بخشنامه 229 کالاهای مشمول مقررات ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات

229/96/958851
1396/09/07

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه ردیف 261 مورخ 94/8/12 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه53465ت/105682 مورخ 96/8/24 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و اعلام می دارد، در صورتی که کالاهای وارد شده به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در انطباق کامل با یکی از بندهای دوگانه زیر ( موضوع تبصره 5 اصلاحی) باشد، ضمن رعایت سایر مقررات مربوطه، مشمول مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات خواهد بود :

1- قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود. در این صورت زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می شود.
برای این منظور ثبت این قبیل اطلاعاتدر قبض انبار صادره و تغییرات آن از سوی سازمان منطقه در سامانه گمرک الزامی است. ادامه خواندن بخشنامه 229 کالاهای مشمول مقررات ماده 11 آیین نامه مقررات صادرات و واردات

بخشنامه 136 – کالاهای تجاری مسافری و ورود کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه

136/73/323 94/81313 دانلود کامل بخشنامه
94/05/04

کلیه گمرکات مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
به منظور یکسان سازی و ایجاد یکپارچگی در اجرای مقررات مربوط به کالاهای تجاری ، مسافری و ورود کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موضوع مواد 15 و 16 قانون چگونگی ادامه مناطق آزاد تجاری-صنعتی و 11 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین مفاد مصوبه شماره ک48003ت/31639 مورخ 91/2/20 وزیران محترم عضور شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( تصویر پیوست ) شیوه نامه ذیل تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد

شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری

اجرایی کشور

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 53231‏/210‏/95 مورخ 29‏/8‏/95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 224057 مورخ 1‏/12‏/95 مرکز واردات و امورمناطق آزاد و ویژه درخصوص شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ارسال واعلام میدارد :
1- کالاهایی که از قلمرو گمرکی به مناطق آزاد تجاری ‏- صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و عیناً از آن مناطق به خارج از کشور صادر می¬گردد، به استناد ماده 17 قانون مناطق آزاد تجاری‏‏- صنعتی و تبصره 1 ماده 8 قانون مناطق ویژه اقتصادی، مشمول مقررات صادرات و واردات خواهد بود و لازم است صادر کننده نسبت به ارائه کارت بازرگانی اقدام نموده و سایر تشریفات نیز براساس مقررات صادرات، واردات و امورگمرکی انجام پذیرد. ادامه خواندن شرایط ارائه کارت بازرگانی و نحوه تشریفات امور گمرکی در مناطق آزاد تجاری

ممنوعيت تردد خودروهاي با حجم بيش از 2500 سي سي با پلاك مناطق آزاد به خارج از مناطق آزاد

بسمه تعالي

5004/94/414/73/4
19/01/1394

كليه گمركات

باسلام و احترام
به پيوست تصوير مصوبه شماره 157885/ت51040 ﻫ مورخ 24/12/93 هيات محترم وزيران مبني بر ممنوعيت تردد خودروهاي با حجم موتور بيش از 2500 سي سي و با پلاك مناطق آزاد تجاري ، صنعتي و ويژه اقتصادي به خارج از مناطق مذكور جهت اقدام لازم ارسال ميگردد . خواهشمند است دستور فرمائيد از تردد خودروهاي با حجم موتور بالاي 2500سي سي در خارج از محدوده محصور شده مناطق كه آن گمرك در مبادي ورودي و خروجي آن محدوده مستقر مي باشيد خودداري نموده و مراتب به سازمان عامل آن منطقه نيز اعلام نمايند. لازم بذكر است با توجه به مفاد مصوبه مزبور از صدور پروانه ورود موقت خودروهاي موصوف به استناد مجوز شماره248789/92119216/73 مورخ 18/12/92و شماره 253246/92/248789/73مورخ 24/12/92 نيز خودداري گردد. اين بخشنامه جهت اعمال در گمركات مجاور در مناطق آزاد و ويژه بوده و جهت ساير گمركات صرفاجهت اطلاع مي باشد.
فرودعسگري
مديركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه

استاندارد کالاهای وارده از مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه

73/21753/93/31075 ............ به تاریخ 1393/02/24

کلیه گمرکات مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی

با سلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 7558 مورخ 93/02/09 مدیرکل محترم دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران ارسال و اعلام می دارد چنانچه کالاهای وارده از طریق مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول نظارتهای قانونی سازمان مذکور در محدوده این مناطق بوده و دارای پروانه علامت استاندارد ایران باشد. هنگام ورود این دسته از کالاها از منطقه به سرزمین اصلی نیاز به اخذ مجدد مجوز استاندارد نخواهد بود.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

میزان تخفیف گمرکی در منطقه آزاد ماکو

کالاهایی که از مناطق آزاد ترخیص می شوند از تخفیف گمرکی برخوردار می شوند. منطقه آزاد ماکو نیز که یکی از دروازه های مهم تجارت خارجی ایران می باشند از این قانون مستثنی نبوده و اگر شما کالاهای خود را از این منطقه ( گمرک بازرگان) ترخیص نمایید از تخفیف گمرکی برخوردار خواهید شد.

نرخ تخفیف منطقه آزاد ماکو به شرح ذیل می باشد.

درصد حقوق ورودی سهم گمرک سهم منطقه تخفیف
7 4 2.5 0.5
10 4 5 1
15 4 9 2
20 5 12.5 2.5
20 به بالا 15 15 درصد سود بازرگانی

تخفیفات گمرکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی

73/323/93/23926 تاریخ: 1393/02/14  دانلود بخشنامه

به گمرکات مناطق آزاد اروند، ارس، انزلی، کیش، قشم، چابهار و ماکو

با سلام

پیرو بخشنامه های شماره 91/187243 مورخ 91/10/6 و 92/64285 مورخ 92/4/10 دستور فرمایید نسبت به اجرای بند یکم از مصوبه شماره 186996/ت47257ه مورخ 90/9/26 هیات محترم وزیران که مقرر می دارد :

" سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طیق مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی وارد می شود، معادل 15% ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش می یابد "

اقدام و از اعمال تعدیل پنجاه درصدی آن خودداری نمایند. بدیهی است که سایر مفاد بخشنامه های پیروی به قوت خود باقی و مجدداد تاکید می گردد در پایان هر ماه نسبت به ارسال عملکرد آن گمرک در اجرای مصوبه مذکور، بر اساس جدول مندرج در نامه شماره 73/323/93/13418 مورخ 93/1/31 با این مرکز اقدام نمایند.

فرود عسگری
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

چهارشنبه۲۰٬ اسفند ۱۳۹۳
هیات دولت
مرجع تصویب:قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۶۱
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۳۹۶
تصویبنامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
۱۶/۱۲/۱۳۹۳ ک۵۰۹۲۵ت/۱۵۳۵۵۲ شماره
تصویبنامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر٬ جلفا
و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ـ مصوب ۱۳۸۵ـ و با رعایت تصویب نامه شماره
۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:
۱ـ محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس شامل محدوده اراضی جلفا بهمساحت (۲۰۵۰۰) هکتار٬ محدوده اراضی نوردوز به
مساحت (۴۱۱) هکتار٬ محدوده اراضی خدا آفرین به مساحت (۵۷۰۰) هکتار و محدوده اراضی قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۰۰) هکتار
طبق نقشه های پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میشود.
۲ـ این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۱۶۶۸۴/ت۴۱۴۸۰ه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ میشود.
این تصویبنامه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران

۱۳۷۳٫۰۷٫۰۹ - .۴۱۷۵۱ت ۹۲ ک - ۱۳۷۳٫۰۸٫۲۱ - ۲۹
اتباع خارجه - استخدام کشوری - کار - گذرنامه - مدنی - نظام صنفی ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران
‌اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۷۳٫۷٫۹ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران(‌موضوع تصویب‌نامه شماره .۱۶۶۳۲ت۳۰ه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۳) به استناد بند (‌د) ماده (۴) قانون "‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری‌اسلامی ایران" - مصوب ۱۳۷۲ - و با عنایت به تأیید مقام معظم فرماندهی کل قوا، مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی‌ایران را به شرح زیر اصلاح نمودند:
مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

‌ماده ۱ - تعاریف
‌در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:
‌کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران.
‌مناطق: مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
‌سازمان: سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

‌ماده ۲ - اتباع خارجی برای ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.
تبصره ۱ - برای افراد مذکور در این ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورود مناطق اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان ممهور‌می‌نمایند.
تبصره ۲ - صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع می‌باشد:
‌الف - اتباع کشورهایی که ورود آنها به جمهوری اسلامی ایران توسط دولت ممنوع اعلام شده است.
ب - ممنوع الورودین به کشور.
ج - ممنوع‌الورودین به مناطق آزاد.
تبصره ۳ - اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می‌شود و طبق تقاضای سازمان تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده ۳ - اتباع خارجی برای ورود به مناطق متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آنها مقدور نمی‌باشد باید از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی‌ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند.
تبصره ۱ - نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با رعایت مقررات بر اساس دعوتنامه صادر شده از سوی سازمان و بلیت رفت و برگشت،‌بدون استعلام از مرکز، روادید عبور دوبار ورود با اعتبار سه روزه در هر بار صادر می‌نمایند.
تبصره ۲ - پس از ورود تبعه خارجی موضوع این ماده شرایط مندرج در تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲ این تصویب‌نامه به وی تسری داده می‌شود.

‌ماده ۴ - اتباع خارجی که پس از ورود به مناطق قصد مسافرت به سایر نقاط کشور را داشته باشند باید بر طبق مقررات تقاضای خود را به دفتر نمایندگی دایره‌امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تسلیم کنند.
تبصره - دفتر مذکور حداکثر ظرف یک هفته تقاضای مربوط را بررسی و پاسخ خواهد داد.

‌ماده ۵ - اتباع خارجی مقیم مجاز، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد می‌توانند با رعایت مقررات داخلی کشور و‌ارائه مدارک اقامت معتبر به مناطق مسافرت نمایند.

‌ماده ۶ - صدور روادید ترانزیت و اجازه اقامت موضوع تبصره ۱ ماده ۲ این تصویب‌نامه بر روی برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضی و تشخیص‌مأموران مربوط بلامانع است.

‌ماده ۷ - هر خارجی که بخواهد در مناطق مذکور اقامت نماید مکلف است ظرف مدت اقامت، اجازه ورود و برگ‌های درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و‌تکمیل و امضا نموده به انضمام سایر مدارک لازم به دایره امور اتباع خارجی محلی که می‌خواهد در آنجا اقامت کند تسلیم نماید، دایره امور اتباع خارجی محل‌پس از رسیدگی به مدارک ارائه کننده، پروانه اقامت صادر یا از صدور پروانه اقامت امتناع می‌ورزد.
‌تبصره - درخواست صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی باید از طریق سازمان مناطق آزاد به عمل آید.

‌ماده ۸ - مسئولان اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود اتباع خارجی، هویت و تاریخ ورود آنان را در فرم‌های مخصوص اعلامیه ورود درج و به‌دایره امور اتباع خارجی ناجا منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند.
تبصره ۱ - از لحاظ این تصویب‌نامه اماکن عمومی به هتل‌ها، متل‌ها، مسافرخانه‌ها، پانسیون‌ها و به طور کلی همه اماکنی که به نحوی مسافر می‌پذیرند، اطلاق‌می‌شود.
تبصره ۲ - فرم‌های مخصوص اعلامیه ورود مسافران، توسط مناطق با هماهنگی دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه و در اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده‌می‌شود.
ماده ۹ - برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق رعایت "‌مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی‌جمهوری اسلامی ایران" الزامی است.

‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۳٫۸٫۱۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۳٫۰۲٫۱۹ - .۳۳۴۳۲ت ۲۳ ک - ۱۳۷۳٫۰۳٫۱۶ - ۱۶۴
بیمه - واردات و صادرات
ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی‌ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۹، با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .۱۶۶۳۲ت ۳۰ه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۳) و به استناد ماده (۲۰) قانون "‌چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران" - مصوب۱۳۷۲ - مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی را به طرح زیر تصویب نمودند:
"‌مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران"

‌ماده ۱ - در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوطه به کار می‌رود:

‌سرزمین اصلی: کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد تجاری - صنعتی.
‌سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
‌منطقه: هر یک از مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
‌سرمایه‌گذاری: بکارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیتها اقتصادی به منظور تولید کالا و یا خدمت.
‌سرمایه خارجی: کلیه سرمایه‌ها موضوع ماده (۳) این مقررات (‌به استثنای وجوه ریالی) که توسط سرمایه‌گذار خارجی به مناطق وارد شود.
‌سرمایه ارزی: سرمایه‌های موضوع ماده (۳) این مقررات (‌به استثنای وجوه ریالی) که توسط اتباع ایرانی از خارج از سرزمین اصلی به مناطق وارد می‌شود.
‌سود ویژه: مازاد درآمد تحقق یافته یک بنگاه بر هزینه‌های واقع شده در یک دوره مالی که از فعالیت‌هایی که به قصد انتفاع صورت گرفته است ناشی و طبق‌اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه‌گیری شود.

‌ماده ۲ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق این مقررات می‌توانند مستقلاً و یا با مشارکت‌سازمان و شرکتهای تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می‌شود.

‌ماده ۳ - سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:

‌الف - وجوه ریالی و ارزهای قابل تبدیل در مناطق (‌هر منطقه)
ب - ماشین‌آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار.
ج - حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی علایم و نام‌های تجاری.
‌د - وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری.
ه - تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگری که مشمول این مقررات باشد به کار‌انداخته شود.
‌تبصره - در موارد خاص قبول مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته به تشخیص مناطق به عنوان بخشی از سرمایه خارجی امکان‌پذیر است.

‌ماده ۴ - سرمایه‌ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:
‌الف - در فعالیتهای مجاز در هر منطقه به کاربرده شود.
ب - مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد ۶ و ۷ را طی کند.
ج - مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه‌گذار توسط سازمان نباشد.

‌ماده ۵ - سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در فعالیتهای اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت نمایند.

‌ماده ۶ - سرمایه‌گذاران موضوع ماده (۲) این مقررات که می‌خواهند سرمایه خود را به هر یک از مناطق آزاد وارد کنند باید درخواست خود را به همراه‌پرسشنامه‌ای که توسط دبیرخانه و سازمان‌های مناطق تهیه و در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند. درخواست‌های واصله در هر‌منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجوز سرمایه‌گذاری توسط سازمان همان منطقه صادر می‌شود.
‌تبصره پ - هر گونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه‌گذاری با اطلاع سازمان و حسب تشخیص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت‌می‌گیرد.
‌تبصره ۲ - بهره‌برداری از فعالیت موضوع مجوز سرمایه‌گذاری منوط به صدور مجوز بهره‌برداری توسط سازمان می‌باشد.

‌ماده ۷ - دارنده مجوز سرمایه‌گذاری موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود درصد معینی از سرمایه را برای شروع عملیات اجرایی‌ موضوع مجوز سرمایه‌گذاری به منطقه وارد نماید.

‌ماده ۸ - ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
۱ - سرمایه‌های موضوع بند (‌الف) ماده (۳) این مقررات به حساب واحد مورد سرمایه‌گذاری نزد بانکها (‌یا مؤسسات اعتباری مجاز) واریز می‌گردد با احتساب‌معادل ریالی یا ارزی حسب مورد در تاریخ واریز طبق گواهی بانک (‌یا مؤسسه اعتباری مجاز) به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت‌ می‌شود.
۲ - سرمایه‌های موضوع بندهای (ب) و (‌د) ماده (۳) این مقررات در حدود مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری بر اساس ارزش سیف آنها به موجب اسناد و صورتحسابهای مربوط پس از رسیدگی توسط سازمان هر منطقه مجموعاً به یکی از ارزهای قابل تبدیل، در تاریخ ترخیص تعیین و ضمن ثبت ارزش ارزی، معادل‌ریالی آن به نرخ روز بازار ارز منطقه، از همان تاریخ به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.

۳ - سرمایه‌های موضوع بند (ج) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید ارزش آنها توسط سازمان هر منطقه قابل ثبت به عنوان سرمایه در دفاتر هر سازمان می‌باشد.‌چگونگی زمان‌ بندی اختصاص ارزش دانش فنی به حساب سرمایه به موازات انتقال دانش فنی صورت می‌گیرد.

۴ - سرمایه‌های موضوع بند (ه) ماده (۳) این مقررات پس از تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان هر منطقه به ترتیب زیر به عنوان سرمایه سرمایه‌گذار،‌در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت می‌شود.
‌الف - با هدف افزایش سرمایه به منظور توسعه سرمایه‌گذاری در همان واحد، پس از کسب موافقت سازمان هر منطقه.
ب - با هدف افزایش سرمایه برای سایر موارد در همان واحد، با اطلاع سازمان هر منطقه.
ج - با هدف سرمایه‌گذاری در فعالیت دیگری غیر از فعالیتی که برای آن مجوز صادر شده است، پس از طی مراحل موضوع ماده (۶) این مقررات.

۵ - هر گاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیر نقدی وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیر قابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهار شده در تقاضا‌منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی‌شود.

۶ - چنانچه کالاهای سرمایه‌ای موضوع بندهای (ب) و (‌د) ماده (۳) این مقررات که متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بوده و قبلاً در سرزمین اصلی به کار انداخته‌ شده است با اخذ مجوز از مراجع ذیربط در سرزمین اصلی به مناطق انتقال یابند، انتقال این کالاها از موارد نقل و انتقال سرمایه داخلی محسوب می‌شود و تابع‌ ضوابط این تصویب‌نامه خواهد بود.

‌ماده ۹ - سرمایه‌گذار می‌تواند سرمایه‌ای را که به منطقه وارد می‌کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات
بیمه‌ نامه‌جانشین سرمایه‌گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه‌گذار به رسمیت شناخته می‌شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۰ - حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عمومی‌ملی شود و با این که از سرمایه‌گذاران مزبور سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان می‌باشد.
‌در چنین مواردی سرمایه‌گذار باید ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت وارده را به سازمان تسلیم نماید. (‌سازمان خسارات وارده را به‌ قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می‌نماید.)
‌سازمان هر منطقه می‌تواند از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه نسبت به تضمین‌های یاد شده اقدام نماید.
‌تبصره - در صورتی که سرمایه‌گذاران مذکور در این ماده مایل باشند که تضمین یاد شده بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب ۱۳۳۴ -‌انجام شود، باید از قبل پیشنهاد خود را برای سرمایه‌گذاری به هیأت موضوع ماده (۲) قانون یاد شده ارایه نمایند و صدور تضمین مربوط در صورت رعایت‌مراحل و تشریفات مقرر در آن قانون مجاز خواهد بود. [note]اصلاح ماده (۱۰) تصویب‌نامه اصلاحی مقررات
سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۷۵٫۰۹٫۲۴ - .۱۰۸۸۵۹ت۱۶۶۸۵ک - ۱۳۷۵٫۱۰٫۱۸ - ۱۸۴
&‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن - اتباع خارجه - بانکی و پولی - بیمه - سازمانهای
دولتی - سرمایه گذاری خارجی - مناطق آزاد و ویژه
&‌ریاست جمهوری - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی‌ اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در جلسه مورخ ۱۳۷۵٫۹٫۲۴ با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (‌موضوع تصویب‌نامه‌شماره .۱۶۶۳۲ت ۳۰ه مورخ ۱۳۷۳٫۲٫۱۳) و با عنایت به نظر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (‌موضوع نامه شماره ۱۲۶۹ه ب مورخ ۱۳۷۵٫۳٫۶)‌تصویب نمودند:
‌ماده (۱۰) اصلاحی مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (‌موضوع تصویب نامه شماره ۳٫۴۹۰۴۷ت ۱۵۷۹۵ ک مورخ۱۳۷۴٫۸٫۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
"‌ماده ۱۰ - حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عمومی‌ملی شود و با این که از سرمایه‌گذاران مزبور سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان می‌باشد.
‌در چنین مواردی سرمایه‌گذار باید ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت، تقاضای جبران خسارت وارده را به سازمان تسلیم نماید. (‌سازمان خسارات وارده را به‌قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می‌نماید.)
‌سازمان هر منطقه می‌تواند از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه نسبت به تضمین‌های یاد شده اقدام نماید.
‌تبصره - در صورتی که سرمایه‌گذاران مذکور در این ماده مایل باشند که تضمین یاد شده بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی - مصوب ۱۳۳۴ -‌انجام شود، باید از قبل پیشنهاد خود را برای سرمایه‌گذاری به هیأت موضوع ماده (۲) قانون یاد شده ارایه نمایند و صدور تضمین مربوط در صورت رعایت‌مراحل و تشریفات مقرر در آن قانون مجاز خواهد بود."
‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۵٫۱۰٫۱۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور [/note]

‌ماده ۱۱ - کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه‌گذاری، در منطقه ایجاد می‌شوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورتهای مالی خود را به سازمان‌ارسال نمایند، صورتهای مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.

‌ماه ۱۲ - خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیتهای اقتصادی سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی‌از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه‌ها از مناطق مجاز است.
‌سازمان هر منطقه به درخواست این گونه سرمایه‌گذاران و پس از احراز این که مبالغ مورد درخواست برای خروج از مناطق، حاصل به کارانداختن سرمایه ثبت‌شده سرمایه‌گذاران در موضوع مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد و حصول اطمینان از موارد مندرج در تبصره زیر، تأییدیه لازم را ظرف یک هفته از تاریخ وصول‌درخواست صادر می‌نماید.
‌تبصره - سازمان هر منطقه باید در بررسی‌های خود، ملاحظات مربوط به برخورداری سرمایه‌گذار از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره‌مناطق آزاد تجاری صنعتی، و نیز خالص بودن مبالغ مورد درخواست باید خروج را مورد توجه قرار دهد.

‌ماده ۱۳ - پرداختهای مربوط به اقساط اصل وام و هزینه‌های متعلقه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک‌های فنی و مهندسی، علائم تجار، مدیریت و‌قراردادهای مشابه در چارچوب طرح‌های سرمایه‌گذاری بر اساس قراردادهای مربوط و صورتهای مالی با اطلاع سازمان مجاز می‌باشد.

‌ماده ۱۴ - سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام یا سهم‌الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه‌گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر‌نظر جانشین سرمایه‌گذار اول می‌شود.

‌ماده ۱۵ - انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق مبدأ و مقصد می‌باشد.

‌ماده ۱۶ - موارد اختلاف بین سرمایه‌گذار خارجی و طرف ایرانی بر اساس قراردادها و توافق‌های کتبی حل خواهد شد.

‌تأیید می‌گردد
‌اکبر هاشمی رفسنجانی
‌رییس جمهور
‌این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۷۳٫۳٫۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور