مرکز قوانین اصلی

اینجا مرکز قوانین اصلی و مادر ایران است. البته ما قوانین و آیین نامه هایی را منتشر کرده ایم که تمام یا قسمتی از آن مرتبط با تجارت خارجی کشور باشد.

خدمات ثبت سفارش  و ترخیص کالا از گمرکات تهران و بندرعباس و بازرگان  توسط کارگزار رسمی گمرک ایران تماس 09144617161 
قانون هاآئین نامه ها
قانون امور گمرکیآئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایرانآیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران
قانون مقررات صادرات و واردات ایرانآیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهقانون واردات خودرو
قانون حفظ نباتاتآئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات
قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایرانآیین نامه اجرایی قانون حمل ونقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو ایران
آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی
قانون بودجه سال ۹۳ ایرانمتن کامل قانون بودجه سال ۹۴
مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایرانآیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی

منتشرشده توسط

IBfon.Org

IBfon.Org

مدیریت اصلی انجمن تجارت بین الملل