بایگانی برچسب: s

بخشنامه 229 کالاهای مشمول مقررات ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات

229/96/958851
1396/09/07

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه ردیف 261 مورخ 94/8/12 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه53465ت/105682 مورخ 96/8/24 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و اعلام می دارد، در صورتی که کالاهای وارد شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انطباق کامل با یکی از بندهای دوگانه زیر ( موضوع تبصره 5 اصلاحی) باشد، ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه، مشمول مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود :

1- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می شود.
برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعاتدر قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه در سامانه گمرک الزامی است. ادامه‌ی خواندن

معامله اسناد اعتبار اسنادی گشایش شده

۱۷-۱ - بانک کارگزار، اسناد اعتباری را که ظرف مهلت مقرر توسط ذینفع ارایه می گردد و با شرایط اعتبار اسنادی منطبق تشخیص دهد را پذیرفته و حداکثر تا ۵ روز بانکی بعد از روز ارایه اسناد معامله نموده و ضمن اعلام مراتب به بانک گشایش کننده و ارسال اسناد مربوطه ، حساب پوششی معرفی شده نزد خود را بدهکار و یا وجه اسناد را از بانک گشایش کننده یا پوشش دهنده مطالبه/دریافت و به ذینفع اعتبار اسنادی پرداخت می نماید.
تبصره ١: درصورتیکه اعتباراسنادی مستقیمًا توسط بانک گشایش کننده به ذینفع ابلاغ شده باشد معامله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک گشایش کننده با رعایت سایر مقررات، بلامانع است.
تبصره ٢: درصورتیکه بانک کارگزار از معامله اسناد خودداری و فروشنده اسناد را مستقیمًا به بانک گشایش کننده ارایه نماید، معامله اسناد و پرداخت وجه توسط بانک گشایش کننده با رعایت سایر مقررات، بلامانع است.
۱۷-۲ - بانک گشایش کننده اعتبار اسنادی موظف است حداکثر ظر ف ۵ روز بانکی بعد از روز ارایه اسناد ، اسناد دریافتی را بررسی و درصور ت عدم مغایرت با شرایط اعتبار اسنادی ، ضمن پذیرش اسناد ، حسابهای مربوطه را به میزان وجه اسناد بستانکار نموده و درصورت مشاهده هرگونه مغایرتی ضمن اعلام مراتب به بانک معامله کننده آنها را حسب مورد وصولی اعلام و یا مسترد نماید.
تبصره ١: چنانچه بانک معامله کننده اسناد را مغایر با شرایط اعتبار اسنادی تشخیص داده و وصولی تلقی نماید دراینصورت می تواند با درخواست و قبولی ذینفع ضمن اعلام مراتب به بانک گشایش کننده اسناد را به صور ت وصولی برای بانک مزبور ارسال نماید

تبصره ٢: چنانچه بانک معامله کننده بدون توجه به مغایرت اسناد، آنها را معامله و وجه اسناد را پرداخت نماید و بانک گشایش کننده ، اسناد را مغایر تشخیص دهد بانک کارگزار مکلف به استرداد وجه و سود متعلقه بوده و بانک گشایش کننده موظف به مطالبه و پیگیری وصول آن می باشد.
تبصره ٣: درصورتیکه اسناد رسیده در چارچوب مقررات قابل ظهرنویسی نباشد بنا به درخواست خریدار و با هماهنگی بانک کارگزار اسناد با مسئولیت آن بانک حفظ و درصورت عدم پرداخت وجه ،اسناد به کارگزار مسترد گردد.
۱۷-۳ - پذیرش و معامله اسناد وصولی و صدور دستور پرداخت به بانک معامله کننده منوط به رعایت مقرراتی است که در بخش مربوط به قبول و ظهرنویسی اسناد وصولی تشریح گردیده است .