بایگانی برچسب: s

رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه گمرکی

342/97/1379050
1397/11/09

کلیه گمرکات اجرایی
به پیوست تصویر نامه شماره 60/261453 مورخ 1397/10/10 اداره کل مقررات صادرات و واردات عنوان سازمان صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 60/181534 مورخ 1397/7/9 وزیر محترم وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موضوع رفع ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه به شرح فهرست پیوست و تغییر آن از گروه چهارم به سوم گروه کالایی جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. ادامه‌ی خواندن

تعرفه گمرکی ورق فشرده پنبه نسوز مسلح جهت تهیه و اثر JOINT

کالای مورد اختلاف عبارت از ۷ پالت ورق نسوز سیم
رأی کمیسیون بدوی به شماره ۵۶۱۱۱/۹۲۱۵ مورخ۹/۹/۸۱ باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران مدافعات صاحب کالا، کمیسیون کالای مورد اختلاف (ورق فشرده،‌پنبه نسوز مسلح جهت تهیه و اثر JOINT) را ذیل ردیف ۶۸۱۲۷۰ تعرفه طبقه بندی مینمایند. این رأی قابل تجدیدنظر است. صاحب کالا نسبت به رأی کمیسیون بدوی ماده۵۱ ق.ا.گ معترض و تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را نموده است. رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۷۲۱۷/۲۵۲۸ مورخ ۳/۱۰/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده محتویات پرونده گزارش گمرک ایران رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را درخصوص ردیف طبقه بندی کالا راً تأیید ولی به لحاظ اینکه ترجمه ردیف مذکور بعد از ترخیص کالا تغییر و به گمرکات اعلام شده لذا وجوه مابه الاختلاف را قابل وصول نمیداند.

شماره تعرفه گمرکی دیسک نمدی

شماره کلاسه: ۷۲۵/۴۴۴۰/۲/۲۴ شماره تعرفه طبق رای: ۶۸۰۵۳۰

مورد اختلاف عبارتست از دیسک نمدی که ذیل شماره ۶۸۰۵۳۰ تعرفه به گمرک غرب تهران اظهار سپس از تعرفه اظهاری خود عدول و کالا را ذیل ردیف ۵۹۱۱۹۰ تعرفه قابل طبقه بندی می داند . لیکن گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۶۸۰۵۳۰ تعرفه طبقه بندی می داند و به دنبال درخواست ذینفع مراتب را از دفتر تعیین ارزش وتعرفه استعلام می نماید. این دفتر پس از بررسی و با توجه به نظریه شماره ۳۵۶۷۶/-۲۱/۱۲/۷۹ آزمایشگاه اداره کل استاندارد استان تهران مورد اختلاف را نمونه چرخ دیسک مانند تهیه شده از لایه های منسوج الیاف ترکیبی پوشانده شده با مواد معدنی ساییده می باشد و بعنوان چرخ سایش و صیقل کاری کاربرد دارد تشخیص و ذیل تعرفه ۶۸۰۵۳۰ طبقه بندی می نماید. حسب اعتراض ذینفع مراتب به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع گردید. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جریمه معادل ۲۶۸۸۹۷۷۲ ریال می باشد. رأی کمیسیون بدوی به شماره ۵۴۹۱۶/۸۸۲۹-۴/۶/۸۰ به شرح زیر است.

تعرفه گمرکی سیلیكات زیركونیوم

کلاسه: 725/2879/2/24 شماره تعرفه طبق رای: 253090

كالاي مورد اختلاف عبارتند از : سيليكات زيركونيوم كه ذيل شماره 283990 تعرفه به گمرك بندرعباس اظهار گرديده گمرك مذكور با توجه به نظريه ازمايشگاه آن گمرك كالا را ذيل شماره 30/25 تعرفه طبقه بندي نمود. براساس اعتراض ذينفع مراتب از دفتر تعيين ارزش و تعرفه استعلام شد. دفتر تعرفه پس از بررسي بروشور و به استناد نظريه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران كه اعلام نموده :‌پودر سفيد شيري سيليكات زيركونيوم طبيعي تصفيه و خالص شده و ميكرونيزه شده مي باشد. بنابراين آن را ذيل شماره 90/2530 تعرفه طبقه بندي نمود. ذينفع به نظريه دفتر مذكور اعتراض و درخواست احاله مورد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را نمود. مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جريمه 19912754 ريال مي باشد. رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي به شماره 55785/9135 مورخ 6/5/81:‌با توجه به محتويات پرونده، گزارش گمرك ايران، مدافعات صاحب كالا، اعلام نظر شماره 2211-81-27 مورخ 28/3/81 دانشگاه صنعتي شريف كه مورد اختلاف را (پودر ، جزء پودرهاي ميكرونيزه مي باشد) توصيف نمود كميسيون كالاي مورد اختلاف را ذيل رديف 253090 تعرفه طبقه بندي مي نمايد. ضمنأ مورد اختلاف را مشمول پرداخت جريمه نمي داند. اين رأي قابل تجديدنظر است.

تعرفه گمرکی ورقه پنبه نسوز ( آزبست )

شماره کلاسه: 725/5972/24 شماره تعرفه طبق رای: 681270

مورد اختلاف عبارتست از : ورق نسوز كه ذيل شماره 681290 تعرفه به گمرك شهيد رجايي بندرعباس اظهارو گمرك مذكور كالا را ذيل شماره 681270 تعرفه طبقه بندي و با اعتراض ذينفع مراتب به دفتر تعيين ارزش وتعرفه ارجاع گرديد. اين دفتر پس از بررسي با توجه به نظريه آزمايشگاه استاندارد مورد اختلاف را :‌شامل دو ورقه پنبه نسوز (آزبست) فشرده شده با مارك TOMBO به كد 1303 ساخت كشور مالزي مي باشد . اين ورقه ها از 82 درصد آزبست و مواد معدني به عنوان ماده اصلي و 18 درصد رزين و مواد آلي به عنوان بايندر تشكيل شده است. ضخامت هر دو ورقه (سبز – سياه)‌ 48% ميليمتر است. اين ورقه در اشكال لازم به منظور آب بندي و عايق كاري حرارتي در قطعات متحرك موتور واشرهاي فلنج ها و شيرها استفاده ميشود، تشخيص و ذيل شماره 70/6812 تعرفه طبقه بندي مي نمايد. بااعتراض ذينفع مراتب به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله گرديد. ضمنأ مبلغ مورد اختلاف بدون احتساب جريمه معادل 13063035 ريال مي باشد. رأي كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي به شماره 55561/8983 مورخ 18/3/81 باتوجه به محتويات پرونده ، گزارش گمرك ايران، مدافعات صاحب كالا و نظريه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، كميسيون كالاي مورد اختلاف را ذيل رديف 681270 تعرفه طبقه بندي و آن را مشمول پرداخت جريمه نمي داند. اين رأي قابل تجديدنظر است.

بخشنامه لغو عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن

گروه بخشنامه صادرات
عنوان بخشنامه لغو عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن (مهرماه)
تاریخ 1393/7/27
شماره بخشنامه 93/210/40676
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات وواردات
تصویر بخشنامه دانلود فايل

گمرک ایران- مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

گمرک ایران- دفتر صادرات

سلام علکیم

با احترام، به پیوست تصویر مصوبه  شماره 80910/ ت50966 ه مورخ 1393/07/16 هیات محترم دولت مبنی بر لغو مصوبه  شماره 165504/ ت 45527 ک مورخ 1389/08/29 موضوع عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن به شرح مندرج در مصوبه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید عباس حسینی

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

تصویب نامه هیات وزیران

80610/ ت 50966 ه - تاریخ 1393/07/16

هیات وزیران درجلسه 1393/06/22 به پیشنهاد شماره 60/111519 مورخ 1393/05/19 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

تصویب نامه  شماره 165504/ ت 45527 ک مورخ 1389/08/29 لغو می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه لغو شده :تصویب نامه  شماره 165504/ ت 45527 ک مورخ 1389/08/29

وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون مقررات و واردات با توجه به تشخیص شورای عالی صادرات و بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وب ا رعایت تصویب نامه شماره 158764/ت 38846 هـ مورخ 1386.10.1 تصویب نمودند:

1- عوارض صادراتی سنگهای خام و کار نشده به صورت بلوک یا اسلب مشمول ردیف های تعرفه 25161100، 25152000، 25151290، 25151220، 25151210، 25151100، 25161210، 25169090، 25169010، 25162000، 25161290- به میزان هفتاد درصد – 70%- تعیین می شود.

2- عوارض صادراتی کنستانتره سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011100) به میزان پنجاه درصد (50%) تعیین می شود.

3- عوارض صادراتی گندله سنگ آهن مشمول ردیف تعرفه (26011200) به میزان سی و پنج درصد (35%) تعیین می شود.

4- این تصویب نامه دو ماه پس از ابلاغ الاجرا است. این تصویب نامه در تاریخ 1389.8.24 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

افزایش سهمیه سیمان وارداتی به کشور عراق

 

عنوان بخشنامه نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد موضوع افزایش سهمیه سیمان وارداتی به کشور عراق(شهریور93)
تاریخ 1393/6/12
شماره بخشنامه 344/2815116
مرجع صدور وزارت امور خارجه
تصویر بخشنامه دانلود فايل

سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع افزایش سهیمه سیمان وارداتی به عراق

با سلام،

احتراما، پیرو نامه ی شماره 2750123 مورخ 93/04/29 به پیوست تصویر نامه ی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد متضمن موضوع افزایش سهمیه سیمان وارداتی به کشور عراق برای اطلاع و اعلام به مراکز ذیربط ارسال می گردد.

محمد فراز مند

مدیر کل خلیج فارس

 

سفارت جمهوری اسلامی ایران

بغداد

شماره : 220/12367 تاریخ 93/06/10

بسمه تعالی

ستاد عراق

موضوع : افزایش سهمیه واردات سیمان

احتراما، پیرو نامه شماره 11350 مورخ 93/04/21 و در راستای پیگیری موضوع واردات سیمان به عراق، کارشناس اقتصادی این نمایندگی در تاریخ 93/06/04 با آقای صادق سلطان مدیر عامل سازمان نمایشگاهها و صدور مجوز واردات بازرگانی عراق دیدار نمود. این دیدار به دنبال اعلام نظر کتبی وزارت صنایع عراق مبنی بر میزان تولید سیمان در شش ماه نخست سال جاری میلادی بالغ بر دو میلیون و سیصد هزار تن، صورت گرفت. در این گفتگو آقای سلطان اظهار داشت : وزارت بازرگانی بر اساس مقررات جدید، ورود سیمان را سهمیه بندی نموده و از تاریخ 2014/09/01 برای هر شرکت، سهمیه وارداتی به میزان ماهیانه 15000 تن سیمان از پایانه های مرزی شلمچه، چذابه و مهران صادر می شود. مشارالیه گفت شرکتهای صادر کننده مکلف به تعیین و معرفی نماینده خود در پایانه های مرزی مذکور می باشند.

خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاین ایران و اتجادیه صنایع سیمان ایران منعکس و از نتیجه این نمایندگی را مطلع نمایند.

حسن دانایی فر

سفیر جمهوری اسلامی ایران

عوارض صادراتي سنگ آهن بهم فشرده و كنسانتره سنگ آهن

بسمه تعالي
94023/224

ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام،
پيرومفادبخشنامه رديف 84مورخ 30/2/93(مبني براعلام ضوابط ومقررات ممنوعيت ،محدوديت واقلام عوارضي صادراتي) به پيوست تصويرجوابيه استعلام شماره 26172/210/93مورخ 18/5/93دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال واعلام مي دارد:
باعنايت به مفاد نامه مذكور مبني برعدم وصول مصوبه اي دال برلغومصوبه شماره 165504/ت45527ك مورخ 29/8/89كميسيون موضوع اصل 138قانون اساسي لذا عوارض صادراتي مندرج دررديف هاي 1و10جدول شماره 2منضم به بخشنامه رديف 301مورخ 1/7/92 براي سنگ آهن بهم فشرده (گندله ) مشمول تعرفه 26011200 وكنسانتره سنگ آهن تحت كدتعرفه 26011190به ميزان 30درصد كماكان برقرارمي باشد .لازمست پس ازتاريخ ابلاغ بخشنامه رديف 84مورخ 30/2/93تاكنون چنانچه براي محمولات صادراتي تحت كدتعرفه هاي فوق الذكر عوارض صادراتي يادشده اخذنشده باشد قيد فوريت نسبت به صدورمطالبه نامه بابت عوارض مذكوراقدام لازم معمول گردد.
خواهشمنداست دستورفرماييدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مدير كل دفترصادرات