بایگانی برچسب: s

واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه قطعات خط تولید تا سقف 300 میلیون دلار

141735/ت56167ه

1397/10/25

هیئت وزیران در جلسه 19 /10 /1397 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان 1398 با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا مجاز است. ادامه‌ی خواندن

معافیت واحدهای تولید دارای پروانه بهره برداری و ماشین آلات خط تولید از پرداخت 4 درصد مالیات علی الحساب

شماره 64/97/241319 ( بخشنامه 64 سال 97 گمرک ایران)

تاریخ : 1397/03/02

گمرکات اجرایی

به پیوست تصویر نامه شماره 200/2724 مورخ 97/2/22 و نامه 230/47121 مورخ 95/12/4 و نامه 200/20228 مورخ 96/11/18 و ص/230/22337 مورخ 96/12/15 سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و اعلام می دارد با توجه به مفاد نامه های مذکور و همچنین لحاظ مفاد بخشنامه 95-191 واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خط تولید واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط، از پرداخت 4 درصد علی الحساب واردات قطعی موضوع بخشنامه مذکور معاف می باشند.
خواهشمند است دستور فرمائید در هر مورد بررسی و در صورت ارائه پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس ( صرفا جهت ماشین آلات خط تولید) نسبت به حذف سیستمی اخذ مالیات مذکور با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. ادامه‌ی خواندن

تعرفه گمرکی ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن

کالای مورد اختلاف عبارتست از ۱۲۹ نگله ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۰۷۲۳۱-۲۰/۵/۸۲ ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه قسمتی از کالا را ذیل ردیف ۸۴۲۱۳۹ تعرفه طبقه بندی وحسب اعتراض ذینفع مراتب را از دفترتعرفه استعلام میماید.

رای شماره ۵۸۱۸۴/۹۴۲۱-۱۱/۸/۸۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی:باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران و مدافعات صاحب کالا ، دستگاه تفکیک آرد و هوا مربوط به ماشین آلات خط تولید آرد سازی را ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ تعرفه طبقه بندی مینماید این رای قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی ماشین پرداخت رویه چرم

کالای مورد اختلاف عبارت از ۱۲نگله ماشین پرداخت رویه چرم را طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۰۱۷۷۷ مورخ سال ۸۲ ذیل شماره ۸۴۵۱۸۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهار و گمرک مربوطه کالا را ذیل شماره ۸۴۵۳۱۰ تعرفه طبقه بندی نمود. بدنبال اعتراض صاحب کالا پرونده به دفتر تعرفه ارسال شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۳۷۵/۸۴۷۱ مورخ ۲۸/۱۰/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف (دستگاه پرداخت سطح چرم مصنوعی) را ذیل ردیف ۸۴۵۱۸۰ تعرفه طبقه بندی مینماید. این رأی قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی دستگاه تولید پوشک

کالای مورداختلاف عبارتست از تعداد ۹نگله دستگاه تولید پوشک که طی اظهارنامه کوتاژ ۶۰۳۹۴۰۸-۱۵/۸/۸۲ ذیل ردیف ۸۴۴۱۴۰ تعرفه به گمرک شهیدرجائی بندرعباس اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل ردیف ۸۴۷۹۸۹ تعرفه طبقه بندی و بدنبال اعتراض ذینفع مراتب را از دفترتعرفه استعلام مینماید.

رأی شماره ۵۸۵۳۵/۸۴۹۷-۱۹/۱۲/۸۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی: باتوجه به محتویات پرونده و مدافعات صاحب کالا، کالای مورد اختلاف را ذیل ردیف ۸۴۷۹۸۹ تعرفه طبقه بندی مینماید. رأی قابل تجدیدنظر است.

تعرفه گمرکی دستگاه روبات صنعتی جهت برش اجسام

شماره کلاسه : ۷۲۴/۳۰۵۴/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای : ۸۴۷۹۵۰
کالای مورد استعلام دستگاه واترجت با فشار آب همراه با روبات مربوطه که ذیل شماره ۳۰/۸۴۲۴ تعرفه طبقه بندی گردید متقاضی وفق بند ب ماده بند ب ماده ۳۰۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی امور گمرکی تقاضای صدور رای از جانب کمیسون حل اختلاف را نمود . رای کمیسیون :‌طی رای شماره ۵۴۱۴۵/۸۶۲۰ – ۵/۶/۷۹ کمیسیون با توجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران و اظهارات ذینفع کالا را دستگاه رویات صنعتی جهت برش اجسام از طریق فشار بسیار زیاد آب ذیل شماره تعرفه طبقه بندی مینماید این رای مشورتی است .

تعرفه گمرکی ماشین آلات خط تولید سیگار

کالای مورداختلاف عبارتست از ۱۶نگله از ماشین آلات خط تولید سیگار که طی اظهارنامه کوتاژ۳۰۰۷۲۲۵ مورخ ۸۲ ذیل ردیف ۸۴۷۸۱۰ و ۸۰/۸۵۱۱ تعرفه به گمرک غرب تهران اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۸۴۲۲۴۰ تعرفه طبقه بندی و بدنبال اعتراض ذینفع مراتب را از اداره تعرفه استعلام می نماید.

رأی شماره ۵۸۴۵۶/۸۴۸۴-۲۵/۱۱/۸۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی: باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران،‌مدافعات وکیل صاحب کالا، کالا را ذیل ردیف ۸۴۲۲۴۰ تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول پرداخت جریمه نمیداند. این رأی قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی ماشین آلات کار روی مواد پلاستیکی

کالای مورداختلاف عبارتنداز ۱۸نگله ماشین آلات کار روی مواد پلاستیکی که طی اظهارنامه کوتاژ۴۰۰۷۳۴۱ مورخ ۱/۳/۸۰ ذیل شماره‌های خاص به تفکیک تعرفه به گمرک شهیدرجائی بندرعباس اظهار و اداره کل بازبینی کالا را ذیل شماره ۸۴۷۷۱۰ تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۵۴۶/۸۴۹۹ مورخ ۲۳/۱۲/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده به گزارش گمرک ایران، مدافعات صاحب کالا، کمیسیون کالای مورد اختلاف (ماشین آلات شامل دیش مخلوط کن، الکسترودر،‌سیستم خنک کن ، فلس کن و خردکننده) را ذیل ردیف ۸۴۷۷۲۰ تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول پرداخت جریمه نمیداند آن رأی قابل تجدیدنظر است.

تعرفه گمرکی دستگاه پرس مکانیکی

شماره کلاسه: ۷۲۵/۳۳۳۷/۲/۲۴

مورد اختلاف عبارتست از تعداد دو دستگاه پرس مکانیکی که ذیل شماره ۸۴۶۲۱۰ تعرفه به گمرک اردبیل اظهار و اداره کل بازبینی کالا را ذیل همان شماره با شمول زیرنویس تعرفه طبقه بندی مینماید و به دنبال اعتراض ذینفع مراتب را به دفتر تعیین ارزش و تعرفه احاله مینماید این دفتر پس از رسیدگی با توجه به اسناد و ظهرنویسی اظهار نامه و ترجمه رسمی کاتالوگ و صورتمجلس کمیته مشترک کارشناسان گمرک ایران و وزارت صنایع مورد اختلاف را ذیل شماره ۸۴۶۲۴۹ تعرفه طبقه بندی و با توجه به مقررات سال ورود مشمول زیر نویس سود بازرگانی مربوطه نمی باشد . لیکن صاحب کالا به تشخیص فوق معترض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را مینماید . مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۱۱۵۴۴۱۰۳۹ ریال می باشد . رای کمیسیون به شماره ۵۵۳۸۹/۸۹۳۳- ۹/۱۱/۸۰ با توجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران و مدافعات صاحب کالا کمیسیون مورد اختلاف را ذیل شماره ۸۴۶۲۱۰ تعرفه طبقه بندی می نماید . این رای قابل تجدید نظر است .

شماره تعرفه گمرکی دستگاه پر کردن مغز نوار در داخل کاست خالی

شماره کلاسه: ۷۲۴/۲۳۶۸/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۸۴۷۹۸۹

مورد استعلام عبارتست از دستگاه پر کردن مغز نوار در داخل کاست خالی به اندازه های دلخواه (ماشین و سیدینگ صداAUCOCO EINDING MACHINE ) که با توجه به نامه شماره ۱۰۲۹۱۵۸۱۱ شرکت ذینفع نوار بصورت رول اصل روی دستگاه قرار داده می شود و نوارهای قابل استفاده کاست به طولهای مختلف پر می شود و این اداره به جهت تردید مورد استعلام را ذیل شماره های ۸۵۲۲۹۰ و ۸۴۷۹ و ۸۴۲۲ تعرفه طبقه بندی می نماید . نظر به اینکه متقاضی وفق بند ب ماده ۳۰۵ آ . ا. ق .ا.گ تقاضای صدور رای مشورتی از جانب کمیسیون حل اختلاف را نمود لذا پرونده به کمیسیون مزبور احاله گردید . رای کمیسیون: با توجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران، مدافعات صاحب کالا، ملاحظه کاتالوگ کالای مورد استعلام را دستگاه صنعتی پیچیده نوار مغناطیسی ما در روز تکیه گاه کاست ضبط صورت تشخیص و آن را ذیل شماره ۸۴۷۹۸۹ تغرفه طبقه بندی مینماید.