صادرات هيزم و زغال چوب ممنوع،صادرات چوب با اخذ مجوز وزارت کشاورزی

138079/324
ناظرين محترم گمركات استانها
مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي مستقل

باسلام و احترام
پيرو بخشنامه رديف 559 مورخ 21/12/92 ، به پيوست تصوير نامه شماره 32720/210/93 مورخ 16/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران ارسال و اعلام مي دارد صادرات چوب (به استثناي هيزم و زغال چوب موضوع رديف 17 بخشنامه فوق الاشاره)، صرفا با ارائه مجوز از وزارت جهاد كشاورزي (بدون عوارض صادراتی) و با رعايت ساير مقررات بلامانع است. ضمنا تاكيد مي گردد صادرات هيزم و زغال چوب (موضوع رديف تعرفه هاي 4401-4402) طبق بخشنامه اخير الذكر همچنان ممنوع مي باشد.
لذا خواهشمند است دستور فرماييد اقدام لازم معمول و وفق دستورالعمل شماره 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب را به كليه واحدها و گمركات اجرايي تابعه ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن عليدوستي
مديركل دفتر صادرات