بایگانی برچسب: s

لزوم اخذ مجوز از دفتر صنایع شیمیایی و سلولز برای واردات لنت

شماره : 60/48926
تاریخ : 97/02/22

سازمان صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان

به پیوست تصویر نامه شماره 46127/60 مورخ 17/02/1397 معاون محترم امور صنایع درخصوص ثبت سفارش انواع لنت ارسال و به آگاهی میرساند:
ثبت سفارش و واردات انواع لنت با تعرفه های 68132000 ،68138100 ، 68138900 ، 87083011 و 87083019 منوط به اخذ مجوز از دفتر صنایع شیمیایی و سلولز وزارت متبوع میباشد. 175388

دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

تعرفه گمرکی اجزاء‌ و قطعات ليفتراک

شماره کلاسه: 725/3061/24 شماره تعرفه طبق رای: 840890 و 8511 و 843120

مورد اختلاف عبارتست از قطعات منفصله ليفتراك كه ذيل شماره 843120 تعرفه به گمرك بندرعباس اظهار و گمرك مذكور كالا را ذيل شماره هر يك از اجزاء‌و قطعات تعرفه طبقه بندي مي نمايد. با اعتراض ذينفع مراتب به دفتر تعيين ارزش و تعرفه احاله گرديد. دفتر مذكور پس از رسيدگي مورد اختلاف را : اجزاء‌ و قطعات ليفتراك تشخيص و هر يك از اجزا را ذيل رديف خاص خود ، نظير موتور ذيل رديف 840890 و ادوات برقي ذيل رديف 8511 و امثالهم طبقه بندي مي نمايد. با اعتراض ذينفع مراتب به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله گرديد. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جريمه معادل 224435035 ريال ميباشد. رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي به شماره 55494/8966 مورخ 25/1/81 با توجه به محتويات پرونده ، گزارش گمرك ايران ،‌مدافعات صاحب كالا و ملاحظه اسناد ، كميسيون كالاي مورد اختلاف (اجزا و قطعات ليفتراك) را تابع رديف تعرفه هاي خاص خود دانسته و نظر گمرك ايران را تأييد مي نمايد. اين رأي قابل تجديدنظر است.