بایگانی برچسب: s

تسهیلات مهم گمرک در خصوص صادرات و کنترل اظهارنامه ها

206379/72

اجرایی

با سلام
در راستای تحقق اهداف عالی سازمان جهت تسریع و تسهیل انجام تشریفات گمرکی که منجر به بهبود فضای کسب و کار خواهد شد، موارد ذیل جهت اجرا ازتاریخ 17‏/4‏/96 در رویه صادرات ابلاغ می گردد:
1‏- مسیراظهارنامه های صادراتی درسه بخش کنترل سطح یک (سبز)، کنترل سطح دو (زرد) وکنترل سطح سه (قرمز) درسیستم انتخاب مسیر تعیین می گردد.
2‏- واحدهای تولیدی درصورت تمایل می توانند در زمان اظهار محموله های صادراتی خود، آیتم «ارزیابی در محل» را انتخاب نموده. (انتخاب این آیتم به منزله درخواست سیستمی «ارزیابی در محل» می باشد) تا در صورت تعیین مسیر کنترل سطح سه، عملیات ارزیابی، در محل انجام گردد.
3‏- در خصوص اظهارنامه های صادراتی که در کنترل سطح یک و کنترل سطح دو قرار گرفته و یا محموله های صادراتی متقاضی ارزیابی در محل که در کنترل سطح سه قرار می گیرند، نیازی به ورود حامل ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و نیز نیازی به توزین در گمرک مبدأ (داخلی) نمی باشد. ادامه‌ی خواندن

صادرات عايق هاي رطوبتی (ایزوگام)

45294/116

بسمه تعالي
45294/116
ناظرين/ مديران كل/ مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
به پيوست تصوير نامه هاي شماره 10144/210/93 و 3717/210/93 مورخ 31/1/ 93دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به انضمام نامه شماره 2219/ع م مورخ 19/12/92 شركت بورس كالاي ايران ارسال و اعلام ميدارد:
1- 8 قلم محصولات پتروشيمي مندرج در نامه صدرالذكر به قسمت الف بند 4 نامه پيوستي بخشنامه شماره 34446/93/29473/71/84 مورخ 30/2/93 (موضوع اعلام فهرست اقلام صادراتي مشمول ممنوعيت، مجوز يا عوارض صادراتي) اضافه مي گردد.
2- پيرو بند 3 بخشنامه رديف 419 مورخ 18/9/92. صادرات عايق هاي رطوبتي (ايزوگام و...) تحت رديف تعرفه شماره 68071010 منوط به اخذ گواهي رينگ صادراتي بورس كالا مي باشد . بديهي است در زمان اظهار محموله هاي مزبور پس از اخذ گواهي خريد صادره از رينگ صادراتي بورس از ذينفع و مطابقت نوع محموله اظهاري با مشخصات مندرج در گواهي مربوطه با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمايند. تاكيد ميگردد نمونه فرم گواهينامه معاملات رينگ صادراتي بورس كالا كه منقوش به امضاء و مهر برجسته ( معرفي شده ) مي باشد.( مطابق فرم پيوست بخشنامه رديف 149 مورخ 14/6/89 )كه مي بايستي پس از ممهور شدن به مهر استفاده شد ضميمه اظهارنامه صادراتي مربوطه نگهداري گردد.
شايسته است دستور فرمائيد با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به كليه واحدها و گمركات تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول نمايند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

صادرات نخود بدون نيازبه پرداخت عوارض صادراتي

بسمه تعالي
34122/81
ناظرين محترم گمركات اجرايي
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرومفادبخشنامه رديف 559مورخ 21/12/92 موضوع اقلام مشمول ممنوعيت ،مجوزياعوارض صادراتي دربخش كشاورزي به پيوست تصويرنامه شماره 8488/210/93مورخ 22/2/93دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال واعلام مي دارد:
باتوجه به مصوبه شماره 21087/ت41867مورخ 21/11/87هيئت محترم وزيران ،صادرات نخود بدون نيازبه پرداخت عوارض صادراتي بلامانع مي باشد.خواهشمنداست دستورفرماييد مراتب رابه واحدهاوگمركات تابعه ابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمرمعمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

مجوز صادرات انواع كامپاندهاي پليمري

بسمه تعالي
34119/82
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،

پيرو بخشنامه رديف 112سال 92موضوع صادرات كامپاند ، بپيوست تصوير جوابيه استعلام شماره 8493/210/93مورخ 22/2/93دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به نامه 30597/60 مورخ 30/1/93 مديركل امور اقتصادي وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص مجوز صادرات انواع كامپاندهاي پليمري تحت رديف تعرفه فصل39 ،ارسال و اعلام ميدارد:
صادرات انواع كامپاندهاي پليمري توسط واخدهاي توليدي داراي پروانه بهره برداري ازوزارت متبوع تحت هر يك از رديف هاي تعرفه فصل 39 پس از اخذ نمونه از محموله اظهاري و ارسال آن به آزمايشگاههاي مجازجهت تشخيص نوع و ماهيت كالا، بارعايت سايرمقررات بلامانع است .خواهشمنداست دستورفرماييدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

حذف اخذ مجوز صادارتی تخم مرغ خوراکی و گوساله نو پرواری

11163/23

ناظرين محترم گمركات اجرايي
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرومفادبخشنامه رديف 559مورخ 21/12/92 درخصوص اعلام فهرست اقلام صادارتي مشمول ممنوعيت ،مجوزياعوارض صادراتي ؛بپيوست تصوير نامه شماره 2666مورخ 25/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران به همراه نامه شماره 200/143/6/93مورخ 23/1/93و261/6/93مورخ 24/1/93معاونت محترم برنامه ريزي واقتصادي وزارت جهادكشاورزي ارسال واعلام مي دارد:ازتاريخ ابلاغ اين بخشنامه صادرات تخم مرغ خوراكي ذيل تعرفه هاي 04071900و04072000و04079000وهمچنين دام سنگين (صرفأ انواع گوساله نرپرواري )ذيل تعرفه 01022900نيازبه اخذمجوزصادارت ازوزارت مذكورنداردوصدورآن بارعايت سايرمقررات ازجمله اخذ نظريه قرنطينه دامي –بهداشتي (سازمان دامپزشكي كشور)بلامانع مي باشد.خواهشمنداست دستورفرماييد مراتب رابه واحدهاوگمركات تابعه ابلاغ وبرحسن اجراي آن نظارت مستمرمعمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

مقررات صادرات انواع تاير و تيوپ دوچرخه، موتورسيكلت و فرغون

بسمه تعالي
238557/525
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل
موضوع: صادرات انواع تاير و تيوپ دوچرخه، موتورسيكلت و فرغون

باسلام و احترام،
پيرو بخشنامه شماره رديف 149159/92/336مورخ 20/7/92، به پيوست تصوير نامه شماره 48668/210/92 مورخ 30/11/92 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به انضمام نامه شماره 256800/60 مورخ 30/11/92 دفتر برنامه ريزي تامين، توزيع و تنظيم بازار در خصوص موضوع صادرات تاير و تيوپ پيرو بخشنامه رديف 301- 1/7/ 92 ارسال و اعلام ميدارد : صادرات انواع تاير و تيوپ دوچرخه، موتورسيكلت و فرغون مشمول بخشنامه اخيرالذكر نمي باشد و صادرات اقلام مزبور با رعايت ساير مقررات نيازي به اخذ مجوز موردي از سوي دفتر مقررات صادرات و واردات را ندارد. لذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات

525-1 525-2

صادرات کود اوره صرفا توسط واحد پتروشیمی با مجوز صنایع پتروشیمی

بسمه تعالي
221530/496
ناظرين / مديران كل / مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
پيرومفادبخشنامه رديف 301مورخ 1/7/92موضوع اقلام مشمول ممنوعيت ،مجوزصادراتي ياداراي عوارض ، بپيوست تصوير نامه شماره43511/210/92مورخ 8/11/92دفترمحترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران منضم به تصويررونوشت نامه شماره 235952مورخ 6/11/92وهمچنين بند7صورتجلسه كارگروه تخصصي صادرات محصولات پتروشيمي پيوست نامه شماره 237068/60مورخ 6/11/92معاونت محترم صنايع وزارت صنعت ،معدن وتجارت ارسال واعلام مي دارد:
صادرات كوداوره صرفأ توسط واحدهاي پتروشيمي بامجوزصادره ازسوي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران وابلاغ مستقيم آن به گمركات اجرايي امكانپذيرمي باشد(نيازي به اعلام مراتب ازسوي دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران ويادفترصادرا ت نميباشد). مقتضي است با رعايت ساير تشريفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.
حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات