بایگانی برچسب: s

فهرست سایز تایرهای کشاورزی ،راهسازی ،صنعتی و معدنی (OTR) مشمول بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 40

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام فهرست سایز تایرهای کشاورزی ،راهسازی ،صنعتی و معدنی (OTR) مشمول بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 40(خرداد96)
تاریخ 96/3/31
شماره بخشنامه 96/210/16070
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات ورادات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

به پیوست تصویر نامه شماره 60/77456 مورخ 1396/03/29 دفتر صنایع شیمایی و سلولزی در خصوص فهرست سایز تایرهای کشاورزی، راهسازی، صنعتی و معدنی otr مشمول بند 3 مندرجات ذیل یادداشت فصل 40 کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396 جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد.
علی علی آبادی فراهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

 

بند 3 یادداشت فصل 40 :

انواع لاستیک های مشمول شماره : 91880831 و 91880031 و 91880931 و
91880331 و 91883031 و 91883931 و 91883931 و 91883331 تعرفه که در داخل کشور تولید نمی گردد برابر فهرست اعلامی توسط وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد.

 

تعرفه گمرکی وصله پنچرگیری

شماره کلاسه : ۷۲۴/۳۳۴۱/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۴۰۱۶۹۹

حسب درخواست صاحب کالا از اداره کل تعیین ارزش و تعرفه و با توجه به نمونه وصله پنچرگیری ونظریه شماره ۱۶۷۹۰-۲/۷/۷۹ آزمایشگاه اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی استان تهران اداره مذکور که نمونه را وصله پنچرگیری در شکلهای مختلف تهیه شده از یک لایه سیاهرنگ کائوچو ولکانیزه سفت نشده که بروی آن یک لایه کائوچوی ولکانیزه نشده قرار گرفته است و نمونه ها در داخل محفظه ای از آلومینیوم و پلاستیک بسته بندی شده اند اطلاق نموده است . کالای مورد استعلام را ذیل شماره ۹۹/۴۰۱۶ تعرفه طبقه بندی می نماید. اینک نظریه اینکه متقاضی وفق بند ب ماده ۳۰۵ آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی تقاضای صدور رأی از کمیسیون را نموده است.

تعرفه گمرکی دستكش معاينه

كالاي مورد اختلاف عبارتست از : تعداد 2600 كارتن دستكش معاينه كه طي اظهارنامه كوتاژ 1006598 مورخ 82 ذيل رديف 401511 تعرفه به گمرك شهريار اظهار و اداره كل بازبيني كالا را ذيل شماره 401519 تعرفه طبقه بندي و بدنبال اعتراض ذينفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام گرديد.

رأي شماره 58604/8516-13/2/83 كميسيون رسيدگي باختلافات گمركي : باتوجه به محتويات پرونده و مدافعات صاحب كالا، كميسيون كالا را ذيل رديف 401519 تعرفه طبقه بندي و آنرا مشمول پرداخت جريمه نمي داند. اين رأي قابل تجديدنظراست.

تعرفه گمرکی تایر فرغون

شماره کلاسه: 724/4756/24 شماره تعرفه طبق رای: 401199

مورد اختلاف عبارتست از : تايرفرغون كه توسط صاحب كالا تعرفه آن از دفتر تعيين ارزش و تعرفه استعلام گرديد. اين دفتر پس از بررسي با توجه به كاتالوگ و نمونه ارسال شده و متن يادداشتهاي توضيحي رديف فرعي 91/4011 HAVING A HARING LION ORSIMILLAR TREAD و با توجه به اينكه داراي عاج از نوع شاه ماهي يا مشابه نمي باشد،‌ كالاي مورد استعلام را ذيل شماره 401199 تعرفه طبقه بندي مي نمايد. با اعتراض ذينفع مراتب به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمرگي ارجاع گرديد. رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي به شماره 55562/8983 مورخ 18/12/81 با توجه به محتويات پرونده ، گزارش گمرك ايران، اظهارات صاحب كالا ،‌كميسيون كالاي مورد استعلام (لاستيك روئي فرغون) كه عاج آن از نوع استخوان شاه ماهي يا مشابه نمي باشد را ذيل رديف 401199 تعرفه طبقه بندي مي نمايد. اين رأي مشورتي است.