بایگانی برچسب: s

ممنوعیت صادرات نئوپان روکش شده با کاغذ

شماره:352/1456195  تاریخ : 97/11/28

گمرکات اجرایی ایران

پیرو بخشنامه شماره 735515‏/97‏/204 مورخ 20‏/06‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 291844‏/60 مورخ 10‏/11‏/97 دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال و اعلام میدارد: نئوپان روکش شده با کاغذ، نئوپان خام تلقی شده و مشمول ممنوعیت صادرات موضوع بخشنامه صدرالاشاره می گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران

صادرات هيزم و زغال چوب ممنوع،صادرات چوب با اخذ مجوز وزارت کشاورزی

138079/324
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 559 مورخ 21/12/92 ، به پيوست تصوير نامه شماره 32720/210/93 مورخ 16/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و اعلام مي دارد صادرات چوب (به استثناي هيزم و زغال چوب موضوع رديف 17 بخشنامه فوق الاشاره)، صرفا با ارائه مجوز از وزارت جهاد كشاورزي (بدون عوارض صادراتی) و با رعايت ساير مقررات بلامانع است. ضمنا تاكيد مي گردد صادرات هيزم و زغال چوب (موضوع رديف تعرفه هاي 4401-4402) طبق بخشنامه اخير الذكر همچنان ممنوع مي باشد.
لذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مديركل دفتر صادرات

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش بلوط اروپایی از کشور ایتالیا

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش بلوط اروپائی
(Quercus pedunculata)
جهت مصرف صنعتی از کشور ایتالیا

1- اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت كشاورزي كشور مبدا دال بر عاري بودن محموله از كليه آفات و بيماريهاي گياهي و علف هاي هرز قرنطينه اي و در قسمت توضيحات اضافي (A.D.) عاري بودن از آفات و بيماريهاي ذيل مورد تاييد قرار گرفته باشد.

1. Agrilus graminis                     2. Anoplophora chinensis
3. Cryphonectria parasitica        4. Hylobius abietis
5. Megaplatypus mutatus           6. Ophiostoma piceae
7. phytophthora ramorum           8. Pteleobius kraatzi
9. Tetropium castaneum            10. Tremex fuscicornis
11. Xyleborus dispar

توجه:
درج اسامي علمي آفات فوق در گواهي بهداشت نباتي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک از ترخيص کالا جلوگيري و مسئوليت هر گونه ضرر و زيان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- ضد عفونی محموله مطابق یکی از روشهای زیر در کشور مبداء ودرج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه
الف- ضدعفوني حرارتي با هواي گرم °C85 به مدت 8 ساعت و رسانیدن رطوبت آن به کمتر از 12%
تذکر : زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای مغز چوبها به 85 درجه سانتی گراد برسد در ضمن اصل پرینت ترموگراف باید به همراه سایر مدارک به مامور قرنطینه ارائه شود
ب: ضد عفونی محموله با گاز متیل بروماید به میزان 80 گرم در متر مکعب در دمای بالاتر از10 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 24 ساعت .
3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي ازتغذيه لارو هاي حشرات چوبخوار باشد.
4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6-ارائه اصل اين نامه و گواهي بهداشت نباتي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطينه نباتي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد

مهر سازمان

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش توس (Betula sp.) از کشور فنلاند

(بازنگری مردادماه 93)

 1- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت کشاورزي کشور فنلاند که در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات و بيماريهاي ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد.

  1. Armillaria ostoyae            2.Apiognomonia errabunda          

3.Phytophthora ramorum

توجه:

درج اسامي علمي آفات فوق درگواهي بهداشت گیاهي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک ازترخيص کالا جلوگيري ومسئوليت هرگونه ضرر وزيان به عهده واردکننده خواهد بود.

2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:

الف: ضدعفونی محموله  با گاز متيل برومايد: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.

توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.

توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.

ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.

3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي از تغذيه حشرات چوبخوار باشد.

4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

6-ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه گیاهي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

 7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

 

تذکر: شرايط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

 

شرايط قرنطينه اي واردات پروفیل چوبی زبان گنجشک (Fraxinus exelcior) فنلاند

شرايط قرنطينه اي واردات پروفیل چوبی زبان گنجشک (Fraxinus exelcior) جهت مصرف صنعتی از کشور فنلاند

1- اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت کشاورزي کشور فنلاند که در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن منطقه انجام پروسه مندرج در بند 2 این شرایط از آفت و بيماري ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد.

1. Chalara fraxinea
2. Hylesinus varius

توجه:

درج اسامي علمي آفت و بیماری گیاهی فوق درگواهي بهداشت گیاهي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک ازترخيص کالا جلوگيري ومسئوليت هرگونه ضرر وزيان به عهده واردکننده خواهد بود.

2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:

الف: ضدعفونی محموله  با گاز متيل برومايد: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.

توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.

توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.

ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.

3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي از تغذيه حشرات چوبخوار باشد.

4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

6-ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه گیاهي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

 7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

 

تذکر: شرايط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

 

شرايط قرنطینه ای واردات چوب Sapeli اوگاندا

شرايط قرنطينه اي واردات
)Entandrophragma cylindricum ( (Sapeli)چوب چهار تراش ساپلی
جهت مصرف صنعتی از کشور اوگاندا

1- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت کشاورزي کشور مبداء.

2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:

الف: ضدعفونی محموله  با گاز متيل برومايد: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.

توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.

توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.

ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.

3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست،  حشرات زنده وسوراخهاي لاروی ناشي ازتغذيه حشرات چوبخوار باشد.

4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

5- ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی يا گواهي صدور مجدد و ساير مدارك لازم به كارشناسان قرنطينه گیاهي درهنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرك ترخيص كننده الزامي است. در غير اين صورت مسئوليت عواقب مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

6- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآبعداز بررسي و تاييد مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

7-  در صورتيـــکه محموله از طريق کشور ثالثي غير از کشور اصلي محل توليد کالا صادر شده باشد، محموله بايد داراي گواهي بهداشت گیاهي صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذيربط کشور ثالث و کپي گواهي بهداشت گیاهي صادره از کشور مبداء توليد ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد

شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده سوزنی برگان از روسیه و اروپا

شرايط قرنطينه اي واردات چوب گرده بينه بدون پوست، تخته و چهارتراش سوزني برگان
(Pinus sp., Cupressus sp., Abies sp., Picea sp., Juniperus sp., Cedrus sp.)
به استثناء کشور های اتحادیه اروپا و روسیه

1- اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت كشاورزي كشور مبدا که در قسمت توضيحات اضافي (A.D.) عاري بودن از آفات و بيماريهاي ذيل مورد تاييد قرار گرفته باشد.

1. Monochamus spp.                  2. Dendroctonus spp.
3. Sirex spp.                               4. Platypus spp.
5. Pissodes spp.                         6. Phytophthora spp.
7. Ips spp.                                   8. Calonectria spp.
9. Tomicus spp                          10. Ceratocystis spp.
11. Ophiostoma spp.                 12. Fusarium circinatum
13. Lanchnellula willkommii       14. Gremmeniella abietina
15. Bursaphelenchus spp.

توجه:
درج اسامي علمي آفات وبیماریهای فوق در گواهي بهداشت نباتي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک از ترخيص کالا جلوگيري و مسئوليت هر گونه ضرر و زيان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست وسوراخهاي ناشي ازتغذيه لارو هاي حشرات چوبخوار باشد.
3- ضد عفونی چوب در کشور مبداء با گاز متيل برومايد با غلظت حداقل 48 گرم برای هرمتر مکعب فضای زیر چادر یا در داخل خن کشتی پس از انجام درزگیری کامل ، به مدت حداقل 24 ساعت در دماي 21 درجه سانتي گراد و بالاتر،ضمنا لازم است به ازاي هر 5 درجه کاهش دما، مقدار 8 گرم گاز به دز اولیه اضافه شود ،اصلاح دز گاز در دماي بيش از 21 درجه سانتي گراد و نیز آفت زدائي در دمای کمتر از 10 درجه سانتي گراد مجاز نمی باشد.
4- ارائه اصل گواهي بهداشت نباتي منطبق با مشخصات مندرج در بند يک و سه اين شرايط به كارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد محموله الزامي است. در غير اينصورت مسئوليت عواقب مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.
5- درصورت حمل با کشتي، از بارگيري محموله هاي چوب بصورت آزاد برروي عرشه خودداري شود.
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآبعد از بررسي و تاييد مدارک مورد نياز درمرز ورودي و کسب اطمینان از عدم آلودگی به نماتد Bursaphelenchus spp و حشره ناقل آن مجاز خواهد بود.
7- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین ، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه برد آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
8- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

توجه:
ورود چوب درختان سوزني برگ ازکشورهاي پرتغال، چين، هنگ کنگ، تايوان، ژاپن، کره شمالي، کانادا، مـکزيک و آمريکا به دليل آلودگي به نماتد رزيــن خوار کاج Bursaphelenchus xylophilus مورد موافقت نمي باشد.

تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطينه نباتي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد

شرایط قرنطینه ای واردات چوب Dialium platiscpalum از کشور مالزی

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهارتراش گونه های (Dialium platiscpalum,D. maingayi,Calophillum inophillum,C. papuanum, Scaphium macropodum) از کشور مالزی

1- اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت كشاورزي كشور مالزی
2-ضد عفونی چوبها به روش Kiln Dry در کشور مالزی مطابق شرايط زیر و درج آن در گواهی بهداشت نباتی مربوطه
الف: ضدعفونی در دمای 140 درجه فارینهایت (60 درجه سانتی گراد) به مدت 7 ساعت مداوم
ب : رطوبت نسبی هوای اتاق در طول زمان ضد عفونی از 82 در صد کمتر نباشد
ج: رطوبت چوب قبل از ضد عفونی حد اکثر 8/13 در صد باشد
د: ضخامت چوب از 3 اینچ بیشتر نباشد
توجه: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوب به دمای تعیین شده برسد در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف به همراه سایر مدارک به مامورین قرنطینه مرزی الزامی است.
3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست وسوراخهاي ناشي ازتغذيه لارو هاي حشرات چوبخوار باشد.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5- ارائه اصل گواهي بهداشت نباتي منطبق با شرايط اعلامی به كارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد محموله الزامي است. در غير اينصورت مسئوليت عواقب مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.
6- درصورت حمل با کشتي، از بارگيري محموله هاي چوب بصورت آزاد برروي عرشه خودداري شود.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآبعد از بررسي و تاييد مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.
8- در صورتيـــکه محموله از طريق کشور ثالثي غير از کشور اصلي محل توليد کالا صادر شده باشد، محموله بايد داراي گواهي بهداشت نباتي صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذيربط کشور ثالث و کپي گواهي بهداشت نباتي صادره از کشور مبداء توليد ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطينه نباتي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش توسکا (Alnus sp.) از کشور آلمان

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش توسکا (Alnus sp.)
از کشور آلمان

1- اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت کشاورزي کشور آلمان که در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات و بيماريهاي ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد.

1.Anoplophora glabripennis             4.Otiorhynchus armadillo
2.Cryphonectria parasitica               5.Tremex fuscicornis
3.Cryptorhynchus lapathi

توجه:
درج اسامي علمي آفات فوق درگواهي بهداشت نباتي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک ازترخيص کالا جلوگيري ومسئوليت هرگونه ضرر وزيان به عهده واردکننده خواهد بود.
2- ضدعفوني محموله به روش حرارتي با هواي گرم °C85 به مدت 8 ساعت و رسانیدن رطوبت آن به کمتر از 12% در آلمان و درج مشخصات آن در گواهي بهداشت مربوطه.
تذکر : زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه میشود که دمای مغز چوبها به 85 درجه سانتی گراد برسد در ضمن اصل پرینت ترموگراف ها باید به همراه سایر مدارک به مامور قرنطینه ارائه شود.
3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي ازتغذيه لارو هاي حشرات چوبخوار باشد.
4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6-ارائه اصل گواهي بهداشت نباتي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه نباتي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

مهر سازمان

شرایط قرنطینه ای واردات چوب Pinus sylvestris از کشور سوئد

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش اشباع شده تحت فشار(Pressure treated pine) مربوط به درخت سوزنی برگ (Pinus sylvestris) از کشور سوئد

1- اخذ گواهي بهداشت نباتي معتبر از وزارت کشاورزي کشور سوئد .

2- مدارک مربوط به نحوه اشباع و پرس چوبها باید در مرز ورودی به مامور قرنطینه ارائه شده و اشباع بودن چوبها احراز گردد.
3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي از تغذيه حشرات چوبخوار باشد.
4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6-ارائه اصل گواهي بهداشت نباتي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه نباتي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه نباتي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

مهر سازمان