تصویبنامه درخصوص تغيير مبالغ دریافتی از مسافرین پروازهای داخلی و خارجی

شماره50613/ت51356هـ  23/04/1394
و خارجی موضوع ماده (۸۷) اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
وزارت راه و شهرسازی
هيأت وزیران در جلسه ۱۴/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره 02/100/47844 مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره (۱) ماده
(۸۷) اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:
مبالغ دریافتی از مسافرین پروازهای داخلی و خارجی موضوع ماده (۸۷) اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به ترتيب از مبلغ پنجاه
هزار (۵۰.۰۰۰) ریال به مبلغ هفتادهزار (۷۰.۰۰۰) ریال و از مبلغ دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ریال به مبلغ سيصد و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰)
ریال از زمان لازمالاجراشدن این تصویبنامه تغيير مییابد.
معاون اول ریيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری