بایگانی برچسب: s

1-97 | واردات محصولات تراریخته با مجوز سازمان تحقیقات وزارت کشاورزی

بخشنامه 1-97 گمرک - واردات محصولات تراریخته با مجوز سازمان تحقیقات ترویج وزارت کشاورزی

1/96/1492335
1396/12/28

به پیوست تصویر نامه شماره 60/278378 مورخ 96/12/15 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 96/502/5746 مورخ 96/12/08 دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص صدور مجوز محصولات کشاورزی تراریخته ارسال می گردد. ادامه‌ی خواندن

تعرفه گمرکی اسید و عصاره کولا

شماره کلاسه: ۷۲۵/۳۹۵۵/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۲۱۰۶۹۰

مورد اختلاف عبارتست از : اسید و عصاره کولا که ذیل شماره ۳۳۰۲۱۰ تعرفه به گمرک چابهار اظهارو گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۲۱۰۶۹۰ تعرفه طبقه بندی می نماید. با اعتراض صاحب کالا مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارجاع گردید. این دفتر پس از بررسی با توجه به بروشور ونظریه آزمایشگاه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد اختلاف را : نمونه مایع بیرنگ فرآورده ای متشکل از اسید فسفریک ،‌آب ، کافئین،‌ نمونه مایع قهوه ای رنگ فرآورده ای از مخلوط کارامل ،‌قند ،‌صمغ عربی، مواد طعم دهنده کولا و مواد نگهدارنده و مواد معطر بوده که بعنوان عصاره آماده برای ساختن نوشابه به کار میرود تشخیص وذیل شماره ۲۱۰۶۹۰ (مشمول زیرنویس مربوطه) تعرفه طبقه بندی نمود. با اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله گردید. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۲۳۱۲۱۴۲۹۷ ریال می باشد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۵۲۹۸/۸۹۱۴ مورخ ۹/۱۰/۸۱ با توجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران،‌ مدافعات صاحب کالا و اظهارنظر مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران که کالا را (نمونه ارسالی عصاره آماده برای تولید نوشابه گازدار غیرالکلی می باشد) توصیف نموده ،‌کمیسیون با ملاحظه پاسخ شماره ۵۰۳۹-۵۰۱۱۱-۷۳ مورخ ۳/۹/۸۰ وزارت صنایع و معادن و پیوست آن به شماره ۵۰۱۲۰/۴۲۶۷۹۷ مورخ ۲۸/۸/۸۰ دفتر صنایع غیرفلزی کالای مورد اختلاف را ذیل ردیف ۲۱۰۶۹۰ تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول زیرنویس ردیف مربوطه نمی داند. ضمنأ مورد را مشمول پرداخت جریمه نمی داند. این رأی قابل تجدیدنظر است. به دنبال اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع گردید. رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۶۵۱۰/۲۴۱۶-۵/۳/۸۱ ضمن تأیید رأی کمیسیون بدوی ،‌با تخفیف ۲۰% مبلغ ما به التفاوت موافقت می نماید.

تعرفه گمرکی مواد معطر طعم دهنده

شماره کلاسه: ۷۲۵/۴۶۱۸/۲/۲۴

مورد اختلاف عبارتست از : مواد معطر طعم دهنده که ذیل شماره ۳۳۰۲۹۰ تعرفه به گمرک غرب تهران اظهار وگمرک محل کالا را ذیل شماره ۲۱۰۶۹۰ تعرفه طبقه بندی و با اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارجاع گردید. این دفتر پس از رسیدگی به اظهارنامه با توجه به بروشور و نظریه آزمایشگاه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مورد اختلاف را :‌ پودر کرم رنگ ، فرآورده ای متشکل از پودر میوه خشک شده همراه با افزودنیهای لازم از قبیل اسید سیتریک ،‌ویتامینها و مواد طعم دهنده که نوعی افزودنی خوراکی محسوب میگردد، تشخیص و ذیل شماره ۲۱۰۶ تعرفه طبقه بندی می نماید. با اعتراض صاحب کالا مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله گردید. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۱۶۹۸۲۶۲۳۰ ریال می باشد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۵۶۰۴/۸۹۹۱ مورخ ۴/۳/۸۱ با توجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران، مدافعات صاحب کالا و اظهارنظر مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مبنی بر انطباق نوع جنس و سایر مشخصات کالاهای آزمایش شده با اسناد، کمیسیون کالاهای مورد اختلاف را مشمول ردیف تعرفه های مندرج در فاکتور ضمیمه اظهارنامه می داند. این رأی قابل تجدیدنظر است.

شماره تعرفه گمرکی پانیسول PISUPER

مورد اختلاف عبارتست از پانیسول PISUPER که ذیل شماره ۲۱۰۶۹۰ (مشمول زیرنویس ) تعرفه طبقه بندی و به دنبال اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارجاع گردید. این دفتر پس از رسیدگی با توجه به بروشور و نظریه آزمایشگاه مؤسسه استاندارد ایران مورد اختلاف را : نمونه پانیسول PISURE که عبارتست از امولسیفایر و استابلایزرهای خوراکی که مخلوطی که مخلوطی است از منو و دی گلیسیریدهای اسیدهای چرب، سدیم کربوکسی متیل سلولز صمغ گواروکاراکینان که این اجزاء‌ ترکیبی هر یک به تنهایی موارد کاربرد مختلف دارند ولی با توجه به مدارک ،‌مخلوط فوق تنها در صنایع بستنی تحت عنوان پودر بستنی بعنوان ماده اولیه جهت قوام دهندگی کاربرد دارد تشخیص و ذیل شماره ۲۱۰۶۹۰ (بدون مشمول زیرنویس) تعرفه طبقه بندی می نماید. با اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله گردید. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه ۵۷۳۷۱۰۲۳۰ ریال می باشد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۵۴۲۱/۸۹۴۱ مورخ ۲۴/۱۱/۸۰ با توجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران ، مدافعات صاحب کالا و نظریه های شماره ۵۰۰۰۷/۴۲۵۳۳۶ مورخ ۱۵/۷/۸۰ و ۵۰۱۲۰/۴۲۷۳۹۹ مورخ ۲۱/۹/۸۰ وزارت صنایع و معادن و اعلام نظر مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، کمیسیون کالا را ذیل ردیف ۲۱۰۶۹۰ بدون مشمول زیرنویس تعرفه طبقه بندی می نماید.

تعرفه گمرکی پانیسول پی ای سوپر

شماره کلاسه: 725/5383/24 شماره تعرفه طبق رای: 210690

كالاي مورد اختلاف : پانيسول پي اي سوپر ذيل شماره 210690 (با شمول زيرنويس) به گمرك بندرعباس اظهار و گمرك محل كالا را ذيل شماره 210690 (بدون شمول زيرنويس)‌ تعرفه طبقه بندي و براساس ذينفع پرونده را به اداره كل تعيين ارزش و تعرفه ارسال نمود. دفتر تعرفه با توجه به نظريه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه نمونه را پانيسول عبارتست از:‌ امولسيفايرواستابيلايزرهاي خوراكي كه مخلوطي است از منوو دي گليسيريدهاي اسيدهاي چرب سديم كربوكسي متيل سلولز، صمغ گواروكاركنيان كه اين اجزاء تركيبي هر يك به تنهايي موارد كاربرد مختلفه دارند ولي با توجه به مدارك ،‌مخلوط فوق تنها در صنايع بستني سازي تحت عنوان پودر بستني به عنوان ماده اوليه جهت قوام دهندگي كاربرد دارد ذيل شماره 210690 (بدون مشمول زيرنويس) طبقه بندي مينمايد. حسب اعتراض صاحب كالا پرونده به كميسيون احاله ميگردد. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جريمه 573710230 ريال اعلام گرديد. رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي 55421/894 مورخ 24/11/80 با توجه به محتويات پرونده ، گزارش گمرك ايران، مدافعات صاحب كالا ،‌نظريه وزارت صنايع و معادن و مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كالا عبارتند از: پانسيول از امولسيفايرواستابيلايزرهاي خوراكي كه مخلوطي است از منوودي گليسيريدهاي اسيدهاي چرب، سديم كربوكسي متيل سلولز، صمغ كوارو كاراگنيان كه اين اجزاء تركيبي هر يك به تنهايي موارد كاربرد مختلفي دارند ولي با توجه به مدارك پيوست مخلوط فوق تنها در صنايع بستني تحت عنوان پودر بستني بعنوان ماده اوليه جهت قوام دهندگي كاربرد دارد. كميسيون كالاي مورد اختلاف را ذيل رديف 210690 بدون مشمول زيرنويس تعرفه طبقه بندي مي نمايد. اين رأي قابل تجديدنظر است . صاحب كالا به رأي فوق معترض و تقاضاي ارجاع پرونده به كميسيون تجديدنظر را نمود. رأي كميسيون تجديدنظر: با توجه به محتويات پرونده متشكله و استماع مدافعات طرفين ضمن فسخ رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي مورد اختلاف را مشمول زيرنويس مي داند.