بایگانی برچسب: s

تعداد کاربران رسانه های اجتماعی در سراسر جهان 2010-2020

به گزارش ایبفون آمار کاربران شبکه های اجتماعی همیشه رو به افزایش بوده است به طوریکه تعداد آنها از سال 2010 تا سال 2017 بیش از  240 درصد افزایش یافته است.

ادامه‌ی خواندن