بایگانی برچسب: s

لزوم اخذ مجوز عدم ساخت داخل برای واردات لوله بدون درز

شماره : 60/58946
تاریخ : 1397/03/02

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سالم
به پیوست تصویر نامه شماره 53466/60 مورخ 25/02/1397 دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت متبوع درخصوص واردات لوله ارسال و به آگاهی میرساند:
ثبت سفارش و واردات لوله ها و پروفیل های تو خالی بدون درز از آهن یا از فولاد غیر از چدن ذیل ردیف تعرفه شماره ( 7304 ) منوط به اخذ مجوز " عدم ساخت داخل " از دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی می باشد.

مراتب جهت اطالع و اقدام الزم با رعایت کامل مقررات مربوطه ارسال میگردد /1759857

اصلاح حقوق ورودی کالاهای تعرفه های جداول پيوست آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه های جداول پيوست آیين نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات (در 46 رديف)
کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پيوست آیيننامه اجرایی تصویبنامه درخصوص تعيين مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی شماره 132600/ت52703هـ 12/10/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) هيأت وزیران در جلسه 2/10/1394 به پيشنهاد وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پيوست آیيننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) به شرح جداول پيوست که تأیيد شده به مهر دفتر هيأت دولت است٬ تعيين میگردد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری

 

ردیف  شماره تعرفه  شرح كالا   مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني(درصد) ملاحظات
فعلی پیشنهادی
 1  72253000  ـ ساير، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت طومار  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
2  72255000  ـ ساير، فقط سرد نورد شده  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
3  72251100  ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
4  72251900   - - سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
5  72259100  ـ ـ آبكاري شده يا اندود شده بـا روي بـه طريقه الكتروليت 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
6  72259200  ـ ـ آبكاري شده يا اندود شده بـا روي بـه نحوي ديگر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
7  72259900  - - سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
8  72261100  ـ ـ داراي دانه هاي جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
9  72261900 - - سایر  4 10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
10  72262000   ـ از فولادهاي تندبر  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
11  72151000  ـ از فولاد غيرممـزوج تراشـكاري (خـوش تراش) فقط سرد شكل داده شده يا سـرد تمام شده  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
12  72269200  ـ ـ فقط سرد نورد شده  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
13  72269900  - - سایر  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
14  72101200  ـ به ضخامت كمتراز 0.5 ميليمتر  10  15   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
15  72143000  ـ ساير، از فولادهاي غيرممزوج تراشكاري (خوش تراش)  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
16  72254000  ـ ساير، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت غير طومار  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
17  72269100  ـ ـ فقط گرم نورد شده  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
18  72299010  ـ ـ ـ از فولاد فنري كرم سيليكون  10  20   اصلاح مجموع حقوق گمركـي و سود بازرگاني
19  292910  ـ ايزوسيانات ها:  تفكيك رديف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمركي سود بازرگاني
20  29291010   ـ ـ ـ تولوئن دي ايزوسيانات (TDI)  -  10  ايجاد رديف تعرفه
21  29291090   ـ ـ ـ ساير  -  4 ايجاد رديف تعرفه
22  38089219   ـ ـ ـ ـ ساير LD50 بيشتر از 2000  10  4  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
23  39204940   ـ ـ ـ با عرض بيشتراز 2.2 متر  -  4  ايجاد رديف تعرفه
24  72051000   ـ دانه هاي كوچك (گرانول)  7  10  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
25  72052100  ـ ـ از فولادهاي ممزوج  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
26  73181190   ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
27  73181290   ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
28  73181390  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
29  73181490  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
30  73181590  ـ ـ ـ ساير  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد) 32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
31  73181690  ـ ـ ـ سايرمهره ها  20 يا 11000 Ris/Kg (هركدام كه بيشترباشد)  32  حذف معادل ريالي و اصلاح مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني
32  84439920  ـ ـ ـ اجزاء و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مورد مصرف در چاپگربه استثناي قطعات كارتريج  15  15  اصلاح شرح رديف تعرفه
33  84818025  ـ ـ ـ شيرمخصوص ظروف اسپري  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
34  84818030   ـ ـ ـ شيرمخصوص سيلندر گاز مايع  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
35  84818035  ـ ـ ـ شيرمخصوص اجاق گاز 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
36  84818040  ـ ـ ـ شيرمخصوص بخاري گازي 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
37  84818045  ـ ـ ـ شيرمخصوص آبگرمكن گازي،مخزنـي، ديواري 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمركـي و سودبازرگاني
38  86071100  ـ ـ بوژي محرك و بوژي راهنما  4  7  اصلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني (به دليل همسان سازي)
39  988427  قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه، تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي باهر درصد ساخت داخل  7 4  اصلاح شرح كالا و مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
40  76129020  ـ ـ ـ قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع  نوشابه و نوشيدني  7  10  صلاح مجموع حقوق گمركي و سودبازرگاني
41  76061220  ـ ـ ـ كويل آلومينيومي با حداكثر ضخامت 0.35 ميليمتر و عرض حداكثر 1800 ميليمتر -  4 - ايجاد رديف تعرفه
42  76069220  ـ ـ ـ ورق و نوار آلومينيوم تا عرض 150 ميليمتر به صورت دو رويه لاك خورده از ـ  7  0  حذف رديف تعرفه
43  76069240  ـ ـ ـ كويل آلومينيوم با حداكثر ضخامت 0.35 ميليمتر و عرض حداكثر 1800 ميليمتر  -  4   ايجاد رديف تعرفه
44  76069290  ـ ـ ـ ساير  -  15  حذف دو صفر از مقابل شرح رديف تعرفه و درج عـددمجمـوع حقـوق گمركي و سودبازرگاني
45  76069291  ـ ـ ـ كويل آلومينيومي 0.274 و 295 ميليمتر و عرض 1683.20 و 1742 ميليمتر براي توليد بدنه قوطي دو تكه  4  -  حذف رديف تعرفه
46  76069299  ـ ـ ـ ـ ساير  15  -  حذف رديف تعرفه

 

۷۳۰۱ | پالپلانش پروفیل تهیه شده از آهن یا از فولاد

H.S DESحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
ملاحظات RemarkDescription
7301پالپلانش (Sheet Piling) از آهن یا فولاد، حتی سوراخ شده یا ساخته شده از عناصر سوارشده؛ پروفیل تهیه به وسیله جوشکاری، از آهن یا از فولادSheet piling of iron or steel, whether
or not drilled, punched or made from
assembled elements; welded angles,
shapes and sections, of iron or steel.
73011000- پالپلانش68- Sheet piling
73012000- پروفیل128- Angles, shapes and sections

پالپلانش

پالپلانش

پالپلانش کلمه ای است فرانسوی ( Palplanche ) که به پروفیل های بهم متصل شده گفته می شود. پالپلانش به انگلیسی همان Sheet Piling می باشد .

پالپلانشها متشکل از پروفیل های حاضل از نورد کردن، کشیدن، پرس کردن، خم کردن با پرس یا شکل دادن روی ماشین های نورد، یا از سوراخ کردن قطعات نورد شده ( مثلا بوسیله میخ پرچ کردن، جوشکاری، موجدار کردن ( Grimping ) می باشند. ( کتاب تفسیر سیستم هماهنگ شده - غلامحسین آرام)

پالپلانشها برای دیواره سازی و در جاهای مختلفی به کار برده می شود. اسکه سازی جداره سازی، دیواره سازی، جلوگیری از رانش زمین ...

پالپانش برای دیواره سازی بین ساحل و دریا

پالپلانش برای دیواره سازی بین ساحل و دریا

پالپانش برای دیواره سازی بین خیابان و مناطق مسکونی یا زیرگذرها

پالپلانش برای دیواره سازی بین خیابان و مناطق مسکونی یا زیرگذرها

پالپانش برای ساخت فاضلاب

پالپلانش برای ساخت فاضلاب

جرثقیل در حال کار گذاشتن پالپلانش

جرثقیل در حال کار گذاشتن پالپلانش

 

تعرفه گمرکی سینی ساخته شده از آهن و نقره

کالای مورد اختلاف عبارتست ازسینی سیلورکه طی اظهارنامه کوتاژ ۷۰۰۴۰۷ مورخ ۶/۶/۸۲ ذیل شماره ۷۱۱۴۲۰ تعرفه به گمرک استان بوشهر اظهار و گمرک فوق کالا را ذیل شماره ۷۳۲۳۹۴ تعرفه طبقه بندی نمود. بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۵۵۱/۸۵۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده،‌گزارش گمرک ایران مدافعات وکیل صاحب کالا و اظهارنظر مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مبنی براینکه کالا با پایه آهن بوده و پوشش بیرونی آن از جنس نقره خالص بوده که این پوشش از طریق آبکاری ELECTRO PLATY انجام شده کمیسیون ظروف مورد اختلاف را ذیل ردیف ۷۳۲۳۹۹ تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول پرداخت جریمه نمیداند این رأی قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی سنجاق ته گرد OFFICE PEN

شماره کلاسه: ۷۲۵/۴۶۷۶/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۷۳۱۹۳۰ و ۷۳۱۹۹۰

مورد اختلاف عبارتست از سوزن تحریر که ذیل شماره ۷۳۱۹۹۰ تعرفه به گمرک بندرعباس اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره ۷۳۱۹۳۰ تعرفه طبقه بندی می نماید که حسب درخواست ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش وتعرفه ارسال میگردد. این دفتر پس از رسیدگی مورد اختلاف را سنجاق ته گرد OFFICE PEN تشخیص و ذیل شماره ۷۳۱۹۳۰ تعرفه طبقه بندی می نماید. حسب اعتراض صاحب کالا مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارسال گردید . مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه ۴۶۳۰۲۷۱۶ ریال می باشد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۴۵۷۳/۸۷۵۶-۱۵/۲/۸۰ به شرح زیر است : با توجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران ، کمیسیون سنجاق ته گرد را ذیل شماره ۷۳۱۹۳۰ تعرفه طبقه بندی می نماید. این رأی قابل تجدیدنظر است. حسب اعتراض مجدد ذینفع مراتب به کمیسیون تجدیدنظر احاله گردید. رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۶۱۸۴/۲۳۵۰-۳/۴/۸۰ به شرح زیر با توجه به محتویات پرونده واستماع مدافعات طرفین ضمن فسخ رأی صادره فوق الذکر مورد اختلاف را ذیل شماره ۷۳۱۹۹۰ تعرفه طبقه بندی می نماید.

تعرفه گمرکی زنجیر نقاله جهت خطوط تولید نوشابه سازی

شماره کلاسه: ۷۲۵/۴۲۶۴/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۷۳۱۵۸۹

مورد اختلاف عبارتست از : زنجیر خطوط که ذیل شماره ۷۳۱۵۱۲ تعرفه به گمرک شهریار اظهار و گمرک مذکورکالا را ذیل شماره ۷۳۱۵۱۲ تعرفه طبقه بندی می نماید و حسب درخواست صاحب کالا مراتب را به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارجاع می دارد این دفتر پس از بررسی مورد اختلاف را زنجیر نقاله جهت خطوط تولید نوشابه سازی و با توجه به توضیحات پاراگراف آخر یادداشتهای توضیحی به زبان فارسی (صفحه ۲۱۰۲) مربوط به ردیف ۳۱/۸۴ تشخیص و ذیل شماره ۷۳۱۵۲۱ تعرفه طبقه بندی و مراتب را به گمرک محل اعلام میدارد لکن حسب تقاضای صاحب کالا مراتب را به کمسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می نماید . مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه ۱۰۵۵۷۸۳۱ ریال می باشد . رأی کمسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۴۷۳۵/۸۷۹۷-۲۰/۴/۸۰ با توجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران ،‌ملاحظه کاتالوگ و اسناد کمیسیون ، زنجیر فولادی مورد اختلاف را ذیل ردیف ۷۳۱۵۸۹ تعرفه طبقه بندی می نماید . این رأی قابل تجدید نظر است .

تعرفه گمرکی توری فلزی دو سربسته از فولاد زنگ نزن

شماره کلاسه: ۷۲۵/۵۱۱۸/۲/۲۴

مورد اختلاف عبارتست از توری فلزی دو سربسته از فولاد زنگ نزن که ذیل شماره ۸۴۷۴۹۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۷۳۱۴۱۲ تعرفه طبقه بندی می نماید و با اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارجاع گردید . این دفتر پس از بررسی با توجه به توصیف کالا و کاتالوگ مورد اختلاف را تور فلزی بافته شده برای ماشین آلات تولید صفحات آزبست – سیمان و ... تشخیص و ذیل شماره ۷۳۱۴۱۲ تعرفه طبقه بندی می نماید و با تقاضای ذینفع مراتب را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله می نماید .مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۲۵۹۴۹۱۰۶ ریال می باشد . رای کمیسیون بشماره ۵۵۲۷۷/۸۹۱۰–۱۳/۱/۸۰ با توجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران ملاحظه کاتالوگ کمیسیون مورد اختلاف ( توری استیل دو سربسته برای ماشین آلات) را ذیل شماره ۷۳۱۴۱۲ تعرفه طبقه بندی می نماید. این رای قابل تجدید نظر است .

تعرفه گمرکی سیم بکسل

شماره کلاسه: ۷۲۵/۴۵۰۴/۲/۲۴
مورد اختلاف عبارتست از : سیم بکسل که ذیل ردیف ۷۳۱۲۹۰ به گمرک بندرعباس اظهار و گمرک مربوطه کالا را ذیل ردیف ۷۳۱۲۱۰ تعرفه طبقه بندی می نماید بدنبال اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه احاله گردید این دفتر به استناد نظریه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران که کالا را نمونه تهیه شده از مفتولهای فولادی غیر ممزوج تاییده شده و از نوع عایق شده و از نوع عایق شده نمیباشد را ذیل ردیف ۷۳۱۲۱۰ تعرفه طبقه بندی می نماید و حسب درخواست ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله گردید. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۱۳۸۷۷۰۸۵ ریال است . رای کمیسون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره۵۴۸۸۰/۸۸۲۱-۲۳/۵/۸۰ بشرح زیراست: با توجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران و نظریه مؤسسه استاندارد تهران کمیسیون مورد اختلاف را ذیل ردیف ۱۰/۷۳۱۲ تعرفه طبقه بندی می نماید . این رای قابل تجدید نظراست . نظر به اعتراض و درخواست ذینفع مراتب به کمیسیون تجدید نظر ارسال گردید . رای کمیسون تجدید نظر به شماره ۶۴۰۸/۲۳۹۴-۳/۱۱/۸۰ با توجه به محتویات پرونده و استماع مدافعات طرفین رای صادره توسط کمیسیون بدوی عیناً تأیید گردید.

شماره تعرفه گمرکی واشر فلزی ومهره فلزی

شماره کلاسه:۷۲۵/۳۷۱۶/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۷۳۱۸۲۲ و ۷۳۱۸۱۶

مورد اختلاف عبارتست از انواع مهر و واشر و رینگ و پیستون اتومبیل که طی اظهارنامه کوتاژ ۴۰۰۷۴۴۲-۲۶/۳/۷۹ ذیل شماره ۸۷۰۸۹۰ تعرفه و مشمول قانون خودرو به گمرک بندرعباس اظهار و گمرک مذکور فقط رینگ پیستون رامشمول قانون خودرو دانسته براساس اعتراض ذینفع به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارسال و این دفتر پس از بررسی با توجه به اسناد و ظهرنویسی اظهارنامه و نقشه های فنی و نمونه های ارائه شده مورد اختلاف را واشر فلزی ومهره فلزی که به استناد یادداشت ۲ قسمت پانزدهم مورد مصرف داشته به ترتیب ذیل شماره ۷۳۱۸۲۲ و ۷۳۱۸۱۶ تعرفه و خارج از شمول قانون خودرو طبقه بندی می نماید.

شماره تعرفه گمرکی سنجاق ته گرد

شماره کلاسه: ۷۲۵/۳۸۱۴/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۷۳۱۹۳۵

مورد اختلاف عبارتست از سنجاق ته گرد که ذیل شماره ۷۳۱۹۹۰ تعرفه به گمرک بوشهر اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۷۳۱۹۳۰ تعرفه طبقه بندی مینماید براساس اعتراض ذینفع مراتب به دفتر تعیین ارزش و تعرفه ارسال و این اداره مورد اختلاف را ذیل شماره ۷۳۱۹۳۰ تعرفه طبقه بندی مینماید حسب اعتراض و درخواست صاحب کالا پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله گردید.