بایگانی برچسب: s

1-97 | واردات محصولات تراریخته با مجوز سازمان تحقیقات وزارت کشاورزی

بخشنامه 1-97 گمرک - واردات محصولات تراریخته با مجوز سازمان تحقیقات ترویج وزارت کشاورزی

1/96/1492335
1396/12/28

به پیوست تصویر نامه شماره 60/278378 مورخ 96/12/15 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 96/502/5746 مورخ 96/12/08 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صدور مجوز محصولات کشاورزی تراریخته ارسال می گردد. ادامه‌ی خواندن

فصل 17- قند و شکر و شیرینی

یادداشت.
1 ـ مشمول این فصل نمی‌شود:
الف ـ شیرینی‌های دارای کاکائو (شماره 06 18)؛
ب ـ قندهائی که از نظر شیمیائی خالص باشد (غیر از ساکارز، لاکتوز مالتوز، گلوکز و فروکتوز (لوولوز)(Levulose) و سایر محصولات شماره 40 29؛ یا
ج ـ داروها یا سایر محصولات فصل 30.
یادداشت شماره فرعی.
1- به مفهوم شماره‌های فرعی 11 1701 و 12 1701 منظور از «قند تصفیه نشده» (Raw sugar)، قندی است که از لحاظ وزن به حالت خشک دارای درصدی ساکارز باشد که در پلاریمتر، درجه‌ای پایین‌تر از 5/99 خوانده شود.

مندرجات ذیل یادداشت فصل 17

1ـ ورود موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و ... مصوب سال 1346 می‌باشد.
2 ـ ورود شربت گلوکز و دکستروز منوهیدرات غیرتزریقی توسط واحدهای تولید‌کننده دارو به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
3- حقوق ورودی شکر خام و تصفیه شده به میزان مصوب شورای اقتصاد و مصوبات دولت و جهت طرح سهمیه‌بندی دولتی مشمول 5 درصد ارزش می‌باشد.

Chapter 17

Sugars and sugar confectionery

Notes.
1. This Chapter does not cover:
(a) Sugar confectionery containing cocoa (heading 18.06);
(b) Chemically pure sugars (other than sucrose, lactose, maltose. glucose and fructose) or other products of heading 29.40; or
(c) Medicament or other products of Chapter 30.

Subheading Note.
1. For the purposes of subheadings 1701.11 and 1701.12, "raw sugar" means sugar whose content of sucrose by weight, in the dry state, corresponds to a polarimeter reading of less than 99.5°.
2. Subheading 1701.13 covers only cane sugar obtained without centrifugation, Whose content of sucrose by weight, In the dry state, corresponds to a polarimeter reading of 69ْ or more but less than 93ْ. The product contains only natural anhedrel microcrystats, of irregular shape, not visible to the naked eye, which are surrounded by residues of molasses and other constitusnts of sugar cane.

Explanatory remarks to Chapter 17
1. Importation is subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages of I967.
2. The importation of glucose syrup and dextrose by medicine producing units shall be subject to the discretion of the Ministry of Health, Treatment and Medical Education.
3. Raw and refined sugar imported for the state rationing scheme within the amount approved by the Economic Council is subject to an ad valorem ID of 5%.

کاهش حقوق ورودی واردات شکر خام به 20 درصد

12435/ت54228ه تاریخ 1396/02/06

هیات وزیران در جلسه 1396/2/3 به پیشنهاد مشترک شماره 60/21801 مورخ 1396/1/10 وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام مشمول ردیف تعرفه های (17011200)، (17011300) و (17011400) موضوع جدول ذیل فصل (17) پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات به میزان 20 درصد تعیین می شود. ادامه‌ی خواندن

تعرفه گمرکی کارامل

شماره کلاسه: ۷۲۵/۶۹۹۰/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۱۷۰۲۹۰

مورد اختلاف عبارتست از ۱۶۰ بشکه کارامل که ذیل شماره ۲۱۰۶۱۰ تعرفه طی اظهارنامه کوتاژ ۵۵۲۱۱۰۷-۱/۶/۸۱ به گمرک شهیدرجایی اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره ۱۷۰۲۹۰ تعرفه طبقه بندی می نماید. به دنبال اعتراض صاحب ذینفع مراتب به دفتر تعرفه ارجاع گردید. این دفتر پس از بررسی با توجه به نظریه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ضمیمه اظهارنامه که کالا را کارامل به عنوان رنگ طبیعی خوراکی در صنایع نوشابه سازی عنوان نموده به استناد بند هـ صفحه ۲۲۹ یادداشتهای توضیحی پاراگراف آخر ردیف ۱۷۰۲ ذیل شماره ۱۷۰۲۹۰ تعرفه طبقه بندی می نماید. به دنبال اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع گردید. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۸۷۴۳۷۵۵ ریال می باشد. رأی کمیسیون به شماره ۵۶۲۵۶/۹۲۴۲-۱۷/۱۰/۸۱ با توجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران ، مدافعات صاحب کالا و ملاحظه اظهارنظر آزمایشگاه مندرج در ظهر اظهارنامه (مایع رقیق قهوه ای رنگ از قندها و ملاسهای کاراملیزه می باشد ) و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که کالا را کارامل توصیف نموده کمیسیون کالای مورد اختلاف را ذیل شماره ۱۷۰۲۹۰ تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول پرداخت جریمه نمی داند. این رأی قابل تجدیدنظر است.