بایگانی برچسب: s

معافیت چوب خام، گل و غنچه و شاخ و برگ و علف از مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره : ص/260/4385
تاریخ: 1396/12/28

جناب آقای پورسیف

معاون محترم امور فنی و امور گمرکی - گمرک ایران
عطف به نامه شماره 96/1415165 مورخ 1396/12/16 مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به استحضار می رساند :
به استناد بند 1 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه محصولات کشاورزی فرآوری نشده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و همچنین به موجب ردیف 1-1-1 بخشنامه شماره 260/96/169 مورخ 1396/12/23 نباتات زنده و محصولات گل کاری (گل و غنچه گل، برگ و شاخه های کوچک و سایر اجزاء نباتات، علف، خزه، بوته ) مشمول مالیات و عوارض قانون مذکور نخواهد بود.

ادامه‌ی خواندن

شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط از کشور بوسنی و هرزگوین

شرایط قرنطینه ای واردات الوار چهار تراش چوب بلوط(.spp Quercus ( جهت مصرف صنعتی از کشور بوسنی و هرزگوین (تدوین مرداد ماه 95 (

دانلود شرایط قرنطینه ای

1 -اخذ گواهی بهداشت گیاهی (certificate phytosanitary (معتبر از وزارت کشاورزی کشور بوسنی و هرزگوین که در قسمت توضیحات اضافی ( declaration Additional (آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.

1.Botryosphaeria obtusa 2.Cryphonectria parasitica
3.Dinoptera collaris 4.Evodinus clathratus
5.Lymantria monacha 6.Oxymirus cursor
7.Rhagium sycophanta 8.Rhamnusium bicolor
9.Stenocorus meridianus 10.Tetropium castaneum

توجه:
درج اسامی علمی عوامل خسارتزای فوق در گواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است. در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2 -ضدعفونی چوب در کشور بوسنی و هرزگوین به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات کامل آن در بخش Treatment گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
الف- ضدعفونی با گاز متیل بروماید با غلظت حداقل 48 گرم برای هر متر مکعب به مدت حداقل 24 ساعت مداوم در دمای 21 درجه سانتی گراد و بالاتر و در فشار طبیعی اتمسفر. ضمناً به ازای هر 5 درجه کاهش دما، مقدار 8 گرم گاز به دز اولیه اضافه شود و ضد عفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد قابل قبول نمی باشد.
ب- ضدعفونی چوب با هوای گرم بمدت بیش از 4 ساعت با حداقل دمای مرکزی(مغز چوب)70 درجه سانتی گراد.
توجه: زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوب به دمای تعیین شده برسد در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف به همراه سایر مدارک به مامورین قرنطینه مرزی الزامی است.
ج- ضدعفونی درکوره خشک در دماهای بالاتر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت آنها و رسانیدن رطوبت آن به کمتر از 14.%

مدت زمان (ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
حداکثر ضخامت (mm) 0-25 26-50 51-75 76-100 101-150 151-200 بیشتر از 200

توجه : بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.
3 -چوب ها باید کاملا عاری از پوست، حشرات زنده و سوراخهای لاروی ناشی از تغذیه حشرات چوبخوار باشد.
4 -پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
5 -چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحاً چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد).
6-ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
7 -در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایطاعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی export-Re به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11 (قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش ملچ (Ulmus spp.) از کشور آلمان

1- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت کشاورزي کشور آلمان که در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات و بيماريهاي ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد.

  1. Ophiostoma novo-ulmi
  2. Anoplophora glabripennis
  3. Xylosandrus germanus

توجه:

درج اسامي علمي آفات فوق درگواهي بهداشت گیاهي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک ازترخيص کالا جلوگيري ومسئوليت هرگونه ضرر وزيان به عهده واردکننده خواهد بود.

2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:

الف: ضدعفونی محموله  با گاز متيل برومايد: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.

توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.

توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.

ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.

3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي ازتغذيه لارو هاي حشرات چوبخوار باشد.

4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

6-ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه گیاهي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

 

تذکر: شرايط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش ملچ (Ulmus spp.) از کشور اتریش

(بازنگری مردادماه 93)

 

1- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت کشاورزي کشور اطریش که در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات و بيماريهاي ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد.

  1. Ophiostoma novo-ulmi
  2. Anoplophora glabripennis

ادامه‌ی خواندن

شرايط قرنطينه اي واردات چوب گياه (Colophospermum mopane) Mopane از كشور ناميبيا

1- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت كشاورزي كشور ناميبيا و يا ارگان رسمي دولتي مسئول صدور گواهي بهداشت گیاهي در كشور ناميبيا.

2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:

الف: ضدعفونی محموله  با گاز متيل برومايد: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.

توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.

توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.

ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.

3-  چوب ها بايد كاملا عاري از پوست وسوراخهاي ناشي ازتغذيه لارو هاي حشرات چوبخوار باشد.

4- ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارك لازم به كارشناسان قرنطينه گیاهي درهنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرك ترخيص كننده الزامي است، در غير اينصورت مسئوليت عواقب مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

5- حمل محموله بايستي به صورت يكسره انجام پذيرد. درصورتي كه محموله از طريق كشور ثالثي غير از كشور اصلي محل توليد كالا صادر شده باشد، با توجه به امكان وجود تفاوت هاي شرايط قرنطينه اي براي كشور ثالث، اخذ تائيديه قبلي از سازمان حفظ نباتات الزامي است.

6- در صورتيـــکه محموله از طريق کشور ثالثي غير از کشور اصلي محل توليد کالا صادر شده باشد، محموله بايد داراي گواهي بهداشت گیاهي صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذيربط کشور ثالث و کپي گواهي بهداشت گیاهي صادره از کشور مبداء توليد ممهور به قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

7- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

 تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد

شرايط قرنطينه اي واردات پانل چوبی شاه بلوط از کشور گرجستان

شرايط قرنطينه اي واردات پانل چوبی شاه بلوط (Catanea sativa) (Chestnut) به فرم های Sandwich panel,Beam panel,Finger jointed panel . از کشور گرجستان
(بازنگری مردادماه 93)

- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت کشاورزي کشور گرجستان .

2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:

الف: ضدعفونی محموله  با گاز متيل برومايد: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.

توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.

توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.

ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.

3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي از تغذيه حشرات چوبخوار باشد.

4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

6-ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه گیاهي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

 7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

 

تذکر: شرايط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

 

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش (Pressure treated pine) درخت سوزنی برگ کشور سوئد

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش اشباع شده تحت فشار (Pressure treated pine) مربوط به درخت سوزنی برگ (Pinus sylvestris)  از کشور سوئد

 1- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت کشاورزي کشور سوئد .

2- مدارک مربوط به نحوه اشباع و پرس چوبها باید در مرز ورودی به مامور قرنطینه ارائه شده و اشباع بودن چوبها احراز گردد.

3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي از تغذيه حشرات چوبخوار باشد.

4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

6-ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه گیاهي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

 7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

 تذکر: شرايط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

                                                                                                           مهر سازمان

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش توسکا (Alnus sp.) از کشور آلمان

(بازنگری مردادماه 93)

1- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت کشاورزي کشور آلمان که در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات و بيماريهاي ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد.

 1.Anoplophora glabripennis                   3.Cryptorhynchus lapathi

2.Cryphonectria parasitica                     4.Hypoxylon mammayum

 توجه:

درج اسامي علمي آفات فوق درگواهي بهداشت گیاهي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک ازترخيص کالا جلوگيري ومسئوليت هرگونه ضرر وزيان به عهده واردکننده خواهد بود.

2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:

الف: ضدعفونی محموله  با گاز متيل برومايد: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.

توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.

توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.

ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.

3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي ازتغذيه لارو هاي حشرات چوبخوار باشد.

4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود  در صورتی که بتوان به تشخيص مامور قرنطينه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزينه صاحب كالا ضدعفوني مي شود و در غير اين صورت، محموله عودت ياامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

6-ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه گیاهي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

 7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

 

تذکر: شرايط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش زبان گنجشک فرآوری و تیمار دهی شده با کوره خشک

شرايط قرنطينه اي  واردات چوب چهار تراش زبان گنجشک فرآوری و تیمار دهی  شده با کوره خشک (KD)   جهت مصرف صنعتی از کشور آمریکا

1- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت کشاورزي کشور مبداء .

2- ضد عفونی چوبها با هوای گرم حداقل 85 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 8 ساعت و رسانیدن رطوبت آن به کمتر از 12%  و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 85 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف به همراه سایر مدارک به مامورین قرنطینه مرزی الزامی است.

3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست،  حشرات زنده وسوراخهاي ناشي ازتغذيه حشرات چوبخوار باشد.

4- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء خواهد شد.

5- ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی يا گواهي صدور مجدد و ساير مدارك لازم به كارشناسان قرنطينه گیاهي درهنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرك ترخيص كننده الزامي است. در غير اين صورت مسئوليت عواقب مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

6- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآبعداز بررسي و تاييد مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

 

تذکر: شرايط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد

شرايط قرنطينه اي واردات چوب چهار تراش زبان گنجشک (Fraxinus spp.) از کشور مجارستان

(بازنگری مردادماه 93)

1- اخذ گواهي بهداشت گیاهي معتبر از وزارت کشاورزي کشور مجارستان که در قسمت A.D (توضيحات اضافي) آن عاري بودن محموله از آفات و بيماريهاي ذيل مورد تاکيد قرار گرفته باشد.

1.Chalara fraxinea                                2. Xyleborus dispar

3. Apiognomonia errabunda

 توجه:

درج اسامي علمي آفات فوق درگواهي بهداشت گیاهي کالاي مذکور الزامي است و در غير اينصورت به دليل نقص مدارک ازترخيص کالا جلوگيري ومسئوليت هرگونه ضرر وزيان به عهده واردکننده خواهد بود.

2- ضد عفونی چوب در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:

الف: ضدعفونی محموله  با گاز متيل برومايد: با دز 48 گرم بر متر مکعب در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت.

توجه1: به ازای هر 5 درجه سانتی گراد کاهش دما 8 گرم بر متر مکعب به غلظت گاز افزوده می شود.

توجه2: ضدعفونی در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد مورد پذیرش نمی باشد.

ب: ضد عفونی چوبها با تیمار حرارتی Heat treatment: با دمای بیش از 70 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 4 ساعت.

توجه :  زمان ضد عفونی از وقتی محاسبه می شود که دمای مغز چوبها به دمای 70 درجه سانتی گراد برسد. در ضمن ارائه اصل پرینت ترموگراف ممهور به مهر قرنطینه کشور مبداء در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی می باشد

ج: ضدعفونی به صورت کوره خشک kiln-drying در دماهای بالا تر از 74 درجه سانتی گراد مطابق جدول ذیل بر اساس ضخامت چوبها به طوری که رطوبت چوب بعد از ضدعفونی کمتر از 14% باشد.

مدت زمان(ساعت) 4 6 8 10 14 18 بیشتر از 18
ضخامت (میلیمتر) 25-0 50-26 75-51 100-76 150-101 200-151 بیشتر از 200

توجه: بررسی میزان رطوبت چوب ها در مرز ورودی الزامی است.

3- چوب ها بايد كاملا عاري از پوست ، حشرات زنده و سوراخهاي لاروی ناشي ازتغذيه لارو هاي حشرات چوبخوار باشد.

4- پاساوان محموله به گمرکات داخلي صرفآ بعد از بررسي و تاييد اصل مدارک مورد نياز درمرز ورودي مجاز خواهد بود.

5- باتوجه به عدم امکان ضدعفونی وکنترل کامل عوامل خسارتزای قرنطینه ای در مبادی ورودی ، در صورت آلودگی محموله به عوامل خسارتزای قرنطینه ای و نیز عدم درج عوامل خسارتزای قید شده در بند یک این شرایط در قسمت AD (توضیحات اضافی) گواهی بهداشت گیاهی مربوطه محموله عودت یا امحاء خواهد شد.

 6-ارائه اصل گواهي بهداشت گیاهي منطبق با شرايط اعلامی و ساير مدارک لازم به کارشناسان قرنطينه گیاهي در هنگام بازديد محموله در مرز ورودي و گمرک ترخيص كننده الزامي است و در غير اين صورت مسئوليت مترتبه به عهده واردكننده خواهد بود.

7-  در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export  به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

 

تذکر: شرايط اعلام شده  برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطينه گیاهي صادر شده و وارد کننده موظف به رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات مي باشد.