بارنامه سراسری THROUGH BILL OF LADING

وقتی برای انتقال كالا از مبدأ به مقصد لازم است از حداقل دو نوع وسيله حمل (كشتی-كاميون يا كشتی - قطار يا كاميون - هواپيما و غيره) استفاده شود اولين شركت حمل كننده اقدام به صدور بارنامه سراسری می‌نمايد و خود او ترتيب ساير وسايل حمل تا مقصد را می‌دهد ولی در عين حال نام وسايل حمل بعدی در هنگام صدور بارنامه سراسری معلوم نيست. بارنامه سراسری قابل معامله و انتقال است.