقتضی است موکدا دستور فرمایید از پذیرش ضمانت نامه های بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه خودداری و نسبت به وصول آن بصورت نقدی اقدام گردد. ضمنا لازم است گمرکات اجرایی نسبت به تسویه وصول وجه ضمانت نامه های بانکی که در این خصوص اخذ نموده اند اقدام نمایند.

مسئولیت حسن انجام این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک می باشد.

محمدرضا نادری
معاون فنی و امور گمرکی

لغو تسهیلات صادراتی 4 شرکت صادر کننده فرآورده های نفتی

61762/94

گمركات جلفا، بازرگان، بندرامام خميني (ره) ، شهيدرجايي ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروي،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهيرود، ميرجاوه، كرمانشاه ، رازي (براي خروج قطار به تركيه) زاهدان ( براي اظهار محموله هاي ريلي كه از ميرجاوه خارج ميشود)، خارك(صرفأبراي توليدات پتروشيمي خارك)، مناطق آزادوويژه اقتصادي( جهت صدور محصولات توليدي مناطق مذكور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراك، يزد، شيراز، قم ، مشهد(صرفا براي خروج از گمركات مرزي سرخس و دوغارون )،گمرك ميلك (صرفا براي خروج محموله هاي نفتي شركتهاي خوشنام )، ،پيرانشهر و پيشين (صرفا خروج محموله هاي نفتي ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشريفات صدور محموله هاي نفتي واحدهاي توليدي مستقر در استان آذربايجان شرقي )

موضوع: ضوابط صدور فرآورده هاي نفتي در خصوص شركتهاي موصوف بشرح جدول ذيل :

باسلام و احترام
بپيوست تصوير اعلام جرم و نامه هاي گمركات ذيربط در خصوص شركت هاي موصوف بشرح جدول ذيل ارسال و اعلام ميداردتا اطلاع ثانوي مطابق بند 9 بخشنامه رديف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فني و امور گمركي خروج محمولات بعدي شركتهاي مذكور صرفا پس از وصول جوابيه كارگروه فني استاندارد يا توديع ضمانتنامه بانكي به ميزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قيمت بين المللي نفت گاز امكانپذير ميباشد.
خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اقدام لازم مراتب را به كليه گمركات و واحدهاي تابعه نيز ابلاغ نموده و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

نام شركت مرجع اعلام كننده شماره نامه
مهرانديش هيوا گمرك شهيد رجايي بندرعباس 25109/28/165 - 94

شركت صنعتي سامان تجارت تاپ گمرك خراسان جنوبي –بيرجند 2967- سال94
پتروشيمي ارمغان فريمان گمرك خراسان جنوبي –بيرجند 1939- 1937 – سال 94
كيميا رزين اراك مركز جرايم سازمان يافته 34151-سال 94
روغن سازان نوين هرمزگان گمرك خراسان جنوبي –بيرجند 2027- سال93

34151-1

34151-2

34151-3

اخذ ضمانت نامه بانکی برای عوارض صادرات

27857/61

ناظرين / مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
باعنايت به مفاد سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري مبني برحمايت همه جانبه ازصادرات و به منظور كمك به روندصادرات وجبران كمبود نقدينگي صادركنندگان اجازه داده مي شودضمن رعايت مقررات براساس شرايط ذيل براي اقلام صادراتي مشمول پرداخت عوارض صادراتي درصورتيكه متقاضي توانايي پرداخت فوري عوارض متعلقه رانداشته باشد به تشخيص گمرك محل پس ازدرخواست صاحب كالايانماينده قانوني ايشان با ارائه ضمانتنامه بانكي معتبراقدام گردد:
1. ضمانت نامه براي واحدهاي توليدي بمدت 6(شش) ماه ازتاريخ صدور ضمانتنامه مشروط براينكه تاريخ سررسيدضمانتنامه مذكورحداكثرتاپايان بهمن ماه سال جاري باشد.
2. ضمانت نامه براي سايرصادر كنندگان بمدت 3(سه)ماه ازتاريخ صدورضمانتنامه مشروط براينكه تاريخ سررسيدضمانتنامه مذكورحداكثرتاپايان بهمن ماه سال جاري باشد.
بديهي است نام ضمانتنامه گذار(مضمون عنه )درمتن ضمانتنامه مي بايست بانام صاحب كالا درمتن اظهارنامه يكسان باشد وگمركات موظفند جهت اطمينان ازصحت اصالت ضمانت نامه هاي صادره ازسوي بانكها موضوع راازطريق شعبه صادركننده مجوز ياشعبه سرپرستي ذيربط وياازطريق سامانه هاي تحت وب معرفي شده بصورت كتبي استعلام لازم رابعمل آورند. مقتضي است با رعايت ساير تشريفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

محمدرضانادري سيدجواد باقري
معاون فني امورگمركي معاون توسعه مديريت