کارت بازرگانی مناطق آزاد

انجمن ها مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قوانین مناطق کارت بازرگانی مناطق آزاد

کاربر گرامی، ارسال تبلیغات و اطلاعات تماس در متن پیام ها ممنوع می باشد.

این جستار شامل 16 پاسخ ، و دارای 2 کاربر است ، و آخرین بار توسط  حامد هراسانی در 5 ماه پیش بروز شده است.

در حال نمایش 10 نوشته (از کل 17)
 • نویسنده
  نوشته ها
 • #2316 پاسخ

  Ammar

  با سلام
  ما یه شرکت تو کیش ثبت کردیم
  آیا امکان گرفتن کارت بازرگانی وجود دارد؟به چه صورت؟
  و آیا پس از گرفتن کارت امکان استفاده از آن در دیگر بنادر ممکن است یا نه؟

  #2318 پاسخ
  IBfon.Org
  IBfon.Org
  سرپرست کل

  با سلام
  بلی . منطقه آزاد کیش مجاز به صدور کارت بازرگانی است . شما به اتاق بازرگانی منطقه آزاد کیش مراجعه می کنید. شرایط دریافت کارت بازرگانی در همه جای ایران با اندکی تغییر یکسان است.

  کارت بازرگانی صادر شده توسط منطقه آزاد کیش در همه جای ایران معتبر است ( البته بعضی از مراکز استانها فقط برای ثبت سفارش کارتهای بازرگانی استان خودشان را انجام می دهند ) .

  متن تفاهم نامه تشکیل اتاق بازرگانی کیش و قشم

  ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

  اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺸﻢ، ﻛﻴﺶ و ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد

  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﻀﺎي ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮك وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﻳـﺮان و اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ و
  ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ 1387/6/18، اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ دﻓﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و ﺳﭙﺲ اﺗﺎق
  ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺸﻢ، ﻛﻴﺶ و ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻫﺪف از ﺗﺎﺳﻴﺲ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻓﻮق ﺗـﺴﻬﻴﻞ
  اﻣﻮر ﺗﺠﺎرت و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري وﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد
  ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻓﻮق اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑـﺮاي
  ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﺪور آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام و اﻣﻀﺎء ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺣﺴﺐ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴـﺎر
  ﺷﻤﺎره 1/621 ﻣﻮرخ 1386/1/18 وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ آزاد ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .
  اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ دارد ﻛﺎرتﻫﺎي ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﻮق ﺻﺎدر ﻣـﻲ ﺷـﻮد داراي ارزش ﻣﻠّـﻲ ﺑـﻮده و در
  ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد و ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺻﻠﻲ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  ﺿﻤﻨﺎً ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻤﻚﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎ ﺑﻠﻲ ﻛﻪ اﺗـﺎق ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌـﺎدن اﻳـﺮان و
  ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻣﺬﻛﻮر در اﺟﺮاي ﺗﺼﻤﻴﻤ ﺎت ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷـﺖ درﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ و دو
  ﺟﺎﻧﺒﻪ اي ﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﺗﺎق و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﻗﺸﻢ، ﻛﻴﺶ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺷـﻮد، ﻣـﺸﺨﺺ و ﺑـﻪ
  اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

  #7292 پاسخ

  Amir

  با سلام . آیا با کارت بازرگانی سرزمین اصلی میشه در منطقه ازاد قشم فعالیت ترخیص کرد ؟ درصورتی که نمیشه لطفا در مورد مراحل اخذ مجوز منطقه آزاد قشم بیشتر توضیح بدید . ممنون

  #7296 پاسخ
  IBfon.Org
  IBfon.Org
  سرپرست کل

  با سلام . آیا با کارت بازرگانی سرزمین اصلی میشه در منطقه ازاد قشم فعالیت ترخیص کرد ؟ درصورتی که نمیشه لطفا در مورد مراحل اخذ مجوز منطقه آزاد قشم بیشتر توضیح بدید . ممنون

  سلام. شما می توانید با کارت بازرگانی سرزمین اصلی از مناطق آزاد جنس وارد سرزمین اصلی کنید اما برای اینکه جنسی را به نام خود به مناطق آزاد یا ویژه ببرید می بایستی قبلا شرکت یا بازرگانی خود را در آن منطقه ثبت کرده باشید.
  قوانین منطقه آزاد و نحوه عملیات هر یک از مناطق آزاد در دست تهیه است و به هنگام اتمام در دسترش شما قرار خواهد گرفت

  #9680 پاسخ

  مرادی

  سلام شرکت ما در قشم است و کارت بازرگانی قشم رو هم داریم ولی الان می خواهیم جاهای دیگه هم بتونیم ترخیص کنیم. برای این منظور باید کارت بازرگانی سرزمین اصلی اقدام کنم؟لطفا مراحل اقدام هزینه و چند روز کاری طول می کشد را توضیح دهید.ممنونم

   

  #9681 پاسخ
  IBfon.Org
  IBfon.Org
  سرپرست کل

  نیازی به اخذ کارت بازرگانی جداگانه نمی باشد. کارتهای بازرگانی صادره از مناطق آزاد قابلیت استفاده در سرزمین اصلی را دارند.

  #10625 پاسخ

  مهسا

  با سلام لطفا شرایط  و اطلاعاتی در مورد دریافت کارت بازرگانی در منطقه آزاد قشم همراه با مدارک لازم در اختیار قراردهید.

  #10626 پاسخ
  IBfon.Org
  IBfon.Org
  سرپرست کل

  با سلام لطفا شرایط  و اطلاعاتی در مورد دریافت کارت بازرگانی در منطقه آزاد قشم همراه با مدارک لازم در اختیار قراردهید.

  کارت بازرگانی مناطق آزاد همانند کارت بازرگانی سایر مناطق ایران است و قوانین و مدارک یکسانی دارد.

  از اطلاعات این لینک می توانید استفاده کنید :

   

  #10939 پاسخ

  حسین جان نثار

  >با سلام خدمت شما عزیزان

  بافرض اینکه شرکت بنده در کیش قراردار فروش کالایی را با یک شخص حقیقی و یا حقوقی منعقد میکند و در فاکتور فروش قیمت را بر اثاث ترم DDP تنظیم میکنم؛در چنین شرایطی با کارت بازرگانی شرکت خود کالا را ترخیص و به طور مثال در تهران تحویل مشتری میدهم’در این فرض سازمان امور مالیاتی مجاز به صدور برگ تشخیص مالیات بر در امد واردات قطعی به سرزمین اصلی میباشد و یا چون درامد کلا در زمان عقد قرارداد در فاکتور قید شده و در امد حاصل در منطقه ازاد دریافت شده مشمول معافیت میباشدبا تشکر

  جاننثار

   

   

  DDP
  (Delivered Duty Paid)تنظیم میکند ؛سپس با کارت بازرگانی شرکت مبادرت به ترخیص کالا از گمرک کرده و پس از پرداخت کرایه حمل کالا را در مقصد(به طور مثال تهران) تحویل مشتری میدهد’در چنین حالتی با توجه به اینکه عقد قرارداد در منطقه ازاد صورت گرفته و کلیه درامدها در قیمت فروش منطور شده است،
  ایا سازمان امور مالیاتی مجاز به صدور برگ تشخیص مالیاتد بر در امد بابت در امد حاصل از فروش کالای واردات قطعی شده به سرزمین اصلی میباشد یا خیر
  با تشکر
  جان نثار

   

   

   

  #10946 پاسخ
  IBfon.Org
  IBfon.Org
  سرپرست کل

  سلام.

  در قانون مناطق آزاد تنها فعالیتهایی از معافیت مالیاتی برخوردار هستند که در داخل منطقه انجام گیرد. یعنی اگر شرکتی در منطقه آزاد تاسیس شود و یک فعالیتی در خارج منطقه آزاد داشته باشد آن فعالیت مشمول معافیت مالیاتی نمی شود.

  مورد شما ذر قانون شفاف و مذکور نیامده است. اما چون سند گمرکی واردات از منطقه آزاد به سرزمین اصلی می باشد به نظر من یک فعالیت خارج از منطقه آزاد می باشد و مشمول مالیات می شود. اگر غیر این بود بیشتر شرکتها با دایر کردن یک دفتر شرکت در این مناطق از این مناطق برای واردات کالاهای وارداتی و اخذ معافیت مالیاتی استفاده می کردند. علاوه برآن در همان مرحله واردات به سرزمین اصلی از شما مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک اخذ می شود که نشان می دهد بر این فعالیت مالیات تعلق می گیرد.

  البته همانظور که قبلا گفتیم قانون مناطق آزاد و مالیاتی در این خصوص شفاف و مذکور نیست.

در حال نمایش 10 نوشته (از کل 17)
پاسخ به : کارت بازرگانی مناطق آزاد
اطلاعات شما:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">